Ir al contenido

Ir al índice

 ÑA̱ KÁʼA̱N BIBLIA XA̱ʼA | SALMOS 26-33

Ná ndukúyó ndée nu̱ú Jehová

Ná ndukúyó ndée nu̱ú Jehová

Ña̱ chi̱ndeé ta̱ David kúú ña̱ nda̱kaʼánra xa̱ʼa Jehová ndáa ki̱ʼva chi̱ndeérara

27:1-3

  • Jehová sa̱kákura ta̱ David nu̱ú tí león.

  • Jehová chi̱ndeéra ta̱ David ña̱ xa̱ʼníra iin tí oso ña̱ va̱ʼa ni̱ka̱ku ndikachi sa̱na̱ra.

  • Jehová ni̱xi̱yora xíʼin ta̱ David tá xa̱ʼníra ta̱ Goliat.

¿Ndáaña kivi chindeé miíyó ña̱ va̱ʼa koo ndakú-iniyó táki̱ʼva ni̱xi̱yo ta̱ David?

27:4, 7, 11

  • Ná ka̱ʼa̱nyó xíʼin Ndióxi̱

  • Ná natúʼunyó xa̱ʼa Ndióxi̱

  • Ná ku̱ʼu̱nyó reunión

  • Ná kaʼvi miíyó tu̱ʼun Ndióxi̱ ta ná kaʼviyóña xíʼin na̱ veʼeyó

  • Ná taxiyó tu̱ʼun ndeé-ini ndaʼa̱ inkana

  • Ná ndakaʼányó nda̱saa chi̱ndeé Jehová miíyó tá ya̱chi̱