Ir al contenido

Ir al índice

Tá inkáchi ná kachíñundó koondó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin piloto xíʼin iin copiloto chi inkáchi nu̱ú ku̱a̱ʼa̱nndó.

ÑA̱ KIVI CHINDEÉTÁʼAN XÍʼIN NA̱ XA̱A̱ TI̱NDAʼA̱

2. Inkáchi kachíñundó

2. Inkáchi kachíñundó

¿NDÁAÑA KÚNI̱ KACHI ÑA̱YÓʼO?

Na̱ xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱ na̱ inkáchi kéʼé iin chiñu íyona nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin piloto xíʼin iin copiloto, chi inkáchi nu̱ú ku̱a̱ʼa̱nna. Ta kǒo ndíʼi̱-inina xa̱ʼa̱ iinlá miína chi ndíʼi̱-inina xa̱ʼa̱ u̱vi̱ saána ni íyo tu̱ndóʼo nu̱úna.

TEXTO ÑA̱ VA̱XI NU̱Ú BIBLIA: “Ña̱kán su̱víka u̱vi̱ kúúna, iinláva kúúna” (Mateo 19:6).

“U̱vi̱ saá na̱ xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱ inkáchi xíniñúʼu kachíñuna ña̱ va̱ʼa vií kitáʼanna” (ta̱ Christopher).

¿NDA̱CHUN NDÁYÁʼVINÍ ÑA̱YÓʼO?

Tá na̱ xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱ va̱ása inkáchi káchíñuna, tá ná kixi tu̱ndóʼo nu̱úna kixáʼana kanitáʼanna nu̱úka ña̱ ndasaviína ku̱a̱chi, tasaá iin ku̱a̱chi loʼo kivi xa̱a̱ña nduuña iin ku̱a̱chi káʼnu.

“Ndáyáʼviní ña̱ inkáchi ná kachíñu na̱ xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱. Tá yiíi̱ xíʼin yi̱ʼi̱ va̱ása inkáchi káchíñundi̱, íyondi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva íyo u̱vi̱ na̱ yiví na̱ ndóo ini iin veʼe soo va̱ása inkáchi íyo ña̱ ndákanixi̱níndi̱ tá xíniñúʼu ndaka̱xinndi̱ iin ña̱ʼa ña̱ ndáyáʼviní” (ñá Alexandra).

¿NDÁAÑA KIVI KEʼÚN?

NDAKANIXI̱NÍ XA̱ʼA̱ ÑA̱YÓʼO

  • ¿Á ndákanixi̱níún ña̱ iinlá xu̱ʼún miíún kúú ña̱ cháʼvina yóʼó nu̱ú káchíñún?

  • ¿Á túviún ña̱ xíniñúʼu koo iinlá miíún saáví va̱ʼa ndakindeún?

  • ¿Á loʼo kuití kítáʼún xíʼin na̱ veʼe na̱ ti̱ndaʼa̱ xíʼún, ni va̱ʼaní kítáʼan na̱yóʼo?

NATÚʼUN TÁʼANNDÓ XA̱ʼA̱ ÑA̱YÓʼO

  • ¿Ndáa ña̱ʼa kúú ña̱ inkáchi vií kéʼéyó?

  • ¿Ndáaña kúú ña̱ viíka kivi keʼéyó?

  • ¿Ndáa ña̱ʼa kúú ña̱ kivi keʼéyó ña̱ va̱ʼa inkáchika kachíñuyó?

ÑA̱ KIVI KEʼÚN

  • Ndakanixi̱ní na̱ matrimonio íyona nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin equipo na̱ sásikí básquetbol. ¿Ndáaña kivi keʼéndó ña̱ va̱ʼa inkáchi equipo kusíkíndó tasaá va̱ása xa̱a̱ síín síín equipo koondó?

  • Nu̱úka ña̱ ndakanixi̱níún ña̱ kuchiñu iinlá miíún, ndakanixi̱ní ndáa ki̱ʼva kuchiñu u̱vi̱ saándó.

“Va̱ása ndáyáʼvi ndáana xíni̱ka, chi ña̱ ndáyáʼvika kúú ña̱ táxi̱n kooyó ta vií kitáʼanyó xíʼin na̱ ti̱ndaʼa̱ xíʼinyó” (ta̱ Ethan).

TEXTO ÑA̱ VA̱XI NU̱Ú BIBLIA: “Ndakundeéndó kundi̱ʼi̱-inindó xa̱ʼa̱ inkana ta va̱ása kundi̱ʼi̱-inindó xa̱ʼa̱ mií kuitíndó” (Filipenses 2:3, 4).