Ir al contenido

Ir al índice

ÑA̱ BIBLIA NA̱SAMAÑAʼÁ

Ku̱a̱ʼání yichi̱ ndi̱kói̱ ke̱ʼíi̱ña nda̱a̱ tá sa̱ndákoi̱ña

Ku̱a̱ʼání yichi̱ ndi̱kói̱ ke̱ʼíi̱ña nda̱a̱ tá sa̱ndákoi̱ña
  • KU̱I̱YA̱ ÑA̱ KA̱KURA: 1953

  • PAÍS: AUSTRALIA

  • INKA ÑA̱ KÁʼA̱N XA̱ʼA̱RA: XI̱KUTÓONÍRA KOTORA PORNOGRAFÍA

ÑA̱ NDO̱ʼI̱:

Tá ku̱i̱ya̱ 1949 yivái̱ sa̱ndákóora ñuu Alemania ta ku̱a̱ʼa̱nra chí ñuu Australia ña̱ va̱ʼa kachíñura mina xíʼin nu̱ú távána luz. Ta ni̱xa̱a̱ra xi̱koora chi estado ña̱ Victoria, ta ti̱ndaʼa̱ra xíʼin siʼíi̱. Ta yi̱ʼi̱ ka̱kui̱ tá ku̱i̱ya̱ 1953.

Tá ni̱ya̱ʼa loʼo ku̱i̱ya̱ siʼíi̱ ki̱xáʼañá káʼviñá Biblia xíʼin na̱ testigo Jehová, ta ndákaʼíi̱n ña̱ tá ni̱xi̱yo loʼi̱ ña̱kán kúú ña̱ nu̱ú sa̱kuaʼi̱. Yivái̱ va̱ása níxiinra kunira nda̱a̱ ni iin religión. Ta ki̱xáʼara ndu̱kue̱ʼe̱níra. Siʼíi̱ xi̱yiʼvíníñá xi̱xiniñá yivái̱, soo ni saá nda̱kundeévañá ka̱ʼvi se̱ʼéñá ta ni̱xa̱a̱ñá chi̱ndayáʼviníña ña̱ xi̱sakúaʼaña. Ta tá kǒo yivái̱ níxiyo veʼe xi̱sanáʼa̱ñá yi̱ʼi̱ xíʼin ku̱ʼvai̱ ña̱ xi̱sakuáʼa̱ñá. Xi̱ka̱ʼa̱nñá xíʼinndi̱ ña̱ ñuʼú nduuña iin ñuʼú livi ta si̱íní kundoondi̱ nu̱úña tá xíniso̱ʼondi̱ ña̱ káʼa̱n Biblia (Salmo 37:​10, 29; Isaías 48:17).

Ta xa̱ʼa̱ ña̱ kue̱ʼe̱ní yivái̱ ki̱tai̱ ti̱xin veʼi̱ ta ku̱a̱ʼi̱n tá kúúmiíi̱ 18 ku̱i̱ya̱. Ni xi̱kándíxai̱ ña̱ xi̱sanáʼa̱ siʼíi̱ yi̱ʼi̱, va̱ása níchindayáʼvii̱ ña̱ xi̱sakuaʼi̱ nu̱ú Biblia ta xa̱ʼa̱ ña̱kán va̱ása níxi̱keʼéña. Ki̱xáʼi̱ káchíñui̱ xíʼin luz chí nu̱ú ni̱xi̱yo mina ña̱ carbón ta ti̱ndaʼíi̱ tá ni̱xi̱nui̱ 20 ku̱i̱ya̱. Tá ni̱ya̱ʼa u̱ni̱ ku̱i̱ya̱ ka̱ku se̱ʼendi̱, ta ña̱yóʼo chi̱ndeétáʼanña xíʼin ña̱ ndakanixi̱níi̱ ndáaña kúú ña̱ ndáyáʼvika nu̱úi̱. Xi̱kunda̱a̱-inii̱ ña̱ Biblia kúú ña̱ kuchiñu chindeétáʼan xíʼin na̱ veʼi̱, xa̱ʼa̱ ña̱kán kúú ña̱ ki̱xáʼíi̱ káʼvii̱ña xíʼin na̱ testigo Jehová. Soo ñá síʼi̱ va̱ása níxikuni̱ñá kuniñá na̱ testigo Jehová. Ta tá ni̱xa̱ʼi̱n iin reunión ni̱ka̱ʼa̱nñá xíʼi̱n ná sandákoi̱ kaʼvii̱ Biblia á va̱ʼaka kitai̱ veʼi̱: xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nñá xíʼi̱n ta sa̱ndákoi̱ ña̱ kítáʼi̱n xíʼin na̱ testigo. Soo tá ni̱ya̱ʼa tiempo nda̱ndikóní-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ sa̱ndákoi̱ ña̱ xi̱kunda̱a̱-inii̱ ña̱ kivi chindeétáʼan xíʼi̱n.

Iin ki̱vi̱ na̱ káchíñu xíʼi̱n ki̱xáʼana sánáʼa̱na pornografía nu̱úi̱. Xi̱kutóoní kotoi̱ ña̱yóʼo soo saátu iin ña̱ kininí ni̱xi̱yoña, ta xi̱sandíʼiníña-inii̱. Xi̱ndakáʼi̱n xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱sakúaʼi̱ nu̱ú Biblia ta xi̱kandíxai̱ ña̱ Ndióxi̱ taxira castigo ndaʼi̱. Ta xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱xitoi̱ ku̱a̱ʼání ña̱ yaku̱a̱, xi̱kutóokai̱ kotondeéi̱ pornografía.

Tá ni̱ya̱ʼa 20 ku̱i̱ya̱ sa̱ndákoi̱ ndiʼi ña̱ va̱ʼa ña̱ xi̱sanáʼa̱ siʼíi̱ yi̱ʼi̱. Ña̱ xi̱xitoi̱ xi̱náʼi̱ña xíʼin ña̱ xi̱keʼíi̱. Kininí tu̱ʼun xi̱xiniñúʼi̱ ta nina si̱ki ña̱ yaku̱a̱ xi̱keʼíi̱, ta nda̱a̱ ni̱xa̱i̱ nda̱kanixi̱níi̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼa̱ ki̱ʼva ña̱ xi̱kisi̱ na̱ yiví xíʼin táʼanna, ta ni ni̱xi̱yoi̱ xíʼin ña̱ síʼi̱ ni̱xa̱i̱ ni̱ki̱si̱i̱ xíʼin inka ná ñaʼá. Iin ki̱vi̱ xi̱nii̱ miíi̱ nu̱ú espejo ta nda̱kanixi̱níi̱: “Kúkininí-inii̱ xínii̱ miíi̱”. Nu̱úka ña̱ ku̱ʼvi̱-inii̱ kunii̱ miíi̱ ki̱xáʼíi̱ kúndasíi̱ xínii̱ miíi̱.

Ndi̱ʼi̱-xa̱ʼa̱ ña̱ ti̱ndaʼíi̱ xíʼin ñá síʼi̱ ta ni va̱ása va̱ʼaka níxi̱yo ña̱ xi̱keʼíi̱. Tasaá ni̱ka̱ʼi̱n xíʼin Jehová xíʼin ndiʼi níma̱i̱. Ki̱xáʼa tukui̱ káʼvii̱ Biblia ni xa̱a̱ ni̱ya̱ʼa ku̱a̱ʼání ku̱i̱ya̱. Ta tiempo saá xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱va yivái̱ ta siʼíi̱ ni̱xa̱a̱ñá ndu̱uñá testigo Jehová.

ÑA̱ BIBLIA CHINDEÉTÁʼANÑA XÍʼI̱N ÑA̱ NA̱SAMAI̱:

Xíʼin ki̱ʼva ña̱ ni̱xi̱yoi̱ ta saátu ña̱ sa̱kuaʼi̱ nu̱ú Biblia xi̱ ixayo̱ʼviníña xíʼi̱n ña̱ nasamai̱ ña̱ xi̱keʼíi̱. Soo tá ki̱xáʼíi̱ káʼvii̱ Biblia chika̱a̱-inii̱ ña̱ keʼíi̱ ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱ ña̱ va̱xi nu̱ú tu̱ʼunra ña̱ va̱ʼa táxi̱n koo inii̱. Chi̱kaa̱-inii̱ ña̱ sandákói̱ tu̱ʼun kini ña̱ xi̱ka̱ʼi̱n ta saátu ña̱ nasamai̱ ki̱ʼva ña̱ kininí ni̱xi̱yoi̱. Ta saátu sa̱ndákoi̱ ña̱ kininí xi̱keʼíi̱, ña̱ xi̱keʼíi̱ apuesta, ña̱ xi̱xiʼi̱ ta saátu ña̱ xi̱ ixakuíʼnái̱ nu̱ú xi̱kachíñui̱.

Na̱ xi̱kachíñu xíʼi̱n kǒo níxi̱kunda̱a̱-inina nda̱chun xi̱kuni̱ nasamai̱ ki̱ʼva ña̱ xi̱keʼíi̱. Ta ki̱ʼva u̱ni̱ ku̱i̱ya̱ ke̱ʼénína yi̱ʼi̱ ña̱ va̱ʼa tuku ná ndikói̱ keʼíi̱ ña̱ xi̱keʼíi̱ tá ya̱chi̱. Ta tá xi̱ndakavai̱ ta xi̱keʼé tukui̱ ña̱yóʼo ta saátu xi̱sa̱ání á xi̱ka̱ʼi̱n iin tu̱ʼun kini xi̱kusiíkaví-inina ta xi̱ka̱ʼa̱nna: “Kotondó ta̱ Joe xa̱ʼa̱ ndi̱kó tukura kéʼéra ña̱yóʼo”. Tá xi̱ka̱ʼa̱nna saá xi̱ndakavaní-inii̱ ta xi̱ndakanixi̱níi̱ ña̱ va̱ása kuchiñuvíi̱.

Nu̱ú xi̱kachíñui̱ nina pornografía xi̱xitona. Ndiʼi ki̱vi̱ na̱ xi̱kachíñu xíʼi̱n xi̱chindaʼána ndaʼa̱ táʼanna na̱ʼná nu̱ú va̱xi ña̱ yaku̱a̱ á nu̱ú computadora, nda̱a̱ táki̱ʼva xi̱keʼíi̱ tá ya̱chi̱. Xi̱chika̱a̱níi̱ ndeé ña̱ sandákoi̱ keʼíi̱ ña̱yóʼo soo na̱kán xi̱kuni̱na ña̱ ná ndikó tukui̱ keʼíi̱ña. Ni̱ka̱ʼi̱n xíʼin ta̱ testigo ta̱ xi̱sanáʼa̱ yi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ Biblia ña̱ va̱ʼa chindeétáʼanra xíʼi̱n ta ta̱kán va̱ʼaní xi̱niso̱ʼora ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n. Xi̱niñúʼura texto ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ta ni̱na̱ʼa̱ra nu̱úi̱ ndáa ki̱ʼva kivi sandákoi̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ xi̱kutóoníi̱ keʼíi̱. Ta saátu chi̱ndeétáʼanra xíʼi̱n ña̱ ná ka̱ʼa̱n ni̱ʼii̱ xíʼin Jehová ña̱ ná chindeétáʼanra xíʼi̱n (Salmo 119:37).

Iin ki̱vi̱ sa̱ndátakai̱ na̱ káchíñu xíʼi̱n ta tá xa̱a̱ nda̱taka ndiʼi na̱yóʼo, ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinna ña̱ ná taxina ndixi koʼo u̱vi̱ na̱ xi̱xinindi̱ na̱ xi̱kutóoní koʼo ndixi. Ta ndiʼi na̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nna: “¿Nda̱chun taxindi̱rá ndaʼa̱na? Chi na̱ ta̱a yóʼo ña̱ kúni̱na kúú ña̱ sandákoona koʼonará”. Ta ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinna: “Saátu yi̱ʼi̱va”. Ta ki̱vi̱ saá ku̱ndaa̱-inina ña̱ chíka̱i̱ ndeé ña̱ va̱ása kotokai̱ pornografía tasaá sa̱ndákoona ña̱ ixandúxana xíʼi̱n ña̱ ndikó tukui̱ keʼíi̱ ña̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva xi̱keʼíi̱ tá ya̱chi̱.

Tá ni̱ya̱ʼa tiempo ta tíxa̱ʼvi Jehová ña̱ chi̱ndeétáʼanra xíʼin ku̱chiñui̱ sa̱ndákoi̱ ña̱ va̱ása kotokai̱ ña̱yóʼo. Tá ku̱i̱ya̱ 1999 nda̱kuchi ta ndu̱i̱ testigo Jehová. Táxiníi̱ tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ ta̱xi tukura ña̱ ni̱xa̱i̱ sa̱kúaʼi̱ xa̱ʼa̱ra ta va̱ása kéʼékai̱ ña̱ kini ta kúsi̱í-inii̱ vitin.

Vitin kúnda̱a̱-ini nda̱chun sáa̱-ini Jehová xínira ña̱ʼa ña̱ xi̱kutóoníi̱ tá ya̱chi̱. Xa̱ʼa̱ ña̱ kúúra yiváyó ta̱ va̱ʼaní-ini xi̱kuni̱ra kundaara yi̱ʼi̱ nu̱ú ña̱ pornografía. Ndixaní káʼa̱n tu̱ʼun ña̱ va̱xi nu̱ú proverbios 3:5, 6: “Kandíxa Jehová xíʼin ndiʼi níma̱ún, ta va̱ása kandíxaún ña̱ ndákanixi̱ní miíún. Ka̱ʼa̱n xíʼinra xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ kúni̱ún keʼún ta miíra na̱ʼa̱ yichi̱ nu̱ún”. Ña̱ káʼa̱n Biblia xíʼinyó su̱ví ña̱ ndáa kuití miíyó kúúña chi saátu chindeétáʼanña xíʼinyó ña̱ vií kooyó (Salmo 1:1-3).

ÑA̱ VA̱ʼA ÑA̱ NDÁKIʼI̱N:

Tá ya̱chi̱ xi̱kundásii̱ xi̱xinii̱ miíi̱ ta vitin kúʼvi̱ní-inii̱ xíni miíi̱ ta va̱ʼa íyoi̱ vitin. Ta va̱ása yaku̱a̱ka íyoi̱ ta kúnda̱a̱-inii̱ Jehová i̱xakáʼnu-inira xa̱ʼíi̱ ta chíndeétáʼanra xíʼi̱n. Tá ku̱i̱ya̱ 2000 ti̱ndaʼíi̱ xíʼin iin ñaʼá ñá kúsi̱íní-inii̱ xíʼi̱n, iin ñá testigo Jehová ñá naní Karolin. Ñáyóʼo kúʼvi̱ní-iniñá xíniñá Jehová nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé miíi̱ ta viíní íyondi̱ ti̱xin veʼendi̱. Ta kúsi̱íní-inindi̱ íyondi̱ ti̱xin ñuu Jehová chi va̱ása yaku̱a̱ íyo na̱yóʼo ta̱ kúʼvi̱-inina xínitáʼanna.