Ir al contenido

BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼAN XÍʼINNA ÑA̱ NA̱SAMANA

Xi̱niñúʼuna Biblia ña̱ nda̱kuiinna ndiʼi ña̱ xi̱kuni̱i̱ kunda̱a̱-inii̱ xa̱ʼa̱

Xi̱niñúʼuna Biblia ña̱ nda̱kuiinna ndiʼi ña̱ xi̱kuni̱i̱ kunda̱a̱-inii̱ xa̱ʼa̱
  • KU̱I̱YA̱ ÑA̱ KA̱KUÑÁ: 1950

  • PAÍS: ESPAÑA

  • INKAKA ÑA̱ KÁʼA̱N XA̱ʼA̱ÑÁ: XI̱KUUÑÁ CATÓLICA

ÑA̱ NDO̱ʼI̱:

Ka̱kui̱ iin ñuu loʼo chí nu̱ú ni̱xi̱yo na̱ yivái̱ chí Galicia, ña̱ kíndo̱o chí noroeste ña̱ España. Yi̱ʼi̱ xi̱kuu ñá ku̱mí nu̱ú na̱ u̱na̱ ku̱ʼvai̱. Ta si̱íní ni̱xi̱yondi̱. Tá tiempo saá na̱ ni̱xi̱yo se̱ʼe, xi̱xiniñúʼu ku̱ʼu̱n iin se̱ʼena ña̱ seminario á iin convento. Ta ti̱xin na̱ veʼi̱ u̱ni̱ndi̱ kúú na̱ ke̱ʼé ña̱yóʼo.

Tá xi̱kuumiíi̱ 13 ku̱i̱ya̱ ni̱xa̱ʼi̱n iin convento chí Madrid, ta xa̱a̱ kán ndíka̱a̱ iin ku̱ʼvi̱i̱. Ta ña̱ xi̱keʼéna kán kúú ña̱ kǒo níxindi̱ʼi̱-inina xa̱ʼa̱ inkana. Va̱ása níxikitáʼan va̱ʼana, ku̱a̱ʼá ña̱ʼa xi̱xiniñúʼu keʼéna tá kúú xi̱ndakuatina, va̱ása níxikuumiína ku̱a̱ʼá ña̱ʼa. Tá xi̱ta̱a̱n xi̱ndatakandi̱ iin veʼe-ñu̱ʼu loʼo ña̱ ndakanixi̱níndi̱, ta yi̱ʼi̱ kamaní xi̱sana-inii̱ kǒo mií ña̱ xi̱ndakanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ví. Tándi̱ʼi xi̱xitandi̱ yaa ña̱ xíta na̱ veʼe-ñu̱ʼu tasaá xi̱xa̱ʼa̱nndi̱ misa. Ta ndiʼi ña̱yóʼo xi̱kuuña tu̱ʼun latín, ta kǒo níxi̱kunda̱a̱-inii̱ nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa. Ta xíkání íyo Ndióxi̱ nu̱úi̱ túvii̱. Va̱ása níxi̱xiniñúʼu ka̱ʼa̱nndi̱ nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa. Tá xi̱ndakutáʼi̱n xíʼin ku̱ʼvi̱i̱, iinlá ña̱ xi̱ka̱ʼa̱nndi̱ kúú “Ave María purísima”. Ta 30 minuto xi̱taxina xi̱natúʼunndi̱ tá xa̱a̱ ndíʼi xíxindi̱. Si̱íní ni̱xi̱yondi̱ tá xi̱ndoondi̱ veʼendi̱. Iinlá miíi̱ íyo túvii̱, ta ndiʼi tiempo xi̱xakui̱.

Ni va̱ása yatin níxi̱xiyoi̱ xíʼin Ndióxi̱ túvii̱, ta tá xi̱kuumiíi̱ 17 ku̱i̱ya̱ nda̱kaxii̱n ña̱ koi̱ monja. Ke̱ʼíi̱ ña̱yóʼo chi ña̱yóʼo kúú ña̱ xi̱kuni̱na keʼévai̱, soo tá ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo ni̱nda̱ka̱tu̱ʼíi̱n miíi̱ á kuchiñui̱ keʼíi̱ ña̱yóʼo. Ná monja ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼi̱n, ndiʼi na̱ xíka-ini ku̱ʼu̱nna chí ndayá. Soo ni saá ni̱xi̱kava-inii̱. Yi̱ʼi̱ xi̱kunda̱a̱-inii̱ xa̱ʼa̱ ta̱ Jesucristo ña̱ va̱ása níxi̱kuxíkára nu̱ú na̱ yiví, chi ña̱ ke̱ʼéra kúú ña̱ ku̱a̱ʼání tiempo sa̱náʼa̱rana ta chi̱ndeétáʼanra xíʼinna (Mateo 4:​23-25). Tá xi̱kuumiíi̱ 20 ku̱i̱ya̱ va̱ása níxikuni̱kai̱ koi̱ monja. Nda̱kanda̱ní-inii̱ tá ni̱ka̱ʼa̱n iin ñá xi̱niʼi yichi̱ nu̱ú ná monja xíʼi̱n ña̱ tá xíká-inii̱ va̱ʼaka kama ná ku̱ʼi̱n, ta sa̱ndákoi̱ convento. Ndákanixi̱níi̱ ña̱ xi̱yiʼvíñá ña̱ kixáʼíi̱ sandákavai̱-ini inkaná tasaá kixáʼaná ndakanixi̱níná nda̱a̱ táki̱ʼva ndákanixi̱ní yi̱ʼi̱.

Tá ndi̱kói̱ veʼi̱ va̱ʼaníva nda̱kiʼin na̱ veʼi̱ yi̱ʼi̱, xa̱ʼa̱ ña̱ kǒo chiñu níxi̱yo ñui̱ ni̱xa̱ʼi̱n chí Alemania occidental, nu̱ú xa̱a̱ íyo inka ku̱ʼvai̱. Ta̱yóʼo xi̱kitáʼanra xíʼin na̱ comunista na̱ va̱ása nítaxikana koo chí España. Va̱ʼaní xi̱kunii̱ ña̱ xi̱kitáʼi̱n xíʼin na̱ yiví yóʼo ña̱ xi̱ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ na̱ xi̱kachíñu ta saátu xi̱ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ derecho ná ñaʼá ña̱ inkáchi kooña xíʼin derecho ña̱ kúúmií na̱ ta̱a. Nda̱kutáʼi̱n xíʼin na̱yóʼo, tá ni̱ya̱ʼa tiempo ti̱ndaʼíi̱ xíʼin iin ta̱ kítáʼan xíʼin na̱yóʼo. Xi̱xaxai̱ tutu ña̱ xi̱ka̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ na̱yóʼo, ta saátu xi̱xaʼi̱n marcha ña̱ xi̱keʼé na̱yóʼo. Va̱ʼaníva ña̱ xi̱keʼíi̱ túvii̱.

Soo tá ni̱ya̱ʼa tiempo ki̱xáʼa ndakava-inii̱. Saáchi na̱yóʼo va̱ása níxikeʼéna ña̱ xi̱ka̱ʼa̱nna. Ta ndeéka ki̱xáʼa ndóʼi̱ ña̱yóʼo tá ku̱i̱ya̱ 1971, tá iin tiʼvi loʼo na̱ va̱lí kúa̱an xa̱ʼmina ña̱ consulado español ña̱ íyo chí Fráncfort xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa kéʼé na̱ chíñu na̱ ndóo chí España. Ta nda̱kanixi̱níi̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa íyo ña̱ ke̱ʼéna.

Tá ka̱ku se̱ʼendi̱ ta̱ nu̱ú, ni̱ka̱ʼi̱n xíʼin yiíi̱ ña̱ sandákoondi̱ ña̱ ku̱ʼu̱nndi̱ reunión yóʼo. Xi̱kuni mitúʼi̱n, saáchi nda̱a̱ ni iin na̱ migoi̱ va̱ása níkixina kotona yi̱ʼi̱ ni ña̱ kotona ta̱ loʼo se̱ʼíi̱. Ta nda̱kanixi̱níi̱ ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ ndóoyó ñuyǐví yóʼo. ¿Á ndixa ndáyáʼvi ña̱ chindeétáʼanyó xíʼin na̱ yiví ña̱ vií koona?

BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼAN XÍʼI̱N ÑA̱ NA̱SAMAI̱:

Tá ku̱i̱ya̱ 1976 u̱vi̱ na̱ testigo Jehová na̱ ke̱e chí España ki̱xaa̱na veʼi̱ ta sa̱ndákoona sava tutu ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ Biblia ndaʼíi̱. Tá ndi̱kóna, ku̱a̱ʼání ña̱ ni̱nda̱ka̱tu̱ʼíi̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ xóʼvi̱yó ta saátu xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéna ña̱ va̱ása va̱ʼa nu̱ú ñuʼú yóʼo. Ta nda̱kanda̱ní-inii̱ tá xi̱niñúʼuna Biblia ña̱ nda̱kuiinna ndiʼi ña̱ ni̱nda̱ka̱tu̱ʼíi̱n miína. Ta ndi̱ku̱n saá ki̱xáʼíi̱ káʼvii̱ Biblia xíʼinna.

Tá xa̱ʼa̱, ñá xi̱kuni̱ kunda̱a̱-ini kuitíva kúi̱, soo tá ki̱xáʼa xáʼi̱n reunión na̱ testigo Jehová xíʼin yiíi̱ na̱samava ña̱ ndákanixi̱níi̱. Tá tiempo kán xa̱a̱ u̱vi̱ kúú se̱ʼendi̱. Na̱ testigo chi̱ndeétáʼanna xíʼinndi̱ ña̱ ku̱ʼu̱nndi̱ reunión ta saátu chi̱ndeétáʼanna xíʼinndi̱ ña̱ kundaana se̱ʼendi̱ tá xa̱a̱ íyo reunión. Ta saá ki̱xáʼa kúʼvi̱ní-inii̱ xínii̱na.

Soo ni saá ni̱xikakava-inii̱, tá ni̱xa̱ʼi̱n xi̱toi̱ na̱ veʼi̱ na̱ ndóo chí España iin ta̱ xitoi̱ ta̱ kúú su̱tu̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n ña̱ ná sandákoi̱ ña̱ kaʼvii̱ xíʼin na̱ testigo xa̱ʼa̱ Biblia, soo na̱ testigo na̱ íyo kán chi̱ndeétáʼannína xíʼi̱n. Nda̱a̱ táki̱ʼva ke̱ʼé na̱ táʼanna na̱ íyo chí Alemania, nda̱kuiinna ndiʼi ña̱ xi̱kuni̱i̱ kunda̱a̱-inii̱ nu̱ú Biblia. Ta saá nda̱kaxii̱n ña̱ ndikó tukui̱ veʼi̱ ta kixáʼa tukui̱ kaʼvii̱ Biblia. Ni yiíi̱ va̱ása níxiinkara ka̱ʼvira Biblia, yi̱ʼi̱ ndakundeékavai̱ ke̱ʼíi̱ ña̱yóʼo. Tá ku̱i̱ya̱ 1978 nda̱kuchii̱ ta ni̱xa̱i̱ ndu̱i̱ testigo Jehová.

ÑA̱ VA̱ʼA ÑA̱ NDA̱KIʼI̱N:

Ña̱ ku̱nda̱a̱-inii̱ ña̱ nda̱a̱ xa̱ʼa̱ Biblia chi̱ndeétáʼanña xíʼi̱n ña̱ ku̱nda̱a̱-inii̱ ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ íyoyó ñuyǐví yóʼo. Tá kúú 1 Pedro 3:​1-4 káʼa̱nña xíʼin ná xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱ ña̱ ná kundiku̱nná ña̱ káʼa̱n yiíná, ná ixato̱ʼónára ta vitá ná koo ininá, chi ña̱yóʼo kúú ña̱ ndáyáʼvi nu̱ú Ndióxi̱. Ña̱yóʼo xíʼin inkaka ña̱ káʼa̱n Biblia chíndeétáʼanña xíʼi̱n ña̱ vií koi̱ xíʼin yiíi̱ ta saátu xíʼin se̱ʼi̱.

Xa̱a̱ 35 ku̱i̱ya̱ ni̱ya̱ʼa ña̱ kúi̱ testigo Jehová. Ta kúsi̱íní-inii̱ káchíñui̱ nu̱ú Ndióxi̱ ta saátu ña̱ kítáʼi̱n xíʼin na̱ kúú na̱ veʼera, ta u̱ʼu̱n kúú se̱ʼi̱ ta̱ ku̱mí na̱yóʼo ndíku̱nna ña̱ kéʼíi̱.