Santiago 3:1-18

  • Xíniñúʼu ndasamásoyó yáa̱yó (1-12)

    • Su̱ví ndiʼina xíniñúʼu koo maestro (1)

  • “Ña̱ ndíchi ña̱ va̱xi chí ndiví” (13-18)

3  Ndóʼó na̱ ñani miíi̱, su̱ví ndiʼiví ndóʼó xíniñúʼu koo maestro saáchi kúnda̱a̱-inindó ña̱ ndeéníka ndatiin Ndióxi̱ ku̱a̱chi xíʼin miíyó.  Saáchi ndiʼivayó ku̱a̱ʼání yichi̱ kíʼviyó ku̱a̱chi. Ta na̱ kǒo kíʼvi ku̱a̱chi xíʼin tu̱ʼun ña̱ káʼa̱nna, na̱ kǒo ku̱a̱chi kúúmií kúúna ta va̱ʼa xáʼndachíñuna nu̱ú iníísaá ku̱ñuna.  Saáchi tá chíka̱a̱yó iin freno yuʼú tí kuáyi̱ ña̱ va̱ʼa ná keʼérí ña̱ kúni̱ miíyó, va̱ʼa ku̱ʼu̱nrí nda̱a̱ ndáaka nu̱ú kúni̱yó.  Ta saátu kiʼin va̱ʼandó kuenta xíʼin tú barco, ni káʼnunínú ta ndeéní ta̱chí xíniñúʼunú ña̱ ku̱ʼu̱nnú, ta̱ káva túyóʼo su̱ví ña̱ káʼnuví kúú ña̱ xíniñúʼura ña̱ va̱ʼa ku̱ʼu̱nnú nda̱a̱ ndáaka nu̱ú kúni̱ra.  Saátu kúu xíʼin yáa̱yó:* ni iin ña̱ loʼoní kúú ña̱yóʼo ndeéní ni̱nu kúniña. Kiʼin va̱ʼandó kuenta chi iin ñuʼu̱ loʼo kivi kaʼmiña iin yuku̱* káʼnu.  Yáa̱yó* nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ñuʼu̱ saá íyoña. Iin táʼví loʼo ku̱ñuyó kúú ña̱yóʼo ta ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ása va̱ʼa kéʼéña ta íxayaku̱a̱ña iníísaá ku̱ñuyó, ta kivi sandíʼi-xa̱ʼa̱ña iin na̱ yiví, ta íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ Gehena,* saáchi ku̱a̱ʼání ña̱ʼa sándiʼi-xa̱ʼa̱ña.  Saáchi ndiʼi nu̱ú kití yukú, tí ndáchí, tí ñúu mií ta saátu tí ñúʼu ti̱xin ti̱kui̱í kiviva kumásorí, ta na̱ yiví xa̱a̱ íxamásonarí.  Soo nda̱a̱ ni iinna kǒo kívi ndasamásona yáa̱na,* kǒo kívi kaʼndachíñuna nu̱ú ña̱yóʼo. Ta sáxo̱ʼvi̱níña inkana; ta nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ kúúmií veneno ña̱ xáʼní saá íyoña.  Xíʼin ña̱yóʼo ndásakáʼnuyó yiváyó Jehová,* ta xíʼin ña̱yóʼo káʼa̱n-ndi̱va̱ʼayó xíʼin na̱ yiví na̱ na̱kuva̱ʼa “nda̱a̱ táki̱ʼva íyo mií Ndióxi̱”. 10  Xíʼin yuʼúyó ndásakáʼnuyó Ndióxi̱, ta xíʼin ña̱yóʼo chíka̱a̱yó chiʼña inkana. Ndóʼó na̱ ñani miíi̱, su̱ví ña̱ va̱ʼa kúú ña̱yóʼo. 11  Saáchi nu̱ú kána ti̱kui̱í, va̱ása kána ti̱kui̱í vi̱si̱ ta saátu ti̱kui̱í o̱ʼva̱, ¿á su̱ví saá? 12  Ndóʼó na̱ ñani miíi̱, xa̱a̱ kúnda̱a̱va-inindó xa̱ʼa̱ tú higo ña̱ va̱ása kívi taxinú aceituna, ni tú uva va̱ása kívi kana higo ndaʼa̱nú, ¿á su̱ví saá? Ta saátu nu̱ú kána ti̱kui̱í o̱ʼva̱, va̱ása kívi kana ti̱kui̱í vi̱si̱. 13  ¿Ndáa ndóʼó kúú na̱ ndíchi ta va̱ʼaní kúnda̱a̱-inindó? Na̱ʼa̱ndó xíʼin ña̱ kéʼéndó ña̱ chíndeétáʼan ña̱ ndíchi xíʼinndó ña̱ vitá koo inindó keʼéndó ña̱ va̱ʼa. 14  Soo tá ndóʼó kúkúini̱ní-inindó xínitáʼanndó,* ta xíʼin ndiʼi níma̱ndó kútóoníndó kanitáʼanndó,* va̱ása kakandó ka̱ʼa̱nndó ña̱ ndíchiníndó, chi tá saá ná keʼéndó ña̱ vatáva* koo ña̱yóʼo. 15  Ña̱ ndíchi ña̱ kúúmií na̱ kéʼé ña̱yóʼo su̱ví ña̱ va̱xi chí ndiví kúúña, chi kuenta na̱ ñuyǐví yóʼova kúúña, kuenta na̱ kéʼé ña̱ kúni̱ ku̱ñu miína, kuenta na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa kúúña. 16  Saáchi tá kúkúini̱ní-inina xínitáʼanna ta kútóonína kanitáʼanna,* nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa va̱ása vií kooña, ta nina ña̱ʼa ña̱ va̱ása va̱ʼa koo. 17  Ña̱ ndíchi ña̱ va̱xi chí ndiví chíndeétáʼanña xíʼin na̱ yiví ña̱ kǒo ña̱ yaku̱a̱ kuumiína, ña̱ viíní kutáʼanna xíʼin inkana, ña̱ viíní ndakanixi̱nína, ña̱ koo tu̱ʼvana kandíxana ña̱ káʼa̱nna xíʼinna, ña̱ kundáʼviní-inina kunina inkana, ña̱ keʼéna ña̱ʼa ña̱ va̱ʼa, ña̱ va̱ʼa koo ndiʼi na̱ yiví nu̱úna, ta saátu ña̱ va̱ása koona na̱ vatá.* 18  Saáchi na̱ yiví na̱ viíní kítáʼan xíʼin inkana ndúkúna ndáa ki̱ʼva keʼéna ña̱ va̱ʼa kǒo ku̱a̱chi koo, ta ña̱ kéʼé na̱yóʼo iin ña̱ va̱ʼaní kúúña.

Nota

Inka variante “láa̱yó”.
Inka variante “xi̱kí”.
Inka variante “Láa̱yó”.
Inka variante “láa̱na”.
Inka variante “kúní-inindó xíʼin táʼanndó”, “kísa-i̱ni̱ xíʼin táʼanndó”.
Á sana “nina xa̱ʼa̱ mií kuitíndó ndíʼi̱-inindó”.
Inka variante “ña̱ to̱ʼónva”.
Á sana “nina xa̱ʼa̱ mií kuitína ndíʼi̱-inina”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, na̱ yiví na̱ náʼa̱ ña̱ kúúna na̱ va̱ʼa soo su̱ví ña̱ ndixa kúúña.