Santiago 1:1-27

 • Chíndeérana (1)

 • Kúsi̱í-inina xa̱ʼa̱ ña̱ ndakú íyo inina (2-15)

  • Tu̱ndóʼo ña̱ yáʼandó nu̱ú, náʼa̱ña ndáa ki̱ʼva íyo ña̱ kándíxandó Ndióxi̱ (3)

  • Ná kandíxaníyó Ndióxi̱ tá ndúkúyó nda̱a̱ ndáaka ña̱ʼa nu̱úra (5-8)

  • Ña̱ kúni̱yó keʼéyó sándakavaña miíyó ndaʼa̱ ku̱a̱chi ta xáʼníña miíyó (14, 15)

 • Ndiʼi ña̱ʼa ña̱ va̱ʼa, chí ndiví va̱xiña (16-18)

 • Ná kuniso̱ʼoyó ta ná keʼéyó ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱ (19-25)

  • Iin ta̱a xítora miíra nu̱ú iin espejo (23, 24)

 • Vií ná koo ña̱ ndásakáʼnuyó Ndióxi̱ ta ná va̱ása kuumiíña ña̱ yaku̱a̱ (26, 27)

1  Yi̱ʼi̱ ta̱ Santiago, káchíñui̱ nu̱ú Ndióxi̱ ta saátu nu̱ú tátayó Jesucristo, ta káʼyíi̱ ña̱yóʼo ku̱xa̱a̱ nu̱úndó, ndóʼó na̱ 12 tribu ni nda̱a̱ ndáaka nu̱ú ndóondó: Chíndeéníi̱ ndóʼó.*  Ndiʼi ndóʼó na̱ ñani miíi̱, tá ná ya̱ʼandó nu̱ú nda̱a̱ ndáaka tu̱ndóʼo, kusi̱íní-inindó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo,  saáchi ndóʼó kúnda̱a̱-inindó ña̱ ndiʼi tu̱ndóʼo ña̱ yáʼandó nu̱ú náʼa̱ña ndáa ki̱ʼva íyo ña̱ kándíxandó Ndióxi̱, ta ña̱yóʼo kúú ña̱ chindeétáʼan xíʼinndó ña̱ ndakúníka koo inindó.  Tá ná kundeé-inindó* ya̱ʼandó nu̱ú nda̱a̱ ndáaka tu̱ndóʼo, ña̱yóʼo chindeétáʼanña xíʼinndó ña̱ koo tu̱ʼvandó keʼéndó nda̱a̱ ndáaka chiñu.  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, tá iin ndóʼó kúma̱ní ña̱ ndíchi nu̱úndó ndukúníndóña nu̱ú Ndióxi̱ ta ndakiʼinvandóña. Chi ta̱kán va̱ʼaní-inira ta ku̱a̱ʼáníña táxira ndaʼa̱ ndiʼi na̱ ndúkúña nu̱úra ta va̱ása ndáʼyi̱ra nu̱úna* tá táxiraña ndaʼa̱na.  Soo tá ndúkúndó ña̱ ndíchi nu̱ú Ndióxi̱ kandíxaníndóra ta va̱ása kaka-inindó, saáchi na̱ xíka-ini íyona nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ti̱kui̱í nu̱ú tá mar* chi tákán iin ku̱a̱ʼa̱nrá chí káa ta iin va̱xira chí yóʼo íxaa ta̱chí.  Saáchi na̱ yiví na̱ xíka-ini va̱ása xíniñúʼu kundatuvína ña̱ taxi Jehová* iin ña̱ʼa ndaʼa̱na.  Saáchi na̱ xíkaní-ini kúúna ta xa̱a̱ síín síín ña̱ ndáka̱xinna keʼéna.  Soo na̱ ñaniyó na̱ vitá-ini, ná kusi̱íní-inina chi na̱ ndu̱káʼnu kúú na̱yóʼo, 10  ta na̱ ku̱i̱ká, ná kusi̱íní-inina xa̱ʼa̱ ña̱ sa̱kuaʼana ña̱ vitá koo inina, chi na̱ ku̱i̱ká ndiʼi-xa̱ʼa̱na nda̱a̱ táki̱ʼva ndóʼo iin yita ña̱ íyo chí yuku̱.* 11  Saáchi tá kíta ñu̱ʼu,* sáyi̱chi̱vaña yitu̱n loʼo yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ niʼníníña, ta yita yóʼo ndákavaña ta ña̱ liviní náʼa̱ña ndíʼi-xa̱ʼa̱vaña. Ta saátu kundoʼo na̱ ku̱i̱ká, ndiʼi-xa̱ʼa̱na tá ndákundeéna nándukúkana ña̱ ku̱i̱ká. 12  Si̱íní íyo na̱ yiví na̱ kúndeé-ini tá yáʼana nu̱ú tu̱ndóʼo, saáchi tá ná kindo̱o-ini Jehová* xíʼin ña̱ kéʼéna taxivara ña̱ kutakuna, chi ña̱yóʼo kúú ña̱ ki̱ndoora taxira ndaʼa̱ na̱ kǒo sándakoo ña̱ kúʼvi̱-inina xíninara. 13  Tá yáʼa iin na̱ yiví nu̱ú iin tu̱ndóʼo, ná kǒo ka̱ʼa̱nna ña̱yóʼo: “Ndióxi̱ xítondosó yi̱ʼi̱”. Saáchi nda̱a̱ ni iin na̱ yiví kǒo kívi kotondosóna Ndióxi̱ ña̱ keʼéra ña̱ va̱ása va̱ʼa, ta ni ta̱yóʼo va̱ása xítondosóra nda̱a̱ ni iin na̱ yiví. 14  Saáchi iin tá iin na̱ yiví ña̱ kútóona kúú ña̱ sándaʼvi miína ta sándakavañana. 15  Tasaá, tá xa̱a̱ xáʼnuní ña̱ kúni̱na keʼéna inina, xáa̱na kíʼvina ku̱a̱chi ta tá xa̱a̱ ni̱ki̱ʼvina ku̱a̱chi xíʼi̱vana. 16  Ñani miíi̱ na̱ kúʼvi̱ní-inii̱ xínii̱, va̱ása sandáʼvindó miíndó. 17  Ndiʼi ña̱ʼa ña̱ va̱ʼa, chí ndiví va̱xiña ta Ndióxi̱ kúú ta̱ táxi ña̱yóʼo, ta̱yóʼo kúú ta̱ i̱xava̱ʼa luz ña̱ íyo chí ndiví ta va̱ása nása̱mara nda̱a̱ táki̱ʼva nása̱ma ku̱nda̱tí. 18  Chi xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ miíra kúú ña̱ xi̱niñúʼura tu̱ʼunra ña̱ va̱ʼa sakǎkura miíyó, ña̱ va̱ʼa xa̱a̱yó kooyó na̱ nu̱ú va̱ʼa nda̱kaxinra nu̱ú ndiʼika na̱ i̱xava̱ʼara. 19  Ñani miíi̱ na̱ kúʼvi̱ní-inii̱ xínii̱, kúni̱i̱ ña̱ ná kunda̱a̱-inindó ña̱ xíniñúʼu koo tu̱ʼvandó ña̱ kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱n inkana, kúee koo inindó ka̱ʼa̱nndó ta va̱ása kamaní sa̱a̱ndó, 20  saáchi iin na̱ yiví na̱ sáa̱ní, va̱ása nda̱kú kéʼéna nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ mií Ndióxi̱. 21  Tavándó ndiʼi ña̱ va̱ása va̱ʼa ta saátu ña̱ yaku̱a̱ ña̱ ñúʼu níma̱ndó ta vitá koo inindó kandíxandó tu̱ʼun Ndióxi̱ ta taxindó ña̱ kútu̱ní* ná ki̱ʼviña níma̱ndó, chi ña̱yóʼo kúú ña̱ kivi sakǎku ndóʼó. 22  Soo va̱ása kuniso̱ʼo kuitíndó ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱, chi xíniñúʼu keʼéndó ña̱ káʼa̱n ña̱yóʼo ta va̱ása sandáʼvindó miíndó xíʼin ña̱ vatá* ña̱ ndákanixi̱níndó. 23  Saáchi tá iin na̱ yiví xíniso̱ʼona ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱ soo va̱ása kéʼéna ña̱yóʼo, íyona nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin ta̱a ta̱ xíto mií nu̱ú iin espejo. 24  Xítora nu̱úra nu̱ú espejo ta tá ndákiʼinra ku̱a̱ʼa̱nra kamaní nándósóra ndáa ki̱ʼva náʼa̱ra. 25  Ley Ndióxi̱ va̱ʼaní íyoña, ta sáñáña na̱ yiví. Na̱ ndákaniníxi̱ní xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ta kéʼéna ña̱ káʼa̱nña, va̱ása íyona nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ yiví na̱ xíniso̱ʼo kuití ta nándósó-inina xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱nña, chi na̱yóʼo kéʼéna chiñu Ndióxi̱ ta si̱íní xa̱a̱na koona xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼénaña. 26  Tá iin na̱ yiví ndákanixi̱nína ña̱ ndásakáʼnuna Ndióxi̱ soo va̱ása kíʼinna kuenta xíʼin yuʼúna, na̱ sándaʼvi xíʼin mií kúú na̱yóʼo ta va̱ása ndáyáʼviví ña̱ ndásakáʼnuna Ndióxi̱. 27  Ña̱ va̱ʼa viíní koo ña̱ ndasakáʼnuyó yiváyó Ndióxi̱ ta va̱ása kuumiíña ña̱ yaku̱a̱, ña̱yóʼo kúú ña̱ xíniñúʼu keʼéyó ña̱ va̱ʼa kindo̱o-inira xíʼinña: ná kiʼinyó kuenta xíʼin na̱ ni̱xi̱ʼi̱ yivá ta saátu ná ñaʼá ná ni̱xi̱ʼi̱ yií tá yáʼana nu̱ú tu̱ndóʼo, ta ná kǒo taxiyó ña̱ ixayaku̱a̱ nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa ña̱ íyo ñuyǐví yóʼo miíyó.

Nota

Inka variante “Káʼa̱n to̱ʼíi̱ xíʼinndó”, “Káʼa̱n ndióxi̱i̱ xíʼinndó”.
Á “ixandakú-inindó”.
Á “va̱ása káʼa̱n kúáchira xíʼinna”.
Á “ola”.
Inka variante “xi̱kí”.
Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.
Inka variante “kónoní”, “tuun va̱ʼa”.
Inka variante “ña̱ to̱ʼón”.