Ir al contenido

BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼAN XÍʼINNA ÑA̱ NA̱SAMANA

“Va̱ása kúni̱i̱ nasamakai̱ ki̱ʼva ña̱ íyo ñuyǐví yóʼo”

“Va̱ása kúni̱i̱ nasamakai̱ ki̱ʼva ña̱ íyo ñuyǐví yóʼo”
  • KU̱I̱YA̱ ÑA̱ KA̱KURA: 1966

  • PAÍS: FINLANDIA

  • INKA ÑA̱ KE̱ʼÉRA: XI̱KA̱ʼA̱NRA ÑA̱ VIÍ NÁ KEʼÉNA XÍʼIN KITÍ

ÑA̱ XI̱KEʼÍI̱:

Nda̱a̱ tá loʼoví xi̱kutóoníi̱ ña̱ʼa ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú yóʼo. Xi̱xa̱ʼa̱n ni̱ʼi̱n xíʼin na̱ veʼi̱ xi̱xitondi̱ yuku̱ xíʼin yu̱ta tá íyo yatin ñuundi̱ ña̱ naní Jyväskylä, ña̱ ndíka̱a̱ ma̱ʼñú Finlandia. Ta saátu kútóoníi̱ kití. Tá loʼi̱ xi̱kuni̱i̱ numii̱ ndiʼi ti̱na xíʼin mícho tí xi̱xinii̱. Tá xa̱ʼnui̱ ki̱xáʼíi̱ ndíʼi̱-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ íxandi̱va̱ʼana xíʼin kití, tasaá nda̱kutáʼi̱n xíʼin na̱ yiví na̱ xi̱ka̱ʼa̱n ña̱ vií ná keʼéna xíʼin kití. Ta kán nda̱kutáʼi̱n xíʼin na̱ yiví na̱ ndákanixi̱ní nda̱a̱ táki̱ʼva xi̱ndakanixi̱ní yi̱ʼi̱.

Xi̱keʼéndi̱ campaña ña̱ ka̱ʼa̱nndi̱ xíʼin na̱ yiví ña̱ vií ná keʼéna xíʼin kití. Xi̱xaxándi̱ tutu ña̱ xi̱ka̱ʼa̱n ña̱ ná va̱ása ixandi̱va̱ʼana xíʼin kití, ta saátu xi̱keʼéndi̱ marcha ña̱ ka̱ʼa̱n ku̱a̱chindi̱ xa̱ʼa̱ tienda nu̱ú íxi̱kóna ñii̱ kití xíʼin ña̱ laboratorio. Tasaá ke̱ʼéndi̱ iin organización na̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ vií ná keʼéna xíʼin kití. Xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱keʼéndi̱ ña̱yóʼo, ku̱a̱ʼá yichi̱ xi̱kiʼvindi̱ ku̱a̱chi nu̱ú na̱ chíñu. Ta ku̱a̱ʼá yichi̱ chi̱ka̱a̱na yi̱ʼi̱ veʼeka̱a.

Ta saátu xi̱ndi̱ʼi̱-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱ndoʼo na̱ yiví, xa̱ʼa̱ ña̱kán nda̱kutáʼi̱n xíʼin na̱ organización na̱ naní Amnistía Internacional xíʼin Greenpeace, ta chi̱ka̱a̱níi̱ ndee̱ ña̱ chi̱ndeétáʼi̱n xíʼinna. Ta saátu xi̱ka̱ʼi̱n xa̱ʼa̱ na̱ nda̱ʼví á na̱ kǒo ña̱ʼa kuxu.

Soo tá ni̱ya̱ʼa tiempo ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ va̱ása kuchiñui̱ nasamai̱ ña̱ kúu ñuyǐví yóʼo. Sava yichi̱ ku̱chiñundi̱ na̱samandi̱ sava ña̱ʼa, soo savaña ndeéka ki̱xáʼa íyoña. Ta ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ iníísaá nu̱ú ñuyǐví íyoní tu̱ndóʼo, ta na̱ yiví va̱ása ndíʼi̱-inina xa̱ʼa̱ña. Xa̱ʼa̱ ña̱kán va̱ása níxi̱kunda̱a̱ka-inii̱ ndáaña keʼíi̱.

ÑA̱ BIBLIA CHI̱NDEÉTÁʼANÑA XÍʼI̱N ÑA̱ NA̱SAMAI̱ ÑA̱ KÉʼÍI̱:

Xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱ndi̱ʼi̱ní-inii̱, ki̱xáʼíi̱ ndákanixi̱ní xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ xíʼin xa̱ʼa̱ ña̱ Biblia. Ni tá ya̱chi̱ xi̱kaʼvivai̱ xíʼin na̱ testigo Jehová, xi̱taxii̱ tíxa̱ʼvi ndaʼa̱na xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa ni̱xi̱yo inina xíʼi̱n ta xi̱ndi̱ʼi̱-inina xa̱ʼíi̱, soo tá tiempo saá va̱ása níxi̱yo tu̱ʼvai̱ ña̱ nasamai̱ ña̱ kéʼíi̱. Soo na̱samava ña̱ xi̱ndakanixi̱níi̱.

Na̱ndukúi̱ Biblia ña̱ xi̱kuumiíi̱ ta ki̱xáʼíi̱ káʼvii̱ña, va̱ʼaní sa̱ndíko ña̱yóʼo-inii̱. Ka̱ʼvii̱ ku̱a̱ʼání texto ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ vií ná keʼéyó xíʼin kití. Tá kúú, Proverbios 12:10 káchiña: “Na̱ yiví na̱ kéʼé ña̱ va̱ʼa ndáana kití sa̱na̱na” (La Palabra de Dios para Todos). Tasaá ku̱nda̱a̱-inii̱ ña̱ su̱ví Ndióxi̱ kúú ta̱ kúúmií ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ tu̱ndóʼo ña̱ kúu ñuyǐví yóʼo. Saáchi ku̱a̱chi mií na̱ yiví kúú ña̱ íyoní tu̱ndóʼo chi kǒo ndíku̱nna ña̱ káʼa̱n Jehová. Nda̱kanda̱ní-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱ní-inira xínira miíyó ta saátu ña̱ kúee íyo inira xíʼinyó (Salmo 103:8-14).

Tá tiempo saá, nda̱ni̱ʼíi̱ iin cupón ña̱ va̱xi nu̱ú libro ña̱ nani ¿Ndáaña kúú míí ña̱ ndixa sánáʼa̱ Biblia?, ta sa̱ndákutúi̱ña ta chi̱ndaʼíi̱ña xíʼin correo. Tá ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo, ki̱xi na̱ testigo Jehová xi̱tona yi̱ʼi̱ ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼi̱n á kúni̱i̱ kaʼvii̱ Biblia xíʼinna, tasaá ki̱xáʼíi̱ káʼvii̱ Biblia xíʼinna. Ta saátu ki̱xáʼíi̱ xáʼi̱n reunión xíʼinna. Loʼo tá loʼo nda̱a̱ níma̱i̱ ni̱xa̱a̱ ña̱ sánáʼa̱ Biblia.

Tíxa̱ʼvi ña̱ Biblia ki̱xáʼíi̱ na̱samai̱ ku̱a̱ʼání ña̱ xi̱keʼíi̱. Sa̱ndákoi̱ ña̱ xi̱xaʼmii̱ xíʼin ña̱ xi̱xiʼiníi̱ ndixi, ta na̱samai̱ ki̱ʼva ña̱ náʼi̱ xíʼin ki̱ʼva ña̱ káʼi̱n, ta vií ki̱xáʼíi̱ ndákanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ na̱ chíñu (Romanos 13:1). Ta saátu sa̱ndákoi̱ ña̱ xi̱keʼíi̱ ña̱ kini.

Xi̱ ixayo̱ʼvi̱níña xíʼi̱n ña̱ sandákoi̱ ndakanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ organización ña̱ xi̱kitáʼi̱n xíʼin tá ya̱chi̱. Tá xa̱ʼa̱, xi̱ndakanixi̱níi̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ ke̱ʼíi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ sa̱ndákoi̱ ña̱ kítáʼi̱n xíʼinna. Tasaá ki̱ʼi̱n kuenta ña̱ iinlá ña̱ kivi chindeétáʼan xíʼin na̱ yiví kúú Reino Ndióxi̱, tasaá ki̱xáʼíi̱ chíka̱a̱níi̱ ndee̱ ña̱ natúʼi̱n xa̱ʼa̱ Reino yóʼo (Mateo 6:33).

ÑA̱ VA̱ʼA ÑA̱ NDA̱KIʼI̱N:

Tá tiempo ña̱ xi̱ka̱ʼi̱n ña̱ vií ná keʼéna xíʼin kití, xi̱ndataʼvíi̱ na̱ yiví iin na̱ xi̱keʼé ña̱ va̱ʼa ta inka na̱ xi̱keʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa, ta xi̱ ixandi̱va̱ʼi̱ xíʼin na̱ xi̱keʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa. Ta vitin, tíxa̱ʼvi ña̱ Biblia va̱ása sáa̱ka-inii̱ xínii̱ na̱ yiví kán, saáchi chíka̱i̱ ndee̱ ña̱ kuʼvi̱-inii̱ kunii̱ ndiʼi na̱ yiví (Mateo 5:44). Ta ku̱a̱ʼá ki̱ʼva náʼi̱ ña̱ kúʼvi̱-inii̱ xínii̱ na̱ yiví. Ta kúú ña̱ nátúʼi̱n xíʼinna xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱. Kúsi̱íní-inii̱ tá xítoi̱ ña̱ chíndeétáʼan ña̱ chiñu yóʼo xíʼin na̱ yiví ña̱ vií koona ta si̱í koona, ta saátu chíndeétáʼanña xíʼin na̱ yiví ña̱ kandíxana ña̱ ndakiʼinna iin ña̱ va̱ʼa chí nu̱únínu.

Ña̱ sa̱ndákoi̱ ña̱ sándi̱ʼi̱-inii̱ ndaʼa̱ Jehová chíndeétáʼanña xíʼi̱n ña̱ vií koi̱. Kándíxai̱ ña̱ va̱ása taxika ta̱ i̱xava̱ʼa ndiʼi ña̱ʼa, ña̱ xo̱ʼvi̱ na̱ yiví xíʼin kití ta saátu va̱ása taxikara ña̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱ na̱ yiví nu̱ú ñuʼú ña̱ ndóoyó yóʼo. Si̱lóʼo tiempo kúma̱ní, ta Reino Ndióxi̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱ña ndiʼi ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ kéʼé na̱ yiví (Isaías 11:1-9). Si̱í íyo inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱nda̱a̱-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱a̱ ta saátu ña̱ chíndeétáʼi̱n xíʼin inkana ña̱ kandíxana ña̱yóʼo. Xa̱ʼa̱ ña̱kán, va̱ása kúni̱i̱ nasamakai̱ ki̱ʼva ña̱ íyo ñuyǐví yóʼo.