Ir al contenido

Ir al índice

 YAA 142

Ná kǒo nandósóyó xa̱ʼa ña̱ ndátuyó

Select an Audio Recording
Ná kǒo nandósóyó xa̱ʼa ña̱ ndátuyó

(Hebreos 6:18, 19)

 1. 1. Na̱ ñu-yǐ-ví yóʼ-o kǒo kú-nda̱a̱-i-ni-na

  ndáa ki̱ʼ-va kúú ña̱ vií kaʼ-nda-chí-ñu-na.

  Ni iin-na kǒo ki-vi sa-ká-ku mií-yó

  chi ndiʼ-i-yó kúú-mií-yó ku̱a̱-chi.

  (ÑA̱ NDIKÓYÓ KATAYÓ)

  Ná nda-sa-káʼ-nu-yó Ndió-xi̱ Jeho-vá

  chi nu̱ú ñu-yǐ-ví li-vi-ní ku-ndoo-yó.

  Kǒo-ka ña̱ xóʼ-vi̱-yó koo tiem-po saá.

  Ná kǒo na-ndó-só-yó xa̱ʼ-a ña̱-yóʼ-o.

 2. 2. Ni xóʼ-vi̱-ní-va-yó ndóo-yó tiem-po vi-tin,

  ñu-yǐ-ví xa̱á xa̱a̱ ku-ya-tin-ní-va-ña.

  Ti̱-xin Rei-no Ndió-xi̱ kǒo-ka na̱ xoʼ-vi̱

  ña̱-kán ku-si̱í-ní i-ni mií-yó.

  (ÑA̱ NDIKÓYÓ KATAYÓ)

  Ná nda-sa-káʼ-nu-yó Ndió-xi̱ Jeho-vá

  chi nu̱ú ñu-yǐ-ví li-vi-ní ku-ndoo-yó.

  Kǒo-ka ña̱ xóʼ-vi̱-yó koo tiem-po saá.

  Ná kǒo na-ndó-só-yó xa̱ʼ-a ña̱-yóʼ-o.