Ir al contenido

NA̱ TESTIGO JEHOVÁ KÁʼA̱NNA XÍʼIN IIN NA̱ YIVÍ

¿Nda̱chun táxi Ndióxi̱ xóʼvi̱yó?

¿Nda̱chun táxi Ndióxi̱ xóʼvi̱yó?

Ña̱ va̱ʼa kotoyó ndáa ki̱ʼva nátúʼun iin na̱ testigo Jehová xíʼin iin na̱ yiví. Ná ndakanixi̱níyó xa̱ʼa̱ iin ñá testigo ñá naní Michelle ña̱ ku̱a̱ʼa̱nñá kotoñá iin nána ñá naní Sofía.

¿NDA̱SAA NDÓʼO NDIÓXI̱ TÁ XÍTORA XÓʼVI̱YÓ?

Michelle: Kúaʼún Sofía. Kúsi̱íní-inii̱ ña̱ nda̱ni̱ʼí yóʼó veʼún.

Sofía: Saátu yi̱ʼi̱ kúsi̱íní-inii̱ ña̱ ki̱xaún veʼi̱.

Michelle: Tá ki̱xii̱ veʼún tá saá, na̱túʼunyó xa̱ʼa̱ nda̱saa ndóʼo Ndióxi̱ tá xítora xóʼvi̱yó. * Ta ni̱ka̱ʼún xíʼi̱n ña̱ xa̱a̱ ku̱a̱ʼání tiempo ndákanixi̱níún xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo nani tá ka̱nitáʼan carro xíʼin siʼún. ¿Á xa̱a̱ va̱ʼa loʼo kúniñá vitin?

Sofía: Íyo ki̱vi̱ ña̱ va̱ʼa kúniñá ta íyo ki̱vi̱ ña̱ ndeéníndóʼoñá, soo vitin va̱ʼava kúniñá.

Michelle: Kúsi̱í-inii̱ ña̱ va̱ʼa kúniñá. Sana íxayo̱ʼvi̱vaña xíʼinñá ña̱ si̱í kuniñá chi ndeéní tu̱ndóʼo yáʼañá nu̱ú.

Sofía: Saá kúú ña̱ ndóʼovañá, ña̱kán sava yichi̱ ndákanixi̱níi̱ nda̱saaka tiempo kúú ña̱ xo̱ʼvi̱níkayó.

Michelle: Ña̱ nda̱a̱ kúúña saá kúú ña̱ ndóʼovayó tá yáʼayó nu̱ú tu̱ndóʼo. Sana ndákaʼún tá ki̱xii̱ veʼún tá saá, ni̱nda̱ka̱tu̱ʼíi̱n yóʼó nda̱chun táxi Ndióxi̱ ña̱ íyoní tu̱ndóʼo tá íyova ndee̱ra ña̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱ra ña̱yóʼo.

Sofía: Ndákaʼánvai̱.

Michelle: Siʼnaka ná ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ ña̱ na̱túʼunyó xa̱ʼa̱ tá ki̱xii̱ tá saá. Ta tándi̱ʼi saá kaʼviyó ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo.

Sofía: Va̱ʼa.

Michelle: Ni̱ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ iin ta̱a ta̱ ni̱xi̱yo tiempo xi̱naʼá, ta̱yóʼo ni̱nda̱ka̱tu̱ʼun xíʼin miíra nda̱chun kúú ña̱ táxi Ndióxi̱ ña̱ xóʼvi̱yó, ta Ndióxi̱ kǒo nínda̱ʼyi̱ra xíʼinra ta ni va̱ása níka̱ʼa̱nra ña̱ kǒo kándíxarara.

Sofía: Ndixava, ku̱tóoníi̱ ña̱ na̱túʼún xíʼi̱n tá saá.

Michelle: Saátu sa̱kúaʼayó ña̱ kǒo kútóo Jehová ña̱ xóʼvi̱yó. Ña̱ Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱u tiempo xi̱naʼá, tá ni̱xo̱ʼvi̱ na̱ ñuura nda̱a̱ miíra ni̱xo̱ʼvi̱ xíʼinna. * ¿Á su̱ví ña̱ ndixa kúúña kúsi̱íníva-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ kúnda̱a̱-iniyó ña̱ kúsuchí-ini Ndióxi̱ xíʼinyó tá xóʼvi̱yó?

Sofía: Ndixava.

Michelle: Ta tándi̱ʼi ni̱ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ kúúmiíra ku̱a̱ʼání ndee̱ ta kivi sandíʼi-xa̱ʼa̱ra ña̱ sáxo̱ʼvi̱ miíyó nda̱a̱ ama kúni̱ miíra.

Sofía: Ña̱yóʼo kúú ña̱ kǒo kúnda̱a̱-inii̱ xíʼin. ¿Nda̱chun táxi Ndióxi̱ ña̱ íyoní tu̱ndóʼo tá kúúmiíra ndee̱ ña̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱raña?

¿NDÁANA KÚÚ NA̱ NI̱KA̱ʼA̱N ÑA̱ NDA̱A̱?

Michelle: Ná kixáʼayó ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱xi nu̱ú Génesis. ¿Á xa̱a̱ xíni̱ún xa̱ʼa̱ ña̱ ndo̱ʼo ta̱ Adán xíʼin ñá Eva ta saátu xa̱ʼa̱ ku̱i̱ʼi ña̱ kǒo níxiniñúʼu kaxína?

Sofía: Xíni̱vai̱ xa̱ʼa̱ña, chi sa̱kuaʼavai̱ xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ti̱xin veʼe-ñu̱ʼu. Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna ña̱ ná kǒo kaxína ku̱i̱ʼi ña̱ íyo ndaʼa̱ iin yitu̱n, soo kǒo níkandíxanara.

Michelle: Va̱ʼaníva. Soo vitin ná kotoyó ndáaña ku̱u tá kúma̱níka kaxína ku̱i̱ʼi yóʼo, ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-iniyó ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ xóʼvi̱yó. ¿Á kivi kaʼviún Génesis, capítulo 3, versículo 1 nda̱a̱ 5?

Sofía: Va̱ʼa, siaʼa káchiña: “Tí ko̱o̱ listoní ni̱xi̱yo tíyóʼo nu̱ú ndiʼika kití yuku̱ tí i̱xava̱ʼa Jehová Ndióxi̱. Ta tíyóʼo ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrí ñá ñaʼá: “¿Á ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼinndó ña̱ kǒo kívi kaxíndó ku̱i̱ʼi ndaʼa̱ ndiʼi yitu̱n tú íyo nu̱ú ñuʼú livi yóʼo?”. Tasaá nda̱kuiin ñá ñaʼá: “Va̱ʼava kaxíndi̱ ku̱i̱ʼi ndaʼa̱ yitu̱n tú íyo yóʼo. Soo ku̱i̱ʼi tí íyo ndaʼa̱ yitu̱n tú níndichi ma̱ʼñú ña̱ ñuʼú livi, Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra: ‘Kǒo kívi kaxíndó ku̱i̱ʼi ndaʼa̱nú ni va̱ása kívi tiinndónú. Chi tá saá ná keʼéndó, kuvivandóʼ”. Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n tí koo yóʼo xíʼin ñá ñaʼá: “Va̱ása kuvindó. Chi Ndióxi̱ xíni̱ra mií ki̱vi̱ ná kaxíndó ku̱i̱ʼi ndaʼa̱nú ndanu̱ná nu̱úndó ta xa̱a̱ndó koondó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo mií Ndióxi̱, kunda̱a̱-inindó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa xíʼin xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa”.

Michelle: Tíxa̱ʼviún. Vitin ná ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ versículo yóʼo. Siʼna káʼa̱nña xa̱ʼa̱ iin tí ko̱o̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nrí xíʼin ñá Eva. Nu̱ú inka táʼví ña̱ Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ta̱ Ndi̱va̱ʼa ña̱ xi̱niñúʼura tí ko̱o̱ yóʼo ña̱ va̱ʼa ka̱ʼa̱nra xíʼin ñá Eva. * Ta̱yóʼo ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunra ñá Eva xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼinna ña̱ kǒo kívi kaxína ku̱i̱ʼi tí íyo ndaʼa̱ iin yitu̱n. ¿Á ndákaʼún ndáaña ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Adán xíʼin ñá Eva ña̱ kundoʼona tá ná kaxína ku̱i̱ʼi yóʼo?

Sofía: Kuvivana.

Michelle: Ndixava. Tándi̱ʼi, ta̱ Ndi̱va̱ʼa sa̱kúisoku̱a̱chira Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ iin ña̱ ndeéní. Ta̱yóʼo ka̱chira: “Va̱ása kuvindó”. Xíʼin tu̱ʼun yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ kúúra iin ta̱ vatá.

Sofía: Ña̱yóʼo nda̱a̱ ni iin yichi̱ ta̱ʼán kuniso̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ña.

Michelle: Xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ kúúra iin ta̱ vatá, ku̱a̱ʼání tiempo ya̱ʼa ta saáví kunda̱a̱-iniyó ndáana káʼa̱n ña̱ nda̱a̱. ¿Á xíni̱ún nda̱chun?

Sofía: Mmm... va̱ása xíni̱víi̱.

Michelle: Ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-iniyó xíʼinña ná ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ iin ejemplo. Ná kachiyó ña̱ iin ki̱vi̱ va̱xii̱ veʼún ta káʼi̱n xíʼún ña̱ ndakúníkai̱ nu̱ún. ¿Ndáa ki̱ʼva kunda̱a̱-iniyó ndáana kúú na̱ ndakúka?

Sofía: Sana xíniñúʼu keʼéyó iin ña̱ʼa.

Michelle: Ndixava. Kivi nandukúyó iin ña̱ʼa ña̱ ve̱ení ndaniʼiyó ta saá kunda̱a̱-iniyó ndáana ndakúka, á yóʼó á yi̱ʼi̱. Su̱ví ña̱ yo̱ʼvi̱ví kúú ña̱yóʼo.

Sofía: Ndixava.

Michelle: Soo ¿ndáaña kuu tá ná ka̱ʼi̱n xa̱ʼún ña̱ va̱ʼaní sándaʼviún inkana? Yo̱ʼvi̱kava kunda̱a̱-iniyó xíʼin ña̱yóʼo.

Sofía: Ndixava.

Michelle: Ña̱yóʼo su̱ví iin kúúña xíʼin ña̱ ndaniʼiyó iin ña̱ʼa ña̱ ve̱e.

Sofía: Ndixava.

Michelle: Ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-inina á ndixa iin ñá ñaʼá vatá kúún, xíniñúʼu ku̱a̱ʼání tiempo ya̱ʼa ta saáví xa̱a̱na kunda̱a̱-inina ndáa ki̱ʼva íyoún.

Sofía: Ña̱ nda̱a̱va kúú ña̱ káʼún.

Michelle: Vitin ná ka̱ʼa̱n tukuyó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱xi nu̱ú Génesis. ¿Á ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Ndi̱va̱ʼa ña̱ ndakúkara nu̱ú Ndióxi̱?

Sofía: Va̱ásaví.

Michelle: Tá ña̱yóʼo níka̱ʼa̱n ta̱ Ndi̱va̱ʼa xa̱ʼa̱ Ndióxi̱, va̱ása ixayo̱ʼvi̱víña xíʼin Ndióxi̱ ña̱ na̱ʼa̱ra ña̱ ndakúkara nu̱ú ta̱ Ndi̱va̱ʼa. Soo ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Ndi̱va̱ʼa xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ kúú ña̱ kúúra ta̱ vatá. Ña̱ xi̱kuni̱ kachira xíʼin ñá Eva kúú ña̱yóʼo: “Su̱ví ña̱ ndixa kúú ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼún; yi̱ʼi̱ kúú ta̱ káʼa̱n ña̱ nda̱a̱”.

Sofía: Á saáví ke̱ʼéra.

Michelle: Ndióxi̱ ndíchiníra, ña̱kán táxira ña̱ yáʼa ku̱a̱ʼání tiempo ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-iniyó á ña̱ ndixa kúú ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Ndi̱va̱ʼa.

IIN ÑA̱ʼA ÑA̱ NDÁYÁʼVINÍ KUNDA̱A̱-INIYÓ XA̱ʼA̱

Sofía: Soo tá ni̱xi̱ʼi̱ ñá Eva, saá ki̱ndoo káxiña ña̱ Ndióxi̱ kúú ta̱ ni̱ka̱ʼa̱n ña̱ nda̱a̱.

Michelle: Ndixava. Soo íyo ku̱a̱ʼáka ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Ndi̱va̱ʼa. Ná koto tukuyó versículo 5. ¿Ndáa inka ña̱ʼa ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Ndi̱va̱ʼa xíʼin ñá Eva?

Sofía: Ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinñá ña̱ tá ná kaxíñá ku̱i̱ʼi kán ndanu̱ná nu̱úñá.

Michelle: Ndixava, ta tá ná kaxíñá ku̱i̱ʼi yóʼo xa̱a̱ñá kooñá “nda̱a̱ táki̱ʼva íyo mií Ndióxi̱”, ta kunda̱a̱-iniñá xa̱ʼa̱ “ña̱ va̱ʼa xíʼin xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa”. Ta xíʼin tu̱ʼun yóʼo xi̱kuni̱ kachira ña̱ sásiní Ndióxi̱ nu̱ú na̱ yiví.

Sofía: Ndixava.

Michelle: Iin ña̱ ndeénítu kúú inka ña̱yóʼova.

Sofía: Va̱ása kúnda̱a̱-inii̱, ¿nda̱chun ndeéníña?

Michelle: Saáchi xíʼin ña̱yóʼo, ta̱ Ndi̱va̱ʼa ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ va̱ʼaníkava koo ñá Eva ta saátu ndiʼi miíyó na̱ yiví tá ná kǒo kaʼndachíñu Ndióxi̱ nu̱úyó. Jehová xi̱kunda̱a̱-inira ña̱ xi̱niñúʼu taxira ya̱ʼa ku̱a̱ʼání tiempo ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱ ta̱ Ndi̱va̱ʼa á ña̱ ndixa kúú ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra. Ña̱kán ta̱xira ña̱ kaʼndachíñura nu̱ú ñuʼú yóʼo. Xa̱ʼa̱ ña̱kán kúú ña̱ xóʼvi̱níyó, chi ta̱ Ndi̱va̱ʼa kúú ta̱ xáʼndachíñu nu̱ú ñuʼú yóʼo tiempo vitin. * Soo íyo iin ña̱ va̱ʼaní kúni̱i̱ ka̱ʼi̱n xíʼún.

Sofía: Ta ¿ndáaña kúúña?

Michelle: Íyo iin ña̱ liviní káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ Ndióxi̱. Ña̱yóʼo káʼa̱nña ña̱ ndíʼi̱ní-inira xa̱ʼa̱yó tá xóʼvi̱yó. Ná kotoyó ndáaña ka̱ʼyí ta̱ rey David nu̱ú Salmo 31:7. Ta̱yóʼo ku̱a̱ʼání tu̱ndóʼo ni̱ya̱ʼara nu̱ú, soo koto ndáaña ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱. ¿Á kivi kaʼviún versículo yóʼo?

Sofía: Va̱ʼa, ña̱yóʼo káchiña: “Kusi̱íní-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ndixaní kúʼvi̱-iniún xíniún yi̱ʼi̱, saáchi xítoún ndáa ki̱ʼva xóʼvi̱i̱, ta kíʼún kuenta ndáaña sándi̱ʼi̱-inii̱”.

Michelle: Ña̱kán ni ni̱xo̱ʼvi̱níva ta̱ David, va̱ʼaní xi̱kunira tá xi̱ndakanixi̱níra xa̱ʼa̱ Jehová ña̱ xítora ndiʼi ña̱ yáʼara nu̱ú. Ta miíún, ¿á va̱ʼa kúniún tá ndákanixi̱níún xa̱ʼa̱ Jehová ña̱ xítora ndiʼi ña̱ yáʼayó nu̱ú nda̱a̱ ña̱ sáxo̱ʼvi̱ní miíyó, ta inkana ni kǒo kúnda̱a̱-inina xíʼin ña̱ ndóʼoyó?

Sofía: Va̱ʼaníva kúnii̱.

Michelle: Ña̱ Biblia káʼa̱ntuña xíʼinyó ña̱ va̱ása taxiví Ndióxi̱ xo̱ʼvi̱yó ndiʼi tiempo. Káʼa̱ntuña ña̱ si̱lóʼo kúma̱ní ña̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱ra ta̱ Ndi̱va̱ʼa ta saátu ndiʼi ña̱ʼa ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ kéʼéra. Ta miíún xíʼin siʼún si̱íní koondó tiempo saá. ¿Á kivi kixi tukui̱ kotoi̱ yóʼó inka semana? Chi kúni̱i̱ natúʼi̱n xíʼún nda̱chun kúú ña̱ kǒo xíniñúʼu kaka-iniyó ña̱ ndáa loʼo tiempo kúma̱ní ña̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ndiʼi ña̱ sáxo̱ʼvi̱ miíyó. *

Sofía: Va̱ʼava.

¿Á íyo inka ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia ña̱ kúni̱kaún kunda̱a̱-iniún xa̱ʼa̱? ¿Á kúni̱ún kunda̱a̱-iniún xa̱ʼa̱ iin ña̱ kándíxa na̱ testigo Jehová? Káʼa̱n xíʼin iinna ta na̱yóʼo ndakuiinna ña̱ kuni̱ún kunda̱a̱-iniún xa̱ʼa̱.

^ párr. 7 Koto artículo ña̱ naní “Conversaciones con un testigo de Jehová” ña̱ 1 tí julio ña̱ 2013.

^ párr. 17 Koto Isaías 63:9.

^ párr. 61 Ña̱ va̱ʼaka kunda̱a̱-iniún, koto capítulo 9 ña̱ libro ¿Ndáaña kúú míí ña̱ ndixa sánáʼa̱ Biblia?, ña̱ ta̱vá na̱ testigo Jehová.