Ir al contenido

¿Á va̱ʼa ka̱ʼa̱nyó xíʼin santo?

¿Á va̱ʼa ka̱ʼa̱nyó xíʼin santo?

Ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo

 Ña̱ Biblia ka̱ʼa̱nña ña̱ va̱ása xíniñúʼu keʼéyó ña̱yóʼo, chi iinlá Ndióxi̱ kúú ta̱ xíniñúʼu ka̱ʼa̱nyó xíʼin, ta xíniñúʼu kuniñúʼuyó ki̱vi̱ ta̱ Jesús ña̱ ka̱ʼa̱nyó xíʼinra. Ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ discípulora ña̱yóʼo: “Siaʼa kúú ña̱ xíniñúʼu ka̱ʼa̱nndó xíʼin Ndióxi̱: Yivá miíndi̱, ta̱ íyo chí ndiví, ná nduyi̱i̱ ki̱vi̱ún” (Mateo 6:9, Biblia de América [BA].) Ta̱ Jesús nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ xíniñúʼu ka̱ʼa̱nyó xíʼin iin na̱ santo, iin ángel á inkakana, chi iinlá Ndióxi̱ xíniñúʼu ka̱ʼa̱nyó xíʼin.

 Ta̱ Jesucristo ni̱ka̱ʼa̱ntura ña̱yóʼo: “Yi̱ʼi̱ kúú yichi̱, yi̱ʼi̱ kúú ña̱ nda̱a̱ ta kúúmiíi̱ ña̱ táku. Nda̱a̱ ni iinna kǒo kivi xa̱a̱ nu̱ú yivái̱ tá su̱ví xa̱ʼa̱ yi̱ʼi̱ kúúña” (Juan 14:6, BA). Iinlá ta̱ kivi chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ ka̱ʼa̱nyó xíʼin Ndióxi̱ kúú ta̱ Jesús (Hebreos 7:25).

¿Á va̱ʼa ka̱ʼa̱nyó xíʼin Ndióxi̱ ta saátu xíʼin na̱ santo?

 Nu̱ú iin ley ña̱ ta̱xi Ndióxi̱ nda̱ʼa na̱ ñuura ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo: “Yi̱ʼi̱, Táta káʼnu ta̱ kúú Ndióxi̱ún, iin Ndióxi̱ ta̱ kúiñuní kúi̱” (Éxodo 20:5, BA). ¿Ndáaña kúni̱ kachiña tá káʼa̱n Ndióxi̱ ña̱ kúúra iin “ta̱ kúiñuní”? Iin nota ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia de América káʼa̱nña xa̱ʼa̱ versículo yóʼo: “Iinlá ta̱yóʼo kúú Ndióxi̱, nda̱a̱ ni iin imagen [...] va̱ása ndakiʼinña nu̱úra”. Ndióxi̱ káʼa̱nra ña̱ iinlá miíra xíniñúʼu ndasakáʼnuyó, chi ná ndakaʼányó, tá káʼa̱nyó xíʼinra ndásakáʼnuyóra (Isaías 48:11).

 Tá kéʼéyó oración nu̱ú iin na̱ ángel á nu̱ú iin na̱ santo, Ndióxi̱ sa̱a̱ra xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. Nu̱ú tutu ña̱ Apocalipsis (Revelación) káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ta̱ apóstol Juan ña̱ xi̱kuxítíra nu̱ú iin ta̱ ángel ña̱ ndasakáʼnurara, soo ta̱ ángel yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nra: “Va̱ása keʼún ña̱yóʼo, chi iin ta̱ kítáʼan káchíñu xíʼún ta̱ saátu xíʼin na̱ ñaniún kúi̱, na̱ nda̱kúní íyo ini xíʼin ta̱ Jesús. Iinlá Ndióxi̱ xíniñúʼu ndasakáʼnún” (Revelación 19:10, BA).