Ir al contenido

BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼAN XÍʼINNA ÑA̱ NA̱SAMANA

Nda̱a̱ ndáaka nu̱ú xi̱xaʼi̱n xi̱niʼi̱ tu̱xi̱í

Nda̱a̱ ndáaka nu̱ú xi̱xaʼi̱n xi̱niʼi̱ tu̱xi̱í
  • KU̱I̱YA̱ KA̱KURA: 1958

  • PAÍS: ITALIA

  • INKAKA ÑA̱ KÁʼA̱N XA̱ʼA̱RA: TA̱ KUI̱ʼNÁ XI̱KUURA

ÑA̱ NDO̱ʼI̱:

Ka̱kui̱ ta̱ xa̱ʼnui̱ iin ñuu ndáʼvi ña̱ kíndo̱o chí Roma. Yo̱ʼvi̱ní ni̱xi̱yo ña̱ xi̱takui̱. Va̱ása níxi̱xini̱i̱ siʼíi̱ ta va̱ása vií níxi̱kitáʼi̱n xíʼin yivái̱. Calle xa̱ʼnui̱ ta xi̱keʼíi̱ táʼan ña̱ xi̱keʼé na̱yóʼo.

Tá xi̱kuumiíi̱ 10 ku̱i̱ya̱ ki̱xáʼa íxakúiʼnái̱. Tá xi̱kuumiíi̱ 12 ku̱i̱ya̱ sa̱ndákoi̱ veʼi̱ ña̱ yichi̱ nu̱ú. Ku̱a̱ʼání yichi̱ ni̱xa̱ʼa̱n yivái̱ ta̱vára yi̱ʼi̱ veʼeka̱a. Ndiʼi tiempo xi̱kutói̱ natúʼun kúáchii̱ xíʼin na̱ yiví ta kue̱ʼe̱ní ni̱xi̱yoi̱. Tá xi̱kuumiíi̱ 14 ku̱i̱ya̱ ki̱tai̱ veʼi̱ ta va̱ása níndikókai̱. Ni̱xi̱yoi̱ calle ta xi̱xiniñúʼi̱ droga. Tá xi̱kuñuú xi̱xunái̱ iin carro ta kán xi̱kisi̱i̱, tá inka ki̱vi̱ saá xi̱xaʼi̱n nu̱ú íyo ti̱kui̱í ña̱ va̱ʼa ndasaviíi̱ loʼo miíi̱.

Va̱ʼaní ki̱xáʼíi̱ íxakúiʼnái̱ ku̱a̱ʼá ki̱ʼva i̱xakúiʼnái̱ tá kúú: xi̱kindai̱ bolsa ndaʼa̱na chí calle á xi̱kiʼvii̱ veʼena tá ñuú. Ku̱a̱ʼánína ki̱xáʼa xíni̱na xa̱ʼíi̱, ta nda̱a̱ ka̱nana yi̱ʼi̱ ña̱ kitáʼi̱n xíʼin iin tiʼvi na̱ yiví na̱ íxakúiʼná. Ña̱yóʼo chi̱ndeétáʼanña xíʼi̱n ña̱ ku̱a̱ʼáka ña̱ʼa ke̱ʼíi̱, ta nda̱a̱ ki̱xáʼíi̱ íxakúiʼnái̱ ti̱xin banco. Xa̱ʼa̱ ña̱ kue̱ʼe̱ní ni̱xi̱yoi̱ ki̱xáʼa na̱ yiví na̱ kítáʼan xíʼi̱n íxato̱ʼóna yi̱ʼi̱. Nda̱a̱ ndáaka nu̱ú xi̱xaʼi̱n xi̱niʼi̱ tu̱xi̱í. Tá xi̱kisi̱i̱ nda̱a̱ yatin xi̱níi̱ xi̱ndúʼu túyóʼo. Xi̱kutóoníi̱ kanitáʼi̱n, ña̱ kuniñúʼi̱ droga, ña̱ íxakúiʼnái̱, ña̱ keʼíi̱ ña̱ kini ta saátu ña̱ ka̱ʼa̱n-ndi̱va̱ʼi̱. Ndiʼi tiempo xi̱ndiku̱n na̱ policía sa̱tái̱, ta ku̱a̱ʼá yichi̱ chi̱ka̱a̱na yi̱ʼi̱ veʼeka̱a. Ku̱a̱ʼá ku̱i̱ya̱ ni̱xi̱yoi̱ calle ta saátu veʼeka̱a.

BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼAN XÍʼI̱N ÑA̱ NA̱SAMAI̱:

Iin yichi̱ tá ki̱tai̱ veʼeka̱a ni̱xa̱ʼi̱n xi̱toi̱ ñá xixii̱. Yi̱ʼi̱ va̱ása níxi̱kunda̱a̱-inii̱ ña̱ miíñá xíʼin u̱vi̱ ta̱ primoi̱ ni̱xa̱a̱na ndu̱una testigo Jehová. Ta na̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼi̱n ña̱ ná ku̱ʼi̱n iin reunión xíʼinna, saá ni̱xa̱ʼa̱nvai̱, chi xi̱kuni̱i̱ kunda̱a̱-inii̱ ndáaña kéʼéna. Tá ni̱xa̱i̱ veʼe nu̱ú ndákutáʼanna ni̱ka̱ʼi̱n ña̱ yatin yéʼé koi̱, ña̱ va̱ʼa kotoi̱ ndáana xáa̱ ta ndáana kée. Saá ni̱xa̱ʼa̱n tu̱xi̱í xíʼi̱n.

Reunión kán na̱samaña ki̱ʼva ña̱ tákui̱. Ndákaʼíi̱n ña̱ xi̱ndakanixi̱níi̱ ña̱yóʼo: “Sana inka ñuyǐvíva kúú ña̱yóʼo”. Ndiʼi na̱ yiví xi̱xaku̱na ta va̱ʼaní-inina. Nda̱a̱ vitin ndákaʼi̱n xa̱ʼa̱ ña̱ viíní ni̱xi̱yo ini na̱ testigo xíʼi̱n, síínníva ni̱xi̱yo ini na̱yóʼo nu̱ú na̱ yiví na̱ xi̱kitáʼi̱n xíʼin.

Nda̱kaxii̱n ña̱ kaʼvii̱ Biblia xíʼin na̱ testigo Jehová. Tá ku̱a̱ʼáka ki̱xáʼíi̱ káʼvii̱ ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ xi̱niñúʼu nasamai̱ ndiʼi ña̱ kéʼíi̱. Tá kúú ka̱ndíxaníi̱ ña̱ káʼa̱n Proverbios 13:20, ña̱ káchi: “Na̱ kítáʼan xíʼin na̱ ndíchi, ndíchi koona, soo na̱ kítáʼan xíʼin na̱ kíʼvi kǒo ña̱ va̱ʼa ndakiʼinna”. Ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ va̱ása xíniñúʼu kutáʼankai̱ xíʼin na̱ xi̱kitáʼi̱n xíʼin. I̱xayo̱ʼvi̱níña xíʼi̱n soo Jehová chindeétáʼanra xíʼi̱n ta̱ kuchiñui̱ ke̱ʼíi̱ ña̱yóʼo.

Tasaá ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ kivi viíva koo ña̱ kéʼíi̱

Ta saátu chi̱ka̱a̱níi̱ ndee̱ ña̱ sa̱ndákoi̱ ña̱ kaʼmii̱ ta saátu ña̱ kuniñúʼi̱ droga. Xa̱ʼndai̱ yixí xi̱níi̱ chi náni̱ní ni̱xi̱yoña, ta̱vái̱ siki̱ so̱ʼi̱ ta va̱ása ni̱ka̱ʼa̱nkai̱ tu̱ʼun kini. Tasaá ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ kivi viíva koo ña̱ kéʼíi̱.

Va̱ása níxi̱kutói̱ kaʼvii̱ á ña̱ nandukúi̱ xa̱ʼa̱ iin ña̱ʼa, xa̱ʼa̱ ña̱kán i̱xayo̱ʼvi̱níña xíʼi̱n ña̱ tavái̱ tiempo ta kundi̱ʼi̱-inii̱ ña̱ kaʼvii̱ Biblia. Soo loʼo tá loʼo ki̱xáʼa kúʼvi̱-inii̱ xínii̱ Jehová. Tasaá ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ íyo ña̱ na̱sama-inii̱: saáchi ki̱xáʼa sándi̱ʼi̱ ña̱ xínitúni̱i̱ yi̱ʼi̱. Ku̱a̱ʼá yichi̱ va̱ása va̱ʼa níxikuni̱i̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼíi̱ ta xi̱ndakanixi̱níi̱ ña̱ va̱ása ixakáʼnu-ini Jehová xa̱ʼíi̱ chi ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ása va̱ʼa ke̱ʼíi̱. Tá xi̱ndoʼi̱ ña̱yóʼo xi̱kaʼvii̱ ña̱ káʼa̱n ndáa ki̱ʼva i̱xakáʼnu-ini Jehová xa̱ʼa̱ ta̱ rey David ni ni̱kiʼvira ku̱a̱chi ña̱ ndeéní, ta ña̱yóʼo sa̱ndíkoña-inii̱ (2 Samuel 11:1–12:13).

Inka ña̱ i̱xayo̱ʼvi̱ xíʼi̱n kúú ña̱ ku̱ʼi̱n natúʼi̱n xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ veʼe tá veʼe (Mateo 28:19, 20). Xi̱yiʼvíníi̱ ndani̱ʼíi̱ na̱ yiví na̱ i̱xandi̱va̱ʼi̱ xíʼin tá ya̱chi̱. Soo tá ni̱ya̱ʼa tiempo va̱ása níyi̱ʼvíkai̱ ta ki̱xáʼa kútói̱ nátúʼi̱n xa̱ʼa̱ yiváyó ta̱ íyo chí ndiví, ta̱ va̱ʼaní íxakáʼnu-ini xa̱ʼa̱yó.

ÑA̱ VA̱ʼA ÑA̱ NDA̱KIʼI̱N:

Ña̱ sa̱kuaʼi̱ xa̱ʼa̱ Jehová sa̱kǎkuña yi̱ʼi̱. Ku̱a̱ʼání na̱ xi̱kuu migoi̱ tá ya̱chi̱ xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱na á ñúʼuna veʼeka̱a. Soo yi̱ʼi̱ si̱íní íyoi̱ ta ndátui̱ ndakiʼi̱n ña̱ va̱ʼaní chí nu̱únínu. Sa̱kuaʼi̱ ña̱ vitá koo-inii̱, ña̱ kandíxai̱ ña̱ káʼa̱nna xíʼi̱n ta saátu ña̱ va̱ása kamaní sa̱i̱, ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo va̱ʼaníka kítáʼi̱n xíʼin na̱ migoi̱. Si̱íní íyoi̱ xíʼin iin ñaʼá ñá liviní ñá naní Carmen. Inkáchi chíndeétáʼanndi̱ xíʼin na̱ yiví na̱ íyo yatin xíʼinndi̱ ña̱ kuxini̱kana Biblia.

Ta vitin kúúmiíi̱ iin chiñu va̱ʼa. Sava yichi̱ káchíñuvai̱ ti̱xin Banco soo vitin va̱ása íxakuíʼnákai̱ña chi ña̱ ndáya̱kúnvai̱ kúúña.