Ir al contenido

Ir al índice

 YAA 127

¿Nda̱saa xíniñúʼu kooyó?

Select an Audio Recording
¿Nda̱saa xíniñúʼu kooyó?

(2 Pedro 3:11)

 1. 1. ¿Ndáa-ña chaʼ-vii̱ ndaʼ-ún yi-vá miíi̱ Jeho-vá?

  Chi miíún kúú ta̱ tá-xi tá-kui̱ vi-tin Jeho-vá.

  Nu̱ú ley ña̱ tá-xiún, kán kúú nu̱ú va̱-xi yi-chi̱

  ña̱ kú-ni̱ún ku-ndi-ku̱n-ndi̱ miíún Jeho-vá Ndió-xi̱.

  (PUENTE)

  Ka-chí-ñui̱ nu̱ún kú-ni̱i̱ ndiʼ-i saá ki̱-vi̱,

  ña̱-kán kúú ña̱ kú-ni̱i̱ keʼ-íi̱ nda̱a̱ ná ku-vii̱

  ta-saá keʼ-íi̱ Ndió-xi̱ ku-si̱í-ní-i-niún.

  Ña̱-kán kúú ña̱ ki-vi ta-xii̱ ndaʼ-ún.

  Kú-ni̱i̱ ku-nda̱a̱-i-nii̱ á ndi-xa kéʼ-íi̱

  ña̱ kú-ni̱ miíún Ndió-xi̱, á kéʼ-íi̱ ña̱ nda̱-kú.

  Tá-saá ná keʼ-íi̱, ña̱ ku-ndi-ku̱i̱n ña̱ káʼ-ún,

  ta-xiún ña̱ ku-ta-kui̱ Jeho-vá, ndiʼ-i ki̱-vi̱.

(Va̱ʼatu kaʼviún Sal. 18:25; 116:12; Prov. 11:20).