Ir al contenido

Ir al índice

 ARTÍCULO ÑA̱ KAʼVIYÓ 2

¿Ndáaña sákuaʼayó xíʼin ña̱ ke̱ʼé ta̱ discípulo ta̱ ni̱kuʼvi̱ní-ini ta̱ Jesús xi̱nira?

¿Ndáaña sákuaʼayó xíʼin ña̱ ke̱ʼé ta̱ discípulo ta̱ ni̱kuʼvi̱ní-ini ta̱ Jesús xi̱nira?

“Ná ndakundeéyó kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó, saáchi ña̱ kúʼvi̱-iniyó xínitáʼanyó kuenta Ndióxi̱ kúúña” (1 JUAN 4:7).

YAA 105 “Ndióxi̱ ma̱níra miíyó”

ÑA̱ KA̱ʼA̱NYÓ XA̱ʼA̱ *

1. ¿Ndáaña ndóʼún xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱-ini Ndióxi̱ xínira yóʼó?

VA̱ÁSA yo̱ʼvi̱ iin ña̱ ka̱ʼyí ta̱ apóstol Juan, soo ku̱a̱ʼání ña̱ kúni̱ kachiña: “Ndióxi̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó” (1 Juan 4:8). Kúnda̱a̱-iniyó ña̱ mií Ndióxi̱ kúú ta̱ ta̱xi ña̱ tákuyó, ta saátu ta̱yóʼo kúú ta̱ ta̱xi ña̱ kuʼvi̱-iniyó kuniyó inkana. Jehová kúʼvi̱-inira xínira miíyó ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo va̱ása yíʼviyó, si̱í íyoyó, ta kǒo ña̱ʼa kúma̱ní nu̱úyó.

2. a) Nda̱a̱ táki̱ʼva káchi Mateo 22:37-40, ¿ndáaña kúú u̱vi̱ ña̱ ndáyáʼviní xa̱ʼndana nu̱úyó keʼéyó? b) ¿Nda̱chun kivi ixayo̱ʼvi̱ña xíʼinyó keʼéyó ña̱ u̱vi̱?

2 Miíyó na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱ va̱ása kívi ndaka̱xinyó á na̱ʼa̱yó ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyó inkana á va̱ása, chi ña̱yóʼo iin chiñu ña̱ xa̱ʼndana nu̱úyó kúúña (kaʼvi Mateo 22:37-40). * Tá sákuaʼakayó xa̱ʼa̱ Jehová, va̱ása íxayo̱ʼvi̱ña xíʼinyó ña̱ kandíxayó ña̱ nu̱ú xa̱ʼndana nu̱úyó keʼéyó, saáchi Jehová kǒo ku̱a̱chi kúúmiíra, viíní kéʼéra xíʼinyó ta náʼa̱ra ña̱ ndíʼi̱-inira xa̱ʼa̱yó. Soo sana íxayo̱ʼvi̱ña xíʼinyó ña̱ kandíxayó ña̱ u̱vi̱ xa̱ʼndana nu̱úyó keʼéyó. ¿Nda̱chun? Saáchi na̱ hermanoyó na̱ yiví ku̱a̱chi kúúna ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kivi ka̱ʼa̱nna á keʼéna iin ña̱ʼa ña̱ va̱ása va̱ʼa, ta saxóʼvi̱na miíyó. Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, Jehová chi̱ka̱a̱ra ini sava na̱ ka̱ʼyí Biblia ña̱ ka̱ʼa̱nna ndáa ki̱ʼva na̱ʼa̱yó ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyó inkana, ta nda̱chun ndáyáʼviní keʼéyó ña̱yóʼo. Iin na̱yóʼo kúú ta̱ Juan (1 Juan 3:11, 12).

3. ¿Ndáaña ndáyáʼviní ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Juan?

 3 Nu̱ú libro ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Juan ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ ndáyáʼviní na̱ʼa̱ miíyó na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱, ña̱ kúʼvi̱-iniyó xínitáʼanyó. Ta nu̱ú Evangelio ña̱ ka̱ʼyíra, ku̱a̱ʼání yichi̱ káʼa̱nra xa̱ʼa̱ ña̱ kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó nu̱úka u̱ni̱ saá Evangelio ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Mateo, ta̱ Marcos xíʼin ta̱ Lucas. Ta̱ Juan xi̱kuumiíra ki̱ʼva 100 ku̱i̱ya̱ tá ka̱ʼyíra ña̱ Evangelio xíʼin inka u̱ni̱ carta. Ña̱ ka̱ʼyíra náʼa̱ña nu̱úyó ña̱ ndiʼi ña̱ kéʼéyó xíniñúʼu keʼéyóña xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyó inkana (1 Juan 4:10, 11). Soo ku̱a̱ʼá tiempo ni̱ya̱ʼa ta saáví sa̱kuaʼa ta̱ Juan na̱ʼa̱ra ña̱yóʼo.

4. Ka̱ʼa̱n ama kúú ña̱ va̱ása nína̱ʼa̱ ta̱ Juan ña̱ kúʼvi̱-inira xínira inkana.

4 Xi̱ i̱xayo̱ʼvi̱ña xíʼin ta̱ Juan ña̱ na̱ʼa̱ra ña̱ kúʼvi̱-inira xínira inkana. Tá kúú, tá ku̱a̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼin na̱ discípulora chí Jerusalén ni̱ya̱ʼana chí Samaria, ta na̱ yiví na̱ ni̱xi̱yo iin ñuu loʼo ña̱ ndíka̱a̱ chí Samaria va̱ása vií níndakiʼinnana. ¿Ndáaña ke̱ʼé ta̱ Juan tá ku̱u ña̱yóʼo? Xi̱kuni̱ra ña̱ ná kixi ñuʼu̱ chí ndiví, ta sandíʼi-xa̱ʼa̱ña na̱ yiví kán (Luc. 9:52-56). Ta inka yichi̱, ta̱ Juan va̱ása nína̱ʼa̱ra ña̱ kúʼvi̱-inira xínira na̱ inka apóstol. Saáchi miíra xíʼin ñanira ta̱ Santiago ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼin siʼína ña̱ ku̱ʼu̱nñá ka̱ʼa̱nñá xíʼin ta̱ Jesús, ña̱ taxira koona chí sii̱nra ti̱xin Reino Ndióxi̱. Tá ku̱nda̱a̱-ini na̱ inka apóstol ni̱sa̱a̱nína (Mat. 20:20, 21, 24). Ni va̱ása va̱ʼa íyo ña̱ ke̱ʼé ta̱ Juan soo ni̱kuʼvi̱kava-ini ta̱ Jesús xi̱nirara (Juan 21:7).

5. ¿Ndáaña ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ nu̱ú artículo yóʼo?

5 Nu̱ú artículo yóʼo ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ Juan, ta saátu xa̱ʼa̱ sava ña̱ʼa ña̱ ka̱ʼyíra xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyó inkana. Sakuaʼayó ndáa ki̱ʼva na̱ʼa̱yó ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyó na̱ hermanoyó, ta saátu ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ iin ña̱ ndáyáʼviní kivi keʼé na̱ níʼi yichi̱ nu̱ú na̱ veʼena, ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱na ña̱ kúʼvi̱-inina xíninana.

XÍʼIN ÑA̱ KÉʼÉYÓ NÁʼA̱YÓ ÑA̱ KÚʼVI̱-INIYÓ XÍNIYÓ INKANA

Jehová ni̱na̱ʼa̱ra ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó tá chi̱ndaʼára se̱ʼera nu̱ú ñuʼú yóʼo ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ra xa̱ʼa̱yó. (Koto párrafo 6 xíʼin 7).

6. ¿Ndáa ki̱ʼva xa̱a̱ náʼa̱ Jehová nu̱úyó ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó?

6 Tá iin na̱ yiví kúʼvi̱-inina xínina inkana va̱ása káʼa̱n kuitínaña xíʼinna, saáchi xíʼin ña̱ kéʼéna náʼa̱na ña̱ ndixa kúʼvi̱-inina xíninana (chitáʼanña xíʼin Santiago 2:17, 26). Tá kúú, Jehová kúʼvi̱-inira xínira miíyó (1 Juan 4:19). Nu̱ú tu̱ʼunra viíní káʼa̱nra xíʼinyó ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó (Sal. 25:10; Rom. 8:38, 39). Soo kúnda̱a̱-iniyó ña̱ va̱ása káʼa̱n kuitíra ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó, saáchi xíʼin ña̱ kéʼéra náʼa̱ra ña̱yóʼo. Ta̱ Juan ka̱ʼyíra ña̱yóʼo: “Siaʼa ni̱na̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó: Ndióxi̱ chi̱ndaʼára se̱ʼera ta̱ mitúʼun ña̱ ki̱xira ñuyǐví yóʼo ña̱ va̱ʼa ni̱ʼíyó ña̱ kutakuyó xa̱ʼa̱ ta̱yóʼo” (1 Juan 4:9). Jehová ta̱xira ña̱ ná xo̱ʼvi̱ se̱ʼera ta kuvira  xa̱ʼa̱yó (Juan 3:16). Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo va̱ása xíka-iniyó ña̱ kúʼvi̱-ini Ndióxi̱ xínira miíyó.

7. ¿Ndáa ki̱ʼva ni̱na̱ʼa̱ ta̱ Jesús ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó?

7 Ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ discípulora ña̱ kúʼvi̱-inira xínirana (Juan 13:1; 15:15). Soo va̱ása níka̱ʼa̱n kuitíra ña̱ kúʼvi̱-inira xínira na̱kán xíʼin miíyó, chi xíʼin ña̱ ke̱ʼéra ni̱na̱ʼa̱raña. Ña̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nra: “Na̱ ndátaxi mií ña̱ kuvina xa̱ʼa̱ na̱ migona na̱yóʼo kúú na̱ ndixa náʼa̱ ña̱ kúʼvi̱-inina xíninana” (Juan 15:13). Tá ndákanixi̱níyó xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé Jehová ta saátu ta̱ Jesús xa̱ʼa̱yó, ¿ndáaña xíniñúʼu keʼéyó?

8. Nda̱a̱ táki̱ʼva káchi 1 Juan 3:18, ¿ndáaña xíniñúʼu keʼéyó?

8 Náʼa̱yó ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyó Jehová ta saátu ta̱ Jesús, tá kándíxayó ña̱ káʼa̱nna (Juan 14:15; 1 Juan 5:3). Soo ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinyó ña̱ ná kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó (Juan 13:34, 35). Va̱ása xíniñúʼu ka̱ʼa̱n kuitíyó xíʼin na̱ hermanoyó ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyóna, chi saátu xíniñúʼu na̱ʼa̱yóña xíʼin ña̱ kéʼéyó (kaʼvi 1 Juan 3:18). * Soo, ¿ndáaña kivi keʼéyó ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱yó ña̱yóʼo?

NÁ KUʼVI̱-INIYÓ KUNIYÓ NA̱ HERMANOYÓ

9. ¿Ndáaña ke̱ʼé ta̱ Juan xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱kuʼvi̱-inira xi̱nira inkana?

9 Ta̱ Juan kivi kindo̱ora xíʼin yivára, ta kiʼinra ku̱a̱ʼá xu̱ʼún tá ná kachíñura xíʼin na̱ veʼera ña̱ tiinna ti̱a̱ká. Soo va̱ása níkeʼéra ña̱yóʼo, chi ndiʼi tiempo ña̱ xi̱takura, chi̱ndeétáʼanra xíʼin na̱ yiví ña̱ sa̱kuaʼana ña̱ nda̱a̱ xa̱ʼa̱ Jehová xíʼin ta̱ Jesús. Ta xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱kaxinra ke̱ʼéra ña̱yóʼo ni̱xi̱yo tu̱ndóʼo nu̱úra. I̱xandi̱va̱ʼana xíʼinra, ta tá xa̱a̱ kúni̱ ndiʼi siglo nu̱ú ni xa̱a̱ chéeníra chi̱ndaʼánara ku̱a̱ʼa̱nra chí isla ña̱ Patmos (Hech. 3:1; 4:1-3; 5:18; Apoc. 1:9). Ni xi̱ndika̱a̱ra veʼeka̱a xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱sanáʼa̱ra xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús, ni̱na̱ʼa̱ra ña̱ xi̱ndi̱ʼi̱-inira xa̱ʼa̱ inkana. Tá kúú tá xi̱ndika̱a̱ra chí isla kán, ka̱ʼyíra libro ña̱ Apocalipsis ta chi̱ndaʼáraña ndaʼa̱ na̱ congregación, ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ ña̱ si̱lóʼo kúma̱ní kuu (Apoc. 1:1). Tá ni̱ya̱ʼa tiempo tá xa̱a̱ ki̱tara veʼeka̱a ña̱ ni̱xi̱yo chí isla ña̱ Patmos, ka̱ʼyíra Evangelio ña̱ nátúʼun xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ Jesús. Ta saátu ka̱ʼyíra u̱ni̱ carta ña̱ chi̱ndaʼára ku̱a̱ʼa̱n ndaʼa̱ na̱ hermano, ña̱ va̱ʼa chika̱a̱ra ndee̱ xíʼinna ta ndasandakúra-inina. ¿Ndáa ki̱ʼva kivi kundiku̱nyó yichi̱ ta̱ Juan?

10. ¿Ndáa ki̱ʼva kivi na̱ʼa̱yó ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyó na̱ yiví?

10 Kivi na̱ʼa̱yó ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyó na̱ yiví, tá vií íyo ña̱ ndáka̱xinyó keʼéyó xíʼin ña̱ tákuyó. Na̱ ñuyǐví ta̱ Ndi̱va̱ʼa kúni̱na ña̱ ná kuniñúʼuyó tiempoyó xíʼin ndee̱yó ña̱ ndukúikáyó á ña̱ kundayáʼviníyó nu̱ú na̱ yiví. Soo nu̱ú iníísaá ñuyǐví íyo ku̱a̱ʼání na̱ hermano na̱ chíka̱a̱ní ndee̱ ña̱ natúʼunna xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱, ta chíndeétáʼanna xíʼinna ña̱ kuyatinna nu̱úra. Ta savana ku̱a̱ʼání hora kéʼéna ña̱yóʼo.

Ña̱ kéʼéyó xa̱ʼa̱ na̱ hermano ta saátu xa̱ʼa̱ na̱ veʼeyó, náʼa̱ña ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyóna. (Koto párrafo 11 xíʼin 17). *

11. ¿Ndáa ki̱ʼva náʼa̱ ku̱a̱ʼání na̱ hermanoyó ña̱ kúʼvi̱-inina xínina Jehová ta saátu na̱ hermanona?

11 Ku̱a̱ʼání na̱ hermanoyó káchíñuna ku̱a̱ʼání hora ña̱ va̱ʼa satána ña̱ xíniñúʼuna ta saátu na̱ veʼena. Soo ni saá, chíka̱a̱nína ndee̱ ña̱ va̱ʼa chindeétáʼanna xíʼin na̱ ñuu Ndióxi̱. Savana chíndeétáʼanna xíʼin na̱ hermano tá kúu iin tu̱ndóʼo, inkana káchíñuna nu̱ú kúva̱ʼa veʼe ña̱ xíniñúʼu na̱ ñuu Ndióxi̱, ta ndiʼiyó kivi taxiyó xu̱ʼún ña̱ va̱ʼa kuniñúʼu na̱ ñuu Ndióxi̱ ña̱yóʼo. Xíʼin ña̱yóʼo náʼa̱na ña̱ kúʼvi̱-inina xínina Ndióxi̱ xíʼin na̱ hermano. Ta saátu, ndiʼi semana náʼa̱yó ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyó na̱ hermanoyó tá xáʼa̱nyó reunión ni ku̱naaníyó, á ni yíʼviyó soo táxiyó comentario. Ta ni íyova tu̱ndóʼo nu̱ú miíyó, soo chíka̱a̱yó ndee̱ ña̱ ka̱ʼa̱nyó tu̱ʼun va̱ʼa xíʼin na̱ hermano, tá kúma̱ní  kixáʼa reunión á tá xa̱a̱ ndíʼiña (Heb. 10:24, 25). Táxiníyó tíxa̱ʼvi xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ kéʼé na̱ hermanoyó.

12. ¿Ndáa inka ña̱ʼa ke̱ʼé ta̱ Juan ña̱ va̱ʼa ni̱na̱ʼa̱ra ña̱ kúʼvi̱-inira xínira na̱ hermano?

12 Ta̱ Juan ni̱na̱ʼa̱ra ña̱ kúʼvi̱-inira xínira na̱ hermano, tá ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna ña̱ va̱ʼaní íyo chiñu ña̱ kéʼéna, soo saátu tá ta̱xira consejo ndaʼa̱na. Tá kúú, nu̱ú carta ña̱ ka̱ʼyíra ku̱a̱ʼa̱n ndaʼa̱na ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna ña̱ va̱ʼaní kándíxana Ndióxi̱, ta va̱ʼaní íyo ña̱ kéʼéna. Soo saátu ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna ña̱ ná va̱ása ki̱ʼvina ku̱a̱chi nu̱ú Ndióxi̱ (1 Juan 1:8–2:1). Ta saátu kivi keʼé miíyó, ta ka̱ʼa̱nyó xíʼin na̱ hermanoyó xa̱ʼa̱ ña̱ʼa va̱ʼa ña̱ kéʼéna. Soo tá xítoyó ña̱ kíxáʼana káʼa̱nna á kéʼéna ña̱ va̱ása va̱ʼa, kivi na̱ʼa̱yó ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyóna tá ná ka̱ʼa̱nyó xíʼinna xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. Xíniñúʼu ndakú koo iniyó ña̱ va̱ʼa ka̱ʼa̱nyó xíʼinna, soo tu̱ʼun Ndióxi̱ káʼa̱nña xa̱ʼa̱ na̱ ndixa kúú migo, ña̱ káʼa̱nna xíʼin táʼanna ña̱ ná nasamana ña̱ va̱ása va̱ʼa kéʼéna (Prov. 27:17).

13. ¿Ndáaña va̱ása xíniñúʼu keʼéyó?

13 Ta saátu kivi na̱ʼa̱yó ña̱ kúʼvi̱-iniyó xíniyó na̱ hermanoyó, tá ná va̱ása keʼéyó sava ña̱ʼa. Tá kúú, va̱ása xíniñúʼu kama sa̱a̱yó xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱nna. Ná ndakanixi̱níyó xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱u tá kúma̱ní kuvi ta̱ Jesús. Ta̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ discípulora ña̱ xíniñúʼu kuxuna ku̱ñura ta koʼona ni̱i̱ra ña̱ va̱ʼa kutakuna ndiʼi tiempo (Juan 6:53-57). Ku̱a̱ʼánína va̱ása níkutóona ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra ta ku̱xíkana nu̱úra. Soo na̱ ndixa xi̱kuu migora, tá kúú ta̱ Juan, nda̱kú ni̱xi̱yo inina xíʼinra ta va̱ása nísandákoonara. Va̱ása níkunda̱a̱-inina xíʼin ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús ta nda̱kanda̱-inina, soo va̱ása nísa̱a̱na xíʼinra ta ni kǒo níndakanixi̱nína ña̱ va̱ása va̱ʼa íyo ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra. Nu̱úka ña̱ keʼéna ña̱yóʼo, ka̱ndíxanara saáchi xi̱kunda̱a̱-inina ña̱ ndiʼi tiempo xi̱ka̱ʼa̱nra ña̱ nda̱a̱ (Juan 6:60, 66-69). Ña̱kán ndáyáʼviní ña̱ va̱ása kama sa̱a̱yó xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱n na̱ hermanoyó, va̱ʼaka ná taxiyó ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ ndákanixi̱nína (Prov. 18:13; Ecl. 7:9).

14. ¿Nda̱chun va̱ása xíniñúʼu sa̱a̱-iniyó kuniyó na̱ hermanoyó?

14 Ta̱ Juan ni̱ka̱ʼa̱ntura xíʼinyó ña̱ va̱ása xíniñúʼu sa̱a̱-iniyó kuniyó na̱ hermanoyó. Tá ná va̱ása kundiku̱nyó consejo yóʼo, kivi xa̱a̱yó keʼéyó ña̱ kúni̱ ta̱ Ndi̱va̱ʼa (1 Juan 2:11; 3:15). Ta ña̱yóʼo kúú ña̱ ndo̱ʼo sava na̱ hermano tá xa̱a̱ kúni̱ ndiʼi siglo nu̱ú. Ta̱ Ndi̱va̱ʼa chi̱ka̱a̱níra ndee̱ ña̱ va̱ʼa sa̱a̱-ini na̱ ñuu  Ndióxi̱ kunitáʼanna, ta va̱ása kutáʼan viíkana. Tá ka̱ʼyí ta̱ Juan carta ku̱a̱ʼa̱n ndaʼa̱na, xa̱a̱ ni̱xi̱yo sava na̱ xi̱keʼé ña̱ xi̱kuni̱ ta̱ Ndi̱va̱ʼa ti̱xin congregación. Ta iin na̱yóʼo xi̱kuu ta̱ Diótrefes, chi xíʼin ña̱ xi̱keʼéra xi̱ndataʼvíra na̱ congregación. Va̱ása ní ixato̱ʼóra na̱ superintendente na̱ xi̱chindaʼá na̱ cuerpo gobernante. Ni̱nuní xi̱kuni̱ra, chi nda̱a̱ xi̱kuni̱ra tavára savana ti̱xin congregación, saáchi xi̱kuni̱na vií ndakiʼinna na̱ xi̱sa̱a̱-inira xi̱xinira (3 Juan 9, 10). Ta saátu tiempo vitin, ta̱ Ndi̱va̱ʼa kéʼéra ku̱a̱ʼání ña̱ʼa ña̱ va̱ʼa ndataʼvíra na̱ ñuu Ndióxi̱. Ña̱kán ná va̱ása sa̱a̱-iniyó kuniyó na̱ hermanoyó, chi ña̱yóʼo kivi ndataʼvíña miíyó.

NÁ KUʼVI̱-INIYÓ KUNIYÓ NA̱ VEʼEYÓ

Ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Juan ña̱ ná kundaara siʼíra ta ná chindeétáʼanra xíʼinñá ña̱ ndasakáʼnuñá Ndióxi̱. Ta saátu na̱ níʼi yichi̱ nu̱ú na̱ veʼena tiempo vitin, xíniñúʼu taxina ña̱ xíniñúʼu na̱ veʼena. (Koto párrafo 15 xíʼin 16).

15. ¿Ndáaña xíniñúʼu ndakaʼán na̱ níʼi yichi̱ nu̱ú na̱ veʼena?

15 Ña̱ nda̱a̱ kúúña, na̱ níʼi yichi̱ nu̱ú na̱ veʼena náʼa̱na ña̱ kúʼvi̱-inina xíninana tá sátana ña̱ʼa ña̱ xíniñúʼu na̱yóʼo (1 Tim. 5:8). Soo ná va̱ása nandósó-inina xa̱ʼa̱ ña̱ ndáyáʼvika xíniñúʼu keʼéna, ña̱yóʼo kúú ña̱ chindeétáʼanna xíʼin na̱ veʼena ña̱ vií kutáʼanna xíʼin Jehová (Mat. 5:3). Ná kotoyó ndáaña ke̱ʼé ta̱ Jesús. Nda̱a̱ táki̱ʼva káchi Evangelio ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Juan, tá tíkaa ta̱ Jesús ndaʼa̱ yitu̱n xi̱ndi̱ʼi̱kava-inira xa̱ʼa̱ na̱ veʼera. Ta̱ Juan xíʼin ñá María siʼí ta̱ Jesús, ndítana nu̱ú ka̱tikaanara. Ta ni ndeéní ni̱xo̱ʼvi̱ra, ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Juan ña̱ ná kundaarañá (Juan 19:26, 27). Ni̱xi̱yova inka se̱ʼe ñá María na̱ kivi taxi ña̱ xíniñúʼuñá, soo tiempo saá ta̱ʼán xa̱a̱na koona discípulo ta̱ Jesús. Ña̱kán, ña̱ xi̱kuni̱ ta̱ Jesús kúú ña̱ kundaana siʼíra, ta chindeétáʼanna xíʼinñá ña̱ ndasakáʼnuñá Jehová.

16. ¿Ndáa chiñu xi̱kuumií ta̱ Juan?

16 Ku̱a̱ʼání chiñu xi̱kuumií ta̱ Juan. Xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱kuura apóstol chi̱ka̱a̱níra ndee̱ ña̱ na̱túʼunra xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱. Ta saátu, sana ni̱xi̱yo ñá síʼira. Ña̱kán, xi̱niñúʼu kachíñura ña̱ va̱ʼa satára ña̱ xíniñúʼu na̱ veʼera, ta saátu xi̱niñúʼu chindeétáʼanra xíʼinna ña̱ vií kutáʼanna xíʼin Ndióxi̱ (1 Cor. 9:5). ¿Ndáaña kivi sakuaʼa na̱ níʼi yichi̱ nu̱ú na̱ veʼena xíʼin ña̱ ke̱ʼé ta̱ Juan?

17. Na̱ níʼi yichi̱ nu̱ú na̱ veʼena, ¿nda̱chun xíniñúʼu chindeétáʼanna xíʼin na̱ veʼena ña̱ vií kutáʼanna xíʼin Jehová?

17 Ta saátu na̱ níʼi yichi̱ nu̱ú na̱ veʼena kivi kuumiína ku̱a̱ʼá chiñu ña̱ ndáyáʼvi. Tá kúú, xíniñúʼu viíní kachíñuna tasaá ka̱ʼa̱n va̱ʼa na̱ káchíñu xíʼinna xa̱ʼa̱ Jehová (Efes. 6:5, 6; Tito 2:9, 10). Ta sana kúúmiína chiñu ti̱xin congregación, tá kúú xíniñúʼu chika̱a̱na ndee̱ xíʼin na̱  hermano á chindeétáʼanna xíʼinna, ta saátu xíniñúʼu chika̱a̱na ndee̱ ña̱ natúʼunna xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ Ndióxi̱. Soo saátu xíniñúʼu kaʼvi ni̱ʼina Biblia xíʼin ñá síʼina ta saátu xíʼin se̱ʼena. Tasaá, na̱ veʼena taxina tíxa̱ʼvi ndaʼa̱na xa̱ʼa̱ ña̱ táxina ña̱ xíniñúʼuna, ta chíndeétáʼanna xíʼinna ña̱ si̱í koona ta kachíñuna nu̱ú Jehová (Efes. 5:28, 29; 6:4).

“NDIʼI TIEMPO KUʼVI̱-INII̱ KUNII̱ NDÓʼÓ”

18. ¿Ndáaña xi̱kandíxaní ta̱ Juan?

18 Ku̱a̱ʼání ku̱i̱ya̱ xi̱taku ta̱ Juan ta ku̱a̱ʼání ña̱ ndo̱ʼora. Ni̱ya̱ʼara nu̱ú ku̱a̱ʼání tu̱ndóʼo ña̱ kivi sandákava-inira ta va̱ása kandíxakara Ndióxi̱. Soo chi̱ka̱a̱níra ndee̱ ña̱ ke̱ʼéra ndiʼi ña̱ xa̱ʼnda ta̱ Jesús, tá kúú ña̱ kuʼvi̱-inira kunira na̱ hermano. Ña̱kán, xi̱kandíxaníra ña̱ xi̱kuʼvi̱-ini Jehová xíʼin ta̱ Jesús xi̱xininara, ta xi̱kandíxara ña̱ chindeétáʼanna xíʼinra ña̱ ya̱ʼara nu̱ú nda̱a̱ ndáaka tu̱ndóʼo (Juan 14:15-17; 15:10; 1 Juan 4:16). Ni ta̱ Ndi̱va̱ʼa ta ni na̱ ñuyǐví yóʼo, va̱ása níkuchiñuna kasina nu̱ú ta̱ Juan ña̱ ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ hermano ña̱ kúʼvi̱-inira xínirana ta saátu ña̱ na̱ʼa̱ra ña̱yóʼo.

19. ¿Ndáaña káʼa̱n 1 Juan 4:7 xíʼinyó keʼéyó, ta nda̱chun?

19 Nda̱a̱ táki̱ʼva ndo̱ʼo ta̱ Juan, ndóoyó nu̱ú ñuyǐví nu̱ú xáʼndachíñu ta̱ Ndi̱va̱ʼa ta na̱ yiví sáa̱-inina xínitáʼanna (1 Juan 3:1, 10). Ta̱ Ndi̱va̱ʼa kúni̱ra ña̱ ná va̱ása kuʼvi̱ka-iniyó kuniyó na̱ hermanoyó, soo ná va̱ása taxiyó keʼéra ña̱yóʼo. Ña̱kán, ná chika̱a̱-iniyó ña̱ kuʼvi̱-iniyó kuniyó na̱ hermanoyó, ka̱ʼa̱nyóña xíʼinna ta na̱ʼa̱yóña xíʼin ña̱ kéʼéyó. Tasaá kusi̱íní-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ kúúyó táʼan na̱ ñuu Jehová (kaʼvi 1 Juan 4:7). *

YAA 88 Ná kunda̱a̱-inindi̱ xa̱ʼa yichi̱ún

^ párr. 5 Sana ta̱ apóstol Juan kúú ta̱ discípulo ta̱ ni̱kuʼvi̱ní-ini ta̱ Jesús xi̱nira (Juan 21:7). Ña̱kán, sana nda̱a̱ tá loʼo ta̱ Juan ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ʼa xi̱kuumiíra. Ta ni xa̱a̱ ku̱chéera, Jehová xi̱niñúʼurara ña̱ va̱ʼa ka̱ʼyíra ku̱a̱ʼání ña̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ kuʼvi̱-iniyó kuniyó inkana. Nu̱ú artículo yóʼo ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱ʼyíra ta ndáaña kivi sakuaʼayó xíʼin ña̱ ke̱ʼéra.

^ párr. 2 Mateo 22:37-40: “Ta nda̱kuiinra yuʼúra ta ka̱chira: ‘Kuʼvi̱-iniún kuniún Jehová Ndióxi̱ún xíʼin ndiʼi níma̱ún, xíʼin ndiʼi ña̱ tákún ta xíʼin ndiʼi xi̱níúnʼ. 38 Ña̱yóʼo kúú ña̱ nu̱ú ña̱ káʼnuka nu̱ú ndiʼiña. 39 Ña̱yóʼo kúú ña̱ u̱vi̱: ‘Kuʼvi̱-iniún kuniún inka na̱ yiví nda̱a̱ táki̱ʼva kúʼvi̱-iniún xíniún miíúnʼ. 40 Ti̱xin u̱vi̱ saá ña̱yóʼo ka̱na ña̱ Ley xíʼin ña̱ sa̱náʼa̱ na̱ profeta”.

^ párr. 8 1 Juan 3:18: “Ndóʼó na̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo se̱ʼi̱, ná va̱ása ka̱ʼa̱n kuitíyó ña̱ kúʼvi̱-iniyó xínitáʼanyó, va̱ʼaka ná na̱ʼa̱yóña xíʼin ña̱ kéʼéyó ta ña̱ nda̱a̱ ná kooña”.

^ párr. 19 1 Juan 4:7: “Ná ndakundeéyó kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó, saáchi ña̱ kúʼvi̱-iniyó xínitáʼanyó kuenta Ndióxi̱ kúúña, ta ndiʼi na̱ kúʼvi̱-ini xínitáʼan kúúna se̱ʼe Ndióxi̱ ta xíni̱na Ndióxi̱”.

^ párr. 62 ÑA̱ KÁʼA̱N XA̱ʼA̱ NA̱ʼNÁ: Iin ta̱ hermano chíndeétáʼanra xíʼin inkana nu̱ú ku̱u iin tu̱ndóʼo, táxira xu̱ʼún ña̱ kuniñúʼu na̱ ñuu Ndióxi̱, ta káʼvira xíʼin na̱ veʼera, ta saátu ka̱nana iin na̱ matrimonio.