Ir al contenido

Ir al índice

BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼAN XÍʼINNA ÑA̱ NA̱SAMANA

Va̱ása níxi̱kuni̱i̱ kuvii̱

Va̱ása níxi̱kuni̱i̱ kuvii̱
  • KU̱I̱YA̱ ÑA̱ KA̱KUÑÁ: 1964

  • PAÍS: INGLATERRA

  • INKAKA ÑA̱ NDO̱ʼOÑÁ: TÁ LOʼOÑÁ KE̱ʼÉÑÁ KU̱A̱ʼÁNÍ ÑA̱ VA̱ÁSA VA̱ʼA

ÑA̱ NDO̱ʼÍI̱

Ka̱kui̱ chí Paddington, iin ñuu ña̱ ndíka̱a̱ chí Londres (Inglaterra). Ni̱xi̱yoi̱ xíʼin siʼíi̱ xíʼin u̱ni̱ ku̱ʼvii̱ ná náʼnuka nu̱úi̱. Ta yivái̱ loʼova tiempo xi̱xiyora xíʼinndi̱ saáchi xi̱xiʼiníra ndixi.

Tá ni̱xi̱yo loʼi̱, siʼíi̱ sa̱náʼa̱ñá yi̱ʼi̱ ña̱ keʼíi̱ oración tá xa̱a̱ ku̱a̱ʼi̱n ku̱su̱i̱n. Yi̱ʼi̱ xi̱kuumiíi̱ iin Biblia loʼo ta iinlá libro ña̱ Salmo va̱xi nu̱úña, ta xi̱ ixava̱ʼa miíi̱ yaa ña̱ va̱ʼa katai̱ña. Iin yichi̱ ka̱ʼvii̱ nu̱ú iin libro tu̱ʼun ña̱ káʼa̱n: “Kixaa̱ iin ki̱vi̱ ña̱ va̱ása ndakáxinka-iniyó”. Ña̱ tu̱ʼun yóʼo va̱ása nítaxiña ku̱su̱i̱n, saáchi xi̱ndakaniníxi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kuu chí nu̱únínu. Ta xi̱ndakanixi̱níi̱: “Sana su̱ví ña̱yóʼo kúú ndiʼivíña, íyova iin xa̱ʼa̱ kúú ña̱ tákuyó”. Yi̱ʼi̱ va̱ása níxi̱kuni̱i̱ kuvii̱.

Tasaá ki̱xáʼíi̱ kúni̱níkai̱ kunda̱a̱-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kivi kuu. Xa̱ʼa̱ ña̱kán xi̱kuni̱i̱ ka̱ʼi̱n xíʼin na̱ ni̱xi̱ʼi̱, tasaá ni̱xa̱ʼi̱n xíʼin na̱ migoi̱ na̱ káʼvi xíʼi̱n escuela nu̱ú ni̱ndu̱xu̱n na̱ ni̱xi̱ʼi̱. Ta saátu xi̱xitoi̱ película ña̱ sáyi̱ʼvíní miíyó xíʼin na̱ migoi̱. Ta ña̱yóʼo xi̱sayíʼviníña ndi̱ʼi̱, soo ni saá xi̱kutóovandi̱ kotondi̱ña.

Ni sa̱kán 10 ku̱i̱ya̱ xi̱kuumiíi̱, soo xa̱a̱ xi̱keʼévai̱ ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ása va̱ʼa. Ki̱xáʼíi̱ xáʼmii̱ cigarro ta xi̱kutóoníi̱ keʼíi̱ ña̱yóʼo. Ta, tá ni̱ya̱ʼa tiempo ki̱xáʼíi̱ xáʼmii̱ marihuana. Ta tá kúúmií 11 ku̱i̱ya̱ ki̱xáʼíi̱ xíʼi̱ ndixi, ni va̱ása níxi̱kutói̱ xiko̱rá soo xi̱kutóonívai̱ xi̱nii̱ xíʼinrá. Xi̱kutóoníi̱ kuniso̱ʼi̱ yaa ta saátu ña̱ tixáʼi̱, ta sava yichi̱ xi̱xaʼi̱n vikó á discoteca. Ta xi̱kita se̱ʼíi̱ veʼi̱ tá ñuú, soo tá xi̱ndixai̱ xi̱ta̱a̱n nda̱a̱ ni iinna kǒo níxikiʼin kuenta ña̱ xi̱keʼíi̱ ña̱yóʼo. Ta, tá inka ki̱vi̱ xi̱kunaáníi̱ xa̱ʼa̱ ña̱kán va̱ása níxixaʼi̱n escuela, ta nda̱a̱ ti̱xin escuela xi̱xiʼi̱ ndixi.

Soo tá si̱lóʼo kúma̱ní sandíʼi̱ kaʼvii̱ escuela, calificación ña̱ xi̱kuumiíi̱ va̱ása va̱ʼa níxi̱yoña. Tá ni̱xa̱a̱ siʼíi̱ ku̱nda̱a̱-iniñá xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ va̱ása va̱ʼa kéʼíi̱ nda̱kavaní-iniñá ta ni̱sa̱a̱níñá xíʼi̱n, ta ni̱na̱ándi̱, xa̱ʼa̱ ña̱kán sa̱ndákoi̱ veʼi̱. Ta loʼo tiempo ni̱xi̱yoi̱ xíʼin ta̱ Tony ta̱ xi̱kuu novioi̱. Ta ta̱yóʼo xi̱ ixakuíʼnára ta xi̱xikóra droga, ta ndi̱va̱ʼaní ni̱xi̱yo inira. Tá ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo ku̱nda̱a̱-inii̱ ña̱ ñúʼu se̱ʼi̱, ta tá kúúmiíi̱ 16 ku̱i̱ya̱ ka̱ku se̱ʼendi̱ ta̱ nu̱ú.

ÑA̱ BILBIA CHI̱NDEÉTÁʼANÑA XÍʼI̱N ÑA̱ NA̱SAMAI̱

Xi̱nitáʼi̱n xíʼin na̱ testigo Jehová tá ni̱xi̱yoi̱ iin albergue nu̱ú ndóo ná ñaʼá ná íyo se̱ʼe soo kǒo yiíná. Ta tíxa̱ʼvi ña̱ chi̱ndeétáʼan na̱ chíñu xíʼi̱n va̱ʼa ni̱xa̱i̱ ni̱xi̱yoi̱ kán. U̱vi̱ ná ñaʼá ná kúú testigo Jehová xi̱xa̱ʼa̱n ni̱ʼiná xi̱xitoná ná ñaʼá ná xi̱ndoo xíʼi̱n kán. Iin yichi̱ ki̱xáʼíi̱ káʼi̱n xíʼin ná ñaʼá ná kúú testigo Jehová, ña̱ va̱ʼa na̱ʼi̱ ña̱ su̱ví ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ káʼa̱nná. Soo náyóʼo kúeení ni̱xi̱yo ininá xíʼi̱n, ta xi̱xiniñúʼuná ña̱ Biblia ña̱ va̱ʼa ndakuiinná ndiʼi ña̱ xi̱nda̱ka̱tu̱ʼíi̱nná. Ni̱kusi̱íní-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní ni̱xi̱yo ininá xíʼi̱n ta xi̱kuʼvi̱ní-ininá xi̱xininá yi̱ʼi̱. Xa̱ʼa̱ ña̱kán ka̱ndíxai̱ kaʼvii̱ Biblia xíʼinná.

Tá ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo, iin ña̱ sa̱kuaʼi̱ nu̱ú Biblia na̱samaña ki̱ʼva ña̱ íyoi̱. Nda̱a̱ tá ni̱xi̱yo loʼi̱ xi̱yiʼvíi̱ ña̱ kuvii̱, soo saá ku̱nda̱a̱-inii̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús ña̱ ndatakuva na̱ ni̱xi̱ʼi̱ (Juan 5:28, 29). Ta saátu sa̱kuaʼi̱ ña̱ ndáyáʼviníi̱ nu̱ú Ndióxi̱ (1 Pedro 5:7). Nda̱a̱ níma̱i̱ ni̱xa̱a̱ ña̱ káʼa̱n Jeremías 29:11, ña̱yóʼo káchiña: “Yi̱ʼi̱ xíni̱ va̱ʼi̱ ña̱ ndákanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ndó, káchi Jehová, ña̱ va̱ʼa kúú ña̱ ndákanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ndó, ña̱ taxii̱ ndaʼa̱ndó chí nu̱únínu ña̱ vií koondó ta kǒo kundoʼokandó tu̱ndóʼo”. Tasaá ki̱xáʼíi̱ kándíxai̱ ña̱ kiviva koi̱ ndiʼi tiempo nu̱ú ñuʼú livi (Salmo 37:29).

Na̱ testigo Jehová va̱ʼaní ni̱xi̱yo inina xíʼi̱n. Tá ni̱xa̱ʼi̱n ña̱ yichi̱ nu̱ú reunión xíʼinna ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ va̱ʼaní kítáʼanna, ta si̱íní íyona. Ndiʼina va̱ʼaní na̱túʼunna xíʼi̱n (Juan 13:34, 35). Síínníva xi̱keʼé na̱yóʼo xíʼi̱n, nu̱ú ña̱ xi̱keʼé na̱ veʼe-ñu̱ʼu. Na̱ testigo Jehová kǒo ni̱ka̱ʼa̱nna ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼíi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ndóʼi̱. Chi na̱yóʼo xi̱tavána tiempo ña̱ koona xíʼi̱n, ña̱ na̱ʼa̱na ña̱ kúʼvi̱-inina xínina yi̱ʼi̱ ta ndíʼi̱-inina xa̱ʼíi̱, ta saátu ña̱ chindeétáʼanna xíʼi̱n. Tasaá ni̱xa̱i̱ xi̱toi̱na nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ veʼi̱.

Tá nda̱kundeíi̱ ka̱ʼvii̱ ña̱ Biblia, ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ xíniñúʼu nasamai̱ ña̱ kéʼíi̱ ña̱ va̱ʼa keʼíi̱ ña̱ kúni̱ Ndióxi̱. I̱xayo̱ʼvi̱níña xíʼi̱n ña̱ sandákoi̱ ña̱ kaʼmii̱. Ta saátu ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ tá xi̱xiniso̱ʼi̱ sava yaa xi̱kuni̱níi̱ kaʼmii̱ marihuana, xa̱ʼa̱ ña̱kán ki̱xáʼíi̱ xíniso̱ʼi̱ inka nu̱ú yaa. Ña̱kán sa̱ndákoi̱ ña̱ ku̱ʼi̱n vikó xíʼin discoteca, chi xi̱kunda̱a̱-inii̱ ña̱ tá ná ku̱ʼi̱n kán kixáʼíi̱ koʼi̱ ndixi. Ta saátu ndu̱kúi̱ inka na̱ koo migoi̱, na̱ kivi chindeétáʼan xíʼi̱n ña̱ keʼíi̱ ña̱ va̱ʼa (Proverbios 13:20).

Saátu tá tiempo kán, ta̱ Tony ki̱xáʼara káʼvira Biblia xíʼin na̱ testigo Jehová. Tá xi̱xiniñúʼuna Biblia ña̱ xi̱ndakuiinna ña̱ xi̱kuni̱ra kunda̱a̱-inira xa̱ʼa̱, ni̱xa̱a̱ra ka̱ndíxara ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ sákuaʼara. Tasaá na̱samara ku̱a̱ʼání ña̱ xi̱keʼéra, sa̱ndákoora ña̱ kutáʼanra xíʼin na̱ migora na̱ ndi̱va̱ʼaní-ini, saátu ña̱ ixakuíʼnára xíʼin ña̱ kaʼmira marihuana. Ta saátu ki̱ʼi̱nndi̱ kuenta ña̱ va̱ʼa keʼéndi̱ ña̱ kúni̱ Jehová, xi̱niñúʼu tindaʼa̱ndi̱ ta keʼéndi̱ ña̱ kivi chindeétáʼan xíʼin ta̱ loʼo se̱ʼendi̱. Xa̱ʼa̱ ña̱kán, tá ku̱i̱ya̱ 1982 ti̱ndaʼa̱ndi̱.

“Vitin va̱ʼava kísi̱i̱n, saáchi va̱ása ndákanikaxi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ndáaña kuu chí nu̱únínu á xa̱ʼa̱ ña̱ kuviyó”

Ndákaʼíi̱n ña̱ xi̱nandukúi̱ nu̱ú revista ña̱ La Atalaya xíʼin ña̱ ¡Despertad! * ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ na̱ yiví na̱ sa̱ndákoo ña̱ xi̱keʼéna, táʼan ña̱ xi̱kuni̱i̱ sandákoi̱ keʼíi̱. Ta ña̱ ndo̱ʼona xi̱chika̱a̱níña ndee̱ xíʼi̱n, ta va̱ása ndakava-inii̱. Ndiʼi tiempo xi̱ka̱ʼi̱n xíʼin Jehová ña̱ ná chindeétáʼankara xíʼi̱n. Ta̱ Tony xíʼin yi̱ʼi̱ nda̱kuchindi̱ tá julio ña̱ ku̱i̱ya̱ 1982, tasaá ndu̱undi̱ testigo Jehová.

ÑA̱ VA̱ʼA ÑA̱ NDA̱KIʼI̱N

Ña̱ ni̱xa̱i̱ ku̱i̱ miga Jehová sa̱kǎkuña yi̱ʼi̱. Ta̱ Tony xíʼin yi̱ʼi̱ kíʼinndi̱ kuenta ndáa ki̱ʼva chíndeétáʼan Jehová xíʼinndi̱ tá yáʼandi̱ nu̱ú tu̱ndóʼo. Ta sa̱kuaʼandi̱ kundaa-inindi̱ Jehová tá yáʼandi̱ nu̱ú tu̱ndóʼo, ta saátu kíʼinndi̱ kuenta ña̱ ndiʼi tiempo ndáara na̱ veʼendi̱ (Salmo 55:22).

Kúsi̱íní-inindi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ chi̱ndeétáʼanndi̱ xíʼin ta̱ loʼo se̱ʼendi̱ ta saátu xíʼin ñá loʼo se̱ʼendi̱ ña̱ va̱ʼa ni̱xa̱a̱na kúúna migo Jehová. Ta saátu kúsi̱íní-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ sákuaʼa na̱ va̱lí se̱ʼeñánii̱ xa̱ʼa̱ra.

Vitin va̱ʼava kísi̱i̱n, saáchi va̱ása ndákanikaxi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ndáaña kuu chí nu̱únínu á xa̱ʼa̱ ña̱ kuviyó. Ta̱ Tony xíʼin yi̱ʼi̱ íyoní chiñu nu̱úndi̱, saáchi semana tá semana xáʼa̱nndi̱ xítondi̱ xa̱a̱ síín síín congregación ña̱ kúúmií na̱ testigo Jehová, ña̱ va̱ʼa chika̱a̱ndi̱ ndee̱ xíʼin na̱ hermanondi̱. Ta saátu ndákutáʼanndi̱ xíʼinna ña̱ va̱ʼa natúʼunndi̱ xíʼin na̱ yiví ña̱ tá kándíxana ta̱ Jesús, saátu kivi koona ndiʼi tiempo.

^ párr. 19 Saátu na̱ testigo Jehová ta̱vá ña̱yóʼo.