Ir al contenido

¿Á ÍYO IIN NA̱ I̱XAVA̱ʼAÑA?

Ki̱ʼva ña̱ ndáchí tí ti̱mii

Ki̱ʼva ña̱ ndáchí tí ti̱mii

 ¿Ndáaña kéʼé tí ti̱mii ña̱ va̱ʼa ndáchírí tá ndeéní káni ta̱chí?