Ir al contenido

Ir al índice

 LECCIÓN 36

Ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jefté keʼéra

Ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jefté keʼéra

Na̱ ñuu Israel na̱ndósóna xa̱ʼa Jehová ta ki̱xaʼána ndásakáʼnuna ndióxi̱ vatá. Soo na̱ ndióxi̱ vatá va̱ása chíndeé táʼanna xíʼinna chi íxandi̱va̱ʼa na̱ ñuu Ammón xíʼinna. Ku̱a̱ʼání ku̱i̱ya̱ ndo̱ʼona, saáví ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼin Jehová: “Va̱ása va̱ʼa ña̱ ke̱ʼéndi̱. Ndáʼvindi̱ saka̱ku ndi̱ʼi̱ nu̱ú na̱ sáa̱-ini xíni ndi̱ʼi̱”. Na̱ ñuu Israel sa̱ndíʼi-xa̱ʼana ndiʼi ndióxi̱ vatá ta ki̱xaʼána ndásakáʼnuna Jehová. Tá xi̱nira ña̱yóʼo kǒo nítaxira ndoʼona.

Saá nda̱ka̱xinna ta̱ Jefté ña̱ kuniʼira yichi̱ nu̱úna. Ta ku̱ʼu̱nra kanitáʼanra xíʼin na̱ ñuu Ammón. Ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin Jehová: “Tá ná chindeún yi̱ʼi̱ ña̱ kanitáʼi̱n xíʼin na̱ ñuu Ammón, taxii̱ na̱ nu̱ú ná kita ndakiʼin yi̱ʼi̱ ña̱ kachíñuna nu̱ún”. Jehová xi̱niso̱ʼora ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jefté ta chi̱ndeérara.

 Tá ndi̱kó ta̱ Jefté veʼera, ñá loʼo se̱ʼera kúú ñá nu̱ú ki̱ta nda̱kiʼi-ñaʼá. Tíxaʼañá ki̱tañá ta sákaʼañá pandereta. Ta vitin, ¿ndáaña keʼé ta̱ Jefté? Nda̱kaʼánra xa̱ʼa ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱ ta ka̱chira: “Ay ñá loʼo yo̱ʼvi̱ní íxaaña xíʼi̱n. Ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n xíʼin Jehová xíniñúʼu saxínui̱ña, ta xíniñúʼu taxii̱ yóʼó ña̱ ku̱ʼún kachíñu tabernáculo chí ñuu Siló”. Ñá se̱ʼera káchiñá: “Yivá tá xa̱a̱ saá ni̱ka̱ʼún xíʼin Jehová xíniñúʼu saxínúnña. Iinlá ña̱ ndúkúi̱ nu̱ún kúú ña̱ ná taxiún ku̱ʼi̱n u̱vi̱ yo̱o̱ chí yuku̱ xíʼin ná kítáʼan xíʼi̱n. Tándi̱ʼi saá ku̱ʼi̱n nu̱ú íyo tabernáculo”. Ñá se̱ʼe ta̱ Jefté nda̱kúní ni̱xi̱yo iniñá chi ka̱chíñuñá nu̱ú Jehová ndiʼi saá tiempo. Ta ná kítáʼan xíʼinñá ndiʼi ku̱i̱ya̱ xi̱xa̱ʼa̱nná Siló xi̱xitonáñá.

“Tá kúni̱kana xínina se̱ʼena nu̱ú yi̱ʼi̱ va̱ása kivi kachíñuna nu̱úi̱” (Mateo 10:37).