Ir al contenido

Ir al índice

 HISTORIA 10

Ko̱on sa̱vi̱ kini

Ko̱on sa̱vi̱ kini

NA̱ KǑO níxiñuʼu ini arca ke̱ʼékana ña̱ kini va̱ása níkandíxana ña̱ koon sa̱vi̱ kini. Nda̱kundeéna ni̱xa̱ku̱ndakana ta̱ Noé, tándi̱ʼi sa̱ndákoona ña̱ ni̱xa̱ku̱ndanara.

Iin ndeé kuití ki̱xaʼá sa̱vi̱ kóonrá, nda̱a̱ tá kóoyona iin cubeta ti̱kui̱í saá ko̱onra nu̱ú ñuʼú. Ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Noé. Soo vitin ni iinna kǒo níkivi ki̱ʼvika ini arca. Saáchi Jehová sa̱si yéʼé arca yóʼo.

Ta kama chu̱tú ti̱kui̱í nu̱ú Ñuʼú yóʼo tá ku̱a̱ʼa̱n yu̱ta saá ku̱a̱ʼa̱nrá, ñúʼu yitu̱n xíʼin yu̱u̱ inirá ta níʼi ku̱a̱ʼa̱nrá. Ta na̱ yiví ni̱yi̱ʼvína. Ta nda̱ana nda̱a̱ xi̱ní xi̱kí náʼnu. Ndi̱kó-inina ña̱ kǒo níxiniso̱ʼona ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Noé xíʼinna. Soo vitin va̱ása kívika ndi̱ʼvina ininú.

Ti̱kui̱í yóʼo nda̱a ta nda̱ará, chi 40 ki̱vi̱ xíʼin 40 ñu̱ú ko̱on sa̱vi̱. Nda̱a̱ nu̱ú xi̱kí náʼnu ni̱xi̱nuko̱orá. Nda̱a̱ tá ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ saá ku̱u chi ni̱xi̱ʼi̱ ndiʼi na̱ yiví na̱ va̱ása níxiñuʼu ini arca saátu kití ni̱xi̱ʼi̱ ndiʼirí. Soo na̱ ñúʼu ini arca ni̱ka̱kuvana.

Ta̱ Noé xíʼin se̱ʼera va̱ʼa ña̱ ke̱ʼéna chi i̱xava̱ʼana iin arca. Ti̱kui̱í yóʼo sa̱ndáku̱i̱tara arca yóʼo ta xi̱nuúnú nu̱úrá. Ta ki̱xa̱a̱ iin ki̱vi̱ ña̱ ni̱nu̱ma̱ sa̱vi̱ tasaá ka̱na Ñu̱ʼu á ña̱ Ka̱ndii. Nina ti̱kui̱í xi̱ndika̱a̱ ta iinlá arca xi̱nuú nu̱úrá.

Ta kǒoka na̱ yiví súkun ni kǒoka na̱ kundiva̱ʼa xíʼin na̱ yiví chi ni̱xi̱ʼi̱ ndiʼina. ¿Ndáaña ndo̱ʼo yivána?

¿Á ndákaʼún yukú xi̱kuu yivá na̱yóʼo? Na̱ ángel ni̱xi̱yo chí ndiví xi̱kuuna, ta sa̱ndákoona chí ndiví ta ki̱xina nu̱ú Ñuʼú ta ndu̱una tá íyo na̱ yiví. Ña̱kán tá ki̱xa̱a̱ sa̱vi̱ kini kǒo níxi̱ʼi̱na chi sa̱ndákoona Ñuʼú ta ku̱a̱ʼa̱nna chí ndiví. Ndióxi̱ kǒo níxíínkara koona se̱ʼera. Tasaá nda̱kutáʼanna xíʼin ta̱ Ndi̱va̱ʼa. Tu̱ʼun Ndióxi̱ káʼa̱nña xíʼinyó na̱yóʼo nanína demonio á ta̱chí ndi̱va̱ʼa.

Ta vitin ki̱xaʼá ta̱chí xíkaña ta ki̱xaʼá ti̱kui̱í ku̱a̱ʼa̱n yíchi̱rá. Tá ni̱ya̱ʼa u̱ʼu̱n yo̱o̱ tú arca yóʼo nu̱ú iin xi̱kí ni̱xa̱a̱nú xi̱kununú. Ta ku̱a̱ʼá ki̱vi̱ ni̱ya̱ʼa saáví xi̱ni na̱ ñúʼu ini arca yóʼo xi̱ní yuku̱. Ta ti̱kui̱í yóʼo loʼo loʼo ku̱a̱ʼa̱n yíchi̱rá.

Ta̱ Noé kúni̱ra kunda̱a̱-inira á xa̱ku̱a̱ʼa̱n yíchi̱rá. Ña̱kán ta̱vára iin saa nda̱á, tí naní ti̱ka̱ká, ini arca ña̱ ná ndachírí ku̱ʼu̱nrí. Tíyóʼo loʼo nda̱chírí ta ndi̱kórí, chi va̱ása níniʼírí nu̱ú kunúurí. Ku̱a̱ʼá yichi̱ nda̱chírí tuku ta tuku ndi̱kórí xi̱núurí xi̱ní arca.

Tándi̱ʼi ta̱ Noé chi̱ndaʼára inka saa tí naní sa̱ta ta saátu tíyóʼo ndi̱kórí chi va̱ása níniʼírí nu̱ú kunúurí. Ta ña̱ yichi̱ u̱vi̱, tuku chi̱ndaʼárarí ta tá ndi̱kórí níʼirí iin yu̱ku̱ ndaʼa̱ yitu̱n chi xa̱ni̱yi̱chi̱va ti̱kui̱í. Ña̱ yichi̱ u̱ni̱, tuku chi̱ndaʼárarí ta kǒo níndikókarí chi ni̱niʼírí nu̱ú koorí.

Ta vitin Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Noé: ʼKita ini arca tavá ndiʼi na̱ veʼún xíʼin kití sa̱na̱ndó. Ni̱ya̱ʼa iin ku̱i̱ya̱ xi̱ñuʼuna ininú. Á loʼoví kúsi̱í-inina ña̱ ke̱ena chi kǒo níxi̱ʼi̱na.