TUTU ÑA̱ NÁTÚʼUN XÍʼINYÓ (ÑA̱ KAʼVIYÓ REUNIÓN) Abril 2022

Nu̱ú tutu yóʼo va̱xi ña̱ kaʼviyó 6 tí junio nda̱a̱ 3 tí julio 2022.

Pregunta ña̱ kéʼé na̱ káʼvi tutu yóʼo

¿Ndáaña káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ chinaʼáyó?

Pregunta ña̱ kéʼé na̱ káʼvi tutu yóʼo

Tá iin ta̱ hermano sa̱ndákoora ñá síʼira ni kǒova ku̱a̱chi níki̱ʼviñá ta tíndaʼa̱ra xíʼin inkañá, ¿ndáaña ndakanixi̱ní na̱ hermano xa̱ʼa̱ra?