Ir al contenido

¿Á ndiʼi-xa̱ʼa̱ ñuʼú yóʼo?

¿Á ndiʼi-xa̱ʼa̱ ñuʼú yóʼo?

Ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo

 Ñuʼú yóʼo va̱ása ndiʼi-xa̱ʼa̱ña, va̱ása kokoña á nasa̱maña. Biblia sánáʼa̱ña Ndióxi̱ i̱xava̱ʼara ñuʼú ña̱ va̱ʼa koo na̱ yiví nu̱úña ndiʼi tiempo.

  •   “Na̱ yiví va̱ʼa kúú na̱ koo nu̱ú ñuʼú, ta ndiʼi tiempo kundoona nu̱úña” (Salmo 37:29).

  •   “Kútu̱ va̱ʼa i̱xava̱ʼara ñuʼú ni iin ña̱ʼa kǒo kuchiñu sákanda̱ña ndiʼi tiempo kooña” (Salmo 104:5).

  •   “Ñuʼú ndiʼi tiempo kooña” (Eclesiastés 1:4).

  •   “Ta̱ i̱xava̱ʼa ñuʼú tuunní i̱xava̱ʼaraña, ta kǒo ní ixava̱ʼaraña ña̱ koo miíña, chi i̱xava̱ʼaraña ña̱ kundoona nu̱úña” (Isaías 45:18).

¿Á sandíʼi-xa̱ʼa̱ na̱ yiví ñuʼú yóʼo?

 Ndióxi̱ va̱ása taxira ña̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱ na̱ yiví ñuʼú yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ íxa ya̱ku̱a̱na nu̱úña, xa̱ʼa̱ ña̱ íyo guerra á xa̱ʼa̱ nda̱a̱ ndáka ña̱ kéʼéna. Biblia káʼa̱nña, sandíʼi-xa̱ʼa̱ra na̱ sándiʼi-xa̱ʼa ñuʼú (Apocalipsis 11:18). ¿Ndáa ki̱ʼva keʼéraña?

 Ndióxi̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱ra na̱ chíñu, chi va̱ása xíni̱na kundaana nu̱ú ñuʼú, chindúʼura iin Reino chí ndiví ta va̱ʼaní kaʼndachíñuña (Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10). Ti̱xin Reino yóʼo ta̱ kaʼndachíñu kúú se̱ʼera ta̱, Jesucristo (Isaías 9:6, 7). Tá ni̱xi̱yo ta̱ Jesús nu̱ú ñuʼú yóʼo nda̱a̱ nu̱ú ta̱chi xi̱ xa̱ʼndachíñura (Marcos 4:35-41). Xa̱ʼa̱ ña̱ kúú ta̱ Jesús rey ti̱xin Reino Ndióxi̱, kuchiñura kaʼndachíñura nu̱ú ndiʼi ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú. Ndasaxa̱ára nu̱ú ñuʼú, ta kooña nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xi̱yo jardín ña̱ Edén (Mateo 19:28; Lucas 23:43).

¿Á va̱ása káʼa̱nña nu̱ú Biblia ña̱ ñuʼú yóʼo kokoña xíʼin ñuʼu̱?

 Va̱ása. Ña̱yóʼo kúú ña̱ násamana ña̱ káʼa̱n 2 Pedro 3:7, ña̱ káchi: “Ndiví xíʼin ñuʼú ña̱ íyo tiempo vitin ña̱ kokovaa kúúña”. Ná ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ u̱vi̱ ña̱ʼa ña̱ ndayáʼvi ña̱ chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ kunda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ tu̱ʼunyó:

  1.   Nu̱ú Biblia, tu̱ʼun ndiví, ñuʼú xíʼin xíʼin ñuʼu̱ ku̱a̱ʼá nu̱ú kúni̱ kachiña. Tá kúú nu̱ú, Génesis 11:1 káchiña: “iníísaá ñuʼú iin kuití tu̱ʼun káʼa̱nna”. “Ñuʼú” ña̱ káʼa̱nña xa̱ʼa̱ yóʼo kúu na̱ yiví.

  2.   Ña̱ káʼa̱nka 2 Pedro 3:7 chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ kunda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ “ndiví”, “ñuʼú” xíʼin “ñuʼu̱” ndáaña kúni̱ kachiña. Ta versículos 5 xíʼin 6 káʼa̱nña xa̱ʼa̱ sa̱ví kini tá ku̱un tá tiempo ta̱ Noé. Na̱ yiví na̱ ni̱xi̱yo tiempo sáa ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱na soo va̱ása níndiʼi-xa̱ʼa̱ ñuʼú. Na̱ sa̱ndíʼi-xa̱ʼa̱ sa̱ví kini kúú na̱ yiví na̱ kininí xi̱ke̱ʼé, ña̱yóʼo kúni̱ kachiña, na̱ xi̱kuu “ñuʼú” (Génesis 6:11). Saátu sa̱ndíʼi-xa̱ʼa̱ra “ndiví”, ña̱ kúni̱ kachi, na̱ yiví na̱ xi̱xa̱ʼndachíñu tiempo sáa. Xa̱ʼa̱ ña̱kán ñuʼú va̱ása níndiʼi-xa̱ʼa̱ña chi na̱ yiví na̱ kininí ke̱ʼé kúú na̱ ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱. Ta̱ Noé xíʼin na̱ veʼera ni̱ka̱kuna tá ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ na̱ yiví kán ta ka̱ku tuku se̱ʼena tándi̱ʼi ku̱un sa̱ví kini (Génesis 8:15-18).

 Nda̱a̱ táki̱ʼva ke̱ʼé sa̱ví kini, “ñuʼu̱”, ña̱ káʼa̱n 2 Pedro 3:7, xa̱ʼa̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱ña na̱ yiví na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa, ta su̱ví ñuʼú ña̱ ndóoyó sandíʼi-xa̱ʼa̱ña. Ndióxi̱ káʼa̱nra ña̱ kixaa̱ iin “ndiví xa̱á xíʼin iin ñuʼú xa̱á [...] ta nu̱ú ña̱yóʼo ndiʼina nina ña̱ va̱ʼa keʼéna.” (2 Pedro 3:13). Ña̱ “ñuʼú xa̱á” yóʼo, kúú na̱ yiví xa̱á, ta ña̱ “ndiví xa̱á”, á iin na̱ chíñu xa̱á, ta ña̱yóʼo kúú Reino Ndióxi̱. Ta ña̱ Reino yóʼo ndasaliviña nu̱ú ñuʼú yóʼo ta kǒoka ku̱a̱chi koo (Revelación 21:1-4).