Ir al contenido

¿Á ndixa íyo ta̱ Ndi̱va̱ʼa?

¿Á ndixa íyo ta̱ Ndi̱va̱ʼa?

Ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo

 Ndixava íyo ta̱ Ndi̱va̱ʼa, ta̱yóʼo kúú iin ángel ta̱ i̱xaso̱ʼo nu̱ú Ndióxi̱. Ta̱yóʼo kúú ta̱ “xáʼnda chíñu ñuyǐví yóʼo” (Juan 14:30; Efesios 6:11, 12). Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ku̱a̱ʼá ki̱vi̱ ña̱ kúúmií ta̱yóʼo ña̱ náʼa̱ ndáa ki̱ʼva íyora. Koto ña̱ va̱xi yóʼo:

  •   Satanás, kúni̱ kachiña ta̱ kúú contra Ndióxi̱ (Job 1:6).

  •   Diablo, kúni̱ kachiña “Ta̱ káʼa̱n ña̱ síkí” (Revelación [Apocalipsis] 12:9).

  •   Tí ko̱o̱, Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ra ña̱ sándaʼvira (2 Corintios 11:3).

  •   Ta̱ xítondosó (Mateo 4:3).

  •   Ta̱ káʼa̱n ña̱ vatá (Juan 8:44).

Savana káʼa̱nna ta̱ Ndi̱va̱ʼa kúú ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ íyo ti̱xin ndiʼina

 Sava na̱ yiví kándíxana ña̱ ndíka̱a̱ ña̱ ndi̱va̱ʼa iniyó tá kéʼéyó ña̱ va̱ása va̱ʼa, ta savana nda̱a̱ káchina Ndióxi̱ ndi̱va̱ʼa-inira. Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Ndi̱va̱ʼa. Soo Ndióxi̱ nina ña̱ va̱ʼava kúú ña̱ kéʼéra. Ña̱kán, ¿á kivi ndi̱va̱ʼa koo inira? (Deuteronomio 32:4; Job 2:1-6.) Saátu ta̱ Ndi̱va̱ʼa xi̱tondosóra ta̱ Jesús, ta kǒo ku̱a̱chi níxikuumií ta̱yóʼo (Mateo 4:8-10; 1 Juan 3:5.) Biblia sánáʼa̱ña ña̱ ndixava íyo ta̱ Ndi̱va̱ʼa ta su̱ví ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ íyo inina kúúña.

 Ku̱a̱ʼánína ndákanixi̱nína ña̱ su̱ví ña̱ ndixa kúú ña̱ íyo ta̱ Ndi̱va̱ʼa. ¿Á xíniñúʼu ndakanda̱-iniyó xíʼin ña̱yóʼo? Va̱ása xíniñúʼu ndakanda̱-iniyó chi Biblia káʼa̱nña ta̱ Ndi̱va̱ʼa xíniñúʼura ku̱a̱ʼání nu̱ú ña̱ʼa ña̱ sándaʼvira na̱ yiví (2 Tesalonicenses 2:9, 10). Ta iin ña̱ kéʼé ta̱ Ndi̱va̱ʼa kúú ña̱ sándaʼvira na̱ yiví ña̱ va̱ʼa kandíxana ña̱ kǒo íyora (2 Corintios 4:4).

Ña̱ vatá ña̱ kándíxa savana xa̱ʼa̱ ta̱ Ndi̱va̱ʼa

  Ña̱ vatá: Lucifer kúú inka ki̱vi̱ ta̱ Ndi̱va̱ʼa

 Ña̱ nda̱a̱: Tu̱ʼun hebreo ña̱ va̱xi nu̱ú sava Biblia ña̱ sándaya̱ʼaña tu̱ʼun “Lucifer” kúni kachiña “ña̱ ndáye̱ʼe̱” (Isaías 14:12). Tu̱ʼun yóʼo va̱xiña nu̱ú iin profecía, ta káʼanña xa̱ʼa̱ na̱ rey na̱ xa̱ʼndachíñu nu̱ú ña̱ Babilonia, ta Ndióxi̱ sakúkaʼanra nu̱úna xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱nuní xi̱kunina (Isaías 14:4, 13-20). Ta nu̱ú profecia yóʼo xi̱niñúʼuna tu̱ʼun “yéʼe̱” tá ku̱sikindaana na̱ rey na̱ ñuu Babilonia tá va̱ása níxaʼndachíñukana.

  Ña̱ vatá: Ta̱ Ndi̱va̱ʼa káchíñura nu̱ú Ndióxi̱.

 Ña̱ nda̱a̱: Su̱ví ta̱ káchíñu nu̱ú Ndióxi̱ kúú ta̱ Ndi̱va̱ʼa chi ta̱ sáa̱-ini xíni Ndióxi̱ kúúra. Saátu sáa̱-inira xínira na̱ káchíñu nu̱ú Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo íxandi̱va̱ʼara xíʼinna ta káʼa̱nra ña̱ vatá xa̱ʼa̱na (1 Pedro 5:8; Apocalipsis 12:10).