Ir al contenido

Ir al índice

Ná kuniso̱ʼoyó tá tívina trompeta tiempo vitin

Ná kuniso̱ʼoyó tá tívina trompeta tiempo vitin

NDIʼIYÓ kúnda̱a̱-iniyó ña̱ mií Jehová kúú ta̱ níʼi yichi̱ nu̱ú na̱ ñuura tiempo vitin ta ndáarana (2 Tim. 3:1). Soo iin tá iinyó xíniñúʼu kandíxayó ña̱ káʼa̱nra. Ña̱yóʼo íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ xi̱keʼé na̱ ñuu Israel tá ni̱xi̱yona chí nu̱ú ñuʼú yi̱chí. Na̱yóʼo xi̱xiniñúʼu kandíxana tá xi̱xiniso̱ʼona ña̱ tívina trompeta.

Jehová ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Moisés ña̱ ná keʼéra u̱vi̱ trompeta tú plata, ña̱ va̱ʼa nda kayara na̱ ñuu ta saátu ña̱ va̱ʼa taxiva̱ʼana ña̱ʼana (Núm. 10:2). Ku̱a̱ʼá ki̱ʼva xi̱xiniñúʼu tivi na̱ su̱tu̱ tú trompeta ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-ini na̱ ñuu Israel ndáaña xíniñúʼu keʼéna (Núm. 10:3-8). Tiempo vitin na̱ ñuu Ndióxi̱ káʼa̱nna xíʼinyó ndáaña xíniñúʼu keʼéyó, ta nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ tívi trompeta saá íyona. Ná ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ u̱ni̱ ña̱ kítáʼan xíʼin ña̱ xi̱tivina trompeta tá tiempo xi̱naʼá: tá káʼa̱nna xíʼinyó ña̱ ná ku̱ʼu̱nyó nu̱ú xíyo reunión ña̱ náʼnu, tá sánáʼa̱na na̱ anciano ndáa ki̱ʼva kachíñuna, ta saátu tá násama na̱ ñuu Ndióxi̱ ki̱ʼva ña̱ kéʼéyó iin ña̱ʼa.

TÁ KÁʼA̱NNA XÍʼINYÓ ÑA̱ NÁ KU̱ʼU̱NYÓ NU̱Ú XÍYO REUNIÓN ÑA̱ NÁʼNU

Tá xi̱kuni̱ Jehová ña̱ ná ndakutáʼan ndiʼi na̱ ñuu Israel chí yéʼé ña̱ tabernáculo ña̱ íyo chí este, na̱ su̱tu̱ xi̱tivina u̱vi̱ saá trompeta (Núm. 10:3). Ndiʼi na̱ tribu xi̱ndoona iníísaá sa̱tá tabernáculo ta ku̱mí xi̱ndataʼvi̱na, ta ndiʼina xi̱xiniso̱ʼo tá xi̱tivi na̱ su̱tu̱ trompeta. Sana, na̱ xi̱ndoo yatin kamava xi̱xaana kán. Ta na̱ xi̱ndoo xíka, ku̱a̱ʼáka tiempo xíʼin ndee̱ xi̱xiniñúʼuna ña̱ va̱ʼa xa̱a̱na. Soo ña̱ xi̱kuni̱ Jehová kúú ña̱ ná ndakutáʼan ndiʼina ta kuniso̱ʼona ña̱ ka̱ʼa̱nra xíʼinna.

Tiempo vitin, kánana miíyó ña̱ ná ku̱ʼu̱nyó nu̱ú xíyo reunión ña̱ náʼnu. Soo miíyó su̱ví iin tabernáculo ku̱a̱ʼa̱nyó, chi nu̱ú xáʼa̱nyó kúú asamblea regional á inkaka reunión ña̱ ndáyáʼviní nu̱ú sánáʼa̱na miíyó xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ ndáyáʼvi. Ndiʼi na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱ na̱ íyo iníísaá ñuyǐví xíʼin ña̱ si̱í-ini xáʼa̱nna yóʼo, ta inkáchi íyo ña̱ sákuaʼana. Savana ku̱a̱ʼáníka tiempo xíniñúʼuna ña̱ va̱ʼa xa̱a̱na. Soo ni saá, kúsi̱íní-inina xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéna ña̱yóʼo.

Ta, ¿ndáaña kéʼé na̱ ndóo xíka nu̱ú lugar ña̱ xíyo reunión yóʼo? Tíxa̱ʼvi ña̱ tecnología ña̱ íyo tiempo vitin, ku̱a̱ʼánína va̱ʼa xítona ña̱ yáʼa ti̱xin reunión yóʼo ta túvina ña̱ yatin íyona xíʼin na̱ íyo reunión kán. Tá kúú, tá ni̱xa̱ʼa̱n iin ta̱ representante ña̱ central mundial chí Betel ña̱ Benín, sa̱yáʼana discurso ña̱ ta̱xira ña̱ va̱ʼa koto na̱ íyo  chí Arlit (Níger), iin ñuu loʼo ña̱ ndíka̱a̱ chí desierto ña̱ Sahara. Ni̱xa̱ʼa̱n 21 na̱ hermano xi̱tona ña̱yóʼo xíʼin inkaka na̱ yiví na̱ kúni̱ kunda̱a̱ka-ini. Ni xíkaní ni̱xi̱yona nu̱ú na̱ inkaka 44,131 nda̱kanixi̱nína ña̱ yatin íyona xíʼinna. Iin ta̱ hermano ka̱ʼyíra: “Xíʼin ndiʼi níma̱ndi̱ kúni̱ndi̱ taxindi̱ tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ndó xa̱ʼa̱ ña̱ sa̱yáʼandó reunión yóʼo xi̱tondi̱. Ña̱yóʼo náʼa̱ña nu̱úndi̱ ña̱ ndákaʼánvandó xa̱ʼa̱ndi̱”.

TÁ KÁNANA NA̱ ANCIANO ÑA̱ KU̱ʼU̱NNA SAKUAʼANA NDÁA KI̱ʼVA KACHÍÑUNA

Tá xi̱tivi na̱ su̱tu̱ iin trompeta, na̱ xi̱xa̱ʼa̱n chí nu̱ú íyo tienda ña̱ reunión xi̱kuu na̱ xi̱niʼi yichi̱ nu̱ú iin mil na̱ ñuu Israel (Núm. 10:4). Kán kúú nu̱ú xi̱sanáʼa̱ ta̱ Moisés na̱yóʼo ndáa ki̱ʼva kundaana na̱ tribu na̱ xi̱kiʼinna kuenta xíʼin. Tá miíyó níxi̱yo na̱ xi̱niʼi yichi̱ nu̱ú na̱yóʼo, ¿á va̱ása chika̱a̱yó ndee̱ ña̱ ku̱ʼu̱nyó ña̱ va̱ʼa sakuaʼayó?

Tiempo vitin, na̱ anciano va̱ása kúúna na̱ xáʼndachíñu nu̱ú na̱ congregación na̱ kíʼinna kuenta xíʼin (1 Ped. 5:1-3). Soo chíka̱a̱vana ndee̱ ña̱ vií kuniʼina yichi̱ nu̱úna. Ña̱kán tá kánana na̱yóʼo ña̱ ku̱ʼu̱nna sakuaʼana, xíʼin ña̱ si̱í-ini kéʼénaña, tá kúú ti̱xin Escuela del Ministerio del Reino. Yóʼo kúú nu̱ú sákuaʼana ña̱ viíka kuniʼina yichi̱ nu̱ú na̱ congregación. Tíxa̱ʼvi ña̱ sánáʼa̱na yóʼo, na̱ anciano xíʼin na̱ hermano ti̱xin congregación kivi kuyatinkana nu̱ú Jehová. Ni ta̱ʼán ku̱ʼu̱nyó ña̱ escuela yóʼo, soo kiviva ndakiʼinyó ña̱ va̱ʼa xíʼin ña̱ sákuaʼa na̱ anciano.

TÁ NÁSAMA NA̱ ÑUU NDIÓXI̱ KI̱ʼVA ÑA̱ KÉʼÉYÓ IIN ÑA̱ʼA

Sava yichi̱, na̱ su̱tu̱ ña̱ ñuu Israel ku̱a̱ʼá yichi̱ xi̱tivina trompeta. Xíʼin ña̱ xi̱keʼéna yóʼo xi̱na̱ʼa̱na ña̱ kúni̱ Jehová ña̱ ná ku̱ʼu̱nna inka lugar (Núm. 10:5, 6). Ta viíní xi̱keʼéna ña̱yóʼo, soo saátu ndiʼina xi̱xiniñúʼu chika̱a̱ ndee̱ ña̱ keʼéna ña̱ chiñu yóʼo. Soo savana xi̱ ixayo̱ʼvi̱ña xíʼinna ña̱ keʼénaña. ¿Nda̱chun?

Sana xi̱ndakanixi̱ní savana ña̱ kamaní xi̱kuu ña̱yóʼo, ta ni va̱ása íyo tu̱ʼvana ña̱ ku̱ʼu̱nna. Ña̱ Biblia káʼa̱nña ña̱ sava yichi̱, vi̱kó ña̱ xi̱niʼi yichi̱ nu̱úna iin ñuú xi̱ndatuña, ta savatu yichi̱ xi̱ndatuña u̱vi̱ ki̱vi̱, iin yo̱o̱ á ku̱a̱ʼáka tiempo tasaá xi̱kanda̱ tukuña (Núm. 9:21, 22). ¿Nda̱saa yichi̱ na̱samana nu̱ú xi̱ndoona? Ña̱ capítulo 33 ña̱ Números káʼa̱nña xa̱ʼa̱ 40 lugar nu̱ú xi̱ndoo na̱ ñuu Israel.

Sava yichi̱, na̱ ñuu Israel sana xi̱ndani̱ʼína iin lugar nu̱ú íyo ndatí á ku̱ndati̱ nu̱ú kivi ndakindee̱na chí nu̱ú ñuʼú yi̱chí (Deut. 1:19). Ña̱kán sana kivi ndakanixi̱ní savana ña̱ tá ná ku̱ʼu̱nna inka lugar kivi xo̱ʼvi̱na.

Tá xi̱xiniso̱ʼo ndiʼi na̱ tribu ña̱ ku̱a̱ʼá yichi̱ xi̱tivina trompeta, xi̱kunda̱a̱-inina ña̱ xíniñúʼu ku̱ʼu̱nna soo va̱ása inkáchi níxi̱kee ndiʼina. Savana xi̱xiniñúʼu kundatuna tasaáví ku̱ʼu̱nna. Tá kíxáʼana tívina trompeta, xi̱na̱ʼa̱na ña̱ na̱ nu̱ú xíniñúʼu ku̱ʼu̱n kúú na̱ tribu na̱ ndóo chí este, na̱yóʼo xi̱kuu tribu ta̱ Judá, ta̱ Isacar xíʼin ta̱ Zabulón (Núm. 2:3-7; 10:5, 6). Tá xa̱a̱ ndi̱ʼi ku̱a̱ʼa̱n na̱yóʼo, na̱ su̱tu̱ xi̱tivi tukuna trompeta ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱na ña̱ xíniñúʼu ku̱ʼu̱n na̱ inka u̱ni̱ tribu na̱ ndóo chí sur. Tasaá xi̱keʼéna xíʼin ndiʼikana.

Ta saátu miíyó, sana i̱xayo̱ʼvi̱ña xíʼinyó ña̱ keʼéyó iin ña̱ na̱sama na̱ ñuu Ndióxi̱. Sana ni̱ndi̱ʼi̱ní-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱a̱ʼání ña̱ʼa násamana. Chi va̱ʼaní xi̱kuniyó xíʼin ki̱ʼva ña̱ xi̱keʼéna sava ña̱ʼa tá ya̱chi̱, ta va̱ása níxi̱kuni̱yó ña̱ nasa̱maña. Sana i̱xayo̱ʼvi̱ña xíʼinyó ña̱ kixáʼayó keʼéyó ña̱yóʼo. Soo kúnda̱a̱-iniyó ña̱ xíniñúʼu keʼéyóña. Tá ná chika̱a̱yó ndee̱ keʼéyóña, Ndióxi̱ taxira bendición ndaʼa̱yó.

Tá tiempo ña̱ ni̱xi̱yo ta̱ Moisés, Jehová xi̱niʼira yichi̱ nu̱ú ku̱a̱ʼání na̱ ta̱a, ná ñaʼá xíʼin na̱ va̱lí chí nu̱ú ñuʼú yi̱chí. Xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱niʼira yichi̱ nu̱úna ta xi̱ndaarana ña̱kán va̱ʼa ni̱ka̱kuna. Tiempo ña̱ yo̱ʼvi̱ní ndóoyó vitin, saátu ndáa Jehová miíyó ta níʼira yichi̱ nu̱úyó ña̱ va̱ʼa ndakú koo ña̱ kítáʼanyó xíʼinra. Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, ná chika̱a̱yó ndee̱ ña̱ kuniso̱ʼoyó nda̱a̱ táki̱ʼva ke̱ʼé na̱ ñuu Israel tá xi̱tivi na̱ su̱tu̱ trompeta.