Ir al contenido

Ir al índice

Ta̱ Nehemías: Ña̱ si̱í-ini ña̱ táxi Jehová ndaʼa̱yó kúú ña̱ ndásandakú-iniyó (táʼví 1)

Ta̱ Nehemías: Ña̱ si̱í-ini ña̱ táxi Jehová ndaʼa̱yó kúú ña̱ ndásandakú-iniyó (táʼví 1)

Ta̱ Nehemías sa̱ndákoora chiñu ña̱ xi̱kuumiíra ñuu Susa ña̱ va̱ʼa sandáʼara nama̱ ña̱ ñuu Jehová. Ta su̱ví iin ña̱yóʼo níxikuu ña̱ tu̱ndóʼo ña̱ ni̱ya̱ʼara nu̱ú. Ni xi̱ka̱ʼa̱n ta̱ Nehemías xíʼin Ndióxi̱ ta saátu ña̱ ndakú ni̱xi̱yo inira, ¿ndáaña xi̱niñúʼuka ta̱ Nehemías ña̱ va̱ʼa saxínura chiñu ña̱ ta̱xi Ndióxi̱ ndaʼa̱ra?