Ir al contenido

Yi̱ʼi̱ xíʼin ñá Tabitha tá nátúʼunndi̱ xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱.

BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼAN XÍʼINNA ÑA̱ NA̱SAMANA

Kǒo níxi̱kandíxai̱ Ndióxi̱

Kǒo níxi̱kandíxai̱ Ndióxi̱
  • KU̱I̱YA̱ ÑA̱ KA̱KURA: 1974

  • PAÍS: REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

  • INKAKA ÑA̱ NDO̱ʼORA: ATEO XI̱KUURA

ÑA̱ NDO̱ʼÍI̱

Ka̱kui̱ iin ñuu loʼo ña̱ ndíka̱ chí Sajonia, ta ña̱yóʼo xi̱kindooña chí República Democrática Alemana (RDA). Na̱ veʼi̱ xi̱kuʼvi̱ní-inina xi̱xinitáʼanna ta na̱ yivái̱ sa̱náʼa̱na yi̱ʼi̱ ña̱ keʼíi̱ ña̱ va̱ʼa, xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱kuu República Democrática Alemana iin país comunista, xa̱ʼa̱ ña̱kán ku̱a̱ʼání na̱ yiví na̱ ni̱xi̱yo Sajonia xi̱ndakanixi̱nína ña̱ va̱ása ndáyáʼvi religión. Tá kúú yi̱ʼi̱ va̱ása níxi̱kandíxai̱ Ndióxi̱, nda̱a̱ tá xi̱kuumiíi̱ 18 ku̱i̱ya̱ ni̱xi̱yo u̱vi̱ ña̱ʼa ña̱ xi̱ndayáʼviní nu̱úi̱, ña̱yóʼo xi̱kuu ateísmo xíʼin ña̱ comunismo.

¿Nda̱chun xi̱kutóoníi̱ ña̱ comunismo? Saáchi xi̱kutói̱ ña̱ ndiʼi na̱ yiví inkáchi ná koona. Ta xi̱ndakanixi̱níi̱ ña̱ va̱ʼa inkáchi ná koo na̱ yiví ni kúúna na̱ ku̱i̱ká á na̱ nda̱ʼví, inkáchi xíniñúʼu ndataʼví ña̱ ku̱i̱ká. Xa̱ʼa̱ ña̱kán ki̱xáʼíi̱ chíndeétáʼi̱n xíʼin iin organización na̱ va̱lí na̱ kúú comunista. Tá kúúmiíi̱ 14 ku̱i̱ya̱, ku̱a̱ʼání tiempo xi̱kachíñui̱ ña̱ ndakayai̱ tutu ña̱ va̱ʼa kundaandi̱ nu̱ú ñuʼú yóʼo. Na̱ chíñu na̱ ñuu Aue ni̱kusi̱íní-inina xíʼin ña̱ ke̱ʼíi̱ ta nda̱a̱ ta̱xina iin premio ndaʼíi̱. Ni loʼoní ni̱xi̱yoi̱, ni̱xa̱i̱ xi̱nitáʼi̱n xíʼin sava na̱ político na̱ ndáyáʼviní país yóʼo. Xi̱ndakanixi̱níi̱ ña̱ va̱ʼaní chiñu kéʼíi̱, tasaá xa̱i̱ keʼíi̱ iin chiñu ña̱ ndáyáʼvika chí nu̱únínu.

Tá ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ muro ña̱ Berlín tá ku̱i̱ya̱ 1989, na̱sama ndiʼi ña̱ xi̱keʼíi̱ ta saátu ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ na̱ comunista na̱ ni̱xi̱yo chí Europa del Este. Ta saátu ni̱xi̱yo ku̱a̱ʼáka ña̱ sa̱ndákava-inii̱, tá ni̱ya̱ʼa tiempo ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ ke̱ʼéna ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ása va̱ʼa. Tá kúú na̱ yiví na̱ va̱ása níxichindeétáʼan xíʼin na̱ comunista xi̱ka̱ʼa̱nna ña̱ kǒo ndáyáʼvina. Soo, ¿nda̱chun xi̱keʼéna saá? ¿Á va̱ása níxi̱sanáʼa̱ na̱ comunista ña̱ inkáchi íyo ndiʼi na̱ yiví? ¿Á iin ña̱ xi̱ka̱ʼa̱n kuití na̱ político comunista kúú ña̱yóʼo? Ndiʼi ña̱yóʼo sa̱ndíʼi̱níña-inii̱.

Ndiʼi ña̱ xi̱kuni̱i̱ keʼíi̱ na̱samavaña, tasaá ki̱xáʼíi̱ ndíʼi̱ka-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ sakuaʼi̱ xa̱ʼa̱ yaa xíʼin xa̱ʼa̱ ña̱ ndakaʼyii̱ cuadro. Tasaá ki̱xáʼíi̱ xáʼi̱n iin escuela nu̱ú sánáʼa̱kana xa̱ʼa̱ yaa chi xi̱kuni̱i̱ ku̱ʼi̱n universidad, saáchi xi̱ndakaniníxi̱níi̱ ña̱ kachíñui̱ xíʼin yaa ta saátu ña̱ ndakaʼyii̱ cuadro. Xa̱ʼa̱ ña̱kán kǒo níkeʼékai̱ ña̱ va̱ʼa ña̱ sa̱kuaʼi̱ tá ni̱xi̱yo loʼi̱, chi iinlá ña̱ xi̱kuni̱i̱ keʼíi̱ kúú ña̱ sákúsi̱í-inii̱, ta nda̱a̱ ku̱a̱ʼá ná válí ni̱xi̱kai̱ xíʼin, soo ni yaa ni ña̱ xi̱ndakaʼyii̱ cuadro xíʼin ña̱ xi̱keʼíi̱ ña̱ kúni̱ miíi̱ va̱ása nísakusi̱íña-inii̱, ta nda̱a̱ cuadro ña̱ xi̱keʼíi̱ xi̱na̱ʼa̱ña ña̱ xi̱ndi̱ʼi̱ní-inii̱. Xa̱ʼa̱ ña̱kán xi̱ndakanixi̱níi̱, ¿ndáaña koo chí nu̱únínu? ¿Ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ tákuyó?

Tá ku̱nda̱a̱-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo nda̱kanda̱ní-inii̱. Iin xi̱ku̱aá tá ndíka̱i̱ escuela, ni̱xa̱ʼi̱n ni̱xi̱yoi̱ xíʼin iin tiʼvi na̱ va̱lí na̱ káʼvi escuela kán, na̱ nátúʼun xa̱ʼa̱ ndáaña koo chí nu̱únínu. Ta xíʼin na̱yóʼo ni̱xi̱yo ñá Mandy * iin ñá kúú testigo Jehová, ta va̱ʼaní iin consejo ta̱xiñá ndaʼíi̱, ka̱chiñá: “Andreas, tá kúni̱ún kunda̱a̱-iniún ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ tákuyó ta ndáaña kuu chí nu̱únínu, nandukú xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo nu̱ú ña̱ Biblia”.

Ni̱xi̱ka loʼo inii̱, soo xi̱kuni̱i̱ kunda̱a̱-inii̱ xa̱ʼa̱ña. Ñá Mandy ni̱na̱ʼa̱ñá capítulo 2 ña̱ libro ta̱ Daniel nu̱úi̱, ta tá ka̱ʼvii̱ ña̱yóʼo nda̱kanda̱ní-inii̱ xíʼinña. Ña̱ profecía yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱ na̱ chíñu na̱ íyoní ndee̱, ta na̱ chíñu yóʼo xa̱a̱ kéʼéna ña̱ káʼa̱n profecía yóʼo nda̱a̱ tiempo vitin. Tándi̱ʼi, ñá Mandy ni̱na̱ʼa̱ñá inka profecía ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ koo chí nu̱únínu nu̱úi̱. Tasaá ku̱nda̱a̱-inii̱ xa̱ʼa̱ pregunta ña̱ xi̱kuumiíi̱. Soo, ¿ndáana ka̱ʼyí ña̱ profecía kán? ¿Ndáana va̱ʼaní ni̱ka̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ koo chí nu̱únínu? ¿Á xi̱na̱ʼa̱ ña̱yóʼo ña̱ íyo Ndióxi̱?

ÑA̱ BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼANÑA XÍʼI̱N ÑA̱ NA̱SAMAI̱

Ñá Mandy ni̱na̱ʼa̱ñá iin matrimonio na̱ kúú testigo Jehová nu̱úi̱, ta̱ Horst xíʼin ñá Angelika. Na̱yóʼo chi̱ndeétáʼanna xíʼi̱n ña̱ kunda̱a̱-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ sánáʼa̱ ña̱ Biblia, tasaá ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ iinlá religión na̱ testigo Jehová kúú na̱ ndiʼi tiempo xíniñúʼu ki̱vi̱ Ndióxi̱, ta chíndeétáʼanna xíʼin inkana ña̱ kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo (Salmo 83:18; Mateo 6:9). Sa̱kuaʼi̱ ña̱ kúni̱ Jehová taxira kundoo na̱ yiví ndiʼi tiempo nu̱ú ñuʼú yóʼo tá ná ndasaliviraña. Ta ña̱ Salmo 37:9 káchiña: “Soo na̱ yiví na̱ kándíxa Jehová na̱yóʼo kúú na̱ kundoo nu̱úña”. Ni̱kusi̱íní-inii̱ tá ku̱nda̱a̱-inii̱, ña̱ ndiʼi na̱ yiví kivi ndakiʼin ña̱yóʼo tá chíka̱a̱na ndee̱ ña̱ keʼéna ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱.

I̱xayo̱ʼvi̱níña xíʼi̱n ña̱ na̱samai̱ ña̱ xi̱keʼíi̱, tasaá kixáʼíi̱ keʼíi̱ ña̱ káʼa̱n ña̱ Biblia. Xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xa̱i̱ xi̱kui̱ musico xíʼin ta̱ xi̱ndakaʼyi cuadro ni̱nuní xi̱kunii̱, xa̱ʼa̱ ña̱kán xi̱niñúʼu sakuaʼi̱ ña̱ vitá koo inii̱. Ta saátu i̱xayo̱ʼvi̱níña xíʼi̱n ña̱ sandákoi̱ keʼíi̱ ña̱ kini. Táxiníi̱ tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Jehová xa̱ʼa̱ ña̱ kúee íyo inira, ña̱ kúnda̱a̱-inira xíʼin ña̱ ndóʼoyó ta saátu ña̱ kúʼvi̱ní-inira xínira na̱ chíka̱a̱ ndee̱ ña̱ keʼéna ña̱ sánáʼa̱ ña̱ Biblia.

Nda̱a̱ tá kúúmiíi̱ 18 ku̱i̱ya̱ sa̱ndákoi̱ ña̱ comunismo xíʼin ña̱ ateímo, nda̱a̱ tá tiempo saá ña̱ Biblia ki̱xáʼaña násamaña ki̱ʼva ña̱ íyoi̱. Ña̱ sa̱kuaʼi̱ nu̱ú Biblia na̱samaña ki̱ʼva ña̱ íyoi̱, tasaá va̱ása ndíʼi̱ka-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ koo chí nu̱únínu. Tá ku̱i̱ya̱ 1993 nda̱kuchii̱ ta ni̱xa̱i̱ ku̱i̱ testigo Jehová, ta tá ku̱i̱ya̱ 2000 ti̱ndaʼíi̱ xíʼin ñá Tabitha, iin ñá kúsi̱íní-ini nátúʼun xa̱ʼa̱ Ndióxi̱. U̱vi̱ saándi̱ ndiʼi tiempo chíka̱a̱ndi̱ ndee̱ ña̱ sanáʼa̱ndi̱ na̱ yiví xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱n ña̱ Biblia. Ta nda̱a̱ táki̱ʼva ndo̱ʼo yi̱ʼi̱, ku̱a̱ʼání na̱yóʼo kándíxana ña̱ comunismo xíʼin ña̱ ateísmo. Kúsi̱íní-inii̱ ña̱ chíndeétáʼi̱n xíʼin na̱ yiví ña̱ kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ Jehová.

ÑA̱ VA̱ʼA ÑA̱ NDA̱KIʼI̱N

Tá ki̱xáʼíi̱ kítáʼi̱n xíʼin na̱ testigo Jehová, na̱ yivái̱ ni̱yi̱ʼvína. Soo tá ni̱ya̱ʼa tiempo ki̱ʼinna kuenta ndáa ki̱ʼva chíndeétáʼan ña̱yóʼo xíʼi̱n. Vitin kúsi̱íní-inii̱ chi sákuaʼana xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱n Biblia ta xáʼa̱nna reunión ña̱ kúúmií na̱ testigo Jehová.

Ñá Tabitha xíʼin yi̱ʼi̱ chíka̱a̱ndi̱ ndee̱ ña̱ kundiku̱nndi̱ ña̱ káʼa̱n ña̱ Biblia xíʼin na̱ yiví na̱ xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱, ta ña̱yóʼo sákusi̱íníña-inindi̱. Tá kúú, ña̱ ndíku̱nndi̱ ña̱ consejo yóʼo chíndeétáʼanña xíʼinndi̱ ña̱ va̱ása sandáʼvi táʼanndi̱ ta viíka koondi̱ xíʼin táʼanndi̱ (Hebreos 13:4).

Vitin kǒo ndíʼi̱ka-inii̱ ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ tákuyó á ndáaña koo chí nu̱únínu. Vitin kúsi̱íní-inii̱ ña̱ kúi̱ táʼan na̱ testigo Jehová na̱ íyo iníísaá ñuyǐví, na̱ va̱ʼaní ndóo ta va̱ʼaní kítáʼanna. Ta yóʼo kǒo na̱ ndáka̱xin na̱ yiví, tasaá xi̱kuni̱i̱ koi̱ ndiʼi tiempo.

^ párr. 12 Na̱sama ki̱vi̱na.