Ir al contenido

BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼAN XÍʼINNA ÑA̱ NA̱SAMANA

Ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ása va̱ʼa xi̱keʼíi̱

Ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ása va̱ʼa xi̱keʼíi̱
  • KU̱I̱YA̱ ÑA̱ KA̱KURA: 1952

  • PAÍS: ESTADOS UNIDOS

  • INKAKA ÑA̱ KÁʼA̱N XA̱ʼA̱RA: NDI̱VA̱ʼANÍ NI̱XI̱YO INIRA

ÑA̱ NDO̱ʼI̱:

Xa̱ʼnui̱ iin ñuu loʼo ña̱ íyo chí Los Ángeles (California, Estados Unidos), ndiʼi na̱ yiví xíni̱na xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ña̱ íxi̱kóna droga xíʼin ña̱ íyoní na̱ cholo. I̱ñu̱ xi̱kuundi̱ ta yi̱ʼi̱ xi̱kuu ta̱ u̱vi̱.

Tá loʼi̱, siʼíi̱ xi̱xa̱ʼa̱nñá xíʼi̱n veʼe-ñu̱ʼu na̱ evangélico. Soo tá xa̱a̱ xa̱ʼnui̱, ña̱ xi̱ka̱ʼa̱nna kán va̱ása níxiniso̱ʼovíi̱ña. Tá domingo xi̱xitai̱ xíʼin na̱ xíta ti̱xin veʼe-ñu̱ʼu, ta ndiʼika ki̱vi̱ xi̱xiʼiníi̱, xi̱xiniñúʼi̱ droga ta xi̱kisi̱i̱ xíʼin ná ñaʼá.

Kamaní xi̱sa̱i̱, xi̱xiniñúʼi̱ nda̱a̱ ndáaka ña̱ʼa ña̱ kivi kuchiñui̱ kanitáʼi̱n xíʼin na̱ yiví. Ña̱ xi̱sakúaʼi̱ ti̱xin veʼe-ñu̱ʼu va̱ása níchindeétáʼanña xíʼi̱n, nu̱úka ña̱yóʼo xi̱ka̱ʼi̱n: “Mií táta kúú ta̱ ndátiin ku̱a̱chi ta miíi̱ kúú ta̱ káchíñu nu̱úra”. Tá xa̱a̱ yatin ndiʼi ku̱i̱ya̱ 1960 tá kúúmiíi̱ 18 ku̱i̱ya̱, ku̱tói̱ ña̱ kéʼé iin tiʼvi loʼo na̱ político na̱ naní Panteras Negras, na̱yóʼo xi̱ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ derecho ña̱ kúúmií na̱ yiví. Nda̱kutáʼi̱n xíʼin iin tiʼvi na̱ yiví na̱ káʼvi na̱ kéʼé táʼan ña̱yóʼo, ku̱a̱ʼá yichi̱ xi̱keʼéndi̱ marcha, xa̱ʼa̱ ña̱kán xi̱xiniñúʼu ndakasina escuela.

Soo su̱ví nda̱saa ña̱yóʼo níkeʼíi̱. Xa̱ʼa̱ ña̱ sái̱, ki̱xáʼíi̱ kéʼíi̱ ku̱a̱chi ña̱ ndeéka. Tá kúú yi̱ʼi̱ xíʼin na̱ migoi̱ xi̱xa̱ʼa̱nndi̱ xi̱xitondi̱ película cine ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ na̱ ñuu Estados Unidos ña̱ íxandi̱va̱ʼana xíʼin na̱ esclavo na̱ ke̱e chí África. Xa̱ʼa̱ ña̱ sáa̱níndi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱keʼéna xíʼinna, ka̱nindi̱ na̱ va̱lí na̱ yaa na̱ ñúʼu ti̱xin ña̱ cine kán ta nda̱a̱ ni̱xa̱ʼa̱nndi̱ ñuu nu̱ú ndóo na̱ yaa ña̱ kuchiñu kanindi̱na.

Tá tiempo kán, ñanii̱ xíʼin yi̱ʼi̱ xa̱a̱ ku̱a̱ʼání ku̱a̱chi xi̱kiʼvindi̱, xa̱ʼa̱ ña̱kán ni̱xi̱yo ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ndi̱ nu̱ú na̱ chíñu. Iin ñanii̱ ta̱ loʼoka nu̱ú yi̱ʼi̱, xi̱kitáʼanra xíʼin iin tiʼvi na̱ yiví na̱ kininí kéʼé, ta yi̱ʼi̱ xi̱kitáʼi̱n xíʼin na̱kán. Ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ása va̱ʼa xi̱keʼíi̱.

BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼAN XÍʼI̱N ÑA̱ NA̱SAMAI̱:

Na̱ yivá iin ta̱ kúú migoi̱, testigo Jehová kúúna ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼi̱n ña̱ ná ku̱ʼi̱n iin reunión xíʼinna. Tá yichi̱ nu̱ú ni̱xa̱ʼi̱n, ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ síínní íyo na̱ yiví kán. Ndiʼina kúúmiína iin Biblia ta xi̱xiniñúʼuna ña̱yóʼo. Nda̱a̱ na̱ va̱lí xi̱taxina iin discurso loʼo. Nda̱kanda̱ní-inii̱ tá ku̱nda̱a̱-inii̱ ña̱ ki̱vi̱ Ndióxi̱ kúúña Jehová ta xi̱xiniñúʼunaña tá xi̱ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ra (Salmo 83:18). Ni xa̱a̱ síín síín ñuu ke̱ena va̱ása níxi̱kundasína kunitáʼanna.

Tá xa̱ʼa̱, va̱ása níxi̱kunii̱ ña̱ sanáʼa̱na yi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ Biblia soo xi̱kutóovai̱ ku̱ʼi̱n reunión. Iin ñuú tá ndíka̱i̱ reunión sava na̱ migoi̱ ni̱xa̱ʼa̱nna nu̱ú xíta na̱ yiví, ta kán ka̱nina iin ta̱ loʼo ta xa̱ʼnínara ña̱ va̱ʼa kiʼinna ti̱ko̱to̱ra ña̱ kundixina. Tá inka ki̱vi̱ va̱ʼakaví xi̱ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼéna. Ni tá xa̱a̱ ndátiinna ku̱a̱chi xíʼinna, su̱ví ña̱ ndeéví kúú ña̱ ke̱ʼéna nu̱úna. Ku̱a̱ʼá na̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinna ña̱ va̱ása keekana veʼe-ka̱a. Ku̱si̱íní-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása níxa̱ʼi̱n xíʼinna. Xa̱ʼa̱ ña̱kán chi̱ka̱a̱-inii̱ ña̱ nasamai̱ ña̱ kéʼíi̱ ta ki̱xáʼíi̱ káʼvii̱ Biblia.

Xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱sa̱i̱ xi̱xinii̱ na̱ yiví na̱ inka ñuu, sava ña̱ xi̱keʼé na̱ testigo Jehová xi̱xinii̱, xi̱ndakanda̱ní-inii̱ xíʼinña. Tá kúú tá iin ta̱ testigo Jehová ta̱ yaa ku̱a̱ʼa̱nra inka ñuu, sa̱ndákoora na̱ va̱lí se̱ʼera xíʼin iin familia na̱ tu̱ún ña̱ va̱ʼa kundaanana. Ta saátu iin na̱ familia yaa nda̱kiʼinna iin ta̱ loʼo tu̱ún koo xíʼinna chi kǒo veʼe nu̱ú koora. Ña̱yóʼo chi̱ndeétáʼanña xíʼi̱n ña̱ kandíxakai̱ xa̱ʼa̱ na̱ testigo Jehová ña̱ sáxi̱nuna tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesucristo nu̱ú Juan 13:35: “Tasaá kúú ña̱ kunda̱a̱-ini ndiʼina ña̱ kúúndó discípuloi̱: tá kúʼvi̱-inindó xínitáʼanndó”. Saá ku̱nda̱a̱-inii̱ ña̱ ndixa nda̱ni̱ʼíi̱ na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱.

Xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱kaʼvii̱ nu̱ú Biblia ku̱nda̱a̱-inii̱ ña̱ xíniñúʼu nasamai̱ ña̱ kéʼíi̱. Xi̱niñúʼu chika̱i̱ ndee̱ ña̱ kǒo kanitáʼankai̱ xíʼin inkana ta saátu ña̱ táxi̱n koo inii̱ (Romanos 12:2). Loʼo tá loʼo na̱samai̱ ña̱ kéʼíi̱ tasaá tá enero ña̱ ku̱i̱ya̱ 1974 nda̱kuchii̱ ta ni̱xa̱i̱ ku̱i̱ testigo Jehová.

Xi̱niñúʼu chika̱i̱ ndee̱ ña̱ keʼíi̱ ña̱ va̱ʼa ta saátu ña̱ va̱ʼa koo inii̱.

Ni tá xa̱a̱ ni̱ya̱ʼa ña̱ nda̱kuchii̱ xi̱niñúʼu chika̱a̱kai̱ ndee̱ ña̱ va̱ása kamaní sa̱i̱. Tá kúú iin yichi̱ tá ku̱a̱ʼa̱nndi̱ nátúʼunndi̱ xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱, xi̱nii̱ iin ta̱ kui̱ʼná ki̱ʼinra radio tú ndíka̱a̱ ini carroi̱. Xínui̱ ku̱a̱ʼi̱n sa̱tára, tá xa̱a̱ ku̱nu̱mí tii̱nra, sa̱kánara radio yóʼo ta ndeéka nda̱kiʼinra xínura. Tá na̱túʼi̱n xíʼin ndiʼika na̱ ku̱a̱ʼa̱n xíʼi̱n ndáa ki̱ʼva ke̱ʼíi̱ ña̱ nda̱kiʼi̱n tú radio yóʼo, iin ta̱ hermano ta̱ xa̱a̱ ku̱a̱ʼání ku̱i̱ya̱ káchíñu nu̱ú Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n: “Ta, ¿ndáaña keʼún tá ní tiúnra?”. Tá ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunra ña̱yóʼo yi̱ʼi̱, ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ xi̱keʼékavai̱ táʼan ña̱ xi̱keʼíi̱ tá ya̱chi̱.

Tá octubre ña̱ ku̱i̱ya̱ 1974, ki̱xáʼíi̱ káchíñukai̱ ku̱a̱ʼáka tiempo nu̱ú Ndióxi̱. Ki̱ʼva cien hora yo̱o̱ tá yo̱o̱ xi̱natúʼi̱n xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Biblia. Tá ni̱ya̱ʼa tiempo ka̱nana yi̱ʼi̱ ña̱ ku̱ʼi̱n kachíñui̱ central mundial na̱ testigo Jehová ña̱ íyo chí Brooklyn (Nueva York). Tá ku̱i̱ya̱ 1978 ndi̱kói̱ chí Los Ángeles ña̱ kundai̱ siʼíi̱ chi xa̱a̱ ndeéníndóʼoñá. Tá ni̱ya̱ʼa u̱vi̱ ku̱i̱ya̱ ti̱ndaʼíi̱ xíʼin ñá Aarhonda. Ñáyóʼo chi̱ndeétáʼanníñá xíʼi̱n ña̱ xi̱ndaandi̱ siʼíi̱ nda̱a̱ tá ni̱xi̱ʼi̱ñá. Tándi̱ʼi ka̱nana ndi̱ʼi̱ ña̱ ku̱ʼu̱nndi̱ Escuela ña̱ Galaad. Tándi̱ʼi ña̱ ka̱ʼvindi̱ ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinndi̱ ña̱ kúúndi̱ misionero ta ku̱ʼu̱nndi̱ chí Panamá, ta yóʼo kúú nu̱ú ndóokandi̱ nda̱a̱ vitin.

Nda̱a̱ tá nda̱kuchii̱ xa̱a̱ ku̱a̱ʼání yichi̱ íxayo̱ʼvi̱ña xíʼi̱n ña̱ va̱ása kamaní sa̱i̱. Ña̱ kéʼíi̱ kúúña tá kánitáʼanna, va̱ʼaka kítai̱ ku̱a̱ʼi̱n á chíka̱i̱ ndee̱ ña̱ va̱ása sakúaʼnukai̱ ku̱a̱chi. Ku̱a̱ʼání na̱ yiví ta saátu nda̱a̱ ñá síʼi̱, káʼa̱nna xíʼi̱n xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa kéʼíi̱ ta nda̱a̱ miíi̱ ndákanda̱-ini xíʼin ña̱yóʼo. Kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ su̱ví iinlá miíi̱ kúú ta̱ níkuchiñu keʼé ña̱yóʼo. Kándíxaníi̱ ña̱ ndiʼi ña̱ ndóʼi̱ yóʼo náʼa̱ña ña̱ kúúmiíní tu̱ʼun Ndióxi̱ ndee̱ ña̱ nasamaña na̱ yiví (Hebreos 4:12).

ÑA̱ VA̱ʼA ÑA̱ NDA̱KIʼI̱N:

Biblia chi̱ndeétáʼanña xíʼi̱n ña̱ ku̱nda̱a̱-inii̱ ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ tákui̱ ta sa̱náʼa̱ña yi̱ʼi̱ ña̱ va̱ása kanitáʼankai̱ xíʼin na̱ yiví. Va̱ása kánikai̱ na̱ yiví, nu̱úka ña̱yóʼo chíndeétáʼi̱n xíʼinna ña̱ kuxini̱na xa̱ʼa̱ Ndióxi̱. Ta nda̱a̱ sa̱náʼi̱ xa̱ʼa̱ Biblia iin ta̱ xi̱sa̱a̱-inii̱ xi̱xinii̱ tá xi̱kaʼvii̱ escuela. Tándi̱ʼi nda̱kuchira inkáchi veʼe xi̱ndoondi̱ ta nda̱a̱ vitin va̱ʼaní migo kúúndi̱. Nda̱a̱ vitin, yi̱ʼi̱ xíʼin ñá síʼi̱ xa̱a̱ yáʼaka ku̱mí xiko na̱ yiví chíndeétáʼanndi̱ xíʼin ña̱ koona testigo Jehová.

Táxiníi̱ tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Jehová xa̱ʼa̱ ña̱ ta̱xira ña̱ va̱ʼa si̱í íyoi̱ xíʼin na̱ veʼi̱ ta kúnda̱a̱-inii̱ ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ íyoi̱, ta saátu ña̱ ta̱xira na̱ hermano na̱ va̱ʼaní kítáʼan xíʼi̱n.