Ir al contenido

Ir al índice

 ÑA̱ KÉʼÉYÓ NA̱ TESTIGO

Ñuʼú “ko̱kóña yu̱ta”

Ñuʼú “ko̱kóña yu̱ta”

Ku̱a̱ʼání yichi̱ na̱ chíñu chíndeétáʼanna xíʼin na̱ ñuu Jehová (Esd 6:1-12; Est 8:10-13). Nda̱a̱ tiempo vitin sava na̱ chíñu na̱ íyo táki̱ʼva íyo “ñuʼú” chíndeétáʼanna xíʼin na̱ ñuu Ndióxi̱ ña̱ “kókona yu̱ta” á ña̱ tu̱ndóʼo ña̱ táxi ta̱ Ndi̱va̱ʼa (Ap 12:16). Jehová, Ndióxi̱ kúú ta̱ sáka̱ku na̱ ñuura ta xíniñúʼura sava na̱ chíñu ña̱ va̱ʼa chindeétáʼanna xíʼin na̱ káchíñu nu̱úra (Sl 68:20; Pr 21:1).

Soo, ¿tá ndíka̱ún veʼeka̱a xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxaún Ndióxi̱? Kǒo kaka-iniún chi ndáava Jehová yóʼó (Gé 39:21-23; Sl 105:17-20). Chi xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxa̱ún Ndióxi̱ ndakiʼún bendición ta ndasandakún ini na̱ hermano na̱ íyo iníísaá nu̱ú ñuʼú yóʼo, xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱kú íyo iniún xíʼin Ndióxi̱ (Flp 1:12-14; Ap 2:10).

TÁNDI̱ʼI XI̱TONDÓ VIDEO NA̱ HERMANO NA̱ ÑUU COREA KE̱ENA TI̱XIN VEʼEKA̱A, NDAKUIINNDÓ ÑA̱ PREGUNTA YÓʼO:

  • ¿Nda̱chun ku̱a̱ʼání ku̱i̱ya̱ ta̱ánna na̱ hermano veʼeka̱a ñuu Corea del Sur?

  • ¿Ndáaña ke̱ʼé na̱ tribunal ña̱ va̱ʼa chi̱ndeétáʼanna xíʼin sava na̱ hermano ña̱ va̱ʼa ke̱ena ini veʼeka̱a ni kúma̱ní xi̱nu tiempo ña̱ keena?

  • ¿Ndáa ki̱ʼva chindeétáʼanyó xíʼin ndiʼi na̱ hermano na̱ ñúʼu veʼeka̱a xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxana Ndióxi̱?

  • Xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása ñúʼuyó veʼeka̱a, ¿ndáaña xíniñúʼu chika̱a̱yó ndee̱ keʼéyó?

  • ¿Ndáa ta̱ xíniñúʼu ndasakáʼnuyó xa̱ʼa̱ ña̱ chíndeétáʼan na̱ chíñu xíʼin na̱ ñuu Ndióxi̱?

Xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása ndíka̱a̱i̱ veʼeka̱a, ¿ndáaña chika̱a̱i̱ ndee̱ kéʼíi̱?