Ir al contenido

¿Nda̱chun ku̱u ña̱ Holocausto judío? ¿Nda̱chun va̱ása nísasi Ndióxi̱ ña̱yóʼo?

¿Nda̱chun ku̱u ña̱ Holocausto judío? ¿Nda̱chun va̱ása nísasi Ndióxi̱ ña̱yóʼo?

 Ku̱a̱ʼání na̱ yiví na̱ ndáka̱tu̱ʼun xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ni̱xo̱ʼvi̱nína xa̱ʼa̱ ña̱ ndo̱ʼona, ta va̱ása kúni̱ kuitína kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo chi kúni̱na ná sandíkona-inina. Inkatuna káʼa̱nna ña̱ Holocausto ndeéní sa̱xóʼvi̱ña miína ta káchina ña̱ va̱ása kivi koo iin Ndióxi̱ ta̱ táxi ña̱ koo ña̱yóʼo.

Ña̱ va̱ása va̱ʼa ndákanixi̱nína xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ta saátu ña̱ Holocausto

Ña̱ vatá: Ña̱ nda̱ka̱tu̱ʼunyó nda̱chun ta̱xi Ndióxi̱ ña̱ ku̱u ña̱ Holocausto iin ku̱a̱chi kúúña.

 Ña̱ nda̱a̱: Na̱ ta̱a xíʼin ná ñaʼá na̱ nda̱sakáʼnu Ndióxi̱ ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunna nda̱chun táxira ña̱ kúu ña̱ va̱ása va̱ʼa. Ta kúú ta̱ profeta Habacuc ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunra Ndióxi̱: “¿Nda̱chun táxiún xítoi̱ ku̱a̱ʼání ña̱ kini?” (Habacuc 1:3). Nu̱úka ña̱ ndaʼyi̱ra nu̱ú ta̱ profeta yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunra, Ndióxi̱ ta̱xira ña̱ ná kixiña nu̱ú Biblia ña̱ va̱ʼa chindeétáʼanña xíʼinyó.

 Ña̱ vatá: Tá xóʼvi̱yó va̱ása ndíʼi-ini Ndióxi̱ xa̱ʼa̱yó.

 Ña̱ nda̱a̱: Ndióxi̱ sáa̱ní-inira xínira ña̱ va̱ása va̱ʼa ta saátu ña̱ xóʼvi̱ na̱ yiví xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo (Proverbios 6:​16-19). Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ tiempo ta̱ Noé, ku̱suchíkaví níma̱ Ndióxi̱ tá xi̱nira ndiʼi ña̱ kini kéʼéna nu̱ú ñuʼú yóʼo (Génesis 6:5, 6). Xa̱ʼa̱ ña̱kán ndeéní ni̱xo̱ʼvi̱ra tá ni̱xi̱yo ña̱ Holocausto (Malaquías 3:6).

 Ña̱ vatá: Iin castigo ña̱ ta̱xi Ndióxi̱ ndaʼa̱ na̱ judío xi̱kuu ña̱ Holocausto.

 Ña̱ nda̱a̱: Tá siglo nu̱ú na̱ ñuu Roma sa̱ndíʼi-xa̱ʼa̱na ñuu Jerusalén, ta ta̱xi Ndióxi̱ ña̱ ku̱u ña̱yóʼo (Mateo 23:37–24:2). Soo tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo, inkáchi íyo ndiʼi na̱ yiví nu̱úra ta va̱ása íxandi̱va̱ʼara xíʼin nda̱a̱ ni iinna (Romanos 10:12).

 Ña̱ vatá: Tá ndixa íyo iin Ndióxi̱ ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱ ta kúʼvi̱-inira xínira miíyó, va̱ása taxivíra ña̱ koo ña̱ Holocausto.

 Ña̱ nda̱a̱: Ni su̱ví Ndióxi̱ kúú ta̱ táxi ña̱ xóʼvi̱yó soo va̱ása sásira ña̱ ná kuu ña̱yóʼo (Santiago 1:13; 5:11).

¿Nda̱chun ta̱xi Ndióxi̱ ña̱ ku̱u ña̱ Holocausto?

 Íyo iin xa̱ʼa̱ kúú ña̱ ke̱ʼéra ña̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva va̱ása sásira ña̱ xa̱a̱ ku̱a̱ʼání tiempo xóʼvi̱ na̱ yiví: ke̱ʼéraña ña̱ va̱ʼa ndasaviíra ku̱a̱chi ña̱ ki̱xáʼa tá ya̱chi̱. Biblia káʼa̱n káxiña ta̱ Ndi̱va̱ʼa kúú ta̱ ndíso chíñu xíʼin ñuyǐví yóʼo ta su̱ví Ndióxi̱ (Lucas 4:​1, 2, 6; Juan 12:31). U̱vi̱ ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ chindeétáʼanña xíʼinyó kunda̱a̱-iniyó nda̱chun va̱ása nísasi Ndióxi̱ ña̱ kuu ña̱ Holocausto

  1.   Ndióxi̱ i̱xava̱ʼara na̱ yiví ña̱ va̱ʼa ndaka̱xinna ña̱ keʼéna. Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Adán xíʼin ñá Eva ndáaña xi̱kuni̱ra; keʼéna soo va̱ása ní i̱xandúxara xíʼinna ña̱ kandíxanara. Soo na̱yóʼo xi̱kuni̱ miína ndaka̱xinna ndáaña kúú ña̱ va̱ʼa ta ndáaña kúú ña̱ va̱ása va̱ʼa. Ta xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa íyo ña̱ nda̱kaxinna ki̱xáʼa íyoní tu̱ndóʼo (Génesis 2:17; 3:6; Romanos 5:12). Ta nani saá na̱ yiví xóʼvi̱nína xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása vií íyo ña̱ ndáka̱xinna keʼéna. Saáchi nda̱a̱ iin tutu ña̱ naní Statement of Principles of Conservative Judaism (Declaración de principios del judaísmo conservador) káchiña: “Ndiʼi tu̱ndóʼo íyoña saáchi va̱ása vií xíniñúʼuyó ña̱ ta̱xi Ndióxi̱ ndaʼa̱yó, ña̱ ndaka̱xinyó ña̱ keʼéyó”. Soo nu̱úka ña̱ kasi Ndióxi̱ nu̱ú na̱ yiví ña̱ ndaka̱xinna ndáaña keʼéna, Ndióxi̱ ta̱xira tiempo ña̱ va̱ʼa ná ndaka̱xinna keʼéna ña̱ va̱ʼa túvi miína

  2.   Ndióxi̱ kuchiñura sandiʼi-xa̱ʼa̱ra ndiʼi ña̱ ke̱ʼé ña̱ Holocausto ta kúni̱tuna keʼéraña. Káʼa̱nra ña̱ sandátakura ku̱a̱ʼání na̱ yiví na̱ ni̱xi̱ʼi̱, nda̱a̱ na̱ ni̱xi̱ʼi̱ tá kúú ña̱ Holocausto. Ta saátu na̱ ni̱ka̱ku nu̱ú ña̱yóʼo va̱ása ndakaʼánkana xa̱ʼa̱ ña̱ ndo̱ʼona (Isaías 65:17; Hechos 24:15). Xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱ní-ini Ndióxi̱ xínira na̱ yiví ña̱kán kúú ña̱ náʼa̱ nu̱úyó ña̱ saxínuvara ña̱ káʼa̱nra (Juan 3:16).

 Ku̱a̱ʼání na̱ yiví na̱ ni̱xo̱ʼvi̱ tá ni̱xi̱yo ña̱ Holocausto vitin nda̱ni̱ʼina ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ tákuna ta saátu ndakundeéna kándíxana Ndióxi̱. ¿Ndáaña chi̱ndeétáʼan xíʼina? Ña̱ ku̱nda̱a̱-inina nda̱chun kúú ña̱ táxi Ndióxi̱ ña̱ íyo ña̱ va̱ása va̱ʼa ta saátu ña̱ xíni̱na ña̱ sandiʼi-xa̱ʼa̱ra ndiʼi ña̱ kéʼé ña̱yóʼo.