Ir al contenido

Ir al índice

 ARTÍCULO ÑA̱ KAʼVIYÓ 37

“Ndakundeún kachíñún”

“Ndakundeún kachíñún”

“Tá xi̱ta̱a̱n chiʼún si̱ʼva̱ ña̱ kúúmiíún, ta ndakundeún kachíñún nda̱a̱ xi̱ku̱aá” (ECL. 11:6).

YAA 68 Ná chiʼiyó tu̱ʼun Ndióxi̱ níma̱na

ÑA̱ KA̱ʼA̱NYÓ XA̱ʼA̱ *

1, 2. ¿Ndáa ki̱ʼva sáxi̱nuyó ña̱ káʼa̱n Eclesiastés 11:6 tá ku̱a̱ʼa̱nyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱?

SAVA país, na̱ yiví va̱ʼaní xíniso̱ʼona tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱, chi va̱ʼaní chíndeétáʼanña xíʼinna. Soo íyo inka país na̱ yiví loʼoníva kútóona sakuaʼana xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ á xa̱ʼa̱ Biblia. Ni nda̱a̱ ndáaka ña̱ kéʼé na̱ yiví na̱ íyo territorio ña̱ kúúmiíyó, Jehová kúni̱ra ña̱ ná ndakundeéyó natúʼunyó xíʼinna nda̱a̱ ná ka̱ʼa̱n miíra ña̱ xa̱a̱ ndi̱ʼi chiñu yóʼo.

2 Xa̱a̱ nda̱kaxinva Jehová iin ki̱vi̱ ña̱ va̱ása natúʼunkayó xíʼin na̱ yiví, tasaá “kixaa̱ ña̱ ndiʼi-xa̱ʼa̱ na̱ ñuyǐví” (Mat. 24:14, 36). Nani ndátuyó ña̱ ná kixaa̱ ki̱vi̱ kán, ¿ndáaña kivi keʼéyó ña̱ va̱ʼa ndakundeéyó kachíñuyó nda̱a̱ táki̱ʼva káchi Eclesiastés 11:6? * (kaʼviña). *

3. ¿Ndáaña ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ nu̱ú ña̱ artículo yóʼo?

3 Nu̱ú artículo ña̱ ni̱ya̱ʼa ni̱ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ u̱ni̱ ña̱ʼa ña̱ chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ va̱ʼaníka “nandukúyó na̱ yiví” (Mat. 4:19). Ta nu̱ú ña̱ artículo yóʼo ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ u̱ni̱ ña̱ʼa ña̱ chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ kutóokayó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ni nda̱a̱ ndáaka ña̱ ná ndoʼoyó. Ta saátu, sakuaʼayó ndáaña kivi keʼéyó ña̱ va̱ʼa kundi̱ʼi̱-iniyó xa̱ʼa̱ iinlá chiñu yóʼo, ña̱ kúee koo iniyó ta kandíxaníkayó Jehová.

IINLÁ CHIÑU YÓʼO NÁ KUNDI̱ʼI̱-INIYÓ XA̱ʼA̱

4. ¿Nda̱chun xíniñúʼu kundi̱ʼi̱-iniyó xa̱ʼa̱ iinlá chiñu ña̱ ta̱xi Jehová ndaʼa̱yó?

4 Ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra ndáaña kuu ki̱vi̱ nu̱ú ndíʼi ta ndáa ki̱ʼva koo na̱ yiví. Ta saátu ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ kuu ki̱vi̱ nu̱ú ndíʼi yóʼo, kivi chindaʼáña  na̱ ndíku̱nñaʼá ña̱ sandákoona ña̱ ku̱ʼu̱nna natúʼunna xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ta kixáʼana kundi̱ʼi̱-inina xa̱ʼa̱ inka ña̱ʼa. Ña̱kán, ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo xíʼinna: “Kiʼinníndó kuenta” (Mat. 24:42). Tiempo vitin, íyoní ña̱ʼa ña̱ kivi kixáʼayó kundi̱ʼi̱-iniyó xa̱ʼa̱ nda̱a̱ táki̱ʼva ndo̱ʼo na̱ yiví na̱ ni̱xi̱yo tá tiempo ta̱ Noé ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo va̱ása níkandíxana ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra (Mat. 24:37-39; 2 Ped. 2:5). Ña̱kán, kúni̱yó kundi̱ʼi̱-iniyó xa̱ʼa̱ iinlá chiñu ña̱ ta̱xi Jehová ndaʼa̱yó.

5. Nda̱a̱ táki̱ʼva káchi Hechos 1:6-8, ¿nda̱a̱ ndáa míí xa̱a̱ ña̱ natúʼunna xa̱ʼa̱ Ndióxi̱?

5 Tiempo vitin, xíniñúʼu kundi̱ʼi̱-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱ʼu̱nyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱. Ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ tá ná ya̱ʼa tiempo ña̱ kuvira na̱ ndíku̱nñaʼá ndakundeéna keʼéna chiñu yóʼo, ta ku̱a̱ʼáníka na̱ yiví natúʼunna xíʼin (Juan 14:12). Tá ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús, sava na̱ discípulora ki̱xáʼa tukuna kéʼéna chiñuna ña̱ xi̱tiinna ti̱a̱ká. Tá nda̱taku ta̱ Jesús, xi̱niñúʼura ndee̱ra ña̱ chindeétáʼanra xíʼin sava na̱yóʼo ña̱ ti̱inna ku̱a̱ʼání ti̱a̱ká. Tasaá ni̱na̱ʼa̱ra nu̱úna ña̱ ndáyáʼviníka ña̱ ku̱ʼu̱nna nandukúna na̱ yiví nu̱ú inkaka chiñu (Juan 21:15-17). Tá kúma̱ní si̱lóʼo ndikó ta̱ Jesús chí ndiví, ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ discípulora ña̱ chiñu ña̱ natúʼunna xíʼin na̱ yiví ña̱ ki̱xáʼara xíʼin, su̱ví kuití ñuu Israel natúʼunna xa̱ʼa̱ña chi saátu natúʼunna xa̱ʼa̱ña inka ñuu (kaʼvi Hechos 1:6-8). * Tá ni̱ya̱ʼa ku̱a̱ʼá ku̱i̱ya̱ ni̱na̱ʼa̱ra nu̱ú ta̱ apóstol Juan ndáa ña̱ kuu “ki̱vi̱ ña̱ kixaa̱ ta̱ táta”. * Ta̱ Juan xi̱nira iin ta̱ ángel, ta “níʼira tu̱ʼun va̱ʼa ña̱ káʼa̱nra xíʼin na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú yóʼo, ni nda̱a̱ ndáaka ñuuna á ni nda̱a̱ ndáaka tu̱ʼun káʼa̱nna” (Apoc. 1:10; 14:6). Xíʼin ña̱yóʼo kúnda̱a̱-iniyó ña̱ kúni̱ Jehová ña̱ ndakundeéyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ra nda̱a̱ ná ndiʼi chiñu yóʼo.

6. ¿Ndáaña kivi keʼéyó ña̱ va̱ʼa kundi̱ʼi̱ka-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱ʼu̱nyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱?

 6 Iin ña̱ chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ kundi̱ʼi̱ka-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱ʼu̱nyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví, kúú ña̱ ndakanixi̱níyó xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ kéʼé Jehová ña̱ va̱ʼa chindeétáʼanra xíʼinyó. Xa̱a̱ táxira ku̱a̱ʼání ña̱ʼa ña̱ va̱ʼa sakuaʼayó xa̱ʼa̱ra: tá kúú, ña̱ kána nu̱ú tutu xíʼin ña̱ kivi kotoyó nu̱ú celular á tableta, audio, video xíʼin programa ña̱ JW Broadcasting. Ta sitio ña̱ kúúmiíyó nu̱ú Internet xa̱a̱ yáʼaka mil nu̱ú tu̱ʼun íyoña (Mat. 24:45-47). Na̱ ñuyǐví yóʼo va̱ása inkáchi kítáʼanna chi xa̱a̱ síín síín na̱ político kítáʼanna xíʼin, xa̱a̱ síín religión kúúmiína ta saátu savana kúúna na̱ ku̱i̱ká ta inkana kúúna na̱ ndáʼvi, soo miíyó na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱ xa̱a̱ yáʼaka u̱na̱ millón kúúyó iníísaá ñuyǐví ta va̱ʼaní kítáʼanyó. Tá kúú, ki̱vi̱ viernes 19 tí abril ña̱ ku̱i̱ya̱ 2019, miíyó na̱ testigo Jehová na̱ íyo iníísaá nu̱ú ñuʼú nda̱kutáʼanyó ta xi̱toyó iin video nu̱ú ni̱ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ texto ña̱ káʼviyó ki̱vi̱ tá ki̱vi̱. Ñuú saá, nda̱kutáʼan 20,919,041 na̱ yiví ña̱ nda̱kaʼánna xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús. ¿Á su̱ví ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ kúsi̱íní-iniyó tá xítoyó kúu milagro yóʼo tiempo vitin, ta nda̱a̱ miíyó ni̱xi̱yo tá ku̱uña? Tá ndákanixi̱níyó xa̱ʼa̱ña, ña̱yóʼo chíndaʼáña miíyó ña̱ kundi̱ʼi̱-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱ʼu̱nyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱.

Iinlá ña̱ xi̱ndi̱ʼi̱-ini ta̱ Jesús xa̱ʼa̱ xi̱kuu ña̱ ku̱ʼu̱nra natúʼunra xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱. (Koto párrafo 7).

7. ¿Ndáa ki̱ʼva chíndeétáʼan ña̱ ke̱ʼé ta̱ Jesús xíʼinyó ña̱ kundi̱ʼi̱ka-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱ʼu̱nyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví?

7 Inka ña̱ kivi chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ kundi̱ʼi̱ka-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱ʼu̱nyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví, kúú ña̱ kundiku̱nyó yichi̱ ta̱ Jesús. Nu̱úka ña̱ keʼéra inka ña̱ʼa, iinlá xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱ʼu̱nra natúʼunra xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ xi̱ndi̱ʼi̱-inira (Juan 18:37). Va̱ása nítaxira sandáʼvi ta̱ Ndi̱va̱ʼa miíra tá ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra ña̱ taxira “ndiʼi ñuu náʼnu ña̱ íyo ñuyǐví yóʼo xíʼin ña̱ ku̱i̱ká” ndaʼa̱ra, ni tá xi̱kuni̱ na̱ yiví koora rey nu̱úna (Mat. 4:8, 9; Juan 6:15). Va̱ása níkuni̱ra kuumiíra ku̱a̱ʼání ña̱ ku̱i̱ká ta ni va̱ása níyi̱ʼvíra kunira na̱ xi̱sa̱a̱-ini xi̱xiniñaʼá (Luc. 9:58; Juan 8:59). Tá ná ixayo̱ʼvi̱ña xíʼinyó kandíxayó Ndióxi̱, kiviva kundi̱ʼi̱ka-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱ʼu̱nyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví tá ná keʼéyó ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Pablo ña̱ kundiku̱nyó yichi̱ ta̱ Jesús, tasaá va̱ása kunaáyó ta ndakundeéyó kachíñuyó nu̱ú Ndióxi̱ (Heb. 12:3).

KÚEE NÁ KOO INIYÓ

8. ¿Ndáaña kúú ña̱ kúee koo iniyó, ta nda̱chun ndáyáʼviní ña̱yóʼo vitin?

8 Ña̱ kúee koo iniyó kúú ña̱ kundatuyó ña̱ ná nasa̱ma iin ña̱ʼa. Sana ndátuyó ña̱ ná ndiʼi iin tu̱ndóʼo ña̱ yáʼayó nu̱ú á ña̱ ná kuu iin ña̱ʼa ña̱ xa̱a̱ ku̱a̱ʼání tiempo ndátuyó kuu, ña̱kán xíniñúʼu kúee koo iniyó. Ta̱ profeta Habacuc xi̱kuni̱ra ña̱ ná ndiʼi ña̱ kini ña̱ ni̱xi̱yo chí ñuu Judá (Hab. 1:2). Ta na̱ discípulo ta̱ Jesús xi̱ndakanixi̱nína ña̱ tiempo saá kúú ña̱ kixáʼa Reino Ndióxi̱ kaʼndachíñuña ta sakǎkuñana nu̱ú na̱ chíñu ña̱ ñuu Roma (Luc. 19:11). Ta saátu miíyó ndátuyó ña̱ ná kixaa̱ ki̱vi̱ ña̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa, ta taxiña iin ñuyǐví xa̱á ndaʼa̱yó nu̱ú koo na̱ yiví na̱ kándíxa Ndióxi̱ (2 Ped. 3:13). Ña̱kán, xíniñúʼu kúee koo iniyó ta kundatuyó kuu ña̱yóʼo mií ki̱vi̱ ña̱ xa̱a̱ nda̱kaxin Jehová. Ná kotoyó ndáa ki̱ʼva sánáʼa̱ Jehová miíyó ña̱ kúee koo iniyó.

9. ¿Ndáaña náʼa̱ nu̱úyó ña̱ kúee íyo ini Jehová?

9 Va̱ʼaní yichi̱ chínúu Jehová nu̱úyó chi kúee íyo inira. Ta̱xira tiempo ndaʼa̱ ta̱ Noé ña̱ i̱xava̱ʼara tú arca ta saátu ña̱ na̱túʼunra xíʼin na̱ yiví (2 Ped. 2:5; 1 Ped. 3:20). Xi̱niso̱ʼora tá ku̱a̱ʼání yichi̱ ni̱nda̱ka̱tu̱ʼun ta̱ Abrahán miíra, xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra sandíʼi-xa̱ʼa̱ra na̱ ndi̱va̱ʼa-ini na̱ ni̱xi̱yo ñuu Sodoma xíʼin Gomorra (Gén. 18:20-33). Ta saátu kúeení ni̱xi̱yo inira xíʼin na̱ ñuu Israel tá va̱ása nda̱kú níxi̱yo inina xíʼinra (Neh. 9:30, 31). Ta saátu tiempo vitin, Jehová kúee íyo inira chi táxira tiempo ndaʼa̱ ndiʼi na̱ yiví ña̱ ná ndandikó-inina ta kánarana ña̱ kutáʼan viína xíʼinra (Juan 6:44; 1 Tim. 2:3, 4; 2 Ped. 3:9). Ña̱  kéʼé Jehová náʼa̱ña nu̱úyó ña̱ saátu miíyó xíniñúʼu kúee koo iniyó, nani ndákundeéyó nátúʼunyó xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ra ta sánáʼa̱yóna. Ta saátu, tu̱ʼunra káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼé iin ta̱ chíʼi ta ña̱yóʼo sánáʼa̱ña miíyó ña̱ kúee koo iniyó. Ná ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ña.

Nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé iin ta̱ chíʼi, saátu miíyó kúee íyo iniyó ta ndátuyó ndakiʼinyó ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ ndeéní káchíñuyó. (Koto párrafo 10 xíʼin 11).

10. Nda̱a̱ táki̱ʼva káchi Santiago 5:7, 8, ¿ndáaña sákuaʼayó xíʼin ña̱ kéʼé iin ta̱ chíʼi?

10 (Kaʼvi Santiago 5:7, 8). * Ña̱ kéʼé iin ta̱ chíʼi sánáʼa̱ña miíyó ña̱ kúee koo iniyó. Ña̱ nda̱a̱ kúúña, íyo sava planta tú kamaní xáʼnu ta inkanú kúee xáʼnunú, tá kúú tú táxi ku̱i̱ʼi. I̱ñu̱ yo̱o̱ kúú ña̱ xi̱xaʼnu ña̱ xi̱chiʼina chí ñuu Israel: kíxáʼana chíʼina tá kíxáʼa kúun sa̱vi̱, tá ma̱ʼñú yo̱o̱ octubre, ta xi̱ndakayana ña̱ xi̱chiʼina tá ndíʼi kúun sa̱vi̱, tá ma̱ʼñú yo̱o̱ abril (Mar. 4:28). Tá kúee íyo iniyó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ta̱ chíʼi, na̱ʼa̱yó ña̱ ndíchi íyoyó. Soo ña̱yóʼo kivi ixayo̱ʼvi̱ña xíʼinyó.

11. Ña̱ kúee koo iniyó, ¿ndáa ki̱ʼva chíndeétáʼanña xíʼinyó tá ku̱a̱ʼa̱nyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱?

11 Xa̱ʼa̱ ña̱ kúúyó na̱ yiví ku̱a̱chi kúni̱yó kama ndakiʼinyó ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ chíka̱a̱yó ndee̱. Soo tá iin na̱ chíʼi kúni̱na ndakiʼinna ña̱ chi̱ʼina xíniñúʼu kiʼinna kuenta xíʼinña: kaanna ya̱vi̱, chiʼina, tuʼunna ku̱ʼu̱ ta ko̱so̱na ña̱ chi̱ʼina. Ki̱ʼva saá íyo chiñu ña̱ kúúmiíyó ña̱ ku̱a̱ʼa̱nyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱. Ku̱a̱ʼá tiempo xíniñúʼuyó, ña̱ va̱ʼa chindeétáʼanyó xíʼin na̱ sánáʼa̱yó xa̱ʼa̱ Biblia ña̱ kuʼvi̱-inina kunina na̱ yiví ta va̱ása ndaka̱xinnana. Ña̱ kúee koo iniyó kúú ña̱ chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ va̱ása ndakava-iniyó, tá va̱ása xíín na̱ yiví kuniso̱ʼona ña̱ nátúʼunyó. Soo saátu xíniñúʼu kúee koo iniyó tá va̱ʼa xíniso̱ʼo na̱ yiví ña̱ nátúʼunyó xíʼinna, saáchi va̱ása kívi ixandúxayó xíʼinna ña̱ kandíxana Ndióxi̱. Sava yichi̱ nda̱a̱ na̱ discípulo ta̱ Jesús xi̱ ixayo̱ʼvi̱ña xíʼinna kunda̱a̱-inina xíʼin ña̱ xi̱sanáʼa̱rana (Juan 14:9). Ná ndakaʼányó chi ndiʼiyó kivi chiʼiyó ta ko̱so̱yó soo Ndióxi̱ kúú ta̱ sákuaʼnuña (1 Cor. 3:6).

12. ¿Ndáa ki̱ʼva náʼa̱yó ña̱ kúee íyo iniyó tá nátúʼunyó xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ xíʼin na̱ veʼeyó?

 12 Tá nátúʼunyó xíʼin na̱ veʼeyó xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ kivi ixayo̱ʼvi̱ña xíʼinyó ña̱ kúee koo iniyó. Nu̱ú Eclesiastés 3:1, 7 va̱xi iin ña̱ kivi chindeétáʼan xíʼinyó, ña̱yóʼo káchiña: “Íyo iin [...] tiempo ña̱ va̱ása ka̱ʼa̱nyó xíʼin tiempo ña̱ ka̱ʼa̱nyó”. Xíʼin ña̱ kéʼéyó kivi sanáʼa̱yó inkana, soo saátu xíniñúʼu koo tu̱ʼvayó ña̱ natúʼunyó xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱a̱ xíʼinna (1 Ped. 3:1, 2). Xíʼin ña̱ si̱í-ini nátúʼunyó ta sánáʼa̱yó inkana xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ta kúee íyo iniyó xíʼin ndiʼina, nda̱a̱ na̱ veʼeyó.

13, 14. ¿Ndáana kúú na̱ va̱ʼaní yichi̱ sa̱ndákoo nu̱úyó xa̱ʼa̱ ña̱ kúee ni̱xi̱yo inina?

13 Na̱ xi̱kachíñu nu̱ú Ndióxi̱ tiempo xi̱naʼá va̱ʼaní yichi̱ sa̱ndákoona nu̱úyó ña̱ kúee koo iniyó, ta saátu sava na̱ íyo tiempo vitin. Ta̱ Habacuc xi̱kuni̱ra ña̱ ná ndiʼi-xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa, soo ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ ndakundeéra keʼéra chiñu ña̱ kúúmiíra (Hab. 2:1). Ta̱ apóstol Pablo xi̱kuni̱níra sandíʼira keʼéra chiñura. Soo ni saá kúee ni̱xi̱yo inira ta nda̱kundeéra na̱túʼunra xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ (Hech. 20:24).

14 Ná kotoyó ña̱ ndo̱ʼo iin na̱ matrimonio na̱ ni̱xa̱ʼa̱n Escuela ña̱ Galaad ta tándi̱ʼi chi̱ndaʼánana iin país nu̱ú loʼoní na̱ testigo Jehová íyo, ta na̱ yiví ña̱ país kán va̱ása kándíxana ta̱ Cristo. Ta loʼoní na̱ yiví na̱ xi̱kuni̱ sakuaʼa xa̱ʼa̱ Biblia xi̱ndani̱ʼína. Soo na̱ ni̱xa̱ʼa̱n xíʼinna escuela kán na̱ ku̱a̱ʼa̱n inka país, xi̱natúʼunna xíʼinna ña̱ ku̱a̱ʼání na̱ yiví xa̱a̱ chi̱ndeétáʼanna xíʼin ña̱ nda̱kuchina. Ni loʼo kúú na̱ yiví na̱ xi̱xiniso̱ʼo ña̱ xi̱natúʼun na̱ matrimonio yóʼo, kúee ni̱xi̱yo inina ta nda̱kundeéna na̱túʼunna xíʼinna xa̱ʼa̱ Ndióxi̱. Tá ni̱ya̱ʼa u̱na̱ ku̱i̱ya̱, saáví ni̱xa̱a̱ iin na̱ xi̱sanáʼa̱na xa̱ʼa̱ Biblia ndu̱una testigo Jehová. ¿Ndáa ki̱ʼva kítáʼan ña̱ ndo̱ʼo na̱ ni̱xi̱yo tiempo xi̱naʼá xíʼin ña̱ ndóʼo na̱ ndóo tiempo vitin? Ña̱ va̱ása xúxán níxi̱yona ta nda̱kundeéna ka̱chíñuna, ta xa̱ʼa̱ ña̱ kúee ni̱xi̱yo inina Jehová ta̱xira bendición ndaʼa̱na. Ña̱kán, ná kundiku̱nyó yichi̱ na̱ ndakiʼin ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxana Ndióxi̱ ta kúee íyo inina (Heb. 6:10-12).

NÁ KANDÍXANÍKAYÓ JEHOVÁ

15. Ña̱ kándíxayó Ndióxi̱, ¿ndáa ki̱ʼva chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ kuni̱kayó ku̱ʼu̱nyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ra?

15 Xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxaníyó xi̱nu ña̱ káʼa̱n tu̱ʼún Ndióxi̱, kúni̱yó ña̱ ku̱a̱ʼáníka na̱ yiví ná kunda̱a̱-ini xa̱ʼa̱ña (Sal. 119:42; Is. 40:8). Tiempo vitin xa̱a̱ xítoyó xínu sava profecía ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia, ta saátu xítoyó ña̱ va̱ʼaníka táku na̱ yiví tá ndíku̱nna consejo ña̱ va̱xi nu̱úña. Tá xítoyó kúu ña̱yóʼo, kándíxaníkayó ña̱ xíniñúʼu kuniso̱ʼo ndiʼi na̱ yiví xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱.

16. Nda̱a̱ táki̱ʼva káchi Salmo 46:1-3, ¿ndáa ki̱ʼva chíndeé ña̱ kándíxayó Jehová xíʼin ta̱ Jesús miíyó ña̱ kuni̱kayó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví?

16 Ta saátu, ña̱ nátúʼunyó xíʼin na̱ yiví mií Jehová kúú ta̱ ta̱xiña ta kándíxaníyóra, ta kándíxayó ta̱ Jesús ta̱ nda̱kaxinra ña̱ koora Rey ti̱xin Reinora (Juan 14:1). Ni nda̱a̱ ndáaka ña̱ ná kuu, Jehová kúú ta̱ chíndeétáʼan xíʼinyó ta táxira ndee̱ ndaʼa̱yó (kaʼvi Salmo 46:1-3). * Ta saátu kándíxayó ña̱ níʼi ta̱ Jesús yichi̱ nu̱úyó tá ku̱a̱ʼa̱nyó nátúʼunyó xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱, ta xíniñúʼura ndee̱ ña̱ ta̱xi Jehová ndaʼa̱ra ña̱ va̱ʼa keʼéra ña̱yóʼo (Mat. 28:18-20).

17. Ka̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ iin ejemplo ña̱ náʼa̱ nda̱chun kúú ña̱ xíniñúʼu ndakundeéyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví.

17 Tíxa̱ʼvi ña̱ kándíxayó Jehová, va̱ása xíka-iniyó ña̱ taxira bendición ndaʼa̱yó xa̱ʼa̱ ña̱ chíka̱a̱yó ndee̱ ña̱ kachíñuyó nu̱úra, ta sava yichi̱ ni va̱ása kíʼinyó kuenta ndáa ki̱ʼva táxira bendición ndaʼa̱yó (Ecl. 11:6). Tá kúú, ndiʼi ki̱vi̱ ku̱a̱ʼání na̱ yiví yáʼana chí nu̱ú ndíta mesa xíʼin carro válí nu̱ú chíndósoyó tutu ña̱ tává na̱ ñuu Ndióxi̱.  ¿Á chíndeétáʼan ña̱yóʼo xíʼinyó ña̱ natúʼunyó xa̱ʼa̱ra xíʼin na̱ yiví? Chíndeétáʼanvaña, nu̱ú ña̱ Nuestro Ministerio del Reino ña̱ ka̱na tá noviembre ña̱ ku̱i̱ya̱ 2014 ni̱ka̱ʼa̱nña xa̱ʼa̱ iin ñá ñaʼá ñá xi̱kaʼvi universidad, ñáyóʼo xi̱kuni̱ñá kaʼyíñá iin artículo xa̱ʼa̱ na̱ testigo Jehová. Soo va̱ása níkuchiñuñá ndani̱ʼíñá iin veʼe nu̱ú ndátakayó ña̱ sakuaʼayó xa̱ʼa̱ Ndióxi̱, soo nda̱ni̱ʼíñá iin mesa nu̱ú ndóso tutu ña̱ tává na̱ ñuu Ndióxi̱ chí nu̱ú íyo universidad. Tasaá nda̱ni̱ʼíñá ña̱ kivi kaʼyíñá nu̱ú artículo kán. Ta, tá ni̱ya̱ʼa tiempo nda̱kuchiñá ta vitin kúúñá precursora regular. Tá kúnda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ táʼan ña̱yóʼo chíka̱a̱ña ndee̱ xíʼinyó ña̱ ndakundeéyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví, chi náʼa̱ña ña̱ íyokava na̱ xíniñúʼu kunda̱a̱-ini xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱.

NÁ NDAKUNDEÉYÓ KACHÍÑUYÓ

18. ¿Nda̱chun kándíxayó ña̱ xa̱a̱ íyo iin ki̱vi̱ ña̱ nda̱kaxin Jehová ña̱ va̱ása ku̱ʼu̱nkayó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví?

18 Kivi kandíxayó ña̱ chiñu ña̱ kúúmiíyó ña̱ ku̱ʼu̱nyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱, ndiʼiña mií tiempo ña̱ xa̱a̱ nda̱kaxinra. Chi Jehová kéʼéra iin ña̱ʼa mií tiempo ña̱ va̱ʼaka. Ná ndakanixi̱níyó xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱u tá tiempo ña̱ ni̱xi̱yo ta̱ Noé. Xa̱a̱ 120 ku̱i̱ya̱ chí sa̱tá kúú ña̱ nda̱kaxinra ama kúú ña̱ kixáʼa kuun sa̱vi̱ kini. Tá ni̱ya̱ʼaka ku̱i̱ya̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Noé ña̱ ná ixava̱ʼara iin arca. Ki̱ʼva 40 á 50 ku̱i̱ya̱ ndeéní ka̱chíñu ta̱ Noé. Ni va̱ása níxiin na̱ yiví kuniso̱ʼona, ta̱ Noé nda̱kundeéra na̱túʼunra xíʼinna nda̱a̱ tá ki̱xaa̱ ki̱vi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Jehová xíʼinra ña̱ ndataánra kití ini tú arca. Tasaá nda̱kasi Jehová yéʼé (Gén. 6:3; 7:1, 2, 16).

19. ¿Ndáaña ndakiʼinyó tá ná va̱ása sandákooyó kachíñuyó nu̱ú Jehová?

19 Si̱lóʼo kúma̱ní, ta ka̱ʼa̱n Jehová ña̱ va̱ása natúʼunkayó xíʼin na̱ yiví ta sandíʼi-xa̱ʼa̱ra ñuyǐví ta̱ Ndi̱va̱ʼa, tasaá taxira iin ñuyǐví xa̱á nu̱ú kundoo na̱ yiví na̱ kándíxa ña̱ káʼa̱nra. Nani ndátuyó kuu ña̱yóʼo, ná kundiku̱nyó yichi̱ ta̱ Noé, ta̱ Habacuc xíʼin inkaka na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱ na̱ ndákundeé káchíñu nu̱úra. Ná kundi̱ʼi̱-iniyó xa̱ʼa̱ chiñu ña̱ kúúmiíyó, kúee ná koo iniyó ta ná kandíxayó Jehová xíʼin ña̱ káʼa̱nra keʼéra chí nu̱únínu.

YAA 75 “Yi̱ʼi̱ chindaʼún ku̱ʼu̱n”

^ párr. 5 Artículo ña̱ ni̱ya̱ʼa ni̱ka̱ʼa̱nña xíʼin na̱ sákuaʼa xa̱ʼa̱ Biblia ña̱ ná kandíxana keʼéna ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús ña̱ ku̱ʼu̱nna nandukúna na̱ yiví. Ta ña̱ artículo yóʼo ka̱ʼa̱nña xa̱ʼa̱ u̱ni̱ ña̱ʼa ña̱ chindeétáʼan xíʼin ndiʼi na̱ kúu publicador ña̱ va̱ʼa kutóokana natúʼunna xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱ nda̱a̱ ná ka̱ʼa̱n Jehová ña̱ va̱ása keʼékayóña.

^ párr. 2 Eclesiastés 11:6: “Tá xi̱ta̱a̱n chiʼún si̱ʼva̱ ña̱ kúúmiíún, ta ndakundeún kachíñún nda̱a̱ xi̱ku̱aá; chi va̱ása xíni̱ún ndáaña kúú ña̱ kuaʼnu, á ña̱yóʼo á ña̱ káa, á u̱vi̱ saáña kuaʼnu”.

^ párr. 2 ÑA̱ KÚNI̱ KACHIÑA: Tá káʼa̱n artículo yóʼo “ndakundeún kachíñún”, kúni̱ kachiña ña̱ xíniñúʼu chika̱a̱-iniyó ña̱ ndakundeéyó natúʼunyó xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱, nda̱a̱ ná ka̱ʼa̱n mií Jehová ña̱ xa̱a̱ ndi̱ʼi chiñu yóʼo.

^ párr. 5 Hechos 1:6-8: “Tasaá, tá xa̱a̱ nda̱takana xíʼinra, ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunnara: ‘Táta, ¿á xa̱a̱ ndasaviíún reino ña̱ ñuu Israel tiempo vitin?ʼ. Ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: ‘Iinlá yivái̱ ta̱ íyo chí ndiví kúú ta̱ kivi ka̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ tiempo ña̱ kuu ña̱yóʼo, ta ndóʼó va̱ása xíniñúʼu kunda̱a̱-inindó xa̱ʼa̱ tiempo yóʼo. Soo ndakiʼinndó ndee̱ tá ná kixaa̱ espíritu santo sa̱tándó. Ta natúʼunndó xa̱ʼíi̱ chí ñuu Jerusalén, xíʼin iníí chí Judea xíʼin Samaria, ta nda̱a̱ iníísaá nu̱ú ñuʼúʼ”.

^ párr. 5 “Ki̱vi̱ ña̱ kixaa̱ ta̱ táta” ki̱xáʼaña tá ki̱xáʼa xáʼndachíñu ta̱ Jesús tá ku̱i̱ya̱ 1914, ta ña̱yóʼo ndiʼiña tá ná ndiʼi kaʼndachíñura ti̱xin ña̱ mil ku̱i̱ya̱.

^ párr. 10 Santiago 5:7, 8: “Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo na̱ ñaniyó kúee koo inindó nda̱a̱ ná ki̱xaa̱ ta̱ táta. Kotondó, ta̱ chi̱ʼi ndátura ndakiʼinra ña̱ chi̱ʼira nu̱ú ñuʼú, ña̱kán kúee íyo inira nda̱a̱ tá kíxaa̱ sa̱vi̱ tá ya̱chi̱ xíʼin sa̱vi̱ tá kuee. Ta saátu ndóʼó kúee koo inindó; ndakú ná koo níma̱ndó, saáchi ki̱vi̱ ña̱ kixaa̱ ta̱ táta xa̱a̱ ku̱yatinña”.

^ párr. 16 Salmo 46:1-3: “Ndióxi̱ kúú ta̱ ndáa miíyó ta saátu táxira ndee̱ ndaʼa̱yó, ndiʼi tiempo íyo tu̱ʼvara ña̱ chindeétáʼanra xíʼinyó tá yáʼayó nu̱ú tu̱ndóʼo. Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo va̱ása yi̱ʼvíyó ni ná nasa̱ma ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú yóʼo, ni ná ko̱oyo yuku̱ ma̱ʼñú tá mar, ni ndeéní ná kanda̱ nu̱ú ti̱kui̱í, ni ná kanda̱ yuku̱ ixaa táyóʼo”.