Ir al contenido

Ir al índice

 LECCIÓN 10

¿Ndáaña keʼún ña̱ va̱ʼa xa̱a̱ún kunda̱a̱-iniún ndáa ki̱ʼva kúni̱ Ndióxi̱ ndasakáʼnúnra?

¿Ndáaña keʼún ña̱ va̱ʼa xa̱a̱ún kunda̱a̱-iniún ndáa ki̱ʼva kúni̱ Ndióxi̱ ndasakáʼnúnra?

1. ¿Á ndiʼi veʼe-ñu̱ʼu sánáʼa̱ ña̱ nda̱a̱?

Kundaandó miíndó nu̱ú na̱ kǒo sánáʼa̱ ña̱ nda̱a̱ (MATEO 7:15)

Ta̱ Jesús sa̱náʼa̱ra na̱ xi̱táʼan xíʼinra ña̱ iinlaa kúú yichi̱ nu̱ú kundiku̱nyó ña̱ ndasakáʼnuyó Jehová xíʼin ña̱ nda̱a̱. Ta ña̱yóʼo kúú ña̱ taxi kutakuyó ndiʼi tíempo, ta loʼoní kúú na̱ ndíku̱n á ndániʼi̱ yichi̱ yóʼo (Mateo 7:14). Xíniñúʼu ndasa­káʼnuyó Ndióxi̱ táki̱ʼva kúni̱ miíra nda̱a̱ tá káchi Tu̱ʼunra ña̱ Biblia. Ta na̱ ndásakáʼnu ta̱yóʼo xíʼin ña̱ nda̱a̱ va̱ʼaní ítáʼanna chi inkáchi ña̱ kándíxa ndiʼina. Kaʼvi Juan 4:23, 24; 14:6, xíʼin Efesios 4:4, 5.

2. ¿Ndáaña ni̱ka̱ʼa̱n Jesús xa̱ʼa na̱ kǒo kéʼé ña̱ káʼa̱n Biblia?

Káʼa̱nna ña̱ ká­ndíxana Ndióxi̱, soo xíʼin chiñu kéʼéna náʼa̱na ña̱ kúndasi nu̱úna ña̱ káʼa̱nra (TITO 1:16)

Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ koo na̱ yiví na̱ sánáʼa̱ ña̱ va̱ása nda̱a̱ xa̱ʼa Ndióxi̱ ta va̱ʼakaví ka̱ʼa̱nna ta su̱ví ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ sánáʼa̱na. Ta na̱ yiví yóʼo káʼa̱nna ña̱ ndíku̱nna Je­sús. Soo kiviva ndakuniyóna chi su̱ví ña̱ nda̱a̱ sánáʼa̱na. Ta kiviva ndakuniyó na̱ sánáʼa̱ ña nda̱a̱, chi nina ña̱ va̱ʼa kéʼéna. Kaʼvi Mateo 7:13-23.

3. ¿Yukú na̱ kéʼé ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱?

Ná ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa u̱ʼu̱n ña̱ʼa ña̱ kéʼéna:

  • Íxatǒʼona ña̱ káʼa̱n Biblia chi kunda̱a̱-inina ña̱ kúúña Tu̱ʼun Ndióxi̱. Kándíxana ña̱ káʼa̱n Tu̱ʼun Ndióxi̱ ta kǒo ndí­ku̱nna ña̱ sánáʼa̱ inka na̱ yiví (Mateo 15:7-9). Nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ sánáʼa̱na saá íyotu ña̱ kéʼévana. Kaʼvi Juan 17:17 xíʼin 2 Timoteo 3:16, 17.

  •   Íxatǒʼona ki̱vi̱ Ndióxi̱, Jehová. Saá Jesús i̱xatǒʼora ki̱vi̱ Yivára chi sa̱náʼa̱raña nu̱ú inka na̱ yiví. Na̱túʼunra xíʼin inkana xa̱ʼa Jehová, ta sa̱náʼa̱rana ña̱ ná ka̱ʼa̱nna xíʼin Ndióxi̱ ña̱ ná ndasayi̱i̱ra ki̱vi̱ra (Mateo 6:9). ¿Ndáana kúú na̱ nátúʼun xa̱ʼa ki̱vi̱ Ndióxi̱ ñuu nu̱ú íyoún? Kaʼvi Juan 17:26 xíʼin Romanos 10:13, 14.

  • Nátúʼunna xa̱ʼa ña̱ kaʼndachíñu Ndióxi̱ nu̱ú Ñuʼú yóʼo. Ndióxi̱ chi̱ndaʼára Se̱ʼera ta̱ Jesús ña̱ ki̱xira nu̱ú Ñuʼú yóʼo ña̱ na̱túʼunra xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa ña̱ kaʼndachíñu Yivára, chi saá kúúña xa̱a̱ ndiʼi na̱ yiví kundoo va̱ʼana. Ta na̱túʼunra xa̱ʼa ña̱yóʼo nda̱a̱ ki̱vi̱ ni̱xi̱ʼi̱ra (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43). Ta saátu ni̱ka̱ʼa̱nra, na̱ ndíku̱n sa̱tára ku̱ʼu̱nna natúʼunna xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa ña̱yóʼo. Tá ná nátúʼun iinna xíʼún xa̱ʼa ña̱ kaʼndachíñu Ndióxi̱ nu̱ú ñuʼú yóʼo, ¿yukú kúú na̱yóʼo? Kaʼvi Mateo 24:14.

  • Va̱ása ndíku̱nna ña̱ kéʼé na̱ ñuyǐví yóʼo. Na̱ ndíku̱n Jesús kǒo kíʼvina ku̱a̱chi nu̱ú xáʼní-táʼanna, ni kǒo kíʼvina xíʼin partido na̱ ñuyǐví yóʼo (Juan 17:16; 18:36). Ni kǒo kéʼéna ña̱ kini ña̱ íyo ñuyǐví yóʼo. Kaʼvi Santiago 4:4.

  • Na̱ ndíku̱n Ndióxi̱ ma̱ni̱táʼanna. Ña̱ Biblia sánáʼa̱ña ña̱ tǒʼo ná koona xíʼin ndiʼi na̱ yiví nda̱a̱ ndáaka míí ñuu ki̱xina. Na̱ veʼe-ñu̱ʼu vatá kiʼvina xíʼin na̱ xíka ku̱a̱chi á guerra, soo na̱ ndíku̱n Jesús kǒo kéʼéna ña̱yóʼo (Miqueas 4:1-3). Ña̱ kéʼé na̱yóʼo kúú ña̱ xíniñúʼuna tíempona xíʼin xu̱ʼunna ña̱ ku̱a̱ʼa̱nna nátúʼunna xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa Tu̱ʼun Ndióxi̱. Kaʼvi Juan 13:34, 35 xíʼin 1 Juan 4:20.

4. ¿Á kúnda̱a̱-iniún vitin ndáana sánáʼa̱ ña̱ nda̱a̱?

¿Ndáana kúú na̱ sánáʼa̱ ndiʼi ña̱ káʼa̱n Biblia ta íxatǒʼona ki̱vi̱ Ndióxi̱ ta nátúʼunna xíʼin na̱ yiví ña̱ kaʼndachíñu Ndióxi̱ nu̱ú Ñuʼú yóʼo? ¿Ndáana kúú na̱ ma̱ni̱táʼan ta kǒo kíʼvina ku̱a̱chi nu̱ú xáʼní-táʼanna? ¿Ndáaña ndákanixíniún xa̱ʼa na̱yóʼo? Kaʼvi 1 Juan 3:10-12.