Ir al contenido

Ir al índice

 HISTORIA 29

¿Ndachun xi̱nu ta̱ Moisés?

¿Ndachun xi̱nu ta̱ Moisés?

KOTO ta̱ Moisés sa̱ndákoora ñuu Egipto ta xínura ku̱a̱ʼa̱nra. Koto na̱ ndíku̱n ku̱a̱ʼa̱n sa̱tára. ¿Á xíni̱ún ndachun kúni̱na kaʼnínara? Ná kotoyó.

Ta̱ Faraón kúú ta̱ chíñu káʼnu ñuu Egipto, ta veʼe ta̱yóʼo xa̱ʼnu ta̱ Moisés. Iin ta̱a káʼnu ta̱ ndíchixi̱ní ni̱xa̱a̱ ta̱ Moisés ndu̱ura. Soo ta̱ Moisés kúnda̱a̱-inira chi su̱ví ta̱ ñuu Egipto kúúra. Chi yivára xíʼin siʼíra na̱ ñuu Israel kúúna.

Tá xa̱ndíka̱a̱ ta̱ Moisés 40 ku̱i̱ya̱ra saá ke̱era ku̱a̱ʼa̱nra kotoniʼnira na̱ ñuura, á na̱ va̱ʼa ndóo kúúna. Ta na̱ ñuura va̱ása va̱ʼa ndóona chi na̱ ñuu Egipto kúndi̱va̱ʼana xíʼinna. Xi̱nira iin ta̱ ñuu Egipto kánira iin ta̱ ñuu Israel. Ta̱ Moisés iníí xi̱tora ta ni iin na̱ yiví kǒo, tasaá ka̱nira ta̱ ñuu Egipto, ta ta̱yóʼo ni̱xi̱ʼi̱vara. Ta chi̱se̱ʼérara ti̱xin yu̱ti.

Inka ki̱vi̱ ki̱ta tuku ta̱ Moisés ku̱a̱ʼa̱nra kunira na̱ ñuura. Chi ña̱ túvi miíra kuchiñuvara chindeérana ña̱ ná kǒo kachíñukana nu̱ú ta̱ Faraón. Soo xi̱nira u̱vi̱ ta̱ ñuu Israel kánitáʼan miína, tasaá ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ káni ta̱yóʼo: ʼ¿Ndachun kániún ñaniún?ʼ

Ta ta̱yóʼo káchira: ʼ¿Ndáana ta̱xi chiñu ndaʼún ña̱ tiún ku̱a̱chi xíʼinndi̱? ¿Á kúni̱ún kaʼníún yi̱ʼi̱ táki̱ʼva i̱xaún xíʼin iin ta̱ ñuu Egipto?ʼ

Ta̱ Moisés ni̱yi̱ʼvíníra. Chi na̱kunda̱a̱-inina ña̱ xa̱ʼníra iin ta̱ ñuu Egipto. Xa̱kunda̱a̱-ini ta̱ Faraón xa̱ʼa ña̱yóʼo, ña̱kán chi̱ndaʼára na̱ káchíñu nu̱úra ku̱a̱ʼa̱nna kaʼnína ta̱ Moisés. Ta xa̱ʼa ña̱yóʼo sa̱ndákoora ñuu Egipto ta ki̱tara xínura ku̱a̱ʼa̱nra.

Tá ki̱vi̱ ki̱ta ta̱ Moisés ñuu Egipto, xíkaní ku̱a̱ʼa̱nra, nda̱a̱ ñuu Madián ku̱a̱ʼa̱nra. Kán xi̱nitáʼanra xíʼin na̱ veʼe ta̱ Jetró, ta tindaʼa̱ra xíʼin iin ñá se̱ʼe ta̱yóʼo, ñá naní Zípora. Ta̱ Moisés, kán xi̱ndaara ndikachi sana ta̱ Jetró. Soo 40 ku̱i̱ya̱ ni̱xi̱yora ñuu Madián. Ta vitin 80 ku̱i̱ya̱ ndíka̱a̱ra. Soo iin ki̱vi̱ tá xíkara ndáara ndikachi sa̱na̱ ta̱ Jetró íyo iin ña̱ ndo̱ʼora. Inka página kuniyó ndáaña ndo̱ʼora.