TUTU NU̱Ú VA̱XI ÑA̱ KEʼÉYÓ REUNIÓN ÑA̱ KÉʼÉ NA̱ NDÁSAKÁʼNU NDIÓXI̱ Mayo–junio 2022

ÑA̱ KÁʼA̱N BIBLIA XA̱ʼA̱

Ña̱ ke̱ʼé ta̱ David tá ka̱nitáʼanra