Ir al contenido

Ir al índice

Pregunta ña̱ kéʼé na̱ káʼvi tutu yóʼo

Pregunta ña̱ kéʼé na̱ káʼvi tutu yóʼo

¿Á kúni̱ kachi 1 Corintios 15:29 ña̱ xi̱ndakuchi sava na̱ cristiano xa̱ʼa̱ na̱ yiví na̱ xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱?

Va̱ása, ni Biblia ta ni libro ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ historia kǒo káʼa̱nña ña̱ xi̱keʼéna ña̱yóʼo.

Nu̱ú ku̱a̱ʼání Biblia ña̱ versículo yóʼo kúni̱ kachiña ña̱ tiempo ña̱ ni̱xi̱yo ta̱ Pablo ni̱xi̱yo na̱ xi̱ndakuchi xa̱ʼa̱ iin na̱ xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱. Tá kúú nu̱ú ña̱ Nueva Traducción Viviente siaʼa káchiña: “Tá va̱ása ndataku na̱ ni̱xi̱ʼi̱, ¿nda̱chun ndákuchi na̱ yiví xa̱ʼa̱ na̱ xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱?”.

Soo ná kotoyó ña̱ ka̱ʼyí u̱vi̱ na̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ Biblia. Ta̱ Gregory Lockwood ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ va̱ása káʼa̱n Biblia ni inkaka libro ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ historia ña̱ ni̱xi̱yo iin na̱ yiví na̱ xi̱ndakuchi xa̱ʼa̱ iin na̱ xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱. Ta ki̱ʼva saátu íyo ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Gordon Fee: “Va̱ása káʼa̱n libro ña̱ historia ni Biblia ña̱ xi̱keʼéna saá. Ña̱ NT [Nuevo Testamento] va̱ása káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, ta kǒo inkaka ña̱ náʼa̱ nu̱úyó ña̱ xi̱ndakuchi na̱ cristiano na̱ ni̱xi̱yo tá siglo nu̱ú xa̱ʼa̱ iin na̱ xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱, ni na̱ veʼe-ñu̱ʼu na̱ ki̱xáʼa íyo tá xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱ na̱ apóstol va̱ása níxikeʼéna ña̱yóʼo”.

Nu̱ú Biblia va̱xi ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús: “Kúáʼanndó nu̱ú ndiʼi na̱ yiví ña̱ iníísaá ñuyǐví ta sanáʼa̱ndóna ña̱ ná kundiku̱nna yi̱ʼi̱. Ta sandákuchindóna [...]. Sanáʼa̱ndóna ná keʼéna ndiʼi ña̱ʼa ña̱ sa̱náʼi̱ ndóʼó” (Mat. 28:19, 20). Ña̱ va̱ʼa xa̱a̱ iin na̱ yiví ndakuchina xíniñúʼu sakuaʼana xa̱ʼa̱ Jehová xíʼin ta̱ Jesús, ta saátu kandíxana na̱yóʼo ta keʼéna ña̱ káʼa̱nna. Ña̱yóʼo náʼa̱ káxiña nu̱úyó ña̱ kǒo kívi keʼé iin na̱ xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱ ña̱yóʼo, ta ni na̱ táku va̱ása kívi keʼénaña nu̱úna (Ecl. 9:5, 10; Juan 4:1; 1 Cor. 1:14-16).

Tá saá, ¿ndáaña xi̱kuni̱ kachi ta̱ Pablo nu̱ú 1 Corintios 15:29?

Sava na̱ ni̱xi̱yo ti̱xin congregación ña̱ ñuu Corinto va̱ása níxikandíxana ña̱ ndataku na̱ ni̱xi̱ʼi̱ (1 Cor. 15:12). ¿Ndáa ki̱ʼva chi̱ndeétáʼan ta̱ Pablo xíʼinna ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-inina ña̱ va̱ása va̱ʼa íyo ña̱ ndákanixi̱nína? Ña̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Ndiʼi tiempo yíʼvii̱ xíkai̱ chi i̱yo kuvii̱”. Ni ni̱ya̱ʼara nu̱ú ku̱a̱ʼání tu̱ndóʼo xi̱kandíxara ña̱ ni ná kuvira ndatakura ta koora nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ta̱ Jesús (1 Cor. 15:30-32, 42-44).

Na̱ ñuu Corinto xi̱niñúʼu kunda̱a̱-inina ña̱ xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱kuuna na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱ ña̱ ku̱ʼu̱nna chí ndiví xi̱niñúʼu ya̱ʼana nu̱ú tu̱ndóʼo ta xíniñúʼu, kuvina ta saáví ndatakuna. Na̱ nda̱kuchi xa̱ʼa̱ ta̱ Cristo Jesús nda̱kuchina xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ra (Rom. 6:3). Ña̱ kúni̱ kachi ña̱yóʼo kúú ña̱ ndoʼona nda̱a̱ táki̱ʼva ndo̱ʼo ta̱ Jesús, ña̱ xíniñúʼu ya̱ʼana nu̱ú tu̱ndóʼo, kuvina ta saáví ndatakuna ña̱ va̱ʼa koona chí ndiví.

Tá ni̱ya̱ʼa u̱vi̱ ku̱i̱ya̱ ña̱ nda̱kuchi ta̱ Jesús xíʼin ti̱kui̱í, ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo xíʼin u̱vi̱ na̱ apóstolra: “Ndakuchivandó táki̱ʼva xa̱a̱ ndákuchii̱” (Mar. 10:38, 39). Tá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús ña̱yóʼo su̱ví ta̱ ndákuchi kúúra. Ña̱kán, ña̱ xi̱kuni̱ kachira kúú ña̱ kuvina xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱kú íyo inina xíʼin Ndióxi̱. Ta̱ Pablo ka̱ʼyíra xa̱ʼa̱ na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱ ku̱ʼu̱n chí ndiví ña̱ inkáchi xo̱ʼvi̱na xíʼin ta̱ Cristo ña̱ va̱ʼa ndakiʼinna táʼan ña̱ nda̱kiʼin ta̱yóʼo (Rom. 8:16, 17; 2 Cor. 4:17). Ña̱yóʼo kúni̱ kachiña ña̱ saátu na̱yóʼo xíniñúʼu kuvina ña̱ va̱ʼa ndatakuna koona chí ndiví.

Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Pablo kivi sandáya̱ʼayóña siaʼa: “Tá su̱ví saá íyoña, ¿ndáa ña̱ keʼé na̱ ndákuchi xa̱ʼa̱ ña̱ kuvina? Tá va̱ása ndataku na̱ ni̱xi̱ʼi̱, ¿nda̱chunví ndakuchina ña̱ va̱ʼa kuvina?”.