Káʼa̱nna xíʼin ná yiví ña̱ ku̱ʼu̱nna reunión chí islas Cook.

TUTU NU̱Ú VA̱XI ÑA̱ KEʼÉYÓ REUNIÓN ÑA̱ KÉʼÉ NA̱ NDÁSAKÁʼNU NDIÓXI̱ Septiembre 2017

Ndáa ki̱ʼva taxiyó tutu yóʼo

Ndáa ki̱ʼva taxiyó ña̱ folleto xíʼin ña̱ ná sanáʼa̱yó ña̱ nda̱a̱ ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa ña̱ Biblia xíʼin ña̱ ciencia. Kundiku̱n ejemplo ña̱ va̱xi yóʼo ña̱ va̱ʼa kaʼyíún ndáa ki̱ʼva taxi miíúnña.

ÑA̱ KÁʼA̱N BIBLIA XA̱ʼA

Ndásakáʼnu tukuna Ndióxi̱

Visión ña̱ templo ña̱ xi̱ni ta̱ Ezequiel chi̱ndeéña na̱ ñuu Israel ña̱ na̱kunda̱a̱-inina ña̱ ndixa kúúña ndikóna ndasakáʼnu tukuna Jehová.

ÑA̱ KÉʼÉYÓ NA̱ TESTIGO

¿Nda̱chun chíndayáʼviníún ña̱ ndasakáʼnún Ndióxi̱?

Tuku kixaʼána ndasakáʼnuna Ndióxi̱. ¿Ndáa ki̱ʼva na̱ʼún ña̱ chíndayáʼviníún ña̱ ndásakáʼnún Ndióxi̱?

ÑA̱ KÁʼA̱N BIBLIA XA̱ʼA

¿Ndáa ña̱ va̱ʼa ndakiʼin na̱ ñuu Israel tá ná ndikóna ñuuna?

Ña̱ visión ña̱ templo ña̱ xi̱ni ta̱ Ezequiel chi̱ndeéñana ña̱ na̱kunda̱a̱-inina ña̱ ndikó tukuna ndasakáʼnuna Jehová, ta ndakiʼinna bendición ña̱ yi̱ku̱nní koo ña̱ keʼéna, chindeé táʼannína, ta viíní koona.

ÑA̱ KÁʼA̱N BIBLIA XA̱ʼA

Ku̱a̱ʼá ña̱ va̱ʼa ndakiʼinyó tá nda̱kú íyo iniyó xíʼin Jehová

Ña̱ ndo̱ʼo u̱ni̱ na̱ va̱lí ñuu Israel kivi chindeéña miíyó ña̱ nda̱kú koo iniyó xíʼin Jehová.

ÑA̱ KÉʼÉYÓ NA̱ TESTIGO

Nda̱kú ná koo iniyó tá yáʼayó nu̱ú prueba

Ta̱ Jesús ni̱xi̱yo nda̱kú-inira xíʼin Ndióxi̱ tá ki̱xi prueba nu̱úra. ¿Á kuchiñu miíyó na̱ yiví ku̱a̱chi koo nda̱kú-iniyó xíʼin Ndióxi̱ tá ná ki̱xi prueba nu̱úyó?

ÑA̱ KÉʼÉYÓ NA̱ TESTIGO

Nda̱kú ná koo iniyó tá iin na̱ veʼeyó kúúna expulsado

Tá iin na̱ veʼeyó kúúna expulsado saá kúú ña̱ yáʼayó nu̱ú prueba á koo nda̱kú-iniyó xíʼin Jehová. ¿Ndáaña chindeé miíyó ña̱ nda̱kú koo iniyó?

ÑA̱ KÁʼA̱N BIBLIA XA̱ʼA

¿Á káchíñu ni̱ʼiníún nu̱ú Ndióxi̱?

Ta̱ Daniel ndiʼi ki̱vi̱ xi̱ka̱ʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱. Va̱ása nítaxira kasi ni iin ña̱ʼa nu̱úra ña̱ keʼéra ña̱yóʼo.

ÑA̱ KÉʼÉYÓ NA̱ TESTIGO

Chindeé táʼan xíʼinna ña̱ ná kachíñu ni̱ʼina nu̱ú Jehová

Sánáʼa̱ na̱ publicador xa̱á ña̱ va̱ʼa kee ni̱ʼina servicio. Chindeé táʼan xíʼin se̱ʼún ña̱ va̱ʼa sakuaʼana natúʼunna xa̱ʼa Ndióxi̱.