Ir al contenido

¿Ndáa ki̱ʼva íyo Ndióxi̱?

¿Ndáa ki̱ʼva íyo Ndióxi̱?

Ña̱ va̱ʼa xa̱a̱yó kooyó migo iin na̱ yiví xíniñúʼu kunda̱a̱-iniyó ndáa ki̱ʼva íyona. Ta saátu ña̱ va̱ʼa xa̱a̱yó kooyó migo Ndióxi̱, xíniñúʼu kunda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa ña̱ kúúmiíra. Tá kúnda̱a̱ka-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa ña̱ kúúmiíra, kúyatinkayó nu̱úra. Nu̱ú ndiʼika ña̱ va̱ʼa ña̱ kúúmiíra íyo ku̱mi̱ ña̱ ndáyáʼvika: ndee̱ra, ña̱ ndíchi, ña̱ nda̱kú, xíʼin ña̱ kúʼvi̱-inira.

ÍYONÍ NDEE̱ NDIÓXI̱

“Táta káʼnu Jehová. Miíún kúú ta̱ i̱xava̱ʼa ndiví xíʼin ñuʼú ta xi̱niñúʼún ndeún ña̱ i̱xava̱ʼúnña” (JEREMÍAS 32:17).

Ña̱ʼa ña̱ i̱xava̱ʼa Ndióxi̱ náʼa̱ña ndee̱ ña̱ kúúmiíra. Tá kúú, ¿ndáaña ndóʼoyó ta kítayó nu̱ú kániní ñu̱ʼu á ña̱ ka̱ndii? Kíʼinyó kuenta ña̱ niʼníní. Ña̱ niʼníní yóʼo, náʼa̱ña ña̱ íyoní ndee̱ Jehová ta̱ i̱xava̱ʼa ndiʼi ña̱ʼa. ¿Nda̱saa ndee̱ kúúmií ñu̱ʼu á ña̱ ka̱ndii? Tá kúú ti̱kui̱í kíxáʼara síso̱rá 100 grados, soo ma̱ʼñú ñu̱ʼu á ña̱ ka̱ndii 150,000 yichi̱ ndeéka niʼníña. Iin tá iin segundo ku̱a̱ʼáníka ña̱ niʼní táváña. Ta ña̱yóʼo íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo 100 millón bomba nuclear.

Soo ñu̱ʼu á ña̱ ka̱ndii loʼovaña nu̱ú inkaka ki̱mi tí íyo chí ndiví. Na̱ científico káʼa̱nna ña̱ tí ki̱mi UY Scuti, tíyóʼo kúú tí káʼnuníka íyo chí ndiví, ta yáʼaka 1,700 yichi̱ káʼnuka tíyóʼo nu̱ú ñu̱ʼu á ña̱ ka̱ndii. Tá tí ki̱mi UY Scuti, ná koorí nu̱ú íyo ñu̱ʼu á ña̱ ka̱ndii, xa̱ʼa̱ ña̱ káʼnunírí kivi ya̱ʼarí nu̱ú Mercurio, Venus, Tierra, Marte ta xa̱a̱rí nda̱a̱ nu̱ú íyo Júpiter. Ña̱ kúnda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ viíka kunda̱a̱-iniyó xíʼin ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jeremías, tá ka̱chira ña̱ mií Jehová i̱xava̱ʼa ña̱ íyo chí ndiví xíʼin ñuʼú yóʼo xíʼin ndee̱ra.

¿Ndáaña va̱ʼa ndákiʼinyó xa̱ʼa̱ ndee̱ ña̱ kúúmií Ndióxi̱? Va̱ʼa tákuyó xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ i̱xava̱ʼa Ndióxi̱, tá kúú ñu̱ʼu á ña̱ ka̱ndii xíʼin ndiʼika ña̱ va̱ʼa ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú yóʼo. Ta saátu xíniñúʼu Ndióxi̱ ndee̱ra ña̱ va̱ʼa chindeétáʼanra xíʼin iin tá iinyó. ¿Ndáa ki̱ʼva kéʼéra ña̱yóʼo? Tá siglo nu̱ú, Ndióxi̱ ta̱xira ndee̱ra ndaʼa̱ ta̱ Jesús ña̱ va̱ʼa ke̱ʼéra milagro. Ña̱ Biblia káchiña: “Vitin na̱ kúáa xa̱a̱ xítona, na̱ kǒo kívi kaka xa̱a̱ xíkana, na̱ kúúmií lepra xa̱a̱ ndúva̱ʼana, na̱ sóʼó xa̱a̱ xíniso̱ʼona, na̱ ni̱xi̱ʼi̱ ndátakuna” (Mateo 11:5). Ta, ¿ndáaña kéʼéra tiempo vitin? Ña̱ Biblia káchiña: “Táxira ndee̱ ndaʼa̱ na̱ ku̱naa”. Ta káʼa̱nkaña: “Na̱ kándíxa Jehová taxira ndee̱ ndaʼa̱na” (Isaías 40:29, 31). Ndióxi̱ kivi taxira ndee̱ra ndaʼa̱yó ña̱ va̱ʼa ya̱ʼayó nu̱ʼu tu̱ndóʼo xíʼin inkaka ña̱ íxayo̱ʼvi̱ xíʼinyó, tasaá va̱ʼa kundeé-iniyó nu̱ú ndiʼi ña̱yóʼo (2 Corintios 4:7). ¿Á va̱ása túviún ña̱ kúyatinkayó nu̱ú Ndióxi̱ tá xíniñúʼura ndee̱ra ña̱ chindeétáʼanra xíʼinyó xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó?

NDÍCHINÍ NDIÓXI̱

“Ku̱a̱ʼání kúú ña̱ʼa ña̱ ke̱ʼún Jehová. Ta xíʼin ña̱ ndíchi ke̱ʼún ndiʼiña” (SALMO 104:24).

Tá ku̱a̱ʼáka ña̱ʼa sákuaʼayó xa̱ʼa̱ ña̱ i̱xava̱ʼa Ndióxi̱, kíʼinyó kuenta ña̱ ndíchiníra. Tá kúú sava na̱ científico nándukú va̱ʼana xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ i̱xava̱ʼa Jehová, tasaá xítondaana ña̱yóʼo ta íxava̱ʼana inka ña̱ʼa ña̱ íyo táki̱ʼva íyo ña̱yóʼo. Tá kúú ña̱ ixava̱ʼana iin cierre ña̱ va̱ása yo̱ʼvi̱ va̱ʼa, ta saátu ña̱ ixava̱ʼana iin ña̱ʼa ña̱ yo̱ʼvi̱ka tá kúú iin avión.

Va̱ʼaní i̱xava̱ʼa Ndióxi̱ nduchúnu̱úyó.

Soo iin ña̱ náʼa̱ ña̱ ndíchiníka íyo Ndióxi̱ kúú ña̱ i̱xava̱ʼara na̱ yiví. Ná ndakanixi̱níyó ndáa ki̱ʼva xáa̱ iin ña̱ lée loʼo íyoña. Tá sa̱kán ni̱ke̱e se̱ʼe iin ñaʼá, loʼoní ña̱ loʼo yóʼo soo íyo iin tiempo ña̱ kíxáʼa xáʼnu lekeña, tu̱chiña, xíʼin ku̱ñuña. Ta, tá yáʼa i̱i̱n yo̱o̱ ña̱ loʼo ña̱ káku yóʼo viíní íyoña. Tá xítoyó ña̱ ndíchiní na̱kuva̱ʼayó, ku̱a̱ʼánína káʼa̱nna nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱n iin ta̱ ka̱ʼyí Biblia tá ka̱chira: “Ndasakáʼnui̱ yóʼó Jehová chi va̱ʼaní ke̱ʼún yi̱ʼi̱” (Salmo 139:14).

¿Ndáaña va̱ʼa ndákiʼinyó xa̱ʼa̱ ña̱ ndíchiní íyo Ndióxi̱? Ta̱ i̱xava̱ʼa miíyó kúnda̱a̱-inira ndáaña kúú ña̱ xíniñúʼuyó ña̱ va̱ʼa kusi̱í-iniyó. Xa̱ʼa̱ ña̱ ndíchiníra, nu̱ú tu̱ʼunra ña̱ Biblia kivi taxira consejo ña̱ va̱ʼaní ndaʼayó. Tá kúú káʼa̱nra xíʼinyó ná keʼéyó ña̱yóʼo: “Kǒo sandákoondó ña̱ [...] koo káʼnu-inindó xa̱ʼa̱na” (Colosenses 3:13). ¿Á va̱ʼa ña̱ consejo yóʼo túviún? Na̱ doctor káʼa̱nna ña̱ tá íxakáʼnu-iniyó xa̱ʼa̱ inkana, chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ vií ku̱su̱nyó ta saátu ña̱ va̱ása kuumiíyó presión alta. Ta saátu kivi chindeétáʼanña xíʼinyó ña̱ va̱ása kiʼinyó kue̱ʼe̱ ña̱ depresión á ña̱ ndakava-iniyó á inkaka kue̱ʼe̱. Jehová íyora ndáa táki̱ʼva íyo iin migoyó na̱ ndíchiní na̱ ndíʼi̱ní-ini xa̱ʼa̱yó ta ndiʼi tiempo táxina consejo ña̱ va̱ʼaní ndaʼayó (2 Timoteo 3:16, 17). ¿Á kúni̱ún koo iin migoún na̱ kéʼé táʼan ña̱yóʼo?

NDA̱KÚNÍ ÍYO ÑA̱ KÉʼÉ NDIÓXI̱

“Jehová kútóora keʼéra ña̱ nda̱kú” (SALMO 37:28).

Ndióxi̱ ndiʼi tiempo kéʼéra ña̱ va̱ʼa. Nda̱a̱ ni loʼo va̱ása xíniñúʼu ndakanixi̱níyó ña̱ kéʼé Ndióxi̱ ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa (Job 34:10). Viíní ndátiinra ku̱a̱chi nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ salmista: “Viíní ndatiiún ku̱a̱chi xíʼin ndiʼi na̱ ñuu” (Salmo 67:4). Xa̱ʼa̱ ña̱ kúnda̱a̱-inira ndáaña kúú ña̱ íyo níma̱yó va̱ása kíʼinníra kuenta xíʼin ki̱ʼva ña̱ náʼa̱yó, chi ndiʼi tiempo kúnda̱a̱-inira ndáaña kúú ña̱ nda̱a̱ ta viíní ndátiinra ku̱a̱chi (1 Samuel 16:7). Ndióxi̱ kíʼinra kuenta ndáaña kúú ndiʼi ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ kéʼé na̱ yiví nu̱ú ñuʼú yóʼo, ta káʼa̱nra ña̱ si̱lóʼo kúma̱ní ta sandíʼi-xa̱ʼa̱ra ndiʼi na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa (Proverbios 2:22).

Ña̱yóʼo kǒo kúni̱ kachiña ña̱ kúúra iin Ndióxi̱ ta̱ ndi̱va̱ʼaní-ini ta kútóoníra taxira castigo nda̱ʼa na̱ yiví. Soo sava yichi̱ náʼa̱ra ña̱ kúndáʼviva-inira xínira na̱ yiví. Ña̱ Biblia káʼa̱nña ña̱ kúndáʼvi-ini Jehová xínira na̱ yiví, kúndáʼvi-inira xínirana ni ke̱ʼéna ña̱ va̱ása va̱ʼa soo tá ndándikó-inina xíʼin ndiʼi níma̱na. ¿Á su̱ví nda̱kúní íyo ña̱ kéʼéra? (Salmo 103:8; 2 Pedro 3:9).

¿Ndáaña va̱ʼa ndákiʼinyó xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱kúní íyo ña̱ kéʼé Ndióxi̱? Ta̱ apóstol Pedro ni̱ka̱ʼa̱nra: “Vitin kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ va̱ása ndáka̱xin Ndióxi̱ na̱ yiví nda̱a̱ ndáaka ñuuna ndákiʼinvarana tá ndixa íxato̱ʼónara ta kéʼéna ña̱ va̱ʼa nu̱úra” (Hechos 10:34, 35). Xa̱ʼa̱ ña̱ kǒo ndáka̱xin Ndióxi̱ nda̱a̱ ni iin na̱ yiví, ndiʼiyó ndákiʼin ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ viíní íyo ña̱ kéʼéra. Ndióxi̱ táxira ña̱ ndasakáʼnuyóra ni nda̱a̱ ndáaka ñuuyó ni nda̱a̱ ndáaka tu̱ʼun káʼa̱nyó, ni kúúyó na̱ ka̱ʼvi va̱ʼa á va̱ása, ni kúúyó na̱ ku̱i̱ká á na̱ nda̱ʼví.

Xa̱ʼa̱ ña̱ kǒo ndáka̱xin Ndióxi̱ nda̱a̱ ni iin na̱ yiví, ndiʼiyó ndákiʼin ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ viíní íyo ña̱ kéʼéra, ni nda̱a̱ ndáaka ñuuyó ni nda̱a̱ ndáaka tu̱ʼun káʼa̱nyó, ni kúúyó na̱ ka̱ʼvi va̱ʼa á va̱ása, ni kúúyó na̱ ku̱i̱ká á na̱ nda̱ʼví.

Ta̱ i̱xava̱ʼa miíyó kúni̱ra ña̱ ná kunda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní íyo ña̱ kéʼéra ta ná ndakiʼinyó ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, xa̱ʼa̱ ña̱kán ta̱xira ña̱ xínitúni̱yó ña̱ ná chindeétáʼanña xíʼinyó. Tu̱ʼun Ndióxi̱ káʼa̱nña, ña̱ xínitúni̱yó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin ley ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ níma̱yó saá íyoña chi chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ kunda̱a̱-iniyó á ña̱ va̱ʼa kúú ña̱ kéʼéyó á ña̱ va̱ása va̱ʼa kúúña (Romanos 2:15). ¿Ndáa ki̱ʼva chíndeétáʼan ña̱yóʼo xíʼinyó? Tá viíní íyo ña̱ xínitúni̱yó chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ kǒo keʼéyó ña̱ va̱ása va̱ʼa, tasaá va̱ása saxóʼvi̱yó miíyó á inkana. Ta tá ke̱ʼéyó iin ña̱ va̱ása va̱ʼa, chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ ndandikó-iniyó ta sandákooyó keʼéyó ña̱yóʼo. Tá kúnda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní íyo ña̱ kéʼé Ndióxi̱, ndákiʼinyó ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ta saátu chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ kuyatinkayó nu̱úra.

NDIÓXI̱ KÚÚRA ÑA̱ KÚʼVI̱-INI

“Ndióxi̱ kúúra ña̱ kúʼvi̱-ini” (1 JUAN 4:8).

Ña̱ Biblia kǒo káʼa̱nña ña̱ kúú Ndióxi̱ ndee̱, ña̱ ndíchi á ña̱ nda̱kú, soo káʼa̱nvaña ña̱ kúú Ndióxi̱ ña̱ kúʼvi̱-ini. ¿Nda̱chun? Saáchi ni ndee̱ra, ña̱ nda̱kú xíʼin ña̱ ndíchi chíndeétáʼanña xíʼinra ña̱ keʼéra ña̱ʼa, soo ña̱ chíndaʼá miíra ña̱ keʼéra ña̱yóʼo kúú ña̱ kúʼvi̱-inira. Ndiʼi ña̱ kéʼéra, kéʼéraña xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó.

Ni va̱ása xíniñúʼu Jehová nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa á nda̱a̱ ni iinna ña̱ chindeétáʼanna xíʼinra, soo ña̱ kúʼvi̱-inira kúú ña̱ chi̱ndaʼá-ñaʼá ña̱ ke̱ʼéra na̱ íyo chí ndiví xíʼin nu̱ú ñuʼú yóʼo, ña̱ va̱ʼa kundaarana ta saátu ña̱ na̱ʼa̱ra ña̱ kúʼvi̱-inira xínirana. Ta saátu viíní ke̱ʼéra nu̱ú ñuʼú yóʼo ña̱ va̱ʼa kundooyó nu̱úña. Saátu tiempo vitin náʼa̱ra ña̱ kúʼvi̱-inira xínira ndiʼi na̱ yiví, “chi ta̱yóʼo távára ñu̱ʼu nu̱ú na̱ va̱ʼa ta saátu nu̱ú na̱ va̱ása va̱ʼa ta sákuuntura sa̱vi̱ sa̱tá na̱ va̱ʼa xíʼin na̱ va̱ása va̱ʼa” (Mateo 5:45).

Saátu “kúni̱ní Jehová xínira miíyó ta kúndáʼviní-inira xínira miíyó” (Santiago 5:11). Náʼa̱ra ña̱ kúʼvi̱-inira xínira na̱ ndixa chíka̱a̱ ndee̱ ña̱ kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ra ta kuyatinna nu̱úra. Ndióxi̱ xíni̱ra iin tá iin na̱yóʼo. “Chi mií ña̱ nda̱a̱ va̱ása xíká íyora nu̱ú iin iinyó” (Hechos 17:27).

¿Ndáaña va̱ʼa ndákiʼinyó xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱-ini Ndióxi̱ xínira miíyó? Ndióxi̱ ku̱a̱ʼání ki̱ʼva náʼa̱ra ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó, ta kúú tá sáku̱a̱ku̱ iin ña̱ lée loʼo miíyó, ña̱ kúʼvi̱-ini na̱ veʼeyó xínina miíyó, á ña̱ liviní ku̱a̱ʼa̱n kiʼvi ñu̱ʼu á ña̱ ka̱ndii. Ña̱ nda̱a̱ kúúña, va̱ása xíniñúʼuyó nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa yóʼo ña̱ va̱ʼa kutakuyó, soo chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ kusi̱í-iniyó.

Ta inka ki̱ʼva ña̱ náʼa̱ra ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó kúú ña̱ táxira ña̱ ka̱ʼa̱nyó xíʼinra ti̱xin oración. Ña̱ Biblia káchiña: “Kǒo kundi̱ʼi̱-inindó xa̱ʼa̱ nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa. Nu̱úka ña̱yóʼo nda̱a̱ ndáaka ña̱ ndóʼondó ka̱ʼa̱nndó xíʼin Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ña, kuakundáʼvindó nu̱úra ta taxindó tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra ta ndukúndó ña̱ xíniñúʼundó nu̱úra”. Yiváyó Jehová kúʼvi̱ní-inira xínira miíyó ta kúni̱ra ña̱ ná natúʼunyó xíʼinra xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ sándi̱ʼi̱-iniyó. Ta káʼa̱nra xíʼinyó ña̱ tá ná keʼéyó ña̱yóʼo taxira ña̱ táxi̱n kooyó, ta “nda̱a̱ ni iin na̱ yiví va̱ása kúnda̱a̱-ini ndáa ki̱ʼva íyo ña̱yóʼo” (Filipenses 4:6, 7).

Nu̱ú ña̱ artículo yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa ña̱ ndáyáʼviní kúúmií Ndióxi̱, tá kúú ndee̱ra, ña̱ ndíchi, ña̱ nda̱kú, xíʼin ña̱ kúʼvi̱-inira. Káʼa̱nndi̱ xíʼún ña̱ ná ndakundeún kaʼviún, ndáaña kúú ña̱ xa̱a̱ ke̱ʼé Ndióxi̱ xa̱ʼún ta ndáaña kúú ña̱ keʼéra chí nu̱únínu.

¿NDÁA KI̱ʼVA ÍYO NDIÓXI̱? Kǒo nda̱a̱ ni iin na̱ ndakúní, na̱ ndíchiní á na̱ nda̱kúní íyo ña̱ kéʼé nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ kéʼé Jehová. Soo iin ña̱ ndáyáʼviníka kúúmiíra kúú ña̱ kúʼvi̱-inira.