Ir al contenido

Ir al índice

BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼAN XÍʼINNA ÑA̱ NA̱SAMANA

“Ki̱xáʼa nda̱kanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼíi̱”

“Ki̱xáʼa nda̱kanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼíi̱”
  • KU̱I̱YA̱ ÑA̱ KA̱KURA: 1941

  • PAÍS: AUSTRALIA

  • INKAKA ÑA̱ NDO̱ʼORA: XI̱XA̱ʼMII̱ TA SAÁTU XI̱XIʼINÍI̱

ÑA̱ NDO̱ʼÍI̱:

Chí ñuu Warialda xa̱ʼnui̱ (Nueva Gales del Sur). Ñuu yóʼo ku̱a̱ʼání ndikachi íyo ta saátu si̱ndi̱ki̱, ta chíʼina nu̱ní ta saátu inkaka ña̱ʼa. Ta ñuu yóʼo va̱ása yaku̱a̱ña ta ni kǒo na̱ kui̱ʼná.

Yi̱ʼi̱ kúú ta̱ chée nu̱ú na̱ u̱xu̱ na̱ ñanii̱, ki̱xáʼíi̱ káchíñui̱ tá xi̱kuumiíi̱ 13 ku̱i̱ya̱ ña̱ va̱ʼa chindeétáʼi̱n xíʼin na̱ veʼi̱. Kití ki̱xáʼíi̱ xi̱ndai̱ saáchi va̱ása ní ka̱ʼvi va̱ʼi̱. Tá xi̱kuumiíi̱ 15 ku̱i̱ya̱ xi̱ndasa masoi̱ tí kúáyi̱ yukú.

Nu̱ú xi̱kachíñui̱ xi̱ kuu ña̱ xi̱ ixayo̱ʼvi̱ xíʼi̱n. Ta saátu xi̱kutóoní chiñu ña̱ xi̱keʼíi̱. Tá ñuú xi̱ndakaʼmii̱ ñuʼú ña̱ va̱ʼa ndasai̱ ta xi̱xitoi̱ yo̱o̱ ta saátu ki̱mi ta va̱ʼakaví xi̱kuni̱ saá. Xi̱ndakanixi̱níi̱ ña̱ íyova iin na̱ i̱xava̱ʼa ndiʼi ña̱yóʼo. Soo xi̱kitáʼi̱n xíʼi na̱ yiví na̱ va̱ása va̱ʼa. Na̱ xi̱kachíñu xíʼi̱n xi̱ka̱ʼa̱nna tu̱ʼun kini ta xi̱xaʼmina, xa̱ʼa̱ ña̱kán ki̱xáʼíi̱ kéʼíi̱ táʼan ña̱ kéʼéna.

Tá ni̱xi̱nui̱ 18 ku̱i̱ya̱, chí ñuu Sydney ni̱xa̱ʼi̱n ni̱xi̱yoi̱. Xi̱kuni̱ kachíñui̱ xíʼin na̱ soldado, soo kǒo níxíínna ndakiʼinna miíi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kǒo níkaʼvi va̱ʼi̱. Nda̱ni̱ʼíi̱ iin chiñu ta ñuu kán ki̱ndoi̱ iin ku̱i̱ya̱ka. Kán kúú ña̱ yichi̱ nu̱ú ña̱ xi̱nitáʼi̱n xíʼin na̱ testigo Jehová. Ta ni̱xa̱ʼi̱n reunión xíʼinna ta saá ku̱ndaa̱-inii̱ ña̱ kúúña religión ña̱ nda̱a̱.

Tá ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo ndi̱kó tukui̱ ñuu loʼo nu̱ú ni̱xi̱yoi̱. Ta ñuu Goondiwindi (Queensland) ni̱xa̱i̱ ni̱xi̱yoi̱. Ki̱xáʼíi̱ káchíñui̱, ta saá ti̱ndaʼíi̱, soo ki̱xáʼíi̱ xíʼi̱ ndixi.

Ñá síʼi̱ xíʼin miíi̱, u̱vi̱ se̱ʼendi̱ ni̱xi̱yo. Tá ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo ki̱xáʼíi̱ ndákanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼíi̱. Tasaá nda̱kaʼíi̱n xa̱ʼa̱ discurso ña̱ xi̱niso̱ʼi̱ chí ñuu Sydney ta nda̱kaxii̱n keʼíi̱ iin ña̱ʼa.

Nda̱ni̱ʼíi̱ iin revista ña̱ La Atalaya iin ña̱ yatání. Ta kán va̱xi dirección ña̱ Betel na̱ testigo Jehová ña̱ íyo chí Australia, ta ka̱ʼyíi̱ iin carta ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n ña̱ ná chindeétáʼanna xíʼi̱n. Ta saá ni̱xa̱a̱ iin ta̱ Testigo ta̱ va̱ʼaní-ini nu̱úi̱, ta ki̱xáʼíi̱ káʼvi Biblia xíʼinra.

ÑA̱ BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼANÑA XÍʼI̱N ÑA̱ NA̱SAMAI̱:

Tá ku̱a̱ʼáka ki̱xáʼíi̱ káʼvii̱, kiʼin kuenta ña̱ xíniñúʼu nasamai̱ ña̱ kéʼíi̱. Íyo iin texto ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia ña̱ ni̱xa̱a̱ nda̱a̱ níma̱i̱: 2 Corintios 7:​1, texto yóʼo káʼa̱nña xíʼinyó ña̱ “ná kǒo ixayaku̱a̱yó ku̱ñuyó”.

Ta sandákoi̱ ña̱ kǒo xíʼikai̱ ni ña̱ xáʼmii̱. I̱xayo̱ʼvi̱ña xíʼi̱n, saáchi nina ña̱yóʼo xi̱keʼíi̱. Soo nda̱kaxii̱n ña̱ ndataxii̱ miíi̱ ndaʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼa sakúsi̱í-inira. Ta ña̱ chindeétáʼanka xíʼi̱n kúú consejo ña̱ va̱xi nu̱ú Romanos 12:​2, ña̱ káchi: “Ta va̱ása taxindó ña̱ nasama ña̱ ñuyǐví yóʼo miíndó; va̱ʼaka taxindó ña̱ ná nasama Ndióxi̱ ña̱ ndákanixi̱níndó”. Kiʼi̱n kuenta ña̱ va̱ʼa nasamai̱ ña̱ xi̱keʼíi̱, xi̱niñúʼu nasamai̱ ña̱ ndákanixi̱níi̱ ta kotoi̱ ña̱yóʼo ña̱ va̱ása va̱ʼa íyoña nu̱ú Ndióxi̱. Ta Ndióxi̱ chi̱ndeétáʼanra xíʼi̱n ña̱ na̱samai̱ ña̱ xi̱keʼíi̱.

“Kiʼi̱n kuenta ña̱ va̱ʼa nasamai̱ ña̱ xi̱keʼíi̱, xi̱niñúʼu nasamai̱ ña̱ ndákanixi̱níi̱”

Ta ña̱ i̱xayo̱ʼvi̱níka xíʼi̱n kúú ña̱ sa̱ndákoi̱ ña̱ xi̱ka̱ʼi̱n tu̱ʼun kini. Xi̱kunda̱a̱va-ini xa̱ʼa̱ consejo ña̱ va̱xi nu̱ú Efesios 4:29: “Kǒo ka̱ʼa̱nndó tu̱ʼun ña̱ va̱ása va̱ʼa”, soo nisaá, va̱ása ndi̱ku̱n nísandákoi̱ ña̱ kǒo ka̱ʼa̱nkai̱ tu̱ʼun kini. Ta̱ ña̱ chi̱ndeétáʼan xíʼi̱n ña̱ nda̱kanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ kúú ña̱ Isaías 40:26. Versículo yóʼo káʼa̱nña: “Ndaniʼindó nu̱úndó chí ndiví ta kotondó. ¿Ndáana i̱xava̱ʼa ña̱ʼa yóʼo? Ta̱ i̱xava̱ʼa ndiʼiña ta̱yóʼo kúú ta̱ káʼa̱n ki̱vi̱ iin iinña. Xa̱ʼa̱ ña̱ íyoní ndeéra, ta ndiʼi tiempo íyoña, ni iin ña̱ i̱xava̱ʼara kǒo kúma̱níña”. Ña̱kán tá Ndióxi̱ kúúmiíra ndee̱ ña̱ i̱xava̱ʼara ndiví, iin ña̱ xi̱kutóoníi̱ kotoi̱, saátu kivi taxira ndee̱ ndaʼíi̱ ña̱ nasamai̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa xi̱keʼíi̱ ta sakúsi̱í-inira. Ta xa̱ʼa̱ ña̱ ndiʼi ki̱vi̱ xi̱ka̱ʼi̱n xíʼin Ndióxi̱ na̱samavai̱ ta ni kǒo níxika̱ʼa̱nkai̱ tu̱ʼun kini.

ÑA̱ VA̱ʼA ÑA̱ NDA̱KIʼI̱N:

Tá xi̱kachíñu ndáʼvii̱, va̱ása ku̱a̱ʼá na̱ yiví níxíyo kán ña̱ va̱ʼa natúʼi̱n xíʼinna xa̱ʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱. Ta xa̱ʼa̱ ña̱ sa̱kúaʼi̱ ti̱xin reunión na̱ testigo Jehová, va̱ʼa ki̱xáʼíi̱ káʼi̱n xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa ña̱ Reino Ndióxi̱ (Mateo 6:​9, 10; 24:14).

Tá ni̱ya̱ʼa loʼo ku̱i̱ya̱ ndu̱i̱ anciano ti̱xin ña̱ congregación. Iin ña̱ ndáyáʼvi kúú ña̱yóʼo nu̱úi̱ ña̱ va̱ʼa chíndeétáʼi̱n xíʼin na̱ hermano. Soo iin bendición ña̱ ndáyáʼvika ña̱ nda̱kiʼi̱n kúú ña̱ inkáchi káchíñui̱ xíʼin ñá síʼi̱ nu̱ú Jehová ta saátu xíʼin na̱ se̱ʼi̱.

Táxiní tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Jehová xa̱ʼa̱ ña̱ ta̱xira ña̱ ki̱xai̱ sákuaʼi̱ xa̱ʼa̱ra, ni va̱ása níkaʼvi va̱ʼi̱ escuela (Isaías 54:13). Nda̱a̱ níma̱i̱ xáa̱ texto yóʼo, Proverbios 10:22: “Ña̱ va̱ʼa ña̱ táxi Jehová ndaʼa̱yó kúú ña̱ ndásakúiká miíyó”. Na̱ veʼi̱ xíʼin miíi̱ kúnikandi̱ sakúaʼandi̱ xa̱ʼa̱ Jehová ta kachíñundi̱ nu̱úra ndiʼi tiempo.