Ir al contenido

¿Ndáaña kúni̱ kachi ña̱ ndakuchiyó?

¿Ndáaña kúni̱ kachi ña̱ ndakuchiyó?

Ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo

 Ña̱ ndakuchi na̱ yiví kúni̱ kachiña ña̱ ki̱ʼvi níína ini ti̱kui̱í ta tándi̱ʼi saá kítana inirá. a Ña̱yóʼo kítáʼanña xíʼin ña̱ nda̱kuchi ta̱ Jesús ini yu̱ta káʼnu (Mateo 3:13, 16). Tasaá íyo ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱a ta̱ Etiopía ña̱ ná sandákuchinara, tá ni̱xa̱a̱na “nu̱ú ñúʼu ku̱a̱ʼání ti̱kui̱í” (Hechos 8:36-40).

Ña̱ kúni̱ kachi ña̱ ndakuchiyó

 Ña̱ ndakuchina, Biblia chi̱táʼanña ña̱yóʼo xíʼin ña̱ ndúxu̱nna (Romanos 6:4; Colosenses 2:12). Ña̱ ndákuchiyó náʼa̱ña ña̱ sa̱ndákooyó ki̱ʼva ña̱ ni̱xi̱yoyó tá ya̱chi̱ ta va̱ása kéʼékayó ña̱ xi̱keʼéyó tá ya̱chi̱ chi ki̱xáʼayó ndásakáʼnuyó Ndióxi̱, ña̱ sa̱ndákooyó ña̱ xi̱keʼéyó tá ya̱chi̱, ña̱ ndákuchiyó kúú ña̱ táxi Ndióxi̱ ndaʼa̱yó ña̱ va̱ʼa vií koo ña̱ ndakanixi̱níyó xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxayó ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesucristo xa̱ʼa̱yó (1 Pedro 3:21). Ta̱ Jesús sa̱náʼa̱ra na̱ ndíku̱n miíra ña̱ xíniñúʼu ndakuchina (Mateo 28:19, 20).

Ña̱ ndakuchiyó ti̱kui̱í á ¿sándooña ku̱a̱chiyó?

 Va̱ása. Ña̱ Biblia sánáʼa̱ña ña̱ iinlá ni̱i̱ ta̱ Jesucristo ña̱ ni̱xi̱ta̱ kúú ña̱ sándoo ku̱a̱chiyó (Romanos 5:8, 9; 1 Juan 1:7). Soo tá kúni̱yó ndakiʼinyó ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús xa̱ʼa̱yó, xíniñúʼu kandíxayóra, nasamayó ki̱ʼva ña̱ íyoyó ña̱ va̱ʼa kundiku̱nyó ña̱ sa̱náʼa̱ra ta ndakuchiyó (Hechos 2:38; 3:19).

¿Á sánáʼa̱ ña̱ Biblia ña̱ xíniñúʼu ndakuchi na̱ lée válí?

 Va̱ása. Ña̱ Biblia va̱ása káʼa̱nña ña̱ xíniñúʼu sandákuchina na̱ lée válí. Sava religión kéʼéna ña̱ “sandákuchina” na̱ lée válí ta sákaana ti̱kui̱í xi̱nína, ta chínúuna ki̱vi̱na. Soo na̱ ndíku̱n ta̱ Cristo xa̱a̱ chéevana ndákuchina ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱ ta kandíxana ña̱ sákuaʼana (Hechos 8:12). Na̱ yiví yóʼo xíniñúʼu kuniso̱ʼona tu̱ʼun Ndióxi̱, kandíxanaña ta ndikó inina, na̱ lée válí va̱ása kivi keʼéna ña̱yóʼo (Hechos 2:22, 38, 41).

 Ña̱ Biblia náʼa̱ña, Ndióxi̱ xítora se̱ʼe na̱ ndásakáʼnu miíra nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ yiví yi̱i̱ ta va̱ása yaku̱a̱na, xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱kú íyo ini na̱ yivána xíʼin Ndióxi̱ (1 Corintios 7:14). Tá ña̱ ndákuchi na̱ lée válí ndáyáʼviña, va̱ása kundayáʼviví ña̱ kéʼé inkana xa̱ʼa̱na. b

Ña̱ va̱ása va̱ʼa ndákanixi̱nína xa̱ʼa̱ ña̱ ndákuchi na̱ ndíku̱n ta̱ Cristo

 Ña̱ kándíxa savana: Ña̱ ndákuchina xíniñúʼu sákaa kuitína ti̱kui̱í xi̱ní na̱ yiví su̱víka ña̱ ki̱ʼvi níína ti̱xin ti̱kui̱í.

 Ña̱ nda̱a̱: Ndiʼi na̱ nda̱kuchi na̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ ni̱ki̱ʼvi níína ti̱xin ti̱kui̱í. Tá kúú tá káʼa̱n ña̱ Biblia xa̱ʼa̱ ta̱ discípulo Felipe ña̱ sa̱ndákuchira iin ta̱a ta̱ Etiopía u̱vi̱ saá na̱yóʼo “ni̱ki̱ʼvi ti̱kui̱í” ta tándi̱ʼi ki̱tana inirá (Hechos 8:36-39). c

 Ña̱ kándíxa savana: Ña̱ Biblia táxiña kúnda̱a̱-iniyó tá nda̱kuchi ndiʼi na̱ familia, saátu nda̱kuchi na̱ lée válí. Tá kúú tá káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ta̱ xi̱ndaa veʼe-ka̱a chí Filipos, káchiña: “Nda̱kuchira xíʼin na̱ veʼera” (Hechos 16:31-34).

 Ña̱ nda̱a̱: Ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ta̱ xi̱ndaa veʼe-ka̱a, náʼa̱ña na̱ veʼera na̱ nda̱kuchi na̱kunda̱a̱-inina xíʼin “tu̱ʼun Jehová” ta ni̱kusi̱íní-inina (Hechos 16:32, 34). Ña̱yóʼo náʼa̱ña nu̱úyó tá ni̱xi̱yo na̱ lée válí veʼe ta̱ xi̱ndaa veʼe-ka̱a, tá nda̱kuchi na̱ veʼera va̱ása níndakuchi na̱ lée va̱lí saáchi kǒo níkunda̱a̱-inina xíʼin tu̱ʼun Jehová.

 Ña̱ kándíxa savana: Tá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús ña̱ ki̱ʼvi na̱ va̱lí ti̱xin Reino Ndióxi̱, sa̱náʼa̱ra ña̱ xíniñúʼu ndakuchi na̱ lée válí (Mateo 19:13-15; Marcos 10:13-16).

 Ña̱ nda̱a̱: Ta̱ Jesús va̱ása níka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ ña̱ ndakuchina tá ni̱ka̱ʼa̱nra tu̱ʼun yóʼo. Ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ kúú, ña̱ va̱ʼa ki̱ʼviyó ti̱xin Reino Ndióxi̱ xíniñúʼu kooyó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ va̱lí, ña̱ vitá koo iniyó ta kuni̱yó sakúaʼayó xa̱ʼa̱ra (Mateo 18:4; Lucas 18:16, 17).

a Tu̱ʼun “ndakuchi” ka̱naña ti̱xin tu̱ʼun griego ta kúni̱ kachiña “sa̱ʼvi níína ti̱xin ti̱kui̱í” (koto ña̱ naní Compendio del Diccionario teológico del Nuevo Testamento, página 97).

b Nda̱a̱ táki̱ʼva káchi The International Standard Bible Encyclopedia, “ña̱ ndakuchi na̱ va̱lí kǒoña va̱xi nu̱ú NT [Nuevo Testamento]”. Saátu káchiña ña̱ ku̱a̱ʼánína ki̱xáʼana kéʼéna ña̱yóʼo chi “kǒo níkunda̱a̱ va̱ʼa inina xa̱ʼa̱ña” chi nda̱kanixi̱nína, tá ndákuchi na̱ lée válí ndóo ku̱a̱china (vol. 1, pág. 416, 417).

c Diccionario Enciclopédico Salvat káchiña: “Ña̱ nu̱ú ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ NDAKUCHINA [...] ke̱ʼénaña ti̱xin Iglesia cristiana ña̱ nu̱ú, ña̱ ki̱ʼvi níína ti̱xin ti̱kui̱í” (1967, vol. 2, pág. 577).