Ir al contenido

Ir al índice

¿Á xa̱a̱ xíni̱ún xa̱ʼa ña̱yóʼo?

¿Á xa̱a̱ xíni̱ún xa̱ʼa ña̱yóʼo?

¿Á xi̱xiniñúʼu na̱ ñuu Israel ña̱ xi̱ka̱ʼa̱n ley ta̱ Moisés ña̱ ndasaviína ku̱a̱chi?

ÑA̱ SAKUAʼAYÓ yóʼo na̱ʼa̱ña nu̱úyó ña̱ sava yichi̱ xi̱xiniñúʼuvanaña. Deuteronomio 24:14, 15 káʼa̱nña: “Va̱ása sandáʼviún ta̱ káchíñu nu̱ún chi ta̱ ndáʼvi kúúra ta xíniñúʼura xu̱ʼún, ni ta̱ ñuún kúúra á inka ñuu ke̱era. Ña̱ va̱ʼa ná kǒo natúʼunra xíʼin Ndióxi̱ xa̱ʼún, ta kǒo ku̱a̱chi kuumiíún nu̱ú Jehová”.

Ña̱ táʼvi ña̱ cerámica kúúmiíña tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱a ta̱ xi̱chi̱ʼi.

Yatin ña̱ ñuu Asdod, nda̱ni̱ʼína iin táʼvi loʼo ña̱ cerámica ña̱ ni̱xi̱yo tá siglo u̱xa̱ ña̱ tiempo xi̱naʼá. Tutu yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa iin ta̱a ta̱ káʼa̱n tutu Deuteronomio 24 xa̱ʼa. Sana ni̱ka̱ʼyi̱ña xa̱ʼa iin ta̱a ta̱ xi̱chi̱ʼi ta ni̱ka̱ʼa̱nna ña̱ vatá xa̱ʼara ña̱ kǒo níndataxira ndiʼi chiñu ña̱ ta̱xina ndaʼa̱ra. Káʼa̱nña: “Tá sa̱ndiʼi ta̱ káchíñu nu̱ún ña̱ ta̱an va̱ʼara ña̱ chi̱ʼira, ta̱ Hoshayahu se̱ʼe ta̱ Shobay ki̱xira ta̱ kiʼinra ti̱ko̱to̱i̱ ta ku̱a̱ʼa̱nña xíʼinra. Ndiʼi na̱ káchíñu xíʼi̱n kivi ka̱ʼa̱nna ña̱ ndixa kúú ña̱ káʼi̱n xíʼún. Va̱ása kúúmiíi̱ ku̱a̱chi xa̱ʼa ña̱ káʼa̱nna xa̱ʼíi̱. Soo tá ndákanixi̱níún táta chíñu ña̱ su̱ví chiñún kúúña ka̱ʼún xa̱ʼíi̱, kundáʼvi loʼo iniún kuniún yi̱ʼi̱. Chindeé loʼún yi̱ʼi̱ ña̱ ná ndakiʼin ti̱ko̱to̱i̱”.

Ta̱ historiador Simon Schama káʼa̱nra xa̱ʼaña “ña̱yóʼo kǒo káʼa̱nña xa̱ʼa iinlá ña̱ ndíʼi̱ní-ini ta̱ káchíñu yóʼo ña̱ ndakiʼinra ti̱ko̱to̱ra”. Ta káʼa̱ntura: “Káʼa̱nña xa̱ʼa ña̱ xi̱kunda̱a̱-ini ta̱ ta̱a yóʼo xa̱ʼa ley ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia, xi̱xini̱tura xa̱ʼa ña̱ káʼa̱n Levítico xíʼin Deuteronomio xa̱ʼa na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa xíʼin na̱ ndáʼvi”.