Ir al contenido

Ir al índice

 ARTÍCULO ÑA̱ KAʼVIYÓ 24

Ná sandiʼi-xa̱ʼa̱yó ña̱ kǒo kítáʼan xíʼin ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱

Ná sandiʼi-xa̱ʼa̱yó ña̱ kǒo kítáʼan xíʼin ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱

“Sándiʼi-xa̱ʼa̱yó ndiʼi ña̱ káʼa̱n na̱ yiví xíʼin ndiʼi ña̱ kéʼéna, ña̱ va̱ása táxi ña̱ kunda̱a̱-ini inkana ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ Ndióxi̱” (2 COR. 10:5).

YAA 124 Nda̱kú ná koo iniyó

ÑA̱ KA̱ʼA̱NYÓ XA̱ʼA̱ *

1. ¿Ndáa consejo ta̱xi ta̱ apóstol Pablo ndaʼa̱ na̱ cristiano na̱ ndátu ku̱ʼu̱n chí ndiví?

“KǑO keʼéndó táʼan ña̱ kéʼé na̱ ñuyǐví”, ka̱chi ta̱ apóstol Pablo xíʼin na̱ cristiano na̱ ni̱xi̱yo tá siglo nu̱ú (Rom. 12:2). ¿Nda̱chun ta̱xira consejo yóʼo ndaʼa̱ na̱ ta̱a xíʼin ná ñaʼá na̱ xa̱a̱ nda̱taxi xíʼin mií ndaʼa̱ Ndióxi̱, na̱ ndátu ku̱ʼu̱n chí ndiví? (Rom. 1:7).

2, 3. a) ¿Ndáaña kéʼé ta̱ Ndi̱va̱ʼa ña̱ kúni̱ra ná kuxíkayó nu̱ú Jehová? b) ¿Nda̱saa kivi sandiʼi-xa̱ʼa̱yó ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ kútu̱ní ndíka̱a̱ níma̱yó?

2 Ta̱ apóstol Pablo ni̱ndi̱ʼi̱ní-inira, chi sava na̱ cristiano ki̱xáʼana ndákanixi̱nína táki̱ʼva ndákanixi̱ní na̱ ñuyǐví ta̱ Ndi̱va̱ʼa (Efes. 4:17-19). Nda̱a̱ miíyó kivi ndoʼoyó táki̱ʼva ndo̱ʼo na̱kán. Ta̱ Ndi̱va̱ʼa, ndióxi̱ ña̱ ñuyǐví yóʼo, chíka̱a̱níra ndee̱ ña̱ xíniñúʼura nda̱a̱ ndáaka ña̱ʼa ña̱ xa̱a̱yó kooyó contra Jehová. Iin ña̱ xíniñúʼura kúú ña̱ ndíka̱a̱ níma̱yó ña̱ kútóoyó kuumiíyó ku̱a̱ʼá ña̱ʼa á ña̱ ni̱ʼíyó iin chiñu ña̱ ndáyáʼvi. Saátu xíniñúʼura costumbre ña̱ sa̱náʼa̱na miíyó á ki̱ʼva ña̱ sa̱kuaʼnuna miíyó ña̱ xa̱a̱yó ndakanixi̱níyó táki̱ʼva kúni̱ miíra.

3 ¿Á kivi sandiʼi-xa̱ʼa̱yó ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ kútu̱ní ndíka̱a̱ níma̱yó? (2 Cor. 10:4). Ná kotoyó ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ apóstol Pablo: “Chi sándiʼi-xa̱ʼa̱yó ndiʼi ña̱ káʼa̱n na̱ yiví xíʼin ndiʼi ña̱ kéʼéna, ña̱ va̱ása táxi ña̱ kunda̱a̱-ini inkana ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ Ndióxi̱; saá chíndeétáʼanyó xíʼin inkana ña̱ va̱ʼa ná kuniso̱ʼona ña̱ káʼa̱n ta̱ Cristo” (2 Cor. 10:5). Ndixava, Jehová chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ vií ndakanixi̱níyó ta va̱ása sandáʼvi ña̱ ndíka̱a̱ níma̱yó miíyó. Táki̱ʼva chíndeétáʼan  iin ta̱tán xíʼinyó tá ndeé ndóʼoyó, saá íyo tu̱ʼun Ndióxi̱ chi chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ sandiʼi-xa̱ʼa̱yó ña̱ ndákanixi̱ní na̱ ñuyǐví ta̱ Ndi̱va̱ʼa.

NÁ NASAMAYÓ ÑA̱ NDÁKANIXI̱NÍYÓ

4. ¿Ndáa ña̱ʼa kúú ña̱ na̱samayó tá na̱kunda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ Ndióxi̱?

4 Ná ndakaʼányó xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa ña̱ na̱samayó tá na̱kunda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱a̱ ña̱ sánáʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱, tá ki̱xáʼayó káchíñuyó nu̱ú Jehová. Ku̱a̱ʼáníyó sa̱ndákooyó keʼéyó ña̱ʼa ña̱ va̱ása va̱ʼa (1 Cor. 6:9-11). Táxiníyó tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ chi̱ndeétáʼanra xíʼinyó ña̱ sa̱ndákooyó keʼéyó ndiʼi ña̱yóʼo.

5. ¿Ndáa u̱vi̱ ña̱ʼa káʼa̱n Romanos 12:2 xíʼinyó keʼéyó?

5 Soo xíniñúʼu ndakundeékayó nasa̱mayó. Ni xa̱a̱ sa̱ndákooyó ndiʼi ña̱ kini ña̱ xi̱keʼéyó tá kúma̱níka ña̱ ndakuchiyó, xíniñúʼu chika̱a̱yó ndee̱ ña̱ va̱ása ndikó tukuyó keʼéyó ña̱yóʼo. ¿Nda̱saa kivi keʼéyó ña̱yóʼo? Ta̱ apóstol Pablo ni̱ka̱ʼa̱nra: “Kǒo keʼéndó táʼan ña̱ kéʼé na̱ ñuyǐví, nasamandó ndiʼi ña̱ ndákanixi̱níndó” (Rom. 12:2). Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo xíniñúʼu keʼéyó u̱vi̱ ña̱ʼa. Ña̱ nu̱ú, xíniñúʼu sandákooyó keʼéyó táʼan ña̱ kéʼé na̱ ñuyǐví. Ña̱ u̱vi̱, xíniñúʼu nasamayó á ndasaxa̱áyó ndiʼi ña̱ ndákanixi̱níyó.

6. ¿Ndáaña sákuaʼayó xíʼin ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús nu̱ú Mateo 12:43-45?

6 Ta̱ apóstol Pablo ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ xíniñúʼu nasama ndiʼiyó miíyó ta su̱ví chí sa̱tá kuitíyó nasamayó (koto recuadro “ ¿Á nasama ndiʼiyó miíyó á chí sa̱tá kuitíyó nasamayó?”). Xíniñúʼu ndasaxa̱áyó ndiʼi ña̱ ndákanixi̱níyó, ña̱ kéʼéyó xíʼin ndiʼi ña̱ ndíka̱a̱ se̱ʼé níma̱yó. Ña̱kán ndiʼiyó xíniñúʼu nda̱ka̱tu̱ʼun xíʼin miíyó: “¿Ndáaña xa̱a̱ ku̱a̱ʼi̱n násamai̱ ña̱ va̱ʼa koi̱ táki̱ʼva íyo ta̱  Cristo? ¿Á chí sa̱tá kuitíi̱ násamai̱? ¿Á xa̱a̱ xíʼin ndiʼi níma̱i̱ na̱samai̱ ña̱ koi̱ táki̱ʼva íyo ta̱ Cristo?”. Xíniñúʼu síín kooyó vitin nu̱ú ña̱ tá ki̱xáʼayó sákuaʼayó xa̱ʼa̱ Ndióxi̱. Nu̱ú Mateo 12:43-45 * (kaʼviña), ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra ndáaña xíniñúʼu keʼéyó. Xíniñúʼu kiʼinníyó kuenta xíʼin ña̱ káʼa̱n ña̱yóʼo: va̱ása sandiʼi-xa̱ʼa̱ kuitíyó ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ ndíka̱a̱ níma̱yó, chi xíniñúʼu sakutúyó níma̱yó xíʼin ña̱ va̱ʼa ña̱ kúni̱ Ndióxi̱.

NÁ NDASAXA̱ÁYÓ NDIʼI ÑA̱ NDÁKANIXI̱NÍYÓ

7. ¿Nda̱saa kivi nasamayó ña̱ ndíka̱a̱ níma̱yó?

7 ¿Á kivi nasamayó ña̱ ndíka̱a̱ níma̱yó? Tu̱ʼun Ndióxi̱ káchiña: “Xíniñúʼu ndasaxa̱ándó ña̱ ndákanixi̱níndó, ta xíniñúʼu nasamandó ña̱ kéʼéndó tasaá keʼéndó ña̱ nda̱kú táki̱ʼva kúni̱ Ndióxi̱” (Efes. 4:23, 24). Táki̱ʼva káʼa̱nyó kiviva nasamayó miíyó, soo ixayo̱ʼvi̱vaña xíʼinyó. Su̱ví ka̱ʼnu̱ kuití iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ kini ña̱ kúni̱yó keʼéyó. Chi xíniñúʼu nasamayó ña̱ kútóoyó á ña̱ kúni̱ ku̱ñuyó keʼéña. Ña̱kán xíniñúʼu ki̱vi̱ tá ki̱vi̱ chika̱a̱yó ndee̱ ña̱ nasamayó miíyó.

8, 9. ¿Ndáaña sánáʼa̱ ña̱ ndo̱ʼo iin ta̱ hermano miíyó xa̱ʼa̱ ña̱ xíniñúʼu ndasaxa̱áyó ña̱ ndíka̱a̱ níma̱yó?

8 Ná kotoyó ña̱ ndo̱ʼo iin ta̱ hermano ta̱ ndeéní kue̱ʼe̱ ni̱xi̱yo, xi̱xiʼiníra ta xi̱kutóora kanitáʼanra. Tá na̱samara ta ke̱ʼéra ndiʼi ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱ nda̱kuchira, ta na̱ ñuura xi̱nina ña̱ na̱samara. Soo iin xi̱ku̱aá, tá xa̱a̱ ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo ña̱ nda̱kuchira, íyo iin ña̱ ndo̱ʼora: iin ta̱ xíʼi ni̱xa̱ʼa̱nra veʼera ta kúni̱ra kanitáʼanra xíʼin ta̱ hermano yóʼo. Soo ta̱yóʼo ni̱xa̱ʼnu̱-inira ta va̱ása níkeʼéra nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa xíʼin ta̱ ta̱a yóʼo. Soo va̱ása níkundeéka-inira tá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ xíʼi yóʼo iin ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ Jehová. Saá ki̱tara ta ka̱nirara. ¿Nda̱chun ke̱ʼéra ña̱yóʼo? Saáchi, ni chi̱ndeétáʼan Biblia xíʼinra ña̱ ka̱ʼnu̱-inira xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱kunira kanitáʼanra, soo ta̱ʼán ndasaxa̱ára ndiʼi ña̱ ndákanixi̱níra. Ña̱ kúni̱ kachiña kúú ña̱ ta̱ʼán nasamara ña̱ ndíka̱a̱ níma̱ra.

9 Ni saá ndo̱ʼora, va̱ása níndakava-inira (Prov. 24:16). Na̱ anciano chi̱ndeétáʼanna xíʼinra ña̱ kúee kúee na̱samara ta ni̱xa̱a̱ra ku̱ura anciano ña̱ congregación. Soo iin ñuú tá níndichira chí ke̱ʼe yéʼé salón nu̱ú xíyo reunión, ndo̱ʼo tukura táʼan ña̱ ndo̱ʼora tá ya̱chi̱: ki̱ta iin ta̱ xíʼi ta kúni̱ra kanira inka ta̱ anciano. ¿Ndáaña ke̱ʼé ta̱ hermano yóʼo vitin? Vitá ni̱xi̱yo inira xíʼin ta̱ xíʼi̱ yóʼo ta kúee ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra, saá ku̱táxin-ini ta̱ xíʼi yóʼo, ta ni̱xa̱ʼa̱n nda̱karara nda̱a̱ veʼera. ¿Nda̱chun ke̱ʼéra ña̱yóʼo? Saáchi nda̱saxa̱ára ña̱ ndákanixi̱níra. Na̱samara ña̱ kúúmiíra chí níma̱ra ta ndu̱ura iin ta̱ vitá-ini ta va̱ása níkutóokara kanitáʼanra, ta xíʼin ña̱yóʼo nda̱sakáʼnura ki̱vi̱ Jehová.

10. ¿Ndáaña xíniñúʼu keʼéyó ña̱ va̱ʼa nasamayó ña̱ ndíka̱a̱ níma̱yó?

10 Su̱ví iin á u̱vi̱ ki̱vi̱ kivi nasamayó miíyó, chi sana xíniñúʼu chika̱a̱níyó ndee̱ ku̱a̱ʼá ku̱i̱ya̱ xíʼin ña̱yóʼo (2 Ped. 1:5). Ni xa̱a̱ ku̱a̱ʼá ku̱i̱ya̱ káchíñuyó nu̱ú Jehová, kǒo kúni̱ kachi ña̱yóʼo ña̱ xa̱a̱ na̱sama ndiʼiyó miíyó. Chi xíniñúʼu chi̱ka̱a̱níyó ndee̱ ña̱ nasamayó ndiʼi ña̱ ndíka̱a̱ níma̱yó. ¿Ndáaña chindeétáʼan xíʼinyó? Ná ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ sava ña̱ ndáyáʼviní keʼéyó.

 ¿NDA̱SAA KIVI NASAMAYÓ ÑA̱ NDÁKANIXI̱NÍYÓ?

11. ¿Nda̱saa chíndeétáʼan ña̱ káʼa̱nyó xíʼin Ndióxi̱ xíʼinyó ña̱ nasamayó ña̱ ndákanixi̱níyó?

11 Ña̱ nu̱ú, xíniñúʼu ka̱ʼa̱nyó xíʼin Ndióxi̱. Ná ndukúyó táʼan ña̱ ndu̱kú ta̱ ka̱ʼyí salmo, ta̱ ni̱ka̱ʼa̱n: “Ndióxi̱, taxi ná kuumiíi̱ iin níma̱ ña̱ va̱ʼa, xíʼin iin espíritu ña̱ xa̱á ña̱ koo ndiʼi tiempo xíʼi̱n” (Sal. 51:10). Xíniñúʼu kunda̱a̱-iniyó ña̱ xíniñúʼu nasamayó ña̱ ndákanixi̱níyó ta ka̱ʼa̱nyó xíʼin Jehová ná chindeétáʼanra xíʼinyó. ¿Nda̱chun kándíxayó ña̱ chindeétáʼanra xíʼinyó? Ná kotoyó ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ na̱ israelita na̱ kǒo níxíín kuniso̱ʼo, na̱ xi̱ndoo tá tiempo ta̱ profeta Ezequiel: “Ta yi̱ʼi̱ mií ña̱ nda̱a̱ taxii̱ iin ná koo níma̱na ta saátu taxii̱ iin espíritu ña̱ xa̱á ndaʼa̱na; [...] ta taxii̱ iin níma̱ ña̱ ku̱ñu ndaʼa̱na”, iin ña̱ kándíxa ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱ (Ezeq. 11:19). Ña̱ tu̱ʼun yóʼo táxiníña ndee̱ ndaʼa̱yó. Jehová chi̱ka̱a̱-inira ña̱ chindeétáʼanra xíʼin na̱ israelita ña̱ nasa̱mana, ta saátu kúni̱ra chindéetáʼanra xíʼinyó ña̱ nasamayó miíyó.

12, 13. a) Nda̱a̱ táki̱ʼva káchi Salmo 119:59, ¿ndáaña xíniñúʼu ndakanixi̱níyó xa̱ʼa̱? b) ¿Ndáaña xíniñúʼu nda̱ka̱tu̱ʼun xíʼin miíyó?

12 Ña̱ u̱vi̱, ndáyáʼviní ña̱ ndakanixi̱níyó xa̱ʼa̱ ña̱ káʼviyó. Ndiʼi ki̱vi̱ xíniñúʼu kaʼviyó Biblia ta taváyó tiempo ña̱ ndakanixi̱níyó xa̱ʼa̱ ndáaña kúúmiíyó xíniñúʼu nasamayó (kaʼvi Salmo 119:59; * Heb. 4:12; Sant. 1:25). Ná kotoyó á íyo iin ña̱ ndíka̱a̱ níma̱yó ña̱ íyo táki̱ʼva íyo ña̱ ndákanixi̱ní na̱ ñuyǐví. Saátu xíniñúʼu kotoyó á íyo iin ña̱ sándakava miíyó ña̱ keʼéyó iin ña̱ va̱ása va̱ʼa ta ná chika̱a̱yó ndee̱ ña̱ nasamayóña.

13 Ña̱kán kivi nda̱ka̱tu̱ʼun xíʼin miíyó táʼan ña̱yóʼo: “¿Á sáa̱-inii̱ xínii̱ inkana xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ kúúmiína?” (1 Ped. 2:1). “¿Á ni̱nuní kúnii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱ʼvi va̱ʼi̱ á xa̱ʼa̱ ña̱ íyoní xu̱ʼíi̱n?” (Prov. 16:5). “¿Á ndákanixi̱níi̱ ña̱ ndáyáʼvikai̱ nu̱ú na̱ kǒo ku̱a̱ʼá ña̱ʼa á nu̱ú na̱ inka ñuu?” (Sant. 2:2-4). “¿Á kútói̱ ña̱ʼa ña̱ íyo nu̱ú ñuyǐví ta̱ Ndi̱va̱ʼa?” (1 Juan 2:15-17). “¿Á kútói̱ kotonde̱ʼíi̱ nu̱ú kána na̱ kéʼé ña̱ kini á na̱ kanitáʼan?” (Sal. 97:10; 101:3; Amós 5:15). Sana ña̱ ndáka̱tu̱ʼun yóʼo náʼa̱ña nu̱úyó ndáaña xíniñúʼu nasamayó. Tá ná sandiʼi-xa̱ʼa̱yó ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ ndíka̱a̱ kútu̱ níma̱yó, saá kúú ña̱ sakusi̱íyó-ini Jehová (Sal. 19:14).

14. ¿Nda̱chun xíniñúʼu ndaka̱xin viíyó na̱ koo migoyó?

14 Ña̱ u̱ni̱, xíniñúʼu ndaka̱xin viíyó na̱ koo migoyó. Ni kúnda̱a̱-iniyó á va̱ása, kivi sakuaʼayó keʼéyó nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé na̱ kítáʼan xíʼinyó (Prov. 13:20). Escuela nu̱ú káʼviyó á nu̱ú káchíñuyó, íyo nina na̱ yiví na̱ va̱ása chíndeétáʼan xíʼinyó ña̱ ndakanixi̱níyó táki̱ʼva ndákanixi̱ní Jehová. Soo tá xáʼa̱nyó reunión, kán kivi ndani̱ʼíyó na̱ koo migoyó, na̱ kivi chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ kuʼvi̱ka-iniyó kunitáʼanyó ta saátu ña̱ keʼéyó nina ña̱ va̱ʼa (Heb. 10:24, 25).

XÍʼIN ÑA̱ NDINUʼU-INI NÁ KANDÍXAYÓ

15, 16. ¿Ndáaña xíniñúʼu ta̱ Ndi̱va̱ʼa ña̱ nasamara ña̱ ndákanixi̱níyó?

15 Ná ndakaʼányó chi ta̱ Ndi̱va̱ʼa chíka̱a̱níra ndee̱ ña̱ nasamara ña̱ ndákanixi̱níyó. Xíniñúʼura nda̱a̱ ndáaka ña̱ʼa ña̱ kasira nu̱úyó ña̱ va̱ása keʼékayó ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱.

16 Ta̱ Ndi̱va̱ʼa xíniñúʼukara táʼan pregunta ña̱ xi̱niñúʼura ña̱ sa̱ndáʼvira ñá Eva nu̱ú jardín ña̱ Edén nda̱a̱ tiempo vitin: “¿Á ña̱  nda̱a̱ kúú ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼinndó?” (Gén. 3:1). Nu̱ú ñuyǐví ta̱ Ndi̱va̱ʼa yóʼo, ku̱a̱ʼánína ndáka̱tu̱ʼunna miíyó xa̱ʼa̱ sava ña̱ kivi kaka-iniyó xíʼin, tá kúú ña̱ va̱xi yóʼo: “¿Á ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ va̱ása kútóo Ndióxi̱ ña̱ tindaʼa̱ ta̱a xíʼin ta̱a á ñaʼá xíʼin ñaʼá? ¿Á ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ va̱ása táxi Ndióxi̱ ña̱ keʼéndó vikó ña̱ navidad xíʼin ña̱ cumpleaño? ¿Á ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱ xíʼinndó ña̱ va̱ása nde̱e ni̱i̱ ndóʼó? ¿Á ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱ ta̱ kúʼvi̱-ini xíni ndóʼó ña̱ va̱ása kutáʼankandó xíʼin na̱ táʼanndó na̱ ke̱e ti̱xin congregación?”.

17. a) ¿Ndáaña keʼéyó tá iinna ke̱ʼéna sava pregunta xíʼinyó ña̱ kúni̱na ná kaka-iniyó? b) ¿Ndáaña ndakiʼinyó tá ná keʼéyó ña̱ káʼa̱n Colosenses 2:6, 7?

17 Xíniñúʼu ndinuʼu-iniyó ná kandíxayó Ndióxi̱. Saáchi tá íyo sava pregunta ña̱ va̱ása xíni̱yó xa̱ʼa̱, sana kixáʼayó kaka-iniyó xíʼinña ta nda̱a̱ kivi ndiʼi-xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxayó Ndióxi̱. Ña̱kán, ¿ndáaña xíniñúʼu keʼéyó? Tu̱ʼun Ndióxi̱ káchiña ña̱ ná ndasaxa̱áyó ña̱ ndákanixi̱níyó ta ná kotoyó ndáaña kúú ndiʼi ña̱ va̱ʼa ña̱ kúni̱ Ndióxi̱ ná keʼéyó (Rom. 12:2). Tá ná kaʼviyó tu̱ʼun Ndióxi̱ ndiʼi ki̱vi̱, saá kunda̱a̱-iniyó ña̱ kúúña mií ña̱ nda̱a̱. Saátu kandíxayó consejo ña̱ táxi Ndióxi̱ ndaʼa̱yó chi ña̱ va̱ʼa miíyó kúúña. Saá xa̱a̱yó kooyó táki̱ʼva íyo iin yitu̱n tú kútu̱ní níndichi, tasaá kandíxa xíʼin ndinuʼu-iniyó Ndióxi̱ (kaʼvi Colosenses 2:6, 7). *

18. ¿Ndáaña chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ sandiʼi-xa̱ʼa̱yó ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ ndákanixi̱ní na̱ ñuyǐví yóʼo?

18 Nda̱a̱ ni iinna va̱ása kivi ndasandakú ña̱ kandíxayó Ndióxi̱, chi miíyó xíniñúʼu chika̱a̱ ndee̱ ña̱ ndasandakúyóña. Ña̱kán ná ndakundeéyó ndasaxa̱áyó ña̱ ndákanixi̱níyó. Ná ka̱ʼa̱n niʼíyó xíʼin Jehová ta ná ndukúyó espíritu santo nu̱úra. Ná ndakanixi̱níyó xa̱ʼa̱ ña̱ káʼviyó ta ná kotoyó ndáaña kéʼéyó xíniñúʼu nasamayó. Ná ndaka̱xin viíyó ná koo migoyó ta ná kutáʼanyó xíʼin na̱ kivi chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ nasamayó ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ ndíka̱a̱ níma̱yó. Saá kúú ña̱ sandiʼi-xa̱ʼa̱yó ndiʼi ña̱ káʼa̱n na̱ ñuyǐví ta̱ Ndi̱va̱ʼa, ña̱ va̱ása táxi ña̱ kunda̱a̱-ini inkana ña̱ nda̱a̱ xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ (2 Cor. 10:5).

YAA 50 Kíndoi̱ ña̱ kachíñui̱ nu̱ún

^ párr. 5 Ni ña̱ va̱ʼa kúúña á ña̱ va̱ása va̱ʼa kúúña, ndákanixi̱níyó táki̱ʼva sa̱kuaʼnuna miíyó, táki̱ʼva sa̱náʼa̱na miíyó á táki̱ʼva íyo costumbre ñuuyó. Sana kiʼinyó kuenta ña̱ íyo sava ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ ndíka̱a̱ níma̱yó. Ña̱ artículo yóʼo kivi chindeétáʼanña xíʼinyó ña̱ sandiʼi-xa̱ʼa̱yó ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ kúúmiíyó.

^ párr. 6 Mateo 12:43-45: “Ki̱vi̱ kíta iin ña̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa ti̱xin iin ta̱a, ku̱a̱ʼa̱nña chí nu̱ú ñuʼú yi̱chí nándukúña nu̱ú ndakiʼin ndee̱ña, ta va̱ása ndáni̱ʼíñaña. Tasaá káʼa̱nña: ʻNandikó tukui̱ veʼi̱ nu̱ú ki̱tai̱ʼ, ta tá kíxa̱a̱ña kán, yéʼe íyoña ta livi íyoña. Ta kítaña ku̱a̱ʼa̱nña chí yichi̱, ta ndákiʼinña inka u̱xa̱ na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa na̱ xa̱a̱ síín íyo, na̱ ndeéníka kini kéʼé nu̱ú miíña, ta kíʼvina iniña ta kán kíndo̱ona, ta kininíka kéʼéna xíʼin ta̱ ta̱a yóʼo nu̱úka ña̱ ndo̱ʼora tá ya̱chi̱. Saá kúú ña̱ kundoʼo na̱ yiví yóʼo na̱ kéʼé ña̱ kini”.

^ párr. 12 Salmo 119:59: “Xa̱a̱ nda̱kanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ yichi̱ nu̱ú ku̱a̱ʼi̱n, ña̱ ndikói̱ ta kuniso̱ʼi̱ ña̱ káʼún xíʼi̱n”.

^ párr. 17 Colosenses 2:6, 7: “Ndóʼó ndíku̱nndó ta̱ Jesús, xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo xíniñúʼu keʼéndó nina ña̱ kúni̱ra, ta ndasandeéndó ña̱ kándíxandóra tasaá va̱ása ndiʼi-xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, nda̱a̱ táki̱ʼva sa̱kuaʼandó, kusi̱íní-inindó xíʼin ña̱ kándíxandó ta taxindó tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱”.