Ir al contenido

Ir al índice

 ARTÍCULO ÑA̱ KAʼVIYÓ 19

Ná keʼéyó ña̱ nda̱kú ta ná kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó ti̱xin ñuyǐví nu̱ú íyoní ña̱ kini

Ná keʼéyó ña̱ nda̱kú ta ná kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó ti̱xin ñuyǐví nu̱ú íyoní ña̱ kini

“Saáchi su̱ví iin Ndióxi̱ ta̱ kútóo ña̱ kini kúún; ta nda̱a̱ ni iin na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa kǒo kivi koo yatinna xíʼún” (SAL. 5:4).

YAA 142 Ná kǒo nandósóyó xa̱ʼa ña̱ ndátuyó

ÑA̱ KA̱ʼA̱NYÓ XA̱ʼA̱ *

1-3. a) Nda̱a̱ táki̱ʼva káchi Salmo 5:4-6, ¿nda̱saa xíto Jehová ña̱ kini? b) ¿Nda̱chun káʼa̱nyó ña̱ va̱ása kítáʼan ña̱ kéʼéna ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí xíʼin ña̱ káʼa̱n “ley ta̱ Cristo”?

JEHOVÁ kúndasí nu̱úra xínira ndiʼi ña̱ va̱ása va̱ʼa (kaʼvi Salmo 5:4-6). * Ña̱kán kúndasí nu̱úra xínira na̱ kéʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí, iin ña̱ yaku̱a̱ kúú ña̱yóʼo chi íxandi̱va̱ʼana xíʼin na̱ va̱lí. Saátu miíyó kúndasí nu̱úyó xíniyó ña̱yóʼo ta va̱ása táxiyó koo ña̱ kini yóʼo ti̱xin congregación (Rom. 12:9; Heb. 12:15, 16).

2 Ña̱ kini ña̱ kéʼéna xíʼin na̱ va̱lí va̱ása kítáʼanña xíʼin ña̱ káʼa̱n “ley ta̱ Cristo”, ña̱yóʼo kúú ndiʼi ña̱ sa̱náʼa̱ ta̱ Jesús xíʼin ndiʼi ña̱ ke̱ʼéra (Gál. 6:2). ¿Nda̱chun káʼa̱nyó ña̱ va̱ása kítáʼanña? Saáchi nda̱a̱ táki̱ʼva ku̱nda̱a̱-iniyó nu̱ú artículo ña̱ ni̱ya̱ʼa, ley ta̱ Cristo sánáʼa̱ña miíyó ña̱ ná keʼéyó nina ña̱ nda̱kú xíʼin táʼanyó ta ná kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó. Xa̱ʼa̱ ña̱ ndíku̱nyó ley yóʼo, ndáayó na̱ va̱lí ña̱kán va̱ʼa kunina ta va̱ása yi̱ʼvína tasaá kunda̱a̱-inina ña̱ ndixa kúni̱níyóna. Soo na̱ kéʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí yóʼo sáxo̱ʼvi̱nana, ta na̱ va̱lí yóʼo kíxáʼana yíʼvina ta ndákanixi̱nína ña̱ kǒo ndáyáʼvina á kǒo na̱ kúʼvi̱-ini xíniñaʼá.

3 Ña̱ kini ña̱ kéʼéna xíʼin na̱ va̱lí, iníísaá ñuyǐví íyoña ta nda̱a̱ na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱ sáxo̱ʼvi̱ ña̱yóʼo. ¿Nda̱chun? Saáchi tiempo vitin íyo ku̱a̱ʼáníka na̱ kéʼé ña̱ kini, ta nda̱a̱ sava na̱yóʼo kúni̱na ki̱ʼvina ti̱xin congregación (2 Tim. 3:13).  Saátu sava na̱ káʼa̱n ndásakáʼnu Ndióxi̱ na̱ íyo ti̱xin congregación ta̱xina ni̱ki̱ʼvi ña̱ va̱ása va̱ʼa xi̱nína ta ke̱ʼéna ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí. Vitin ka̱ʼa̱nyó nda̱chun kúú ña̱yóʼo iin ku̱a̱chi ndeé. Saátu ka̱ʼa̱nyó ndáaña kéʼé na̱ anciano tá iinna ke̱ʼéna ña̱ va̱ása va̱ʼa, tá kúú ña̱ kéʼéna ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí, ta nda̱saa kivi kundaa na̱ íyo se̱ʼe na̱ va̱lí se̱ʼena. *

IIN KU̱A̱CHI ÑA̱ NDEÉNÍ

4, 5. ¿Nda̱chun iin ku̱a̱chi ndeéní kúúña tá kéʼéna ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí?

4 Na̱ ke̱ʼéna ña̱ kini xíʼin, ku̱a̱ʼání ku̱i̱ya̱ xóʼvi̱na xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. Saátu xóʼvi̱ na̱ veʼena xíʼin na̱ congregación. Ña̱ kéʼéna ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí, iin ku̱a̱chi ndeéní kúú ña̱yóʼo.

5 Iin ku̱a̱chi kúúña tá sáxo̱ʼvi̱na inkana. Ña̱ sáxo̱ʼvi̱na inkana iin ku̱a̱chi ndeéní kúú ña̱yóʼo, ta táki̱ʼva kotoyó nu̱ú inka artículo, ña̱yóʼo kúú ña̱ ndóʼo na̱ va̱lí tá kéʼéna ña̱ kini xíʼinna. Na̱ va̱lí yóʼo yíʼvina ta va̱ása va̱ʼa kúnina. Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo xíniñúʼu kundaayóna nu̱ú ña̱ kini yóʼo. Ta saátu xíniñúʼu sandi̱koyó-ini na̱ ke̱ʼéna ña̱ kini yóʼo xíʼin (1 Tes. 5:14).

6, 7. ¿Nda̱chun iin ku̱a̱chi kúúña tá kéʼéna ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí nu̱ú na̱ congregación ta saátu nu̱ú na̱ chíñu?

6 Iin ku̱a̱chi kúúña nu̱ú na̱ congregación. Na̱ cristiano na̱ kéʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí íxayaku̱a̱na na̱ congregación (Mat. 5:16; 1 Ped. 2:12). Su̱ví ña̱ va̱ʼa kúú ña̱ kéʼé na̱yóʼo chi sáxo̱ʼvi̱na ku̱a̱ʼání na̱ hermano na̱ nda̱kú íyo ini xíʼin Ndióxi̱ (Jud. 3). Va̱ása taxiyó ña̱ koo na̱ kéʼé ña̱ kini yóʼo xíʼinyó, tá va̱ása ndándikó-inina xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼéna chi íxayaku̱a̱na na̱ congregación.

7 Iin ku̱a̱chi kúúña nu̱ú na̱ chíñu. Na̱ cristiano xíniñúʼu kandíxana ña̱ káʼa̱n na̱ chíñu (Rom. 13:1). Náʼa̱yó ña̱ kándíxayó na̱yóʼo tá ndíku̱nyó ña̱ káʼa̱n ley ñuu nu̱ú íyoyó. Tá iin na̱ congregación yáʼandosóna ley yóʼo, tá kúú ña̱ kéʼéna ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí, kúni̱ kachiña ña̱ kǒo kándíxana na̱ chíñu (chitáʼanña xíʼin Hechos 25:8). Ña̱ ndixa kúúña, na̱ anciano va̱ása kivi taxina castigo ndaʼa̱ na̱ kéʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí, soo va̱ása sásina nu̱ú na̱ chíñu ña̱ ndatiinna ku̱a̱chi xíʼin na̱yóʼo (Rom. 13:4). Na̱ ke̱ʼé ña̱ kini ndakiʼinna ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼéna (Gál. 6:7).

8. ¿Nda̱saa xíto Jehová ku̱a̱chi ña̱ kíʼvi iinna xíʼin inkana, ta nda̱chun?

8 Iin ku̱a̱chi ña̱ ndeéní kúúña nu̱ú Jehová (Sal. 51:4). Tá iin na̱ yiví ke̱ʼéna ña̱ kini xíʼin inkana, sáxo̱ʼvi̱tuna Jehová. Ná ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ iin ña̱ xi̱ka̱ʼa̱n ley ña̱ ta̱xi Jehová ndaʼa̱ na̱ ñuu Israel. Ña̱yóʼo xi̱ka̱ʼa̱nña tá iinna i̱xakuíʼnána ña̱ʼa inkana, náʼa̱na ña̱ va̱ása nda̱kú íyo inina xíʼin Jehová (Lev. 6:2-4). Ña̱ ndixa kúúña, saáchi tá iin na̱ congregación kéʼéna ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí ta sáxo̱ʼvi̱nana, náʼa̱na ña̱ va̱ása nda̱kú íyo inina xíʼin Jehová ta íxayaku̱a̱na ki̱vi̱ra. Ña̱kán xítoyó ña̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin ña̱ yaku̱a̱ní, chi Jehová kúndasí nu̱úra xíniraña.

9. ¿Ndáa consejo táxi na̱ ñuu Ndióxi̱ xíʼin tutu ña̱ távána nu̱ú Biblia, ta nda̱chun?

9 Xa̱a̱ ku̱a̱ʼání ku̱i̱ya̱ na̱ ñuu Ndióxi̱ táxina consejo xíʼin Biblia nu̱ú tutu ña̱ távána, ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ na̱ kéʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí. Tá kúú nu̱ú tutu La Atalaya xíʼin ña̱ ¡Despertad! káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ndáaña  chindeétáʼan xíʼin na̱ ke̱ʼéna ña̱ kini xíʼin ña̱ va̱ʼa ndi̱ko-inina, ta nda̱saa kivi chindeétáʼanyó xíʼinna ta chika̱a̱yó ndee̱ xíʼinna, ta saátu nda̱saa kivi kundaa na̱ íyo se̱ʼe na̱ va̱lí se̱ʼena. Saátu káxiní káʼa̱n na̱ ñuu Ndióxi̱ xíʼin na̱ anciano ndáaña keʼéna tá iinna ke̱ʼéna ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí. Na̱ ñuu Ndióxi̱ ndíʼi̱-inina xa̱ʼa̱yó, ña̱kán ndiʼi tiempo xítona ndáaña xíniñúʼu keʼé na̱ anciano tá íyo ku̱a̱chi yóʼo, saá kúú ña̱ ndíku̱nna ña̱ káʼa̱n ley ta̱ Cristo.

ÑA̱ KEʼÉYÓ TÁ NI̱KI̱ʼVI IINNA IIN KU̱A̱CHI ÑA̱ NDEÉ

10-12. a) Tá tíin na̱ anciano ku̱a̱chi xíʼin iin na̱ ke̱ʼé ña̱ kini, ¿ndáaña ndákaʼánna xa̱ʼa̱ ta ndáaña ndíʼi̱-inina xa̱ʼa̱? b) Nda̱a̱ táki̱ʼva káchi Santiago 5:14, 15, ¿ndáaña chíka̱a̱ na̱ anciano ndee̱ keʼéna?

10 Tá tíin na̱ anciano ku̱a̱chi xíʼin iin na̱ ke̱ʼé ña̱ kini xíniñúʼu ndakaʼánna chi ña̱ kundiku̱nna ña̱ káʼa̱n ley ta̱ Cristo xíniñúʼu na̱ʼa̱na ña̱ kúʼvi̱-inina xínina na̱ congregación, ta saátu kéʼéna ña̱ nda̱kú xíʼinna. Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo íyo sava ña̱ ndíʼi̱ní-inina xíʼin. Ña̱ ndíʼi̱ka-inina xa̱ʼa̱ kúú ña̱ ná va̱ása kuyaku̱a̱ ki̱vi̱ Ndióxi̱ (Lev. 22:31, 32; Mat. 6:9). Saátu ndíʼi̱ní-inina xa̱ʼa̱ na̱ congregación ña̱ ná kutáʼan va̱ʼana xíʼin Jehová ta saátu ña̱ sandi̱kona-ini na̱ xóʼvi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼéna ña̱ kini xíʼinna.

11 Ta saátu na̱ anciano chíka̱a̱na ndee̱ ña̱ chindeétáʼanna xíʼin na̱ ni̱ki̱ʼvi iin ku̱a̱chi ndeé ña̱ va̱ʼa tuku kutáʼanna xíʼin Jehová, tá kivi (kaʼvi Santiago 5:14, 15). * Na̱ cristiano na̱ kéʼé ña̱ kini ña̱ ndákanixi̱nína ta kíʼvina ku̱a̱chi ndeé tá íyo na̱ ndeé ndóʼo xíʼin ña̱ espiritual saá íyona chi kúxíkana nu̱ú Ndióxi̱. * Na̱ anciano íyona táki̱ʼva íyo iin doctor espiritual chi chíndeétáʼanna xíʼin na̱ ke̱ʼé ña̱ kini. Consejo ña̱ táxina ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia kivi chindeétáʼanña xíʼinna ña̱ ndikó tukuna kutáʼanna xíʼin Ndióxi̱. Kiviva soo tá ndixa ndándikó-inina (Hech. 3:19; 2 Cor. 2:5-10).

12 Ña̱ ndixa kúúvaña, iin chiñu ña̱ ndáyáʼviní kúú ña̱ kúúmií na̱ anciano. Ndíʼi̱ní-inina xa̱ʼa̱ ndikachi sa̱na̱ Jehová na̱ nda̱taxira ndaʼa̱na ña̱ kundaana (1 Ped. 5:1-3). Kúni̱na ña̱ vií ná koo na̱ hermano ti̱xin congregación ta va̱ása yi̱ʼvína. Ña̱kán kama xítona ndáaña keʼéna tá kúnda̱a̱-nina ña̱ ni̱ki̱ʼvi iinna iin ku̱a̱chi ndeé, ña̱ ke̱ʼéna ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí. ¿Ndáaña kéʼéna? Ná káʼa̱nyó xa̱ʼa̱ pregunta ña̱ va̱xi chí nu̱ú kíxáʼa  párrafo 13,  15 xíʼin  17.

13, 14. ¿Á ndíku̱n na̱ anciano ley na̱ chíñu ña̱ xíniñúʼu natúʼunna xíʼinna xa̱ʼa̱ na̱ ke̱ʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí? Ka̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ña.

 13 ¿Á ndíku̱n na̱ anciano ley na̱ chíñu ña̱ xíniñúʼu natúʼunna xíʼinna xa̱ʼa̱ na̱ ke̱ʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí? Ndíku̱nvanaña. Ñuu nu̱ú íyo táʼan ley yóʼo na̱ anciano ndíku̱nvanaña (Rom. 13:1). Saáchi ña̱ ley yóʼo va̱ása íyoña contra ley Jehová (Hech. 5:28, 29). Ña̱kán tá kúnda̱a̱-ini na̱ anciano ña̱ íyo iin na̱ ke̱ʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí, kama ndáka̱tu̱ʼunna na̱ ñuu Ndióxi̱ ndáaña keʼéna ña̱ va̱ʼa kundiku̱nna ley na̱ chíñu ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ na̱ kéʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí.

14 Na̱ anciano káʼa̱n káxina xíʼin na̱ ke̱ʼéna ña̱ kini xíʼin, na̱ yivána ta saátu xíʼin inkaka na̱ ku̱nda̱a̱-ini xa̱ʼa̱ña ña̱ kiviva natúʼunna xíʼin na̱ chíñu xa̱ʼa̱ña tá kúni̱na. Soo, ¿ndáaña keʼéna tá iin na̱  congregación kúú na̱ ke̱ʼé ña̱ kini yóʼo ta ku̱a̱ʼána ku̱nda̱a̱-ini xa̱ʼa̱ña? ¿Á ndakanixi̱ní na̱ na̱túʼun xíʼin na̱ chíñu ña̱ miína kúúmií ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱yaku̱a̱ ki̱vi̱ Jehová? Va̱ása, saáchi mií na̱ ke̱ʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí kúú na̱ i̱xayaku̱a̱ ki̱vi̱ra.

15, 16. a) Nda̱a̱ táki̱ʼva káchi 1 Timoteo 5:19, ¿nda̱chun xíniñúʼu koo u̱vi̱ na̱ testigo na̱ xi̱ni ña̱kán va̱ʼa tiin na̱ anciano ku̱a̱chi xíʼin na̱ ke̱ʼé iin ña̱ va̱ása va̱ʼa? b) ¿Ndáaña kéʼé na̱ anciano tá nátúʼun iinna xíʼinna ña̱ iin na̱ congregación ke̱ʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí?

 15 Ti̱xin congregación, ¿nda̱chun xíniñúʼu koo u̱vi̱ na̱ testigo na̱ xi̱ni ña̱kán va̱ʼa tiin na̱ anciano ku̱a̱chi xíʼin na̱ ke̱ʼé iin ña̱ va̱ása va̱ʼa? Saáchi saá káʼa̱n Biblia, chi Ndióxi̱ nina ña̱ nda̱kú kúú ña̱ kéʼéra. Tá iin na̱ ke̱ʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa va̱ása nátúʼunna xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼéna, xíniñúʼu koo u̱vi̱ na̱ testigo na̱ xi̱ni ña̱ ku̱u ña̱kán va̱ʼa tiin na̱ anciano ku̱a̱chi xíʼinna (Deut. 19:15; Mat. 18:16; kaʼvi 1 Timoteo 5:19). * ¿Á kúni̱ kachi ña̱yóʼo ña̱ xíniñúʼu koo u̱vi̱ na̱ testigo na̱ xi̱ni ña̱ ku̱u ta saáví natúʼunna xíʼin na̱ chíñu xa̱ʼa̱ na̱ káʼa̱nna ke̱ʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí? Va̱ása. Ni kǒo u̱vi̱ na̱ testigo na̱ xi̱ni, kiviva natúʼunna xíʼin na̱ chíñu xa̱ʼa̱ na̱ káʼa̱nna ke̱ʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí.

16 Tá chíka̱a̱na ku̱a̱chi iin na̱ congregación ña̱ ke̱ʼéna ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí, na̱ anciano kéʼéna u̱vi̱ ña̱ʼa. Ña̱ nu̱ú, káʼa̱nna xíʼin na̱ ni̱ka̱ʼa̱n ku̱a̱chi ña̱ kiviva natúʼunna xíʼin na̱ chíñu xa̱ʼa̱ña tá kúni̱na. Ta saáví nándukú va̱ʼana xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱u ta xíniñúʼuna Biblia ña̱ kéʼéna ña̱yóʼo ta xítona á xíniñúʼu ndataka iin comité judicial ña̱ tiinna ku̱a̱chi yóʼo. Ta tá na̱ ni̱ki̱ʼvi ku̱a̱chi yóʼo va̱ása ndákunina ku̱a̱chi ña̱ ke̱ʼéna, na̱ anciano kuniso̱ʼona ña̱ ka̱ʼa̱n na̱ testigo na̱ xi̱ni ña̱ ku̱u. Kiviva ndataka iin comité judicial na̱ tiin ku̱a̱chi xíʼinna chi ni̱xi̱yo u̱vi̱ na̱ testigo na̱ xi̱ni ña̱ ke̱ʼéna: iin na̱ ni̱ka̱ʼa̱n ku̱a̱chi xa̱ʼa̱na ta inka na̱ xi̱ni ña̱ ndixa ke̱ʼéna ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí yóʼo á inkakana. * Tá kǒo u̱vi̱ na̱ testigo íyo ña̱ ka̱ʼa̱n ku̱a̱china xa̱ʼa̱na, kǒo kúni̱ kachi ña̱yóʼo ña̱ kúúña ña̱ vatá. Sava yichi̱ ni íyo u̱vi̱ na̱ testigo na̱ káʼa̱n kuití xi̱ni ña̱ ku̱u, na̱ anciano va̱ása kívi kunda̱a̱ va̱ʼa inina á ña̱ ndixa kúúña, ni saá ndákanixi̱nína ña̱ sana ña̱ ndixa kúúña, ta ña̱yóʼo sáxo̱ʼvi̱ña inkakana. Ña̱kán ndákundeéna chíka̱a̱na ndee̱ ña̱ chindeétáʼanna xíʼin na̱ ke̱ʼéna ña̱ kini xíʼin ta ndáana na̱ congregación nu̱ú na̱ ni̱ka̱ʼa̱n ku̱a̱china xa̱ʼa̱, ña̱ va̱ʼa kǒo keʼékana ña̱ va̱ása va̱ʼa xíʼin inkana (Hech. 20:28).

17, 18. Ka̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ ndáa chiñu kúú ña̱ kéʼé na̱ comité judicial.

 17 ¿Ndáa chiñu kúú ña̱ kéʼé na̱ comité judicial? Na̱ anciano na̱ kúú comité yóʼo tíinna ku̱a̱chi xíʼin na̱ ke̱ʼé ña̱ kini ta xítona á tavána na̱yóʼo ti̱xin congregación á va̱ása. Ña̱ tu̱ʼun judicial kǒo kúni̱ kachiña ña̱ mií na̱ anciano koto á xíniñúʼu tiin na̱ chíñu ku̱a̱chi xíʼin na̱ ni̱ya̱ʼandosó ley. Na̱ anciano kǒo sásina nu̱ú na̱ chíñu ña̱ taxina castigo ndaʼa̱ na̱ ke̱ʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa chi ndákoona chiñu yóʼo ndaʼa̱na (Rom. 13:2-4; Tito 3:1).

18 Na̱ anciano na̱ kúú comité judicial xíniñúʼuna Biblia ña̱ chindeétáʼanna xíʼin na̱ ke̱ʼé ña̱ kini ña̱ kunda̱a̱ va̱ʼa inina á ndándikó-inina á va̱ása. Tá va̱ása níndandikó-inina, távánana ti̱xin ñuu Ndióxi̱ ta sáya̱ʼana iin anuncio nu̱ú na̱ congregación nu̱ú káʼa̱nna ña̱ va̱ása kúúka na̱yóʼo testigo Jehová (1 Cor. 5:11-13).  Soo tá nda̱ndikó-inina kiviva koona ti̱xin congregación. Ta na̱ anciano ka̱ʼa̱nna xíʼinna ña̱ sana va̱ása kivika kuumiína nda̱a̱ ni iin chiñu ti̱xin congregación. Ta xa̱ʼa̱ ña̱ ndíʼi̱-ini na̱ anciano xa̱ʼa̱ na̱ va̱lí, sana ka̱ʼa̱n se̱ʼéna xíʼin na̱ íyo se̱ʼe ña̱ ná kundaana na̱ va̱lí se̱ʼena nu̱ú ta̱a á ñaʼá na̱ ke̱ʼé ña̱ kini yóʼo. Tá ná ka̱ʼa̱nna ña̱yóʼo xíʼin na̱ íyo se̱ʼe, xíniñúʼu kiʼinna kuenta ña̱ va̱ása ka̱ʼa̱nna ki̱vi̱ na̱ ke̱ʼéna ña̱ kini xíʼin.

¿NDA̱SAA KIVI KUNDAA NA̱ ÍYO SE̱ʼE NA̱ VA̱LÍ SE̱ʼENA?

Na̱ íyo se̱ʼe ndáana na̱ va̱lí se̱ʼena nu̱ú na̱ kéʼé ña̱ kini, tá káʼa̱nna xíʼinna xa̱ʼa̱ ña̱ xíniñúʼu kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ ña̱ kísi̱ xíʼin táʼan na̱ yiví tá xa̱a̱ kivi kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ña. Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo xíniñúʼuna tutu ña̱ tává na̱ ñuu Ndióxi̱. (Koto párrafo 19 nda̱a̱ 22).

19-22. ¿Nda̱saa kivi kundaa na̱ íyo se̱ʼe na̱ va̱lí se̱ʼena? (Koto na̱ʼná ña̱ va̱xi chí nu̱ú kíxáʼaña).

19 Na̱ íyo se̱ʼe kúú na̱ íyo chiñu nu̱ú ña̱ kundaana se̱ʼena nu̱ú nda̱a̱ ndáaka ña̱ʼa ña̱ kivi saxo̱ʼvi̱-ñaʼá. * Ndóʼó na̱ íyo se̱ʼe, na̱ va̱lí se̱ʼendó iin regalo ña̱ ndáyáʼviní kúúna chi Jehová ta̱xina ndaʼa̱ndó (Sal. 127:3). Chiñu nu̱úndó kúú ña̱ kundaandó na̱yóʼo. ¿Ndáaña kivi keʼéndó ña̱kán va̱ása keʼéna ña̱ kini xíʼin se̱ʼendó?

20 Ña̱ nu̱ú, nandukú va̱ʼandó xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ na̱ kéʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí. Xíniñúʼu kunda̱a̱-inindó nda̱saa íyo na̱ yiví na̱ kéʼé ña̱ kini yóʼo xíʼin na̱ va̱lí ta nda̱saa sándáʼvinana. Ta kiʼinníndó kuenta xíʼin ña̱ kivi kundoʼona (Prov. 22:3; 24:3). Ndakaʼándó chi na̱ kéʼé ña̱ kini yóʼo kúú iin na̱ xíni̱ va̱ʼa mií na̱ va̱lí yóʼo.

21 Ña̱ u̱vi̱, natúʼun ni̱ʼindó xíʼin na̱ va̱lí se̱ʼendó (Deut. 6:6, 7). Xíniñúʼu kuniso̱ʼo va̱ʼandó ña̱ nátúʼunna xíʼinndó (Sant. 1:19). Ndakaʼánndó chi sava yichi̱ íxayo̱ʼvi̱ña xíʼin na̱ va̱lí yóʼo ña̱ natúʼunna xa̱ʼa̱ iin ña̱ ku̱u. Sana yíʼvina natúʼunna xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása kandíxandóna. Á sanatu na̱ ke̱ʼé ña̱ kini xíʼinna sa̱yíʼvinana ña̱ va̱ása natúʼunna xa̱ʼa̱na. Tá sana xítondó ña̱ íyo ña̱ kúu, nda̱ka̱tu̱ʼunndóna ta vií kuniso̱ʼondó tá káʼa̱nna xíʼinndó.

22 Ña̱ u̱ni̱, natúʼunndó xíʼin na̱ va̱lí se̱ʼendó xa̱ʼa̱ ña̱ kivi kundoʼona. Ka̱ʼa̱nndó xíʼinna xa̱ʼa̱ ña̱ kísi̱ na̱ yiví xíʼin táʼanna tá xa̱a̱ va̱ʼa kundaa-inina xíʼinña. Sanáʼa̱ndóna ndáaña xíniñúʼu keʼéna ta ndáaña ka̱ʼa̱nna tá iinna kúni̱na tiinna nu̱ú va̱ása xíniñúʼu tiinna. Kuniñúʼundó ndiʼi ña̱ tává na̱ ñuu Ndióxi̱ ña̱ káʼa̱n nda̱saa xíniñúʼu kundaandó na̱ va̱lí se̱ʼendó (koto recuadro ña̱ naní “ Ña̱ xíniñúʼu kunda̱a̱-ini na̱ íyo se̱ʼe ta saátu na̱ va̱lí”).

23. ¿Nda̱saa xíto miíyó ña̱ kini ña̱ kéʼéna xíʼin na̱ va̱lí, ta ndáaña ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ nu̱ú inka artículo?

23 Miíyó na̱ ndásakáʼnu Jehová kúndasí nu̱úyó xíniyó ña̱ kini ña̱ kéʼéna xíʼin na̱ va̱lí. Na̱ congregación ndíku̱nna ley ta̱ Cristo ña̱kán va̱ása sásina na̱ ke̱ʼé ña̱ kini xíʼin na̱ va̱lí ña̱ ndakiʼinna castigo xa̱ʼa̱ ku̱a̱china. Soo, ¿nda̱saa kivi chindeétáʼanyó xíʼin na̱ ke̱ʼéna ña̱ kini xíʼin? Ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ ña̱ pregunta yóʼo nu̱ú inka artículo.

YAA 103 Na̱ anciano ndáana miíyó

^ párr. 5 Nu̱ú ña̱ artículo yóʼo ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ nda̱saa chindeétáʼanyó xíʼin na̱ va̱lí ña̱ va̱ása keʼéna ña̱ kini xíʼinna. Kotoyó ndáaña kivi keʼé na̱ anciano ña̱ va̱ʼa kundaana na̱ congregación, ta ndáaña kivi keʼé na̱ íyo se̱ʼe ña̱ va̱ʼa kundaana na̱ va̱lí se̱ʼena.

^ párr. 1 Salmo 5:4-6: “Saáchi su̱ví iin Ndióxi̱ ta̱ kútóo ña̱ kini kúún; ta nda̱a̱ ni iin na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa kǒo kivi koo yatinna xíʼún. Va̱ása kivi koo iin na̱ ni̱nuní kúni nu̱ún. Sáa̱-iniún xíniún ndiʼi na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa; sandiʼi-xa̱ʼún ndiʼi na̱ káʼa̱n tu̱ʼun vatá. Ta̱a na̱ xáʼní na̱ káʼa̱n ña̱ vatá, Jehová kúndasí nu̱úra xínirana”.

^ párr. 3 ÑA̱ KÚNI̱ KACHIÑA: Tá káʼa̱nna ña̱ iin na̱ yiví kéʼéna ña̱ kini xíʼin iin na̱ va̱lí xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱na sakusi̱ína-ini miína kúúña, iin ña̱ kininí kúú ña̱yóʼo, ta sava ña̱ kéʼéna kúú ña̱ kísi̱na xíʼinna, á tíʼvindaana kaʼána á xíi̱nna chí sa̱tána, á ña̱ sísikíndaʼa̱na xíʼin kaʼá na̱ va̱lí yóʼo, á ndosóna. Xíniñúʼu kunda̱a̱-iniyó ña̱ tá ke̱ʼéna ña̱ kini yóʼo xíʼin iin na̱ va̱lí, su̱ví ku̱a̱chi mií na̱ va̱lí yóʼo kúúña. Na̱ kéʼéníkana ña̱yóʼo xíʼin kúú ná ñaʼá válí, soo saátu kéʼénaña xíʼin sava ta̱a válí. Ta ku̱a̱ʼáníka kúú na̱ ta̱a na̱ kéʼé ña̱ kini yóʼo, soo saátu sava ná ñaʼá kéʼéná ña̱yóʼo.

^ párr. 11 Santiago 5:14, 15: “¿Á ndáa ndóʼó ndeé ndóʼo? Kanandó na̱ anciano ña̱ congregación, ná ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ndó, ná chika̱a̱na aceite ndóʼó xíʼin ki̱vi̱ Jehová. Ña̱ ka̱ʼa̱n na̱ anciano xíʼin Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ndó ndaʼandó, ta Jehová sandáʼara ndóʼó. Tá ke̱ʼétundó ña̱ va̱ása va̱ʼa koo káʼnuva-inira xa̱ʼa̱ndó”.

^ párr. 11 Na̱ ndóʼo ña̱yóʼo va̱ása kivi chika̱a̱na ku̱a̱chi inkana xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼéna á kachina ña̱ kǒo ku̱a̱china chi na̱ ku̱xíka nu̱ú Ndióxi̱ kúúna. Na̱ ke̱ʼé ña̱ kini, íyova ku̱a̱china chi miína kúú na̱ nda̱kaxin ña̱ ke̱ʼéna ña̱yóʼo ta xíniñúʼu ndataxina kuenta ndaʼa̱ Jehová (Rom. 14:12).

^ párr. 15 1 Timoteo 5:19: “Va̱ása taxiún ka̱ʼa̱nna ña̱ vatá xa̱ʼa̱ iin ta̱ anciano tá kǒo testigo kúúmiína, soo tá íyo u̱vi̱na á u̱ni̱na kiviva ka̱ʼa̱nna”.

^ párr. 16 Iin na̱ yivá na̱ va̱lí yóʼo á inkaka na̱ kítáʼan va̱ʼa xíʼinna kivi natúʼunna xíʼin na̱ anciano xa̱ʼa̱ na̱ káʼa̱n na̱ va̱lí yóʼo ke̱ʼé ña̱ kini xíʼinna. Ña̱kán va̱ása xo̱ʼvi̱ka na̱ va̱lí yóʼo. Na̱ anciano va̱ása ka̱ʼa̱nna xíʼin na̱ va̱lí yóʼo ña̱ koona xíʼinna tá xa̱a̱ ndáka̱tu̱ʼunna na̱ káʼa̱nna ke̱ʼé ña̱ kini xíʼinna.

^ párr. 19 Su̱ví nda̱saa na̱ íyo se̱ʼe káʼa̱n ña̱yóʼo xíʼin, chi saátu káʼa̱nña xíʼin inkaka na̱ kíʼin kuenta xíʼin na̱ va̱lí yóʼo.