Ir al contenido

Ir al índice

Ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ Amós

Ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ Amós

Nu̱ú ña̱ video yóʼo va̱xi ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ libro Amós, ta profecía ña̱ va̱xi nu̱ú ña̱yóʼo káʼa̱nña xíʼinyó ña̱ va̱ása xíniñúʼu koo ku̱a̱ʼání ña̱ʼayó ta saátu káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ kixáʼa kaʼndachíñu Reino Ndióxi̱.