Ir al contenido

Ir al índice

BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼAN XÍʼINNA ÑA̱ NA̱SAMANA

Iinlá xa̱ʼa̱ miíi̱ xi̱ndi̱ʼi̱-inii̱

Iinlá xa̱ʼa̱ miíi̱ xi̱ndi̱ʼi̱-inii̱
  • KU̱I̱YA̱ ÑA̱ KA̱KURA: 1951

  • PAÍS: ALEMANIA

  • INKAKA ÑA̱ KÁʼA̱N XA̱ʼA̱RA: NI̱NUNÍ XI̱KUNIRA TA NINA ÑA̱ KÚNI̱ MIÍRA XI̱KEʼÉRA

ÑA̱ NDO̱ʼI̱:

Tá ni̱xi̱yo loʼi̱ ni̱xi̱yoi̱ yatin chí Leipzig, ña̱ kíndo̱o chí nu̱ú xi̱kuu República Democrática Alemana yatin chí frontera ña̱ Polonia xíʼin ña̱ kúú vitin República Checa. Tá xi̱kuumiíi̱ 6 ku̱i̱ya̱ ni̱xa̱ʼa̱nndi̱ ni̱xi̱yondi̱ chí Brasil xa̱ʼa̱ chiñu ña̱ xi̱kuumií yivái̱ tándi̱ʼi ni̱xa̱ʼa̱nndi̱ chí Ecuador.

Tá xi̱kuumiíi̱ 14 ku̱i̱ya̱ na̱ yivái̱ chi̱ndaʼá tukuna yi̱ʼi̱ chí Alemania ña̱ va̱ʼa kaʼvii̱. Tasaá xíkání ni̱xi̱yoi̱ nu̱úna xa̱ʼa̱ ña̱kán xi̱niñúʼu kundi̱ʼi̱-inii̱ xa̱ʼa̱ miíi̱. Xi̱keʼíi̱ ña̱ xi̱kuni̱ miíi̱ ta va̱ása níxindi̱ʼi̱-inii̱ tá va̱ása níxi̱kutóo inkana ña̱ kéʼíi̱.

Na̱ yivái̱ ndi̱kóna chí Alemania tá xi̱kuumiíi̱ 17 ku̱i̱ya̱. Tá xa̱ʼa̱ ni̱xi̱yoi̱ xíʼinna, soo xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱keʼíi̱ ña̱ kúni̱ miívai̱ va̱ása níkivika koi̱ xíʼinna ta tá kúúmiíi̱ 18 ku̱i̱ya̱ sa̱ndákoi̱ veʼi̱.

Va̱ása níxi̱kutói̱ ña̱ xi̱keʼíi̱, xa̱ʼa̱ ña̱kán na̱ndukúi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱kuni̱i̱ keʼíi̱. Ku̱a̱ʼá nu̱ú na̱ndukúi̱ xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, tasaá nda̱kanixi̱níi̱ ña̱ iin ña̱ kivi keʼíi̱ kúú ña̱ ku̱ʼi̱n kotoi̱ nu̱ú iinsaá nu̱ú ñuʼú yóʼo tá kúma̱níka sandiʼi-xa̱ʼa̱ na̱ yivíña.

Sa̱tái̱ iin moto tá ke̱i̱ chí Alemania ta ku̱a̱ʼi̱n chí África, soo tá ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo ndi̱kói̱ chí Europa chi tú moto yóʼo ni̱tivínú. Tá xa̱a̱ sa̱ndáʼi̱nú ni̱xa̱i̱ nda̱a̱ iin playa ña̱ íyo chí Portugal. Ta kán nda̱kanixi̱níi̱ ña̱ va̱ʼa sandákoi̱ moto ta ku̱ʼi̱n kotoi̱ iníísaá ñuyǐví xíʼin barco.

Nda̱kutáʼi̱n xíʼin sava na̱ va̱lí kúa̱an na̱ xi̱kuni̱ ya̱ʼa chí inka táʼví océano Atlántico. Ta xíʼin na̱yóʼo ku̱a̱ʼa̱n ñá Laurie, tá ni̱ya̱ʼa tiempo ti̱ndaʼíi̱ xíʼin ñáyóʼo. Ni̱xa̱ʼa̱nndi̱ xíʼin barco ta ni̱xa̱a̱ndi̱ nda̱a̱ iin isla ña̱ kíndo̱o chí Caribe tándi̱ʼi ni̱xa̱a̱ndi̱ Puerto Rico, tasaá ndi̱kóndi̱ chí Europa. Ñá Laurie xíʼin yi̱ʼi̱ xi̱kuni̱ndi̱ ndani̱ʼíndi̱ iin velero ña̱ va̱ʼa koondi̱ ininú. Soo tá ni̱ya̱ʼa u̱ni̱ yo̱o̱ ña̱ na̱ndukúndi̱ túyóʼo va̱ása níkivika keʼéndi̱ña, saáchi ka̱na na̱ ejército alemán yi̱ʼi̱.

Xi̱ndika̱i̱ 15 yo̱o̱ xíʼin na̱ soldado na̱ xíka nu̱ú ti̱kui̱í, ta tiempo yóʼo ti̱ndaʼíi̱ xíʼin ñá Laurie. Xi̱kuni̱ndi̱ ku̱ʼu̱nndi̱ kotondi̱ iníísaá nu̱ú ñuyǐví. Tá kúma̱níka ku̱ʼi̱n xíʼin na̱ soldado xa̱a̱ sa̱tándi̱ á xe̱enndi̱ iin lancha loʼo ta tá xa̱a̱ ndíka̱i̱ xíʼin na̱yóʼo nda̱sandi̱nú iin velero. Ña̱ xi̱kuni̱ndi̱ kúú ña̱ koondi̱ ini túyóʼo ta ku̱ʼu̱nndi̱ iníísaá nu̱ú ñuʼú. Tá xa̱a̱ sa̱ndákoi̱ ña̱ kúi̱ soldado ta kúma̱níka sándiʼindi̱ barco, na̱ testigo Jehová na̱túʼunna xíʼinndi̱ ta ki̱xáʼandi̱ káʼvindi̱ Biblia.

BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼAN XÍʼI̱N ÑA̱ NA̱SAMAI̱:

Tá xa̱ʼa̱ nda̱kanixi̱níi̱ ña̱ kǒo ku̱a̱ʼání ña̱ʼa sandákoi̱ keʼíi̱: xa̱a̱ ti̱ndaʼíi̱ xíʼin ñaʼá ñá íyo xíʼi̱n ta xa̱a̱ sa̱ndákoi̱ ña̱ kaʼmii̱ (Efesios 5:5). Ta saátu nda̱kanixi̱níi̱ ña̱ ku̱ʼi̱n kotoi̱ iníísaá ñuyǐví, ta kotoi̱ ña̱ʼa ña̱ liviní i̱xava̱ʼa Ndióxi̱ iin ña̱ va̱ʼa kúú ña̱yóʼo.

Soo mií ña̱ nda̱a̱ xi̱niñúʼu nasamakai̱ sava ña̱ʼa, tá kúú ki̱ʼva ña̱ íyoi̱. Chi ninuka xi̱kuni̱i̱, ta xi̱keʼíi̱ ña̱ xi̱kutóo miíi̱, ta xi̱kutói̱ ka̱ʼi̱n xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa ña̱ xíni̱ keʼíi̱ á ña̱ ku̱chiñui̱ ke̱ʼíi̱. Iinlá xa̱ʼa̱ miíi̱ xi̱ndi̱ʼi̱-inii̱.

Iin ki̱vi̱ ka̱ʼvii̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús chí yuku̱ ña̱ naní Sermón del Monte (Mateo, capítulo 5 nda̱a̱ 7). Tá xa̱ʼa̱ nda̱kanda̱ní-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xa̱ʼa̱ ña̱ kusi̱í-iniyó. Chi ni̱ka̱ʼa̱nra na̱ kúsi̱í-ini kúú na̱ xíʼi̱ so̱ko á na̱ yíchi̱ ti̱kui̱í (Mateo 5:6). Ta xi̱ndakanixi̱níi̱, ndáa ki̱ʼva si̱í koo na̱ kúni̱ kuxu ta saátu yíchi̱na ti̱kui̱í. Soo tá káʼvikai̱ Biblia ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ ndiʼiyó xíniñúʼu sakúaʼa xa̱ʼa̱ Ndióxi̱, ta ña̱ va̱ʼa keʼéyó ña̱yóʼo siʼna xíniñúʼu ndakuniyó ña̱ xíniñúʼuyó sakúaʼayó xa̱ʼa̱ Ndióxi̱. Ña̱yóʼo íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús: “Si̱íní íyo na̱ kúnda̱a̱-ini ña̱ xíniñúʼuna Ndióxi̱” (Mateo 5:3).

Ñá Laurie xíʼin yi̱ʼi̱ ki̱xáʼandi̱ káʼvindi̱ Biblia chí Alemania, tá ndiʼi ku̱a̱ʼándi̱ chí Francia ta saátu chí Italia. Nda̱a̱ ndáaka nu̱ú xíkandi̱ íyo na̱ testigo Jehová. Iin ña̱ nda̱kanda̱ní-inii̱ xíʼin kúú ña̱ kúʼvi̱ní-inina xínitáʼanna ta va̱ʼaní kítáʼanna. Ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ iníísaá nu̱ú ñuʼú íyona ta iin familia kúúna (Juan 13:34, 35). Tá ni̱ya̱ʼa tiempo nda̱kuchii̱.

Ni xa̱a̱ kúi̱ testigo Jehová xi̱niñúʼu na̱samai̱ ki̱ʼva ña̱ íyoi̱. Ñá Laurie xíʼin yi̱ʼi̱ nda̱kaxinndi̱ ku̱ʼu̱nndi̱ iníísaá ña̱ costa ña̱ África, ya̱ʼandi̱ chí Atlántico ta xa̱a̱ndi̱ nda̱a̱ Estados Unidos. Tá xa̱a̱ ndíka̱i̱ ma̱ʼñú ti̱kui̱í yóʼo, iinlá miíi̱ xíʼin ñá síʼíi̱ ta ñúʼundi̱ ini iin barco loʼo ta ku̱a̱ʼání ti̱kui̱í ñúʼu nu̱ú ndíka̱ndi̱, ta ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ káʼnuníkava ta̱ i̱xava̱ʼa miíyó nu̱úka miíyó. Ni̱xi̱yo ku̱a̱ʼání tiempo nu̱úi̱ tá xi̱ñuʼundi̱ nu̱ú ti̱kui̱í xa̱ʼa̱ ña̱kán ka̱ʼvii̱ Biblia. Soo ña̱ ku̱tóoníi̱ kúú ña̱ ndakanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ Jesús. Saáchi ni kǒo ku̱a̱chi níxikuumiíra ta ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ʼa xi̱kuumiíra, va̱ása níkuni̱ra ña̱ ka̱ʼa̱n va̱ʼana xa̱ʼa̱ra. Ta ña̱ xi̱ndayáʼvika nu̱úra kúú ña̱ keʼéra ña̱ kúni̱ yivára.

Ku̱nda̱a̱-inii̱ ña̱ Reino Ndióxi̱ kúú ña̱ xíniñúʼu kundayáʼvika nu̱úi̱

Tá nda̱kanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ Jesús ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ va̱ása kivi kachíñui̱ nu̱ú Ndióxi̱ nda̱saa tiempo ña̱ kíndo̱o kuití ndaʼi̱ (Mateo 6:33). Tá ni̱xa̱a̱ndi̱ chí Estados Unidos, nda̱kaxinndi̱ koondi̱ yóʼo ña̱ kachíñundi̱ nu̱ú Ndióxi̱.

ÑA̱ VA̱ʼA ÑA̱ NDA̱KIʼI̱N:

Tá ya̱chi̱ tá xi̱ndakanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ iinlá miíi̱, va̱ása níxi̱kunda̱a̱-inii̱ ndáaña kuu xíʼin ña̱ xi̱ndaka̱xii̱n keʼíi̱, soo vitin nda̱ni̱ʼíi̱ ña̱ ndíchi ña̱ chíndeétáʼan xíʼi̱n (Isaías 48:17, 18). Ta vitin kúnda̱a̱-inii̱ ndáaña keʼíi̱: ndasakáʼnui̱ Ndióxi̱ ta chindeétáʼi̱n xíʼin na̱ yiví ña̱ kuxini̱na xa̱ʼa̱ra.

Va̱ʼaníka íyoi̱ xíʼin ñá Laurie xa̱ʼa̱ ña̱ ndíku̱nndi̱ ña̱ káʼa̱n Biblia. Ta saátu Jehová ta̱xira iin bendición ndaʼa̱ndi̱, iin ñá loʼo se̱ʼendi̱ ñá liviní ta ni̱xa̱a̱ñá sa̱kuaʼañá xa̱ʼa̱ Jehová ta kúʼvi̱-iniñá xíniñára.

Ni íyova tu̱ndóʼo nu̱úndi̱. Soo Jehová nda̱a̱ ni iin yichi̱ ta̱ʼán sandákoora ndi̱ʼi̱ ta xa̱a̱ chi̱ka̱a̱-inindi̱ ña̱ ni iin yichi̱ va̱ása sandákoondi̱ra ta ndiʼi tiempo kundaa-inindi̱ra (Proverbios 3:5, 6).