Ir al contenido

Ir al índice

 YAA 42

Ña̱ káʼa̱n na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱

Select an Audio Recording
Ña̱ káʼa̱n na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱

(Efesios 6:18)

 1. 1. Yi-vá Jeho-vá, Ndió-xi̱ mií ta̱ káʼ-nu

  va̱á-sa kú-ni̱-ndi̱ sa-ndá-koo-ndi̱ yóʼ-ó.

  Nda-sa-káʼ-nu ki̱-vi̱ún yi-vá-ndi̱.

  Ná kaʼ-nda-chí-ñu se̱ʼ-ún ta̱ Cris-to.

  Yi-vá mií-ndi̱ kú-ni̱-ndi̱

  ña̱ kaʼ-nda-chí-ñu yóʼ-ó.

 2. 2. Ti-xaʼ-vi-ún ña̱ ndáa-ní-ún mií-ndi̱,

  kú-si̱í-ní-va-i-ni-ndi̱ yi-vá mií-ndi̱,

  ta li-vi-ní tá-ku ndiʼ-i-ndi̱,

  saá-chi na̱-ku-nda̱a̱-i-ni-ndi̱ xa̱ʼ-ún.

  Ndaʼ-a̱ yóʼ-ó tá-xi-ndi̱

  ti-xaʼ-vi vi-tin Jeho-vá.

 3. 3. Ni ku̱a̱ʼ-á-ní tu̱-ndóʼ-o kúú-mií-ndi̱

  yóʼ-ó kúú ta̱ tá-xi ndée ndaʼ-a̱ mií-ndi̱.

  Va̱á-sa kú-ni̱-ka-ndi̱ xoʼ-vi̱-ndi̱.

  Kú-ni̱-ní-ndi̱ li-vi koo ku-ndoo-ndi̱.

  Ndiʼ-i ki̱-vi̱ kú-ni̱-ndi̱

  nda-sa-káʼ-nu-ndi̱ yóʼ-ó.