Ir al contenido

Ir al índice

 LECCIÓN 25

¿Nda̱saa kúva̱ʼa veʼe nu̱ú ndátakandi̱ ta ndachun kúva̱ʼa ña̱yóʼo?

¿Nda̱saa kúva̱ʼa veʼe nu̱ú ndátakandi̱ ta ndachun kúva̱ʼa ña̱yóʼo?

Bolivia

Nigeria, tá ya̱chi ta vitin

Tahití

Míí ña̱ nátúʼun va̱ʼana xa̱ʼa Veʼe nu̱ú Ndákutáʼandi̱ kúú ña̱ kaʼndachíñu Ndióxi̱ nu̱ú ñuʼú yóʼo, chi ña̱yóʼo kúú ña̱ na̱túʼun va̱ʼa Jesús xa̱ʼa (Lucas 8:1).

Yóʼo kúú nu̱ú ndásakáʼnundi̱ Ndióxi̱ ta̱ nda̱a̱. Veʼe yóʼo kúú nu̱ú káʼa̱nna ndáa míí ku̱ʼu̱nna natúʼunna xa̱ʼa tu̱ʼun Ndióxi̱ (Mateo 24:14). Ña̱ veʼe yóʼo su̱ví iin káchi kúva̱ʼa ndiʼiña chi savaña válí savaña náʼnu ta kǒo ña̱ʼa ya̱ʼvi xíniñúʼuna ña̱ kúva̱ʼaña. Ta ku̱a̱ʼá congregación ndátaka ini savaña. Ña̱ tíempo vitin ku̱a̱ʼání veʼe yóʼo kúva̱ʼa (ña̱ távána kuenta xíʼinña ki̱ʼva u̱ʼu̱n veʼe kúva̱ʼa iin ki̱vi̱) chi ku̱i̱ya̱ tá ku̱i̱ya̱ ndúku̱a̱ʼáka ña̱ congregación. ¿Ndachun va̱ʼa kúchiñundi̱ kéʼéndi̱ ndiʼi ña̱yóʼo? (Mateo 19:26.)

Xíʼin xu̱ʼún ña̱ táxi na̱ congregación kúva̱ʼaña. Xu̱ʼún ña̱ ndákaya yóʼo chíndaʼánaña ku̱a̱ʼa̱nña Betel ña̱ íyo yatin ñuu nu̱ú ndóona. Na̱yóʼo chíndaʼánaña ku̱a̱ʼa̱nña ndaʼa̱ na̱ congregación na̱ kúma̱ní sandaʼa veʼe á kuva̱ʼa Veʼe nu̱ú Ndákutáʼanna.

Ndiʼi na̱ íxava̱ʼa veʼe yóʼo kǒo xu̱ʼún kíʼinna. Ku̱a̱ʼání ñuu íyo Grupo na̱ íxava̱ʼa Veʼe nu̱ú Ndákutáʼan na̱ Testigo Jehová. Na̱ íxava̱ʼa veʼe yóʼo ku̱a̱ʼa̱nna iin tá iin congregación ña̱ país nu̱ú ndóona, ta ni xíka ndíka̱a̱ ñuu ni saáví ku̱a̱ʼa̱nvana chíndeéna na̱ Testigo kán ña̱ kuva̱ʼa veʼe nu̱ú ndatakana. Sava país íyo Testigo na̱ xíni̱ na̱ kíʼin kuenta xíʼin nu̱ú kúva̱ʼa veʼe á nu̱ú sándáʼana veʼe nu̱ú ndátaka na̱ Testigo ña̱ ñuu ña̱ kíʼinna kuenta xíʼin. Ni íyova na̱ Testigo na̱ xíni ta ku̱a̱ʼa̱nna chíndeé táʼanna xíʼinna, soo míí na̱ ku̱a̱ʼá va̱ʼaka xáʼa̱n káchíñu kúú na̱ congregación na̱ kuniñúʼuña. Xa̱ʼa ña̱ táxi Jehová ndéendaʼa̱na xíʼin xa̱ʼa ña̱ chíka̱a̱na ndée ña̱ xáʼa̱nna káchíñuna va̱ʼa xínu ndiʼi ña̱yóʼo (Salmo 127:1; Colosenses 3:23).

  • ¿Ndáaña kéʼéndi̱ ña̱kán va̱ʼa kúva̱ʼa veʼe nu̱ú ndátakandi̱ iníísaá ñuyǐví?