Ir al contenido

¿Ndáaña xíniñúʼu keʼéyó ña̱ va̱ʼa si̱í kooyó xíʼin na̱ veʼeyó?

¿Ndáaña xíniñúʼu keʼéyó ña̱ va̱ʼa si̱í kooyó xíʼin na̱ veʼeyó?

¿Á ndákanixi̱níún...

  • ... ña̱ kuʼvi̱-iniyó kunitáʼanyó?

  • ... ña̱ koo xu̱ʼúnyó?

  • ... ña̱ inkaka ña̱ʼava?

ÑA̱ KÁʼA̱N BIBLIA

“Na̱ si̱íka íyo kúú na̱ xíniso̱ʼo tu̱ʼun Ndióxi̱ ta kéʼéna ña̱ káʼa̱nña” (Lucas 11:28, Traducción del Nuevo Mundo).

¿NDÁAÑA VA̱ʼA NDAKIʼÚN TÁ NÁ KAʼVIÚNÑA?

Kuʼvi̱-inindó kunitáʼanndó (Efesios 5:28, 29).

Koo ña̱ to̱ʼó veʼendó (Efesios 5:33).

Va̱ʼa koo xíʼin táʼanndó (Marcos 10:6-9).

¿Á VA̱ʼA KANDÍXAYÓ ÑA̱ KÁʼA̱N BIBLIA?

Va̱ʼava, yóʼo sakuaʼayó xa̱ʼa u̱vi̱ ña̱ʼa:

  • Ndióxi̱ kúú ta̱ chi̱ndúʼu xa̱ʼa ña̱ tindaʼa̱yó. Ña̱ Biblia káchiña “ta̱yóʼo kúú ta̱ ta̱xi ña̱ táku ndiʼi na̱ íyo [...] nu̱ú ñuʼú yóʼo” (Efesios 3:14, 15). Ña̱yóʼo kúni̱ kachiña, Jehová kúú ta̱ i̱xava̱ʼa miíyó. ¿Ndachun ndáyáʼviní ña̱ ndaku̱ʼun nu̱úyó ña̱yóʼo?

    Ndakanixi̱ní xa̱ʼa ña̱yóʼo: Ná kachiyó, ya̱sinní i̱xava̱ʼana iin ña̱ʼa xíxiún ta kúni̱ún kunda̱a̱-iniún ndáa ña̱ʼa xi̱niñúʼuna ña̱ i̱xava̱ʼanaña, ¿ndáana nda̱ka̱tuʼún? ¿Á su̱ví na̱ i̱xava̱ʼaña nda̱ka̱tuʼún?

    Saátu íyo ña̱yóʼo, tá kúni̱ún kunda̱a̱-iniún ndáaña xíniñúʼu keʼún ña̱ si̱í koún xíʼin na̱ veʼún, ta̱ kivi taxi yichi̱ nu̱ún kúú Jehová, chi ta̱yóʼo kúú ta̱ chi̱ndúʼu xa̱ʼa ña̱ tindaʼa̱yó (Génesis 2:18-24).

  • Ndióxi̱ ndíʼi̱-inira xa̱ʼayó. Miíún xíʼin na̱ veʼún va̱ʼaní koondó tá ná kandíxandó consejo ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia, chi Ndióxi̱ “ndíʼi̱ní-inira xa̱ʼa̱ndó” (1 Pedro 5:6, 7). Ta kúni̱ra va̱ʼaní ná kooyó. Ta consejora va̱ʼaní chíndeéña miíyó (Proverbios 3:5, 6; Isaías 48:17, 18).

NDAKANIXI̱NÍ XA̱ʼA ÑA̱YÓʼO

¿Ndáaña xíniñúʼu keʼíi̱ ña̱ va̱ʼa koi̱ xíʼin ñá síʼíi̱, xíʼin se̱ʼi̱, á xíʼin yiíi̱?

Nu̱ú Biblia kunda̱a̱-iniún xa̱ʼa ña̱yóʼo nu̱ú EFESIOS 5:1, 2 xíʼin COLOSENSES 3:18-21.