Ir al contenido

Video ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia: Ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia

Nu̱ú video yóʼo va̱xi ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ pregunta ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia, tá kúú ña̱yóʼo: ¿ndaachún i̱xava̱ʼa Ndióxi̱ ñuyǐví?, ¿ndáaña ndóʼo na̱ xíʼi̱? xíʼin ¿nda̱chun táxi Ndióxi̱ ña̱ íyoní tu̱ndóʼo ñuyǐví yóʼo?

¿Ndáa ki̱ʼva kivi koún migo Ndióxi̱?

Xa̱a̱ ku̱a̱ʼání tiempo na̱ yiví kúni̱na kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ Ndióxi̱. Ta Biblia kúú ña̱ kivi chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ kutáʼanyó xíʼinra. Ta kivi xa̱a̱yó kutáʼanyó xíʼinra tá ná xa̱a̱yó sakúaʼayó ki̱vi̱ra.

¿Nda̱chun xíniñúʼu kandíxayó ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ káʼa̱n Biblia?

Tá ndixa tu̱ʼun Ndióxi̱ kúú ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia, síínva kooña nu̱ú ndiʼika libro.

¿Ndáaña ndóʼo na̱ xíʼi̱?

Ña̱ Biblia ka̱ʼa̱nña ña̱ ki̱xaa̱ iin ki̱vi̱ ña̱ ndataku ku̱a̱ʼání na̱ ni̱xi̱ʼi̱, nda̱a̱ táki̱ʼva nda̱taku ta̱ Lázaro.

Ña̱ infierno, ¿á iin lugar nu̱ú xóʼvi̱na kúúña?

Biblia sánáʼa̱ña miíyó ña̱ va̱ása sáxo̱ʼvi̱ Ndióxi̱ na̱ yiví xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi ña̱ ke̱ʼéna tá ya̱chi̱, saáchi Ndióxi̱ kúʼvi̱va-inira xínira na̱ yiví.

¿Á Ndióxi̱ kúú ta̱ Jesucristo?WEB:OnSiteAdTitle¿Á Ndióxi̱ kúú ta̱ Jesucristo?

¿Á iin kúú ta̱ Jesús xíʼin Ndióxi̱ ta̱ kúúmiíní ndee̱? ¿Á xa̱a̱ síínva kúú iin tá iin na̱yóʼo?

¿Nda̱chun ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús?

Sana xa̱a̱ kúnda̱a̱-iniún ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús xa̱ʼa̱yó, soo ¿á kivi iin kuití ta̱a kuvi xa̱ʼa̱ ku̱a̱ʼání na̱ yiví?

¿Ndáa ki̱ʼva kaʼndachíñu Ndióxi̱?

Tá ni̱xi̱ka ta̱ Jesús nu̱ú ñuʼú yóʼo, iinlá xa̱ʼa Reino Ndióxi̱ ni̱ndi̱ʼi̱ní-inira na̱túʼunra xa̱ʼa. Xa̱a̱ ku̱a̱ʼání tiempo, na̱ ndíku̱n sa̱tára káʼa̱nna xíʼin Ndióxi̱ ña̱ ná kixa̱a̱ ña̱ reino yóʼo.

Reino Ndióxi̱ ki̱xáʼaña xáʼndachíñuña tá ku̱i̱ya̱ 1914

Xa̱a̱ íyo 2,600 ku̱i̱ya̱ Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ iin ta̱ koo rey, ta xa̱a̱ xínunu̱ú ña̱yóʼo tiempo vitin.

Tá ku̱i̱ya̱ 1914 na̱samaní ña̱ kúú nu̱ú ñuʼú yóʼo

Ña̱ ki̱xáʼa kúú nu̱ú ñuʼú yóʼo nani tá ku̱i̱ya̱ 1914 náʼa̱ña nu̱úyó ña̱ xa̱a̱ ndóoyó ki̱vi̱ so̱ndíʼi.

¿Nda̱chun táxi Ndióxi̱ ña̱ íyoní tu̱ndóʼo ñuyǐví yóʼo?

Nu̱ú Biblia va̱xi ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, ta káʼa̱ntuña xíʼinyó ña̱ va̱ʼa ña̱ koo chí nu̱únínu.

¿Á kúni̱ Ndióxi̱ ña̱ ná kuniñúʼuyó imagen ña̱ ndasakáʼnuyóra?

¿Á kivi chindeétáʼanña xíʼinyó ña̱ kuyatinyó nu̱ú Ndióxi̱ ta̱ va̱ása kívi kuniyó?