TUTU ÑA̱ NÁTÚʼUN XÍʼINYÓ (ÑA̱ KAʼVIYÓ REUNIÓN) Junio 2018

Nu̱ú tutu yóʼo va̱xi ña̱ kaʼviyó ti̱xin ña̱ 6 tí agosto nda̱a̱ 2 tí septiembre 2018.

“Reinoi̱ su̱ví ña̱ ñuyǐví yóʼo kúúña”

¿Ndáaña ndákanixi̱níyó xa̱ʼa ña̱ política xíʼin ña̱ ke̱ʼé ta̱ Jesús xíʼin ña̱ política tá tiempo ña̱ ni̱xi̱yora?

Inkáchi ná xa̱a̱yó kooyó táki̱ʼva inkáchi íyo Jehová xíʼin ta̱ Jesús

¿Ndáaña kivi keʼéyó ña̱ va̱ʼa inkáchi kutáʼan ndiʼiyó?

Kivi xa̱a̱ra kutáʼan va̱ʼara xíʼin Ndióxi̱

Ña̱ ndo̱ʼo ta̱ Rehoboam, ta̱ rey ñuu Judá, chindeé miíyó ña̱ kunda̱a̱-iniyó xa̱ʼa ndáaña kúni̱ Jehová keʼéyó.

Ná kuniñúʼuyó ley Ndióxi̱ xíʼin tu̱ʼun ña̱ táxi yichi̱ nu̱úyó ña̱ vií ná koo ña̱ xínitúni̱yó

Ndióxi̱ táxira ña̱ xínitúni̱yó, soo xíniñúʼu sanáʼa̱yóña ña̱ keʼéña ña̱ va̱ʼa.

Ná koto ndiʼi na̱ yiví ña̱ kéʼéyó tasaá ndasakáʼnuyó Jehová

Ni xa̱a̱ nátúʼunyó xa̱ʼa Ndióxi̱, íyoka ña̱ xíniñúʼu keʼéyó.

ÑA̱ NÁTÚʼUN XA̱ʼA

Chi̱ndeénína yi̱ʼi̱ ndiʼi yichi̱ ña̱ ni̱ya̱ʼi̱ nu̱ú tu̱ndóʼo

Ta̱ Edward Bazely ni̱ya̱ʼara nu̱ú ku̱a̱ʼá tu̱ndóʼo, kǒo nítaxina ndasakáʼnura Jehová, nda̱kava-inira, ku̱suchí-inira.

Va̱ʼaní ña̱ chíndeéyó

Ni va̱ása ku̱a̱ʼá káʼa̱nyó tá chíndeéyó iinna soo va̱ʼaní kúnina xíʼinña.

¿Á ndákaʼún xa̱ʼa ña̱yóʼo?

¿Á kuchiñún ndakuiún ña̱ ka̱na nu̱ú tutu Ña̱ Nátúʼun xíʼinyó?