Ir al contenido

Ir al índice

Índice nu̱ú va̱xi tema Tutu Ña̱ Nátúʼun xíʼinyó 2018

Índice nu̱ú va̱xi tema Tutu Ña̱ Nátúʼun xíʼinyó 2018

Va̱xi yo̱o̱ nu̱ú ka̱na ña̱yóʼo.

ÑA̱ KAʼVIYÓ REUNIÓN TUTU ÑA̱ NÁTÚʼUN XÍʼINYÓ

BIBLIA

 • Ndáaña keʼéyó ña̱ va̱ʼa kusi̱í-iniyó ña̱ kaʼviyó, jul.

ÑA̱ KAʼVIYÓ TI̱XIN REUNIÓN

 • ¿Á chíndeéndó se̱ʼendó ña̱ keʼéna chiñu nu̱ú Ndióxi̱ ta ndakuchina?, mzo.

 • ¿Á kivi taxiyó iin ña̱ʼa ndaʼa̱ ta̱ xa̱a̱ kúúmií ndiʼiña?, en.

 • ¿Á xa̱a̱ kúnda̱a̱ va̱ʼa iniyó xa̱ʼaña?, ag.

 • ¿Á xa̱a̱ ndákanixi̱níyó táki̱ʼva ndákanixi̱ní Jehová?, nov.

 • ¿Á xíni̱ún Jehová táki̱ʼva xi̱xini̱ ta̱ Noé, ta̱ Daniel xíʼin ta̱ Job ta̱yóʼo?, febr.

 • ¿Á xíto va̱ʼayó nu̱ú Jehová?, jul.

 • Iin Ndióxi̱ ta̱ íyoní ndée soo va̱ʼaní-inira xíʼinyó, sept.

 • Inkáchi ná xa̱a̱yó kooyó táki̱ʼva inkáchi íyo Jehová xíʼin ta̱ Jesús, jun.

 • Jehová kúʼvi̱-inira xínira na̱ kéʼé ña̱ va̱ʼa, mayo

 • Kuenta Jehová kúúyó, jul.

 • Kunda̱a̱-ini xa̱ʼa ta̱ sáa̱-ini xíni yóʼó, mayo

 • “Kundiku̱i̱n yichi̱ún ña̱ nda̱a̱”, nov.

 • “Kuniso̱ʼondó consejo tasaá ndíchi koondó”, mzo.

 • Kúsi̱íní-iniyó tá táxiyó ña̱ʼa ndaʼa̱ inkana, ag.

 • Ná chika̱a̱kayó ndée ña̱ xa̱a̱yó kuuyó iin na̱ yiví espiritual, febr.

 • “Ná ixato̱ʼóyó ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱ xa̱ʼa na̱ ti̱ndaʼa̱”, dic.

 • Ná ka̱ʼa̱nyó ña̱ nda̱a̱, oct.

 • Ná kachíñuyó xíʼin Jehová ndiʼi ki̱vi̱, ag.

 • Ná kandíxayó Jehová ta kutakuyó, nov.

 • Ná kandíxayó Ndióxi̱ táki̱ʼva i̱xaa ta̱ Noé, ta̱ Daniel xíʼin ta̱ Job, febr.

 • Ná kandíxayó ta̱ níʼi yichi̱ nu̱úyó, ta̱ Jesús, oct.

 • Ná koto ndiʼi na̱ yiví ña̱ kéʼéyó tasaá ndasakáʼnuyó Jehová, jun.

 • Ná kundiku̱nyó yichi̱ Jehová, chi táxira ndée ndaʼa̱ inkana, abr.

 • Ná kuniñúʼuyó ley Ndióxi̱ xíʼin tu̱ʼun ña̱ táxi yichi̱ nu̱úyó ña̱ vií ná koo ña̱ xínitúni̱yó, jun.

 • Ná kuʼvi̱-iniyó kuni táʼanyó ta ndasandeéyó ini táʼanyó, sept.

 • Na̱ ndásakáʼnu Jehová xíʼin na̱ va̱ása ndásakáʼnu-ñaʼá, en.

 • Na̱ ndásakáʼnu Ndióxi̱ xíniñúʼu ndakuchina, mzo.

 • Ná ndasakáʼnuyó Jehová ta̱ táxi ña̱ kúúyó na̱ yiví libre, abr.

 • Ná sanáʼa̱yó ña̱ nda̱a̱, oct.

 • Ná va̱ása ndi̱ku̱n ndakanixi̱níyó inka ña̱ʼa xa̱ʼa inkana, ag.

 • Na̱ va̱lí, ¿á chíka̱a̱ndó ndée ña̱ kachíñundó nu̱ú Ndióxi̱?, abr.

 • Na̱ va̱lí, ndakú koondó nu̱ú ta̱ Ndi̱va̱ʼa, mayo

 • Na̱ va̱lí, Ndióxi̱ kúni̱ra si̱í koondó, dic.

 • Na̱ va̱lí, va̱ʼaní kivi kundoondó ta kusi̱í-inindó, dic.

 • ¿Ndáa ki̱ʼva xa̱a̱yó kuuyó na̱ yiví libre?, abr.

 • Ndáana kúni̱yó kindo̱o va̱ʼayó nu̱ú, na̱ yiví á Jehová?, jul.

 • ¿Ndáana táxiyó nasama ña̱ ndákanixi̱níyó?, nov.

 • “¿Ndáandó kítáʼan xíʼin Jehová?”, jul.

 • Ndáaña keʼéyó ña̱ va̱ʼa ná kǒo kundi̱ʼi̱ní-iniyó ni ku̱a̱ʼání ña̱ʼa va̱xi nu̱úyó, oct.

 • ¿Ndáaña kúni̱ kachiña ña̱ kuuyó na̱ yiví espiritual?, febr.

 • ¿Ndáaña xíniñúʼu kuʼvi̱-iniyó kúniyó ña̱ va̱ʼa si̱í kooyó?, en.

 • ¿Nda̱chun ndáyáʼviní ña̱ va̱ʼa koo iniyó xíʼin inkana?, mzo.

 • ¿Nda̱chun xíkakayó nátúʼunyó xa̱ʼa Ndióxi̱?, mayo

 • “Ndakitáʼanyó nu̱ú ñuʼú livi”, dic.

 • Ña̱ conmemoración xíʼin ña̱ inkáchi kítáʼanyó, en.

 • “Reinoi̱ su̱ví ña̱ ñuyǐví yóʼo kúúña”, jun.

 • “Satá ña̱ nda̱a̱ ta va̱ása xi̱kóúnña”, nov.

 • Si̱íní íyo ini miíyó na̱ ndásakáʼnu “Ndióxi̱ ta̱ si̱í-ini”, sept.

 • “Tá kúnda̱a̱-inindó xa̱ʼa ña̱yóʼo, kusi̱íní-inindó tá ná keʼéndóña”, sept.

 • Tá táxi Ndióxi̱ consejo ndaʼa̱yó náʼa̱ra ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó, mzo.

 • “Táxira ndée ndaʼa̱ na̱ ku̱naa”, en.

 • Viíní ná keʼéyó xíʼin inkana táki̱ʼva kéʼé Jehová, sept.

 • Vitin kúú ña̱ xíniñúʼuní taxiyó ndée ndaʼa̱ táʼanyó, abr.

ÑA̱ KÉʼÉ NA̱ KÁʼVI TU̱ʼUN NDIÓXI̱

 • Ná kundáʼvi-iniyó kuniyó na̱ yiví, jul.

 • “Na̱ va̱ʼa ini kándíxana Jehová ta kúsi̱íní-inina”, dic.

 • ¿Ndáa ki̱ʼva táxin kooyó?, mayo

 • Ña̱ kúee koo iniyó: ndakú ná koo iniyó ta va̱ása ndakava-iniyó, ag.

 • Ña̱ si̱í koo iniyó: Ndióxi̱ kúú ta̱ táxi ña̱yóʼo, febr.

 • Ña̱ vií koo iniyó: náʼa̱yóña xíʼin tu̱ʼun ña̱ káʼa̱nyó ta saátu xíʼin ña̱ kéʼéyó, nov.

 • Va̱ʼaní ña̱ chíndeéyó, jun.

ÑA̱ NÁTÚʼUN XA̱ʼANA

 • Chi̱ka̱a̱-inii̱ ña̱ va̱ása ndakava-inii̱ (M. Danyleyko), ag.

 • Chi̱ndeénína yi̱ʼi̱ ndiʼi yichi̱ ña̱ ni̱ya̱ʼi̱ nu̱ú tu̱ndóʼo (E. Bazely), jun.

 • Ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ʼa táxi Jehová ndaʼíi̱ xa̱ʼa ña̱ va̱ʼa nda̱ka̱xin ña̱ kéʼíi̱ (C. Molohan), oct.

 • Jehová va̱ʼa kéʼéra ndiʼi ña̱ kúni̱ra (B. Berdibaev), febr.

 • Ndiʼi tiempo va̱ʼaní ni̱xi̱yo ini Jehová xíʼinndi̱ (J. Bockaert), dic.

 • Ni iin yichi̱ ta̱ʼán sandákoo Jehová yi̱ʼi̱ (E. Bright), mzo.

 • ”Ni ta̱ ndáʼvi xi̱kui̱ tá ka̱kui̱, Jehová táxira ku̱a̱ʼání ña̱ʼa ndaʼíi̱” (S. Herd), mayo

NU̱Ú VA̱XI INKA TEMA

 • ¿Á xi̱xiniñúʼu na̱ ñuu Israel ña̱ xi̱ka̱ʼa̱n ley ta̱ Moisés ña̱ ndasaviína ku̱a̱chi?, en.

 • Kivi xa̱a̱ra kutáʼan va̱ʼara xíʼin Ndióxi̱ (Rehoboam), jun.

 • ¿Nda̱saa xi̱tavána ki̱ʼva xíʼin tiempo? (tiempo xi̱naʼá), sept.

 • Ta̱ Esteban kúee ni̱xi̱yo inira nu̱ú na̱ sáa̱-ini xíniñaʼá, oct.

PREGUNTA ÑA̱ KÉʼÉ NA̱ KÁʼVI TUTU YÓʼO

 • ¿Á xíniñúʼu tiin na̱ comité judicial ku̱a̱chi xíʼin u̱vi̱ na̱ cristiano na̱ ta̱ʼán tindaʼa̱ tá u̱vi̱ saána inkáchi veʼe ni̱ki̱si̱na?, jul.

 • ¿Ndáana kúú na̱ benefactor na̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xa̱ʼa?, nov.

 • ¿Nda̱chun na̱sama ña̱ káʼa̱n Salmo 144:12-15?, abr.

 • ¿Nda̱chun sánana na̱ʼná ta̱ Pablo ña̱ chálá xi̱níra á ña̱ kǒo ku̱a̱ʼá yixí xi̱níra?, mzo.

 • ¿Nda̱chun va̱ása va̱ʼa chinúuyó publicación ña̱ tává na̱ testigo Jehová nu̱ú inka página ña̱ Internet?, abr.

 • Ti̱xin ña̱ visión ña̱ xi̱ni ta̱ apóstol Pablo, ¿ndáa ki̱ʼva ni̱xa̱ʼa̱nra chí “ndiví ña̱ u̱ni̱” xíʼin “ñuʼú livi”? (2Co 12:2-4), dic.

TESTIGO JEHOVÁ

 • 1918: cien ku̱i̱ya̱ chí sa̱tá, oct.

 • Discurso público ña̱ chi̱ndeé táʼan xíʼinna ña̱ na̱kunda̱a̱-inina xa̱ʼa Ndióxi̱ (Irlanda), febr.

 • Ku̱a̱ʼání na̱ yiví ndákaya̱ (Ucrania), mayo

 • Na̱ hermano na̱ xa̱a̱ chée, Jehová chíndayáʼvira ña̱ nda̱kú íyo inindó, sept.

 • Na̱ kúúmií chiñu ti̱xin ñuu Ndióxi̱, kundiku̱nndó yichi̱ ta̱ Timoteo, abr.

 • ¿Ndáa ki̱ʼva ki̱xaʼá sa̱kuaʼana xa̱ʼa Ndióxi̱? (Portugal), ag.

 • ¿Ndáaña kivi taxiyó ndaʼa̱ Jehová? (donación), nov.

 • Nda̱ka̱xinna ña̱ ku̱ʼu̱nna natúʼunna chí ñuu Madagascar, en.

 • Nda̱ka̱xinna ña̱ ku̱ʼu̱nna natúʼunna chí ñuu Myanmar, jul.