Santiago 4:1-17

  • Va̱ása xíniñúʼu kooyó migo na̱ ñuyǐví yóʼo (1-12)

    • “Kǒo keʼéndó ña̱ kúni̱ ta̱ Ndi̱va̱ʼa” (7)

    • “Kuyatinndó nu̱ú Ndióxi̱” (8)

  • Ná kiʼinyó kuenta ña̱ va̱ása ni̱nu kuniyó (13-17)

    • “Tá mií Jehová kúni̱” (15)

4  ¿Ndáa míí kúú nu̱ú kána ku̱a̱chi ta saátu ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ kánitáʼanndó xíʼin táʼanndó? ¿Á su̱ví inindó kúú nu̱ú ndíka̱a̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa ta ña̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ kúni̱ kaʼndachíñu nu̱úndó saá íyoña?  Ndóʼó kúni̱níndó ndakiʼinndó iin ña̱ʼa soo kǒoña ndákiʼinndó. Ndóʼó ndákundeéndó sáa̱-inindó xínitáʼanndó ta kúni̱níndó kuumiíndó ña̱ʼa ña̱ kúúmií inkana, soo kǒo nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa kúúmiíndó. Ndákundeéndó kánitáʼanndó nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé na̱ ndíka̱a̱ nu̱ú ku̱a̱chi. Ta kǒo nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa kúúmiíndó saáchi va̱ása ndúkúndóña.  Tá ndúkúndóña va̱ása ndákiʼinndóña, saáchi su̱ví ña̱ va̱ʼa ndíka̱a̱ inindó tá ndúkúndóña, chi ndúkúndóña ña̱ va̱ʼa keʼéndó ña̱ kúni̱ ku̱ñundó.  Ndóʼó na̱ yiví na̱ sa̱ndákoo Ndióxi̱, ¿á va̱ása kúnda̱a̱va-inindó tá kúúndó migo na̱ ñuyǐví yóʼo xáa̱ndó ndúundó contra Ndióxi̱? Xa̱ʼa̱ ña̱kán, nda̱a̱ ndáaka na̱ kúni̱ koo migo ñuyǐví yóʼo xáa̱na ndúuna contra Ndióxi̱.  ¿Á ña̱ káʼa̱n miíva kúú tu̱ʼun Ndióxi̱ túvindó tá káchiña: “Xa̱ʼa̱ ña̱ ndíka̱a̱ ña̱ kúini̱-iniyó,* xa̱a̱ síín síín ña̱ʼa kúni̱yó ndiʼi tiempo”?  Soo ña̱ náʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼaní-inira xíʼinyó chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ kǒo keʼéyó ña̱ kúni̱ miíyó, xa̱ʼa̱ ña̱kán tu̱ʼunra káchiña: “Ndióxi̱ kúndasíra xínira ña̱ kéʼé na̱ ni̱nuní kúni* soo náʼa̱ra ña̱ va̱ʼaní-inira xíʼin na̱ vitá-ini”.  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, kandíxaníndó Ndióxi̱ soo kǒo keʼéndó ña̱ kúni̱ ta̱ Ndi̱va̱ʼa, tasaá kuxíkára nu̱úndó.  Kuyatinndó nu̱ú Ndióxi̱ ta ta̱kán kuyatinra nu̱úndó. Ndakatandó ndaʼa̱ndó ndóʼó na̱ yiví ku̱a̱chi, ta ndóʼó na̱ xíka-ini tavándó ña̱ʼa ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ ñúʼu níma̱ndó.  Ndóʼó, na̱ xíniñúʼu kusuchí-iniva kúúndó ta kuakundó. Va̱ása xíniñúʼu ku̱a̱ku̱ndó, chi na̱ xíniñúʼu kusuchí-iniva kúúndó, va̱ása xíniñúʼuví kusi̱í-inindó chi na̱ xíniñúʼu kusuchí-iniva kúúndó. 10  Vitání koo inindó ta kandíxandó ña̱ káʼa̱n Jehová,* tasaá kindo̱o-inira xíʼin ña̱ kéʼéndó. 11  Ñaniyó, sandákoondó ña̱ ka̱ʼa̱nndó ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼa̱ táʼanndó. Nda̱a̱ ndáaka na̱ káʼa̱n ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼa̱ ñanina á ndátiinna ku̱a̱chi xíʼin na̱yóʼo, káʼa̱nna ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼa̱ ley, ta nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ ndátiin ku̱a̱chi xíʼin ña̱yóʼo saá íyona. Xa̱ʼa̱ ña̱kán tá kéʼún ña̱yóʼo su̱ví ña̱ káʼa̱n ley kúú ña̱ sáxi̱nún, chi na̱ ndátiin ku̱a̱chiva kúún. 12  Iinláva kúú ta̱ táxi ley ta ndátiinra ku̱a̱chi, ta̱yóʼo kivi sakǎkura na̱ yiví ta kivi sandíʼi-xa̱ʼa̱rana. Soo yóʼó ¿ndáana kúún ña̱ ndatiún ku̱a̱chi xíʼin na̱ táʼún? 13  Kuniso̱ʼondó, ndóʼó na̱ káʼa̱n ña̱yóʼo “Vitin á taa̱n ku̱ʼu̱nyó ñuu káa ta kán kundooyó iin ku̱i̱ya̱ ta kachíñuyó ta ku̱a̱ʼání xu̱ʼún taváyó”, 14  soo ndóʼó va̱ása kúnda̱a̱ví-inindó ndáaña kundoʼondó ki̱vi̱ taa̱n. Saáchi nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin vi̱kó núu* saá íyondó chi ña̱yóʼo loʼo kuití tiempo íyoña ta ndáñúʼuvaña. 15  Chi nu̱úka ña̱yóʼo, ña̱ xíniñúʼu ka̱ʼa̱nndó kúú ña̱yóʼo “Tá mií Jehová* kúni̱ kutakuyó ta keʼéyó ña̱yóʼo á ña̱ káa”. 16  Soo vitin ndóʼó ni̱nuní kúnindó ta nina xa̱ʼa̱ mií kuitíndó káʼa̱n va̱ʼaníndó, su̱ví ña̱ va̱ʼa kúú ña̱ kéʼéndó. 17  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, tá iin na̱ yiví kúnda̱a̱-inina ndáa ña̱ʼa kúú ña̱ va̱ʼa, soo va̱ása kéʼéna ña̱yóʼo, na̱ xa̱a̱ ni̱ki̱ʼvi ku̱a̱chi kúúna.

Nota

Inka variante “Xa̱ʼa̱ ña̱ u̱ní-iniyó”, “Xa̱ʼa̱ ña̱ kúúyó na̱ i̱ni̱-ini”.
Á “na̱ kúta̱a-ini”.
Inka variante “vi̱ko̱ núʼu”.