Ta̱ Jacob, iin ta̱a ta̱ xi̱kuʼvi̱ní-ini xi̱xini ña̱ va̱ʼa

TAVÁÑA XÍʼIN ARCHIVO

Sanatu kutóún ña̱yóʼo

ÑA̱ SÁKUAʼAYÓ NU̱Ú BIBLIA

Ta̱ Jacob nda̱kiʼinra herencia

Ta̱ Isaac xíʼin ñá Rebeca ka̱ku u̱vi̱ se̱ʼena na̱ kúáti, ta̱ naní Esaú xíʼin Jacob. Siʼna ta̱ Esaú ka̱ku xa̱ʼa ña̱yóʼo ta̱ Esaú xíniñúʼu ndakiʼinra iin herencia. ¿Soo nda̱chun na̱sa̱maraña?

ÑA̱ SÁKUAʼAYÓ NU̱Ú BIBLIA

Nda̱kutáʼan ta̱ Jacob xíʼin ta̱ Esaú

¿Ndáaña ke̱ʼé ta̱ Jacob ña̱ va̱ʼa ta̱xi iin ángel bendición ndaʼa̱ra? ¿Ndáaña ke̱ʼé ta̱ Jacob ña̱ va̱ʼa kǒo níkanitáʼanra xíʼin ta̱ Esaú?