Ir al contenido

Ir al índice

 YAA 35

Ná kundi̱ʼi̱-iniyó xa̱ʼa mií ña̱ ndáyáʼvi va̱ʼaka

Select an Audio Recording
Ná kundi̱ʼi̱-iniyó xa̱ʼa mií ña̱ ndáyáʼvi va̱ʼaka

(Filipenses 1:10)

 1. 1. Ná ko-to-yó ndáa chi-ñu kúú ña̱ kéʼ-é-yó,

  á ndá-yáʼ-vi-ña,

  á ndi-xa kú-si̱í-i-ni Jeho-vá xí-ni-ra

  chi-ñu kéʼ-é-yó.

  (ÑA̱ NDIKÓYÓ KATAYÓ)

  Sá-ku-si̱í-yó ní-ma̱ Jeho-vá,

  tá káʼ-a̱n-yó

  xíʼ-in ndiʼ-i na̱ yi-ví xa̱ʼ-a-ra.

  Tá saá kéʼ-ún,

  va̱á-sa na-ndó-só Jeho-vá xa̱ʼ-ún.

 2. 2. Ña̱ ka-ka-yó na-túʼ-un-yó xa̱ʼ-a Jeho-vá

  ndá-yáʼ-vi-ní-ña,

  na-túʼ-un-yó xa̱ʼ-a-ra ndiʼ-i saá ki̱-vi̱

  nda̱a̱ mií xí-ka-yó.

  (ÑA̱ NDIKÓYÓ KATAYÓ)

  Sá-ku-si̱í-yó ní-ma̱ Jeho-vá,

  tá káʼ-a̱n-yó

  xíʼ-in ndiʼ-i na̱ yi-ví xa̱ʼ-a-ra.

  Tá saá kéʼ-ún,

  va̱á-sa na-ndó-só Jeho-vá xa̱ʼ-ún.

 3. 3. Tá kéʼ-é-yó chi-ñu Ndió-xi̱ ndiʼ-i ki̱-vi̱

  si̱í-ní koo-yó saá.

  Tá kéʼ-é-yó ña̱ káʼ-a̱n Ndió-xi̱-yó Jeho-vá,

  si̱í-ní koo-ra saá.

  (ÑA̱ NDIKÓYÓ KATAYÓ)

  Sá-ku-si̱í-yó ní-ma̱ Jeho-vá,

  tá káʼ-a̱n-yó

  xíʼ-in ndiʼ-i na̱ yi-ví xa̱ʼ-a-ra.

  Tá saá kéʼ-ún,

  va̱á-sa na-ndó-só Jeho-vá xa̱ʼ-ún.