Ir al contenido

BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼAN XÍʼINNA ÑA̱ NA̱SAMANA

Vitin va̱ʼa chíndeétáʼi̱n xíʼin inkana

Vitin va̱ʼa chíndeétáʼi̱n xíʼin inkana
  • KU̱I̱YA̱ ÑA̱ KA̱KURA: 1981

  • PAÍS: GUATEMALA

  • INKAKA ÑA̱ NDO̱ʼORA: KU̱A̱ʼÁNÍ TU̱NDÓʼO NDO̱ʼORA TÁ NI̱XI̱YO LOʼORA

ÑA̱ NDO̱ʼÍI̱:

Ka̱kui̱ ñuu Acul, iin ñuu loʼo nu̱ú íyoní yuku̱ ña̱ kíndo̱o chí oeste ña̱ Guatemala. Na̱ veʼi̱ na̱ Ixil kúúna, ta táʼan na̱ maya kúú na̱yóʼo. Sa̱kuaʼi̱ ka̱ʼi̱n tu̱ʼun sáʼán ta saátu tu̱ʼun miíndi̱. Xa̱ʼnui̱ tá ndeéní ni̱xi̱yo guerra país yóʼo, ta ña̱yóʼo ki̱ʼva 36 ku̱i̱ya̱ ni̱xi̱yoña. Ta, tá ni̱xi̱yo ña̱ guerra yóʼo ni̱xi̱ʼi̱ ku̱a̱ʼání na̱ Ixil.

Tá kúúmiíi̱ ku̱mí ku̱i̱ya̱, ñanii̱ ta̱ kúúmií u̱xa̱ ku̱i̱ya̱ sísikíra xíʼin iin granada ta ña̱yóʼo ka̱ʼndiña, ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ñanii̱ ni̱xi̱ʼi̱ra ta yi̱ʼi̱ ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ nduchúnu̱úi̱. Ta nani saá ku̱a̱ʼi̱n koi̱ chí Guatemala ña̱ va̱ʼa ku̱ʼi̱n escuela nu̱ú xáʼa̱n na̱ va̱ása kívi koto, ta kán sa̱kuaʼi̱ kaʼvii̱ braille. Va̱ása níxi̱kunda̱a̱-inii̱ nda̱chun, soo na̱ xi̱ndaa ndi̱ʼi̱ kán kǒo nítaxina ña̱ ka̱ʼi̱n xíʼin inka na̱ va̱lí, ta na̱ va̱lí kán va̱ása níxiinna kutáʼanna xíʼi̱n. Ndiʼi tiempo ni̱xi̱yo iinlá miíi̱, ta xi̱kuni̱i̱ ña̱ ná kixaa̱ u̱vi̱ yo̱o̱ ña̱ va̱ʼa ku̱ʼi̱n kotoi̱ siʼíi̱, chi ñákán xi̱kuni̱níñá yi̱ʼi̱. Soo tá kúúmiíi̱ 10 ku̱i̱ya̱ ni̱xi̱ʼi̱vañá. Ni̱kusuchíní-inii̱, saáchi iinlá ñákán kúú ñá xi̱kuʼvi̱ní-ini xi̱xini yi̱ʼi̱.

Tá kúúmiíi̱ 11 ku̱i̱ya̱ nda̱ndikói̱ ñui̱, ta ni̱xa̱ʼi̱n ni̱xi̱yoi̱ xíʼin ñani ndáʼvii̱ xíʼin na̱ veʼera. Na̱yóʼo xi̱taxina ña̱ xi̱xiniñúʼi̱, soo kǒo níxi̱kunda̱a̱-inina xíʼin ña̱ xi̱ndoʼi̱. Sava yichi̱ xi̱ka̱ʼi̱n xíʼin Ndióxi̱: “¿Nda̱chun kúú ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ siʼíi̱? ¿Nda̱chun kúú ña̱ va̱ása túvika nu̱úi̱?”. Ta na̱ yiví xi̱ka̱ʼa̱nna xíʼi̱n ña̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ mií Ndióxi̱ kúú ña̱ ndóʼi̱ tu̱ndóʼo yóʼo. Xa̱ʼa̱ ña̱kán xi̱ndakanixi̱níi̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa íyo ña̱ kéʼé Ndióxi̱ ta ndi̱va̱ʼaní-inira. Ta nda̱a̱ xi̱kuni̱i̱ kaʼníi̱ miíi̱.

Xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása túvi nu̱úi̱ xóʼvi̱níi̱ ta ndákavaní-inii̱. Tá ni̱xi̱yo loʼi̱ i̱xandi̱va̱ʼana xíʼi̱n ta ni̱ki̱si̱na xíʼi̱n ku̱a̱ʼá yichi̱. Ta va̱ása níka̱ʼi̱n xíʼin nda̱a̱ ni iinna xa̱ʼa̱ ña̱ kini ña̱ ke̱ʼéna xíʼi̱n, saáchi xi̱ndakanixi̱níi̱ ña̱ kǒo nda̱a̱ ni iin na̱ ndíʼi̱-ini xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. Na̱ yiví, loʼo kuitíva xi̱ka̱ʼa̱nna xíʼi̱n ta xi̱ndakavaní-inii̱. Ta va̱ása níxi̱kutói̱ kutáʼi̱n xíʼin inka na̱ yiví saáchi va̱ása níxi̱kandíxai̱ nda̱a̱ ni iinna.

ÑA̱ BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼANÑA XÍʼI̱N ÑA̱ NA̱SAMAI̱:

Tá kúúmiíi̱ 13 ku̱i̱ya̱, iin na̱ matrimonio na̱ kúú testigo Jehová ni̱xa̱a̱na na̱túʼunna xíʼi̱n tá ke̱endi̱ recreo ña̱ escuela. Iin ñá maestra ñá xi̱kundáʼvi-ini xi̱xini yi̱ʼi̱ ni̱ka̱ʼa̱nñá xíʼinna ña̱ ná ku̱ʼu̱nna kotona yi̱ʼi̱, na̱yóʼo na̱túʼunna xíʼi̱n ña̱ Biblia káʼa̱nña ña̱ na̱ va̱ása kívi koto ndikó tukuna kotona, ta na̱ ni̱xi̱ʼi̱ ndatakuna (Isaías 35:5; Juan 5:28, 29). Xi̱kutóovai̱ kuniso̱ʼi̱ ña̱ káʼa̱nna, soo xa̱ʼa̱ ña̱ kǒo níxi̱kutói̱ ka̱ʼi̱n, va̱ása níxi̱ka̱ʼa̱n ku̱a̱ʼíi̱ xíʼinna. Ni va̱ása níxi̱ka̱ʼa̱n ku̱a̱ʼíi̱, kúeeva ni̱xi̱yo inina xíʼi̱n ta ni̱na̱ʼa̱na ña̱ kúʼvi̱-inina xínina yi̱ʼi̱, ta saátu xi̱chika̱a̱kana ndee̱ ña̱ ku̱ʼu̱nna kotona yi̱ʼi̱ ta sanáʼa̱na yi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱n ña̱ Biblia. Xi̱xiniñúʼu ku̱ʼu̱n xáʼana 10 kilómetro chí yuku̱ ña̱ va̱ʼa xa̱a̱na ñui̱.

Tá ni̱ka̱ʼa̱n ñanii̱ xíʼi̱n ndáa ki̱ʼva náʼa̱na, ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ kúúna na̱ nda̱ʼví soo viíníva íyo ti̱ko̱to̱ ña̱ ndíxina. Xi̱na̱ʼa̱na ña̱ ndixa kúni̱na xínina yi̱ʼi̱ saáchi xi̱taxina regalo válí ndaʼíi̱. Xi̱kunda̱a̱ káxi inii̱ ña̱ nda̱saa na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱ kúú na̱ kéʼé ndiʼi ña̱yóʼo.

Xi̱xiniñúʼi̱ tutu ña̱ íyo tu̱ʼun braille tá xi̱kaʼvii̱ xíʼinna xa̱ʼa̱ Biblia, xi̱kunda̱a̱va-inii̱ xíʼin ña̱ xi̱sakuaʼi̱ soo xi̱ ixayo̱ʼvi̱ña xíʼi̱n ña̱ kandíxai̱ ña̱yóʼo, tá kúú xi̱ ixayo̱ʼvi̱ña xíʼi̱n ña̱ kandíxai̱ ña̱ ndíʼi̱-ini Ndióxi̱ xa̱ʼíi̱ ta saátu ña̱ kúʼvi̱-ini inkana xínina yi̱ʼi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva kúʼvi̱-ini miíra xínira yi̱ʼi̱. Na̱kunda̱a̱-inii̱ nda̱chun kúú ña̱ táxira ña̱ íyo tu̱ndóʼo tiempo vitin, soo i̱xayo̱ʼvi̱níña xíʼi̱n ña̱ kotoi̱ra nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin yivá ta̱ kúʼvi̱ní-ini xíni se̱ʼera. *

Loʼo tá loʼo tá sa̱kuaʼakai̱ xa̱ʼa̱ ña̱ sánáʼa̱ Biblia na̱samai̱ ña̱ ndákanixi̱níi̱, tá kúú sa̱kuaʼi̱ ña̱ kúsuchíní-ini Ndióxi̱ tá xítora ña̱ xóʼvi̱yó ña̱yóʼo kúú ña̱ káʼa̱nra xíʼin na̱ káchíñu nu̱úra na̱ íxandi̱va̱ʼana xíʼin, káchira: “Xi̱nii̱ ña̱ xóʼvi̱ní na̱ ñui̱ [...]. Xíni̱i̱ va̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ xóʼvi̱na” (Éxodo 3:7). Tá ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ kúʼvi̱ní-ini Jehová xínira yi̱ʼi̱, chi̱ka̱a̱-inii̱ ña̱ keʼíi̱ ña̱ kúni̱ra. Tá ku̱i̱ya̱ 1998 nda̱kuchii̱ ta ndu̱i̱ testigo Jehová.

Yi̱ʼi̱ xíʼin ta̱ hermano ta̱ nda̱kiʼin yi̱ʼi̱ ña̱ koi̱ veʼera

Tá xa̱a̱ ni̱xi̱nu iin ku̱i̱ya̱ ña̱ nda̱kuchii̱, ke̱ʼíi̱ iin curso chí ñuu Escuintla nu̱ú sákuaʼa na̱ yiví na̱ kǒo túvi nu̱ú. Iin ta̱ anciano ta̱ xi̱kiʼin kuenta xíʼin congregación ña̱ íyo ñuu kán, ku̱nda̱a̱-inira ña̱ íxayo̱ʼvi̱níña xíʼi̱n ña̱ ku̱ʼi̱n reunión chí Acul, saáchi xi̱xiniñúʼu ya̱ʼi̱ chí yuku̱ nu̱ú xi̱yaʼa na̱ testigo Jehová na̱ xi̱xa̱ʼa̱n xi̱kaʼvi xíʼi̱n, ta ña̱ va̱ʼa chindeétáʼan ta̱ hermano yóʼo xíʼi̱n nda̱ni̱ʼíra iin familia na̱ kúú testigo Jehová na̱ kivi koi̱ veʼe ta chindeétáʼanna xíʼi̱n ña̱ ku̱ʼi̱n reunión. Ta nda̱a̱ tiempo vitin ndáana yi̱ʼi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin na̱ veʼena.

Ta kivika natúʼi̱n xa̱ʼa̱ ku̱a̱ʼání ki̱ʼva ña̱ náʼa̱ na̱ hermano ña̱ kúʼvi̱-inina xínina yi̱ʼi̱. Va̱ása xíka-inii̱ ña̱ ndixa na̱ testigo Jehová kúú na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱ (Juan 13:34, 35).

ÑA̱ VA̱ʼA ÑA̱ NDA̱KIʼI̱N:

Va̱ása ndákanikaxi̱níi̱ ña̱ kǒo ndáyáʼvii̱ ta saátu ndákanixi̱níi̱ ña̱ íyo iin ña̱ va̱ʼa ndátui̱ ndakiʼi̱n chí nu̱únínu. Nu̱úka ña̱ ndakanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása túvi nu̱úi̱, chíka̱i̱ ndee̱ ña̱ ndiʼi tiempo chindeétáʼi̱n xíʼin inkana ña̱ kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱a̱ ña̱ sánáʼa̱ ña̱ Biblia. Saátu kúi̱ anciano ti̱xin congregación ta xáʼi̱n táxii̱ discurso sava congregación ña̱ íyo yatin ñuu kán. Ta saátu kúsi̱íní-inii̱ ña̱ va̱ʼa táxii̱ discurso tá xíyo asamblea nu̱ú xáʼa̱n ku̱a̱ʼání na̱ yiví.

Táxii̱ iin discurso ta xíniñúʼi̱ Biblia ña̱ íyo tu̱ʼun braille

Tá ku̱i̱ya̱ 2010 ni̱xa̱ʼi̱n escuela ña̱ naní Entrenamiento Ministerial, ta vitin naníña Escuela nu̱ú Sákuaʼa na̱ Nátúʼun xa̱ʼa̱ ña̱ Kaʼndachíñu Ndióxi̱, chí El Salvador. Ña̱ escuela yóʼo chi̱ndeétáʼanña xíʼi̱n ña̱ viíka chindeétáʼi̱n xíʼin na̱ hermano. Ña̱ escuela yóʼo sa̱náʼa̱ña yi̱ʼi̱ ña̱ ndáyáʼviníi̱ nu̱ú Jehová ta kúʼvi̱ní-inira xínira yi̱ʼi̱, ta kivi kuniñúʼura nda̱a̱ ndáaka na̱ yiví ña̱ keʼéna chiñura.

Ta̱ Jesucristo ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo: “Kúsi̱íka-iniyó tá táxiyó ña̱ʼa ndaʼa̱ inkana nu̱úka ña̱ ndakiʼinyóña” (Hechos 20:35). Vitin kúsi̱íní-inii̱ ni xi̱ndakanixi̱níi̱ ña̱ nda̱a̱ ni iin kivi va̱ása kivi kusi̱í-inii̱, soo vitin va̱ʼa chíndeétáʼi̱n xíʼin inka.

^ párr. 13 Ndani̱ʼíkaún ña̱ káʼa̱n nda̱chun kúú ña̱ táxi Ndióxi̱ íyo tu̱ndóʼo nu̱ú capítulo 11 ña̱ libro ¿Ndáaña kúú míí ña̱ ndixa sánáʼa̱ Biblia? ña̱ ta̱vá na̱ testigo Jehová.